:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Kā senču rakstītās tautasdziesmas atklāj viņu dzīvesveidu, domāšanu, uztveri un paradumus?

Darbs:

Ievads

Kāda ir man tuvākā tēma latviešu tautasdziesmās? Pirmajā brīdī šis jautājums man lika krietni aizdomāties, jo latviešu tautasdziesmas jeb dainas nav gluži tā literatūra, kuru es būtu daudz lasījis. Es saprotu, ka dainas ir liela latviešu tautas garīgā bagātība, ko esam saņēmuši mantojumā no mūsu senčiem. Cik es zinu, tad apmēram 1,2 miljonus tautasdziesmu nav savākusi neviena no Eiropas tautām. Diemžēl, jāsaka, ka tautasdziesmas ir zaudējušas savu nozīmīgo vietu mūsu ikdienā. Lasot vēsturiskos romānus par senlatviešu dzīvi, var secināt, ka tās tika izmantotas ik uz soļa. Gan svētkos, gan ikdienā, audzinot bērnus, ejot darbos un tā tālāk. Principā var droši teikt, ka tautasdziesma tajā laikā bija neatņemama valodas sastāvdaļa. Tas bija gan izteiksmes veids gan palīgs laika kavēšanā.
Kuras ir tās reizes, kad mūsdienās dzirdam tautasdziesmu? Pasākumos, kur piedalās folkloras kopas un ansambļi, dziesmu svētkos, kur kori dzied latviešu tautasdziesmas. Skolu pasākumos, kas ir saistīti ar Mārtiņu, Ziemassvētku un Lieldienu svinēšanu. Jā, arī pamatskolas izlaidumos, blakus I. Ziedoņa “Bez mīlestības nedzīvojiet”, reizēm izskan arī:
“Lieli ļaudis gudri ļaudis
Tie vis daudz nerunā,
Tie izloka valodiņu
Kā no rieksta kodoliņu.”
Tās ir tās retās reizes, kuras mums liek atcerēties par to, ka mūsu tautai pieder gadu simtiem krāta bagātība, kuras vārds ir tautasdziesma.
Kad saņēmu šo uzdevumu, izlasīju lielu daudzumu dainu un biju pat pārsteigts par to, cik daudzveidīgs ir to klāsts. Latviešu tautasdziesmas skar pilnīgi visas iedomājamās tēmas; sadzīvē veicamos darbus, tādus jēdzienus kā labais, ļaunais, tikums, netikums, laime, prieks, sāpes, mūžs, dzīve, daba un tā tālāk. Tādu uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl.


1. Darbs – viena no centrālajām tēmām latviešu tautasdziesmās

Senie latvieši vienmēr ir turējuši augstā godā darbu un darba tikumu. Tajos tālajos laikos to diktēja pati dzīve. Jo visa viņu sadzīve, pārtikas, apģērba un sadzīves priekšmetu sagādāšana balstījās tikai uz fizisku darbu. Principā pilnīgi visi sadzīvē izmantojamie priekšmeti un lielākā daļa darbarīku un instrumentu tika darināti pašu rokām. Neviena saime, kas skaitījās pārtikusi nebija sasniegusi savu labklājību bez smaga un regulāra ikdienas darba. Jēdziens “darbs”, kopš tiem laikiem ir mainījis vai pareizāk sakot, paplašinājis savu nozīmi. Mūsdienās arī garīgs darbs skaitās nodarbošanās, bet mūsu senčiem visi darbi vairāk saistījās ar fizisku nodarbošanos. Tāpēc ir pašsaprotami, ka tik liela nozīme un vieta latviešu tautas folklorā, šajā gadījumā tieši tautasdziesmās, ir veltīta darba tēmai. Ir maz cilvēku, kas nezin šo tautasdziesmu, kura ir kā rādītājs vai afiša latviešu tautasdziesmas sasaistei ar darbu:
Ai, darbiņi, ai darbiņi!
Bez darbiņa nevarēju;
Darbiņš man prieku deva,
Pilnu klēti labībiņas.
Šo tautasdziesmu varētu nosaukt par tautasdziesmu “klasiku”, jo, bez pārspīlēsanas var teikt, ka to zin gandrīz katrs bērns, kas mācās latviešu skolā.
Lasot latviešu tautasdziesmas, rodas pārliecība, ka latviešu tautai darbs ir kas vairāk, kā cīņa par izdzīvošanu vai vienīgais līdzeklis, kas palīdz sasniegt un uzturēt labklājību. Principā var teikt, ka tā ir visa dzīves jēga un saturs. Un darba tikums ir viens no galvenajiem, ja pat ne pats svarīgākais morāles kritērijs. Šo faktu ļoti spilgti atspoguļo šāda tautasdziesma:
Darbam dzimu, darbam augu,
Darbam mūžu nodzīvoju;
Darbā savu tikumiņu
Pa godam noturēju.
Meklējot materiālus šim referātam, uzdūros tādam izteicienam: “darba vara”. Šis jēdziens ir kā kopsaucējs un virsraksts darba tēmai latviešu tautasdziesmās. Latviešu tautas folklorā ir ļoti daudz tautasdziesmu par darba tēmu un tās visas uzskatāmi un daiļrunīgi stāsta par to, ka tieši darbs ir tas, kas nodrošina izdzīvošanu, pārticību, pilda klētis ar labību, kambarus ar gaļu un pūra lādes ar rakstainām segām, sagšām un villainēm. Piemēram, šīs divas tautasdziesmas:
Kur tu ņēmi, sērdienīte,
Tik raženas villainītes?
Tās man deva grūts darbiņš,
Manas gaužas asariņas.

Viegla tec celiņā,
Čakla ej darbiņā!
Tad iedos Laimes māte
Pašas laimes atslēdziņu.
Bet tas vēl nav viss. Jēdziens darba vara ietver sevī domu, ka darbs, ne tikai nodrošina ar iztiku un pārticību, bet arī pilnveido, attīsta un māca pašu darītāju. Tā ceļ uz arvien augstākas cilvēcības pakāpes, pilda ar gudrību un galu galā veido personību ar savu neatkārtojamo, individuālo
raksturu. Grūts un liels darbs piešķir un prasa no darītāja augstu darba tikumu. (Mūsdienās to sauc par darba kvalitāti.) Šāds darbs norūda fiziski un garīgi – tas liek justies stipram un lepnam, ja padarītais ir nesis bagātīgus augļus un darītājs redz tā rezultātu. Ir lieli darbi, kurus cilvēks nespēj padarīt viens pats. Tad palīgā nāk citi; saimes locekļi, kaimiņi vai draugi. Tādā veidā liels darbs izveido draudzību, stiprina un uztur to.
Laid, māmiņa, talkā mani,
Talkā laba dzīvošana:
Pulks druvā, pulks pļavā –
Drīz darbiņu nodarīja.
Šādas tautasdziesmas parāda to, ka jau mūsu senči saprata to, ka kolektīvi veikts darbs nes lielākus augļus un ir vieglāk padarāms.
Vēl viena joma, kurā izpaužas darba vara ir: cilvēks, kurš visu mūžu ir strādājis zemi, pieķeras un iemīļo to. Ar laiku tas kļust par daļu no sevis paša; lauks, novads, kurā tu esi ielicis savu darbu un sagaidījis šī darba rezultātu. Līdzīgi, kā galdnieks, kas nevar nosēdēt mierā, neko neuztaisījis, ja viņam stāv sagatavoti materiāli, arī zemnieks pavasarī, kad atmostas zeme, kļūst nemierīgs un pils dziņas kaut ko sēt un art. Tieši šī pieķeršanās savam zemes stūrītim, novadam, vietai vairākos mūsu tautas vēstures posmos lika daudziem zemniekiem nolikt uz laiku malā izkaptis un arklus, lai ņemtu rokās ieročus un aizstāvētu savu dzimteni. Gan pirms daudziem gadsimtiem, kad Latvijai sāka uzmākties krustnešu ordeņi gan 1918. gadā, kad vajadzēja aizstāvēt dzimteni no vācu iebrucējiem. Mīlestība uz darbu un savu zemi bija tie galvenie stimuli, kas lika zemniekiem kļūt par karavīriem.


2. Garīgās vērtības, kuras atspoguļo latviešu tautasdziesmas par darbu

Viena no pašām galvenajām morālām vērtībām, ko izceļ latviešu tautasdziesma ir darba tikums. Tas ietver sevī čaklumu, apzinīgu attieksmi pret darbu, neatlaidību, izturību, saticību, gudrību un vēl daudz citu lietu. Tautasdziesmu tēlojumā pilnvērtīgu dzīvi zemniekiem un darba cilvēkiem vispār, nosaka darba tikums. Visās tajās jūtams tāds vadmotīvs: dzīve bezdarba nav pilnvērtīga dzīve. Cilvēks, kam ir augsts darba tikums, dzīvo strādājot. Tāds cilvēks arī mirst strādājot un pēc nāves viņš grib, lai viņa atdusas vieta būtu tā, kur viņa dzīves laiks ir pagājis darbā. Šajā tautas dziesmā ratnieks lūdz:
Es riteņu taisītājs,
Rociet mani ceļmalā!
Sak` ritenis tecēdamis:
Te guļ manis amatnieks.
Vai šī, kurā mednieks lūdz, lai viņa pēdējā atdusas vieta saistītos ar viņa nodarbošanos:
Rociet mani eglienā,
Triju egļu starpiņā,
Lai nāk stirnas, lai nāk brieži,
Ar ko esmu karojies.
Tautas dziesmas par darba tikumu parāda to, ka mūsu senči ticēja tam, ka darbs un strādāšana nebeidzas ar to brīdi, kad cilvēks mirst. Viņi ticēja, ka arī aizsaulē viņu darbs, darba tikums būs vajadzīgs un noderīgs. Latviešu zemniekus nevilina kristīgās baznīcas mācība, kas sludina, ka pēc nāves tie, kas nebūs grēkojuši un būs dzīvojuši saskaņā ar kristīgās baznīcas likumiem, nokļūs paradīzē. Vietā, kur nebūs jāstrādā un varēs dzīvot vienos priekos. Latviešu tautas morālie kritēriji tādu dzīvi noraida. Zemnieks saskaņā ar savu darba tikumu un saviem senajiem ticējumiem grib arī pēc nāves, viņsaulē dzīvot darbā, jo visa viņa dzīve ir darbs un dzīve bez darba nav dzīve. Tāpēc mirušais zemnieks ar debesu tīrumus un mirušais mednieks turpina medīt mežos, kas plešas nu jau debesīs un mājas saimniece jauc mīklu maizes cepšanai, kā to darījusi šaisaulē. Ar dzejiskiem salīdzinājumiem un lielu iekšējo pārliecību latviešu tautasdziesmas vēsta par to, kā debesīs tiek turpināts strādāt un turēt godā darba tikumu. Piemēram, šādas tautasdziesmas to parāda ļoti spilgti, krāsaini un uzskatāmi:
Kas tik jauki gavilēja
Kapu kalna galiņā?
Mūs tētiņš gavilēja,
Kumeliņus ganīdams.

Saulītei pavaicāju,
Ko dar` mana māmuliņa.
Zelta slotu ceļu slauka,
Gaida mani aizejot.
Latviešu tautas dziesmas mums stāsta, ka zemnieku darba tikuma izpratnē liela un nozīmīga vieta ir bijusi labsirdībai, cēlsirdībai un mākai piedot. Šīs ir vienas no cildenākajām mūsu senču īpašībām. Tautasdziesmās labsirdība izpaužas kā cīņa un nesamierināšanās ar dažādām nehumānām lietām – nežēlību, cietsirdību, augstprātīgu izturēšanos pret saviem līdzcilvēkiem, citus pazemojošu rīcību un tā tālāk. Tās māca līdzjūtību, līdzcietību pret citu sāpēm un izpalīdzību nelaimē nokļuvušajiem, mudina ar darbiem aizstāvēt un palīdzēt mazākajiem un vājākajiem, kam klājas grūti. Tā ir viena no galvenajām morālajām vērtībām, kuru sevī iekļauj darba tikums. Ir apbrīnojami, kā latviešu darba cilvēki spēja saglabāt sevī šīs augstās morāles īpašības laikā, kad viņus dzina klaušu darbos, nepārtraukti palielināja nodevas. Laikā, kad nebrīvība sāka līdzināties verdzībai, kad pret zemniekiem tika pielietoti nežēlīgi un necilvēcīgi miesas sodi par nepakļaušanos kungiem un par to, ka tie nespēja laikus samaksāt uzliktās nodevas. Viņi ne tikai atrod sevī spēku saglabāt šos cilvēcības principus, bet arī māca tos saviem bērniem. Tajās drūmās bezcerības gaisotnē radās tādas tautasdziesmas, kas vēl mums liek aizdomāties par saticību, līdzjūtību un žēlsirdību:
Mēs bijāmi ciema meitas,
Mēs māsiņas saucāmies:
Vienu rieksta kodoliņu
Uz pusīti dalījām.

Nemūžam es netapu
Ar kaimiņu ienaidā:
Pie kaimiņa rauga teku,
Pie kaimiņa uguntiņas.
Darbs rūda cilvēka spēku un nostiprina tā fizisko izturību. Bet darbs liek rūdīties arī cilvēka garam, attīsta prātu un veido viņu gudrāku. Un gudrība ir viena no garīgajām vērtībām, kura tiek plaši apdziedāta latviešu tautas dziesmās. Tautas dziesmās gudrība ļoti bieži tiek apzīmēta ar vārdiem – padoms, gudrs padomiņš.
Tā noteikti nav skolās un grāmatās smeltā gudrība, kura kā tikums ir minēta latviešu tautas dziesmās. Drīzāk tā ir īpaša zemnieka gudrība. Mācība, kuras stundas pasneiedza viņam pati dzīve. No skolas grāmatām tā nevarēja nākt, jo tikai retais zemnieks varēja atļauties sūtīt savus bērnus skolā, un arī tas notika stipri vēlāk par to laiku, kad bija tautas dziesmu rašanās ziedu laiki. To nedaudzo grāmatu saturs, kas bija pieejamas (bībele, svētie raksti), visbiežāk klāstīja pilnīgi atšķirīgas un pretējas lietas tām, ko cildināja un slavēja tautasdziesmas.
Tautas dziesmās atspoguļotā gudrība ir pilnīgi savādāka. Tā ir gudrība, kas iegūta krājot darbā gūto pieredzi, prasmi un māku. Gudrība, kas palīdz tikt galā ar grūtībām, ar ikdienas darbiem. Mūsu senču gudrība ir darbā, apkārtējā dabā un dzīvē iegūtie vērojumi, uzkrātie spriedumi, atzinumi. Darba procesā cilvēks iepazīst dzīvi un izzina pasauli. Kā noderīgi padomi šī tautas gudrība tiek nodota mantojumā nākošajām paaudzēm ar pasaku, teiku un, protams, tautas dziesmu palīdzību:
Lācīts nāca miežus ēst
Mana tēva tīrumā;
Es lācim bedri raku,
Lai var lāci nomaitāt.
Mazam, vājam, bezspēcīgam – gan dabā gan cilvēka dzīvē – gudrība ir svarīgs, ja pat ne vienīgais, līdzeklis, kas nodrošina izdzīvošanu. Tajos laikos, kad zemnieks atradās pilnīgā kungu, muižnieku un vagaru pakļautībā, viņa vienīgais ierocis cīņā par izdzīvošanu bija gudrība. Kungu pusē bija visas priekšrocības, viss saimnieciskais spēks un pašu izdomātie likumi. Zemnieks šai cīņā bija bezspēcīgāks nekā cīņā ar dabas stihijām un meža zvēriem, jo kungu likumi bija negodīgi, nežēlīgi un patvaļīgi. Šajā nevienlīdzīgajā cīņā zemniekam būtu jāiet bojā, ja pati šīs dzīves nepieciešamība nebūtu viņam spiedusi atrast tādu ieroci, kas palīdz klusajā cīņā pret kungu varu. Šis ierocis tad arī ir tā pati, darba gaitā radusies, gudrība. Daudzos tautas dziesmu tēlojumos zemnieks ir gudrs, bet kungs – muļķis:
Kundziņam tik prātiņa
Kā mazam bērniņam:
Vakarā zirņus sēja ,
Rītā pākšu raudzījās.
Galvenā doma ir tāda, ka kungs ir dumjš tādēļ, ka nestrādā un viņam nav šīs gadsimtiem krātās, no paaudzes uz paaudzi nodotās gudrības. Un, ja rodas iespēja šo viņa nezināšanu, muļķību vērst pret viņu, lai nostrādinātais zemnieks iegūtu kādu labumu vai atvieglojumu, tas, protams, tiek izmantots.
Latviešu tautas dziesmas slēpj sevī milzums daudz gudrības, gadsimtiem krātu darba pieredzi, skaistu un krāšņu vārdu krājumu. Tās ir mūsu tautas garīgo vērtību kopsavilkums. Ja katrs paņemtu no visa lielā tautasdziesmu krājuma priekš sevis kādu daļu un izmantotu tās, lai mācītos, tad tas pilnīgi noteikti palīdzētu viņa dzīves ceļā.
Komentāri

JoeFlina 7 2
webcam sex webcam sex bbw live cams webcam sex


JoeFlina 22 42
cash advance payday loans online paydayloans.us.org cash advance


JamesFlina 9 17
payday loans for bad credit online personal loans bad credit payday loans bad credit https://badcreditpersonalloans.us.com - personal loans bad credit


JoeFlina 11 22
loan short term short loans poor credit personal loans short term payday loans


JamesFlina 14 6
instant cash loan short term loans short term loan no credit check https://shorttermloans.us.com - short term loans


My Paper Writer 14 20
buy essay cheap essays online to buy where can i buy essays online buy essay online


Custom Essay Writing 14 22
buy essay online safe buy an essay buy an essay help with college essay writing


Loans For Bad Credit 15 10
short cash loans personal loans for people with bad credit 3 month loans short term loans


Loan Cash 15 12
quick personal loans with no credit check quick cash loans fast loans no credit quick fast money


JoeFlina 19 17
as explained here online essay writer custom essays dissertation online


JoeFlina 20 21
instant text loans cash loans fast 5000 dollar loan long term loans for bad credit


JamesFlina 26 8
fast loans no credit check HTTP://LOANSFORBADCREDIT.US.COM/ more https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit payday loans


JamesFlina 27 8
personal loan application online payday loans bad credit direct lenders personal loans bad credit ok https://badcreditpersonalloans.us.com - bad credit personal loans


Cheap Essays 1 3
help writing an essay for college help writing college essays easy essay help college essay prompts


Loans Online 1 4
short term loan bad credit short term loans short term payday loans short term loans no credit check


JoeFlina 1 6
order essay online cheap quick buy college essays college essay writer for pay help writing essay


JamesFlina 1 7
payday loans for bad credit direct payday lenders bad credit fastest payday loan https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit


JoeFlina 1 9
view write my essay online essay online essay writer online


Payday Loans Online 1 14
quick payday loan today quick cash loans quick cash loans in tennessee fast loans online


JamesFlina 1 15
payday loans for bad credit payday bad credit loan payday loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - http://loansforbadcredit.us.com


JamesFlina 1 20
buy college essays online essay writing write my essay online https://essayonline.us.com - buy essay online


JamesFlina 1 21
Get More Information writing essays services custom essay writing services https://essaywritingservices.us.com - essay writing service


JamesFlina 2 4
buy essay online safe write my essay online online homework help https://essayonline.us.com - online essays


JamesFlina 2 19
loans for bad credit


JamesFlina 2 21
payday loans online


Johnskype 2 22
payday loans online


Johnskype 2 23
vip payday loans online


Johnskype 2 24
personal loans


Mikeskype 2 25
essay help Learn More


CharlesNen 2 26
buy clindamycin gel


CharlesNen 2 26
wh0cd5300576 sildenafil citrate 100 mg


Billyagomo 2 26
wh0cd8019102 buy methotrexate price for viagra buy tretinoin


AaronTof 2 27
wh0cd8166067 viagra 100mg price


Mikeskype 2 27
payday loans online instant approval free live sex chat


BrettKem 2 27
wh0cd8092580 atenolol


AaronTof 2 27
wh0cd8019121 sildenafil online


CharlesNen 2 27
wh0cd6182279 albendazole


CharlesNen 2 27
wh0cd7725241 citalopram hbr 20mg where can i buy diflucan without a prescription avana


Michaelaxiog 2 27
wh0cd8459976 propranolol 10mg cheap


Kennethbab 2 28
wh0cd4859720


CharlesNen 2 28
wh0cd7284394 clindamycin buy celexa


AaronTof 2 28
wh0cd7137431 kamagra sildenafil


AaronTof 2 28
wh0cd7063952 acyclovir cream your domain name generic for levaquin


Michaelaxiog 2 28
wh0cd7651753 fluoxetine online


AaronTof 2 28
wh0cd6990479 cymbalta


Kennethbab 2 28
wh0cd4639282 metformin on line buy methotrexate


BrettKem 2 28
wh0cd7063946 albenza over the counter wellbutrin 150 mg


Mikeskype 2 28
my thesis buy college essays online


CharlesNen 2 29
wh0cd6549631 misoprostol


Billyagomo 2 29
wh0cd6182246 esomeprazole nexium can i buy viagra over the counter


Billyagomo 2 29
wh0cd6108773 prednisolone buy methotrexate


Michaelaxiog 2 29
wh0cd5153632 generic for nexium vibramycin


CharlesNen 2 29
wh0cd6108784 buy aciclovir buspar


Alfredavale 2 30
wh0cd3757635 medrol


AaronTof 2 30
wh0cd5594483 proscar finasteride


CharlesNen 2 30
wh0cd4345404 albuterol inhalers buy retin a


CharlesNen 2 30
wh0cd35213 vermox


AaronTof 2 30
wh0cd6402719 sildenafil citrate 100 mg


Michaelaxiog 3
wh0cd6035308 tadalafil soft tabs seroquel


BrettKem 3
wh0cd5814890 metformin lasix tadalafil


Michaelaxiog 3
wh0cd5814886 generic viagra for sale online


AaronTof 3
wh0cd5888400 viagra soft avana


CharlesNen 3
wh0cd5300578 sildenafil soft tabs


Michaelaxiog 3
wh0cd5814870 triamterene hctz 75-50 mg tab seroquel ocd


CharlesNen 3
wh0cd5153609 more info


Michaelaxiog 3
wh0cd5594464 propecia without prescription


Kennethbab 3
wh0cd3169800 found here cipro abilify cost


AaronTof 3 1
wh0cd4198457 triamterene 37.5mg hctz 25mg


CharlesNen 3 1
wh0cd2582020 fluoxetine 10 mg buy finasteride online resource


Michaelaxiog 3 1
wh0cd5006658 buy keflex medrol


Alfredavale 3 1
wh0cd725094 viagra


Stewartethen 3 1
wh0cd4933214 cytotec


AaronTof 3 1
wh0cd4051510 renova tretinoin cream 0.02 purchase bentyl oral


Michaelaxiog 3 1
wh0cd4712776 buy viagra soft


Bennyinget 3 1
wh0cd2875922 cheap tetracycline


Kennethbab 3 1
wh0cd578159 elocon


Michaelaxiog 3 1
wh0cd4492352 BUY CIALIS ONLINE


Michaelaxiog 3 1
wh0cd4639303 generic adalat kamagra suhagra


CharlesNen 3 1
wh0cd4124970 tretinoin cream


Alfredavale 3 2
wh0cd2214663 azithromycin


AaronTof 3 2
wh0cd3463715 buy revia online toradol price levaquin


CharlesNen 3 2
wh0cd2361597 medrol go here


CharlesNen 3 2
wh0cd3757605 elimite


Johnskype 3 2
payday loans bad credit


Kennethbab 3 2
wh0cd974139 buy buspar vardenafil avodart generic equivalent


Kennethbab 3 2
wh0cd827191 propecia seroquel


Alfredavale 3 2
wh0cd753725 kamagra online pharmacy fluoxetine atarax


CharlesNen 3 3
wh0cd1700334 order neurontin


AaronTof 3 3
wh0cd2802449 Cialis


Billyagomo 3 3
wh0cd3096323 ampicillin online triamterene


Michaelaxiog 3 3
wh0cd3243284 acyclovir cream helpful hints


AaronTof 3 3
wh0cd2508555 cephalexin online avodart synthroid pills


Bennyinget 3 3
wh0cd312881 methotrexate buy vpxl vardenafil tablets


Michaelaxiog 3 3
wh0cd3243278 click for source tenormin


CharlesNen 3 3
wh0cd1406438 flagyl where to buy tadalafil online cheap medrol


Michaelaxiog 3 3
wh0cd3022855 medrol buspar cephalexin


AaronTof 3 3
wh0cd3169831 methotrexate


Michaelaxiog 3 4
wh0cd2655492 buy methotrexate cost of flagyl tretinoin


AaronTof 3 4
wh0cd2802460 abilify non prescription prednisone 20mg


CharlesNen 3 4
wh0cd2361604 where to buy sildenafil citrate online


Kennethbab 3 4
wh0cd1039059 kamagra anafranil for ocd zithromax


Bennyinget 3 4
wh0cd1112539 dapoxetine clonidine 2 mg nexium


CharlesNen 3 4
wh0cd2067703 buy tadacip 20 mg


BrettKem 3 4
wh0cd2067691 article source tretinoin cream what is the cost of cialis


CharlesNen 3 4
wh0cd1920752 buy effexor where can i buy cytotec over the counter citalopram hbr 20mg


CharlesNen 3 4
wh0cd1847281 Buy Acyclovir


BrettKem 3 5
wh0cd1479918 cephalexin dapoxetine levaquin 500 mg tablets


Kennethbab 3 5
wh0cd884445 elimite tretinoin cream


AaronTof 3 6
wh0cd377792 buy abilify online cafergot tadalis sx


Bennyinget 3 6
wh0cd590541 lasix buy clindamycin


Bennyinget 3 6
wh0cd157371 stromectol


Mikeskype 3 6
online paper writer


Bennyinget 3 6
wh0cd83898 buy avana tretinoin cream 0.05 generic


AaronTof 3 6
wh0cd83898 Advair Diskus


AaronTof 3 6
wh0cd83898 trazodone


CharlesNen 3 6
wh0cd35213 ordering prednisone buy diflucan


CharlesNen 3 6
wh0cd814801 topical tretinoin avodart generic equivalent desyrel


Michaelaxiog 3 6
wh0cd671686 propecia


Michaelaxiog 3 6
wh0cd671690 vardenafil buy tetracycline online without a prescription from canada


BrettKem 3 6
wh0cd524748 misoprostol


Michaelaxiog 3 7
wh0cd223177 sildenafil citrate over the counter


BrettKem 3 7
wh0cd230848 acyclovir


Alfredavale 3 7
cialis


Michaelaxiog 3 7
wh0cd157371 cialis buy cephalexin cost of buspar


CharlesNen 3 7
wh0cd149703 cymbalta buy atarax


CharlesNen 3 7
wh0cd80062 neurontin advair


AaronTof 3 7
generic paxil cost


AaronTof 3 7
resource


Bennyinget 3 7
buy cialis online


CharlesNen 3 8
Cialis Over The Counter


Bennyinget 3 8
cialis 5mg


Kennethbab 3 8
buy cialis online


CharlesNen 3 8
buy cialis online


CharlesNen 3 8
Buy Cialis Online


Alfredavale 3 8
cialis over the counter


Kennethbab 3 8
buy cialis online


Alfredavale 3 8
cialis


Bennyinget 3 8
buy cialis over the counter


CharlesNen 3 8
buy cialis online


CharlesNen 3 8
Buy Cialis Online


CharlesNen 3 8
cialis price


Kennethbab 3 8
cialis


BrettKem 3 8
cialis best price


AaronTof 3 8
buy cialis online


Billyagomo 3 8
online cialis prescription


Stewartethen 3 8
cialis best price


BrettKem 3 8
cialis 5mg


AaronTof 3 8
buy cialis online


AaronTof 3 8
buy cialis over the counter


AaronTof 3 8
Buy Cialis Online


Kennethbab 3 8
wh0cd323205 where to buy tamoxifen benicar hct generic metronidazole 250mg shipped w/o rx


AaronTof 3 8
wh0cd732473 benicar online 20mg citalopram


Alfredavale 3 9
wh0cd833694 cheap zithromax


AaronTof 3 9
wh0cd863203 zyban generic advair diskus no prescription


Alfredavale 3 10
wh0cd319371 extra resources kamagra cheap cialis


AaronTof 3 10
wh0cd965290 diclofenac dr clomid online nexium


AaronTof 3 10
wh0cd818342 Metformin 500mg Tablets cipro


AaronTof 3 10
wh0cd450985 colchicine epocrates


AaronTof 3 10
wh0cd246779 buy diclofenac cymbalta triamterene


CharlesNen 3 10
wh0cd233511 colchicine zetia ezetimibe atarax 25 mg tablet


CharlesNen 3 11
wh0cd788850 Tadalafil Over Counter


AaronTof 3 11
wh0cd201928 colchicine sildenafil


Alfredavale 3 11
wh0cd274518 celebrex prescription


Kennethbab 3 12
wh0cd878531 elavil generic buy albuterol


Alfredavale 3 12
wh0cd143799 cymbalta 60 buy strattera


AaronTof 3 13
wh0cd140846 Generic Zoloft Online more about the author


AaronTof 3 13
wh0cd993913 clindamycin 300mg cafergot


Kennethbab 3 13
wh0cd290743 buy tadalafil


Alfredavale 3 13
wh0cd245895 cheap viagra hydroxyzine atarax


AaronTof 3 14
wh0cd757268 synthroid no prescription Vardenafil Prices


CharlesNen 3 14
wh0cd82719 levitra generic


AaronTof 3 14
wh0cd95997 buy diclofenac online cheap levitra 20mg advil/motrin


Alfredavale 3 14
wh0cd421467 strattera online


AaronTof 3 15
wh0cd287798 azithromycin 500 mg tablets


Kennethbab 3 15
wh0cd421466 clomid 50 mg Torsemide 20 Mg augmentin 875 mg


CharlesNen 3 15
wh0cd127568 buy inderal


AaronTof 3 16
wh0cd961459 celexa generic


Bennyinget 3 16
wh0cd846086 levaquin 500 mg


Michaelaxiog 3 16
wh0cd843128 Buy Erythromycin Online Toradol NO Prescription cipro prescriptions


CharlesNen 3 16
wh0cd156195 symmetrel without prescription singulair generic serevent zaditor


Kennethbab 3 17
wh0cd9246 dipyridamole 75 mg zebeta feldene mirapex pulmicort


CharlesNen 3 17
wh0cd976810 zoloft medication for sale on line prednisone estrace 1 mg read full report effexor rx flagyl


AaronTof 3 17
wh0cd226714 pepcid brand name avapro hct suprax 200 mg buy dostinex generic capoten buy hair loss cream clarinex rulide


TracyFet 3 17
wh0cd373658 rimonabant generic diflucan fluconazole buy valtrex


Michaelaxiog 3 17
wh0cd328813 generic claritin carafate actonel hoodia acai full report casodex


CharlesNen 3 18
wh0cd37866 levothroid shuddha guggulu innopran xl


Alfredavale 3 18
wh0cd858480 article source zetia online online crestor Avodart Online Viagra Mail Order


CharlesNen 3 18
wh0cd21639 Hctz


Kennethbab 3 18
wh0cd580803 buy flagyl provera


Kennethbab 3 18
wh0cd139961 combivir generic dipyridamole desogen


Alfredavale 3 18
wh0cd462481 diclofenac sodium cafergot clindamycin advair


CharlesNen 3 18
wh0cd417629 anafranil generic sildenafil tablets buy strattera


Eugenephedo 3 19
wh0cd622712 buy erythromycin elavil buy tadalis purchase azithromycin


TracyFet 3 20
wh0cd34915 cymbalta wellbutrin buy flagyl online


CharlesNen 3 20
wh0cd638060 triamterene


Alfredavale 3 30
wh0cd519725 famvir generic lanoxin 125 mcg meclizine speman


Kennethbab 3 30
wh0cd344162 Generic Cymbalta Online extra resources effexor generic


Michaelaxiog 4
wh0cd533007 AMITRIPTYLINE where can i buy acyclovir online


Kennethbab 4
wh0cd372783 Cipro albuterol online


Bennyinget 4
wh0cd254451 Viagra Online


CharlesNen 4 1
wh0cd34032 Metronidazole


CharlesNen 4 1
wh0cd650454 zoloft


Alfredavale 4 1
wh0cd972974 motrin online generic zoloft


CharlesNen 4 2
wh0cd164747 hydrochlorothiazide 25mg


CharlesNen 4 2
wh0cd707688 abilify geriforte toradol levlen


CharlesNen 4 2
wh0cd532121 amoxil generic buy medrol GENERIC VALTREX


AaronTof 4 3
wh0cd312580 purchase hydrochlorothiazide online Bentyl metformin price


TracyFet 4 3
wh0cd386060 cialis cost furosemide


AaronTof 4 3
wh0cd239107 elocon cream over the counter proscar tadalafil


Alfredavale 4 3
wh0cd193374 cymbalta buy online


Michaelaxiog 4 4
wh0cd663728 eurax buy doxycycline without prescription keflex medication


Alfredavale 4 4
wh0cd867030 nexium price


TracyFet 4 5
wh0cd635101 view zocor generic for indocin


Eugenephedo 4 5
wh0cd18686 Medrol Prices bentyl Buy Tretinoin Cream


Bennyinget 4 5
wh0cd397567 finasteride prescription lipitor atenolol furosemide elimite inderal alavert


Alfredavale 4 5
wh0cd895659 resources prozac generic cost amoxicillin levitra elocon


Eugenephedo 4 6
wh0cd561623 clindamycin 300 mg


Michaelaxiog 4 6
wh0cd75930 viagra soft full article


Alfredavale 4 6
wh0cd352714 Azithromycin Tabs


CharlesNen 4 6
wh0cd426191 synthroid generic Buy Augmentin order doxycycline


CharlesNen 4 6
wh0cd675229 revia over the counter


Bennyinget 4 6
wh0cd895664 lasix no prescription Tetracycline


Alfredavale 4 7
wh0cd601753 clonidine 0.1mg lasix no prescription


CharlesNen 4 7
wh0cd160911 toradol amoxicillin online toradol pill form buy bupropion buy rimonabant


Kennethbab 4 7
wh0cd895658 bentyl hydrochlorothiazide zithromax clomid amitriptyline albendazole clonidine for pain sildenafil-citrate


TracyFet 4 7
wh0cd663731 lopid as an example keflex online tulasi


Alfredavale 4 8
wh0cd879427 order valtrex Propecia Generic


Bennyinget 4 8
wh0cd805955 nolvadex for women generic revia cost


Alfredavale 4 9
wh0cd512052 read full report cymbalta online


Alfredavale 4 9
wh0cd540677 viagra over the counter recommended site


AaronTof 4 9
wh0cd2457 buy hydrochlorothiazide online Flagyl Pills


Kennethbab 4 9
wh0cd291632 ampicillin seroquel methocarbamol robaxin 500mg flagyl


Alfredavale 4 9
wh0cd614154 generic viagra


Alfredavale 4 9
wh0cd716256 rimonabant acomplia


Alfredavale 4 10
wh0cd422352 prilosec generic buy singulair Buy Elocon


Kennethbab 4 10
wh0cd834572 albuterol cost tetracycline orders without a prescription strattera indocin 50 mg tablets generic keftab


Alfredavale 4 10
wh0cd275406 buy cipro Buy Tetracycline


Kennethbab 4 10
wh0cd761099 effexor xr 150mg Desyrel


Eugenephedo 4 10
wh0cd867921 Singulair


Alfredavale 4 11
wh0cd201932 infertility clomid amoxil 1g flagyl atenolol tenormin


CharlesNen 4 11
wh0cd818344 Cialis Without Prescription acomplia 20mg diclofenac 50 mg


Alfredavale 4 11
wh0cd83606 naprosyn buy premarin online website otc flonase


Alfredavale 4 11
wh0cd993917 capoten generic for rhinocort aqua nasal spray generic coumadin florinef 0.1 mg


CharlesNen 4 11
wh0cd304028 clindamycin 150mg singulair 10 mg


Alfredavale 4 11
wh0cd846969 Inderal 10 Mg


Kennethbab 4 11
wh0cd891815 generic elocon purchase allopurinol over counter


Bennyinget 4 12
wh0cd773502 [url=http://buysynthroid.us.org/]synthroid[/url] [url=http://buyaugmentin.us.org/]buy augmentin[/url] [url=http://buyretina.us.org/]retin-a 0.05%[/url]


Bennyinget 4 12
wh0cd700024 provera tretinoin cream viagra buy cialis inderal la fluoxetine hcl 10mg


Kennethbab 4 12
wh0cd230554 antabuse tadalafil buy prednisone without prescription lasix vs furosemide generic wellbutrin medrol diclofenac sodium 100mg buy cialis


Bennyinget 4 12
wh0cd553072 celebrex buy online valtrex zetia lisinopril revia 50 mg


Alfredavale 4 13
wh0cd38753 retin-a lipitor albuterol buspar prednisone lasix viagra


TracyFet 4 13
wh0cd749593 this site Nexium


Michaelaxiog 4 13
wh0cd382220 pamelor fml forte finpecia hydrea feldene


Eugenephedo 4 13
wh0cd896541 tamoxifen more hints generic geriforte buy kamagra oral jelly cymbalta tadacip zoloft tablets


CharlesNen 4 13
wh0cd361271 where to buy diamox


CharlesNen 4 15
wh0cd242943 home page SINGULAIR 10 MG sildenafil 20 mg


TracyFet 4 15
wh0cd161801 your domain name


Michaelaxiog 4 15
wh0cd557805 buy nexium online where to buy kamagra oral jelly click cialis cost paxil retin-a nolvadex


CharlesNen 4 15
wh0cd638937 hydrochlorothiazide online


Alfredavale 4 16
wh0cd271565 rhinocort revatio generic price lamictal lopressor pristiq


CharlesNen 4 16
wh0cd6293 Generic Diflucan Fluconazole


TracyFet 4 16
wh0cd410848 combivir without prescription mestinon speman herbolax depakote generic shallaki mevacor generic next page


Alfredavale 4 16
wh0cd373664 generic advair bentyl over the counter


CharlesNen 4 17
wh0cd6293 zantac eq cardizem 120 mg feldene flonase rulide avapro visit your url


Bennyinget 4 17
wh0cd6293 buspar minipress for anxiety cafergot online propranolol 40 diflucan


CharlesNen 4 17
wh0cd79768 paxil buy erythromycin albendazole online


CharlesNen 4 17
wh0cd769662 clonidine tablet


CharlesNen 4 17
wh0cd696189 buy prednisolone 5mg zithromax mebendazole price lipitor


Alfredavale 4 17
wh0cd181870 more about the author isoniazid hepatotoxicity generic shuddha guggulu


Bennyinget 4 17
wh0cd402288 hydrochlorothiazide detrol purchase prozac online buy yasmin birth control pills


Kennethbab 4 17
wh0cd79766 bupropion toradol online get the facts


Kennethbab 4 17
wh0cd990083 generic synthroid lisinopril 5 mg


Bennyinget 4 17
wh0cd181865 sinequan abilify toradol arimidex buy tetracycline antibiotics cafergot


Alfredavale 4 18
wh0cd137014 ilosone hydrochlorothiazide triamterene desyrel 50 mg cialis 20 mg price


Alfredavale 4 19
wh0cd900385 Generic For Zoloft synthroid generic finasteride prescription


Alfredavale 4 20
wh0cd708579 buy seroquel medrol 16 mg nolvadex arimidex retin-a


CharlesNen 4 20
wh0cd708582 Advair citalopram hbr 20 mg


Alfredavale 4 20
wh0cd855529 buy amoxil elocon generic


Kennethbab 4 20
wh0cd855517 prednisone buy proscar buy lynoral seroquel cymbalta toradol


CharlesNen 4 21
wh0cd986241 Prednisone Cost tamoxifen online order arimidex buy albuterol


Bennyinget 4 22
wh0cd398446 prilosec trental cytoxan dulcolax generic zebeta mentat without prescription


CharlesNen 4 23
wh0cd720972 female viagra tetracycline cialis from canada online pharmacy levitra


CharlesNen 4 23
wh0cd500547 lasix order elavil 10 mg zithromax nolvadex online colchicine


Alfredavale 4 23
wh0cd427071 prednisone online generic retin a


Kennethbab 4 23
wh0cd574020 seroquel phenergan check out your url


Bennyinget 4 28
wh0cd280124 apcalis calan geriforte floxin tulasi


Alfredavale 4 29
wh0cd14850 generic for strattera CLONIDINE ADHD CLINDAMYCIN ONРґINE


Alfredavale 4 29
wh0cd778211 cardizem carafate suspension cost website indinavir speman without prescription mirapex


CharlesNen 4 29
wh0cd557792 paxil blood pressure paxil for hot flashes check out your url revia buy citalopram nexium


Alfredavale 4 29
wh0cd557791 bentyl tablets diflucan 150 mg anafranil 25mg


CharlesNen 4 30
wh0cd116947 colchicine no prescription permethrin cream Rimonabant buy keflex fluoxetine


Mikeskype 5 7
live sex chat


Michaelaxiog 6 10
wh0cd747340 fluoxetine allopurinol tenormin beta blocker atenolol levitra triamterene hydrochlorothiazide vardenafil levitra coupons


thxuytnebo 5 2
5UCoGX , [url=http://jxpnpskkoowu.com/]jxpnpskkoowu[/url], [link=http://unnlvxzqoikh.com/]unnlvxzqoikh[/link], http://jzykevuejjri.com/


xhuebluxkw 5 2
5FUrhL , [url=http://sqciksgxqrta.com/]sqciksgxqrta[/url], [link=http://hfgpgsijwvrt.com/]hfgpgsijwvrt[/link], http://tgqpozhoeedw.com/


pfszxncd 5 2
4zsH5l htgqkupygtle


Kenelm 5 2
Thinking like that shows an eprxet at work