:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Vairaak vai mazaak par renesansi.

Darbs:

Renesanse.

Vispārīgi.

Nav iespējams novilkt precīzu laika robežu, kad notika pāreja no viduslaiku uz renesanses kultūru, jo izpratne par pasaules vērtību sistēmu un tās likumsakarībām veidojas gadu desmitu, gadsimtu gaitā, tādēļ tā nespēj īsā laikā pārorientēties uz pavisam pretēju dzīves izpratni. Zināms, ka sākotnēji (XIV gs. sākumā) renesanse idejas attīstījās Itālijā, kur attīstījušās stipras, bagātas pilsētas (Florence, Sjēna , Piza u.c.) un kur tolaik Eiropā sāka atdzimt zinātne. Šajā ziņā īpaši izcēlās Florence. Tādēļ Florenci nereti dēvē arī par mūsdienu Eiropas māti. Ne tikai Itālija, arī citās Eiropas zemēs atdzima gan interese par klasisko kultūru, zinātnes sasniegumiem un atziņām par cilvēka sūtību un pasaules būtību, gan arī dziņa pārveidot sevi un savu apkārtni, padarīt to skaistāku un racionālāku. Tā, Francijā, daudzi itāļu dzīvesveida elementi, mode un sadzīves normas sasniedza augstāko izsmalcinātību. Jaunu tradīciju iedīgļi no Itālijas, kā, piemēram balets, nonākuši Francijā, šeit uzplauka un attīstījās, kļūstot nākamo gadsimtu laikā par neatņemamu cilvēces kultūras sastāvdaļu. Arī daudzās Vācijas pilsētās ik uz soļa sastopamas jau agrīnās Renesanses pazīmes. Tās vērojamas arī Čehijā, Polijā, Ungārijā un citās Cenrtrāleiropas zemēs, kā arī Baltijā. Pastāv pat viedoklis, ka Renesanse netieši veicinājusi vēl dziļākas plaisas veidošanos starp latīnisko Eiropu un pārējo tā laika pasauli. Tādējādi varam secināt , ka renesanse bija nozīmīga tikai Eiropā.

Politikas un sabiedriskās kultūras svarīgākie aspekti.

Daudzās dažādās izmaiņas Renesanses kultūrā un progress zināšanu jomā vidējo viduslaiku sabiedrībā radīja nojausmu, ka cilvēce attīstās un šai attīstībai ir virziens – progress. Tas bija pretstats reliģisko dogmu cilvēka dzīves interpretācijai, kā lidošanu bezgalīgā laikā, kur gadalaiki un gadi ierastas rutīnas veidā nomainīja viens otru. Dzīve piedāvāja arvien jaunas liecības, ka lietas notiek ne tikai tāpēc, ka Kāds kaut kur to tā ir noteicis un tam atliek tikai pasīvi piemēroties, bet lielā mērā arī pateicoties pašu cilvēku iniciatīvai, radošai domāšanai un darbībai. Šīs izmaiņas cilvēku apkārtējās pasaules uztverē bija izšķirošās mūsdienu sabiedrības veidošanā, kuras pamatā ir pārliecība, ka ja ne visus (pastāv taču arī daba ar saviem likumiem), tad daudzus dzīves apstākļus cilvēks nosaka pats ar savu rīcību. Renesanses jaunās vēsmas nebūt nenozīmēja tūlītēju baznīcas lomas mazināšanos sabiedrībā. Reliģija, ticība, vairums ikdienas dzīves tradīciju un paradumu saglabājās tādā pat veidā kā gadsimtus pirms, tā arī pēc Renesanses laikmeta, līdz pat mūsdienām. Līdztekus progresam tās nodrošināja sabiedrības stabilitāti, pēctecību un ilgtspēju. Līdzīgi kā virknē dabaszinātņu, to varētu apzīmēt kā dinamisko stabilitāti. Renesanse iezīmēja arī būtiskas pārmaiņas tālākā Eiropas sabiedrības attīstībā. Uz cilvēka individualitāti orientētās humānisma idejas un baznīcas lomas mazināšanās radīja vēlāko politisko apziņu par nāciju, kā vienotu, zināmā veidā organizētu indivīdu kopumu, jebnacionālu , suverēnu valsti, kā pretstatu viduslaiku kristīgajai Eiropas kopienai. Šīs pārmaiņas nozīmēja jaunās mūsdienu sabiedrības veidošanās sākumu.
Feodālās šķiru sabiedrības vietā, tā arvien vairāk sāka transformēties pēc funkcionālā principa. Tā, vēl feodālisma laikā sākotnējiebruņinieki, saņemot no sava suverēna apsaimniekošanā zemi par militāru kalpošanu tiem, bija pakāpeniski kļuvuši par zemes īpašniekiem, feodāļiem. Taču laika gaitā militārā jomā arvien lielāku lomu sāka spēlēt regulārāsarmijas, bet bruņniecības militārā nozīme līdz ar to sašaurinājās. Taču tā pilnībā saglabāja, pat palielināja savu ekonomisko un politisko lomu, izveidojot pēru sistēmu Apvienotajā Karalistē vai grandu statusu Spānijā. Piemēram, Anglijā pēru sistēma nostabilizējās piecu galveno pēra titulu sastāvā –hercogs , marķīzs , grāfs, vikonts un barons. Līdzīgas gradācijas formējās arī citās valstīs.

Pasaules uzskats.

Renesanses laikmetā pievēršanās jaunajām idejām notika ciešā saistībā un vienotībā ar izglītības attīstību, bez kuras nekāda atdzimšana nebūtu iespējama. Savukārt izglītības attīstība savijās kopā ar humānisma (atvasinājums no latīņu vārda humanus - cilvēcīgs) kustības izvirzītajām vērtībām. Humānisma idejiskā kustība nostājās pret personības apspiešanu, pret pastāvošo Katoļu baznīcas politisko un idejisko varu. Humānisms veidojās kā pretstats viduslaikos valdošajam Baznīcas radītajam uzskatam, ka visa pilnība ir Dievs, bet cilvēks jau dzimis grēcīgs, un atpestīšana nāks tikai no pazemīgas pakļaušanās Visuvarenā Dieva
priekšā. Humānisma iespaidā radās filozofisks uzskats (antropocentrisms), ka cilvēks ir Visuma centrs ar savu fizisko skaistumu, individuālām īpatnībām un garīgo spēku. Humānisti pasludināja cilvēka personības brīvību, aizstāvēja tā tiesības nodoties baudām un centās sabiedrībā paust atziņu, ka cilvēks ir individualitāte tieši ar saviem personīgajiem pārdzīvojumiem. Šī pievēršanās personības patībai savukārt sekmēja cilvēka interesi par reālo pasauli, radīja tieksmi to izzināt, izprast un atmest lieko, nevajadzīgo. Humānisti iestājās par laicīgu kultūru, taču tas nenozīmēja atteikšanos no kristietības.

Zinātne.

Renesanses laikā zinātne attīstijās gaismas ātrumā , tādēļ daži vēsturnieki šo periodu ir nosaukuši par zinātnes revolūciju , kura vēsta par modernās zinātnes sākumu. Zinātne un māksla bija sajaukušās jau agrajā renesansē , kad tādi mākslinieki kā Da Vinči veica dažādus zīmējumus , kuri saistīti ar anatomiju un dabu. Tomēr pats lielākais attīstības solis nebija kāds konkrēts atklājums , bet gan jaunas zinātniskās metodes atklājums. Šī jaunā metode balstijās uz konkrētiem , pieredzes balstītiem pierādījumiem. Jaunā metode noveda pie lieliem atklājumiem astronomijā , fizikā , bioloģijā un anatomijā. Spēja apšaubīt līdz šim par vispilnīgāko patiesību pieņemtās normas bija renesansei raksturīga iezīme. Piemēram, poļu astronoma Nikolaja Kopernika (Nicolaus Copernicus) atklājums, ka Saule ir centrālais ķermenis, ap kuru riņķo Zeme un citas planētas, bija milzīgs pavērsiens pasaules vispārīgās izpratnes attīstībā. Viduslaikos par to pat domāt nedrīkstēja, ka Zeme varētu kustēties! Neapšaubāmi, viens no svarīgākajiem atklājumiem šajā laikā bija arī grāmatu iespiešanas māksla.


Literatūra , māksla , mūzika.

Viena no renesanses mākslas atšķirīgajām iezīmēm ir augsti attīstīta līniju perspektīva. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Leons Batista Alberti. Dižrenesanses māksla veidojās uz agrajā renesansē iedibinātajām tradīcijām par antropocentrisku pasaules uztveri, kurā spēcīgi izpaudās filozofiskais uzskats, ka cilvēks kā individualitāte ir Visuma centrs. Dižrenesanses mākslinieku uzmanības centrā bija harmoniski attīstīta personība, fiziski un garīgi spēcīga cilvēka tēls, kas paceļas pāri ikdienišķumam. Cilvēka tēls kļuva par gandrīz vienīgo mākslas darbu objektu. Raksturīgi, ka šajā laikā cilvēks tika traktēts kā aktīva personība, kurai pa spēkam iekarot pasauli, tādēļ agrīnās renesanses līdzsvaroto kompozīciju pakāpeniski nomainīja dižrenesanses dinamiskā harmonija. Pieauga tieksme pēc vispārinājuma, atmetot agrīnajai renesansei piemītošo smalko, detalizēto tēlojumu. Mainījās arī attieksme pret mākslinieku kā personību. Mākslinieki tagad ieņēma augstu sociālo stāvokli, viņus cienīja un respektēja; dižie meistari ar savu radošo spēku spēja ietekmēt pat augsti stāvošās politiskās personības.
Renesanses laikā attīstījās ne tikai māksla, bet arī mūzika. Augstāko slāņu vidū izplatījās paradums bieži muzicēt. Gan baznīcās, gan pilsētu bagatajās mājās un piļu sienās īpaši uzplauka vokālā mūzika, jo uzskatīja, ka cilvēka balss ir skaistākais instruments. Frančesko Landīni (1320 – 1397) sāka sacerēt dziesmas itāliski – mātes valodā, ko nosauca par madrigāliem (madre – itāliski māte). Tie kļuva par vienu no populārākajiem laicīgās mūzikas žanriem. Madrigāli bija gan jautri un priecīgi, kurus tad nereti izrotāja piedziedājumi ar zilbēm fa la la, diri diri don , utt, gan drūmi un smeldzīgi, – tad visbiežāk lietoja izsmalcinātu polifonijas tehniku. Parasti madrigālos apdziedāta mīlestība – apgarota un cēla, taču dažkārt tajos parādās arī sarkastiksi joki un piedauzīgi mājieni. Madrigālos bieži izmantoti Petrarkas soneti.
Populāras kļūst Comedia dell’arte – dramatiskas improvizācijas komēdijas, kurās darbojas maskoti personāži: laulenis Pantalone, pļāpīgais Doktore, jocīgais sulainis Arlekīno, Birgella vai Pulčinella un viņu iemīļotā Kolombīne. Uz Comedia dell’arte pamata izveidojas jauns muzikāls žanrs madrigālkomēdija . Šī žanra meistars Orācio Vekki (1550 – 1605). Ar madrigālu komponēšanu aizrāvās nevien komponisti, bet arī citu kārtu pārstāvji: augstmaņi, tirgotāji, hercogi un pat pāvesti. Venozas hercogs dzejnieka Torkvato Tasso draugs Karlo Džezualdo (1560 – 1614) jaunībā pāsteidzis savu sievu un viņas mīļāko laulības pārkāpšanas brīdī. Dusmās jaunais hercogs esot nogalinājis abus ar vienu zobena dūrienu. Pēc tam Džezualdo visu mūžu pārdzīvojis izdarīto un komponējis madrigālus par mīlestību un nāvi. Viņa kompozīcijās lietoti tam laikam neparasti māksliniciskās izteiksmes līdzekļi, hromatiskie pustoņu gājieni, disonanses, sarežģītas pasāžas, strauji mainītas tonalitātes. Mūzikas instrumentus renesansē grupēja pa saimēm. Bija dažāda lieluma garenflautas jeb blokflautas , sākot ar nelielo soprāna flautu beidzot ar basa flautu, kas bija vīrieša augumā. Dažāda izmēra blokflautas veidoja ansambli. Tāpat grupēja arī lociņstīgu instrumentus – violas , kas līdzinājās vēlākajām vijolēm, bet bija ar maigāku skanējumu. Lielākās violas spēlēja, pieturot tās ar kājām un sauca par viola da gamba (kājas viola). Pūšaminstrumenti bija daudzveidīgi, lielākā daļa no tiem raksturīgi tikai renesansei, piemēram, krumhorni, kornamuzi, dulčiāni, cinki un serpenti. Ielu gājienos un baznīcu procesijās izmantoja bazūnes. Pazīstami kļuva taustiņinstrumenti klavesīns (stīgas parāva ar nelielu āķīšu palīdzību) un klavihords (pa mazām metāla mēlītēm, kas pieskārās stīgai, sita āmuriņu mehānisms). Klavesīnus sauca par vērdžineliem (jaunavu instrumentiem), arī par spinetiem, Itālijā –arī par čembalo. 13. gadsimts iezīmēja jaunu pavērsienu arī literatūrā. Lai gan valdošās pozīcijas joprojām piederēja viduslaicīgajai baznīcas literatūrai, kulta drāmām un bruņinieku romāniem, uz pilsētu literatūras bāzes ļoti ciešā saistībā ar tautas literatūras tradīcijām iezīmējās jaunā laika literārās tendences. Nozīmīga loma bija pirmo universitāšu brīvajam garam. Topošais laikmets un jaunās sabiedrības pārvaldes formas pilsētās izraisīja nepieciešamību studēt romiešu tiesības, pētīt antīkās sabiedrības zināšanas medicīnā, līdztekus iedziļinoties visā kultūras bagātībā, ko ar grāmatu un literatūras starpniecību mantojumā nākamajām paaudzēm bija atstājuši romieši un senie grieķi. Universitātes Boloņā, Padujā, Pizā, Romā, Perudžā un citās pilsētās (14. gadsimtā to skaits sasniedza 15) pievērsās antīko autoru darbu studijām, tulkoja senatnes izcilo rakstnieku darbus, kurus līdz tam no tautas bija šķīrušas klosteru bibliotēku biezās sienas. Nu tas bija iespējams, jo universitātes tiecās būt patstāvīgas un atbrīvoties no katoliskās baznīcas aizbildnieciskās kontroles.
Apbrīnojami īsā laikā uz Toskānas dialekta pamata izveidojās itāļu valoda, pakāpeniski un palēnām izspiežot sarunvalodā lietoto latīņu valodu. Literārie sacerējumi, kas tapa šajā laikā, pacēla vietējo dialektu līdz literārās valodas līmenim. Arvien vairāk un drošāk dzejnieki un rakstnieki pievērsās sava laika atspoguļojumam, jūtu patiesam attēlojumam pretstatā bruņinieku literatūras samākslotajiem sižetiem un klerikāļu pamācošajām morālēm. Tieksme uz reālismu bija viena no topošās literatūras pamattendencēm. Arvien pārliecinošāk literāro darbu centrā nostājās pilnasinīgs šā laika cilvēks ar savām vājībām, iekšējām pretrunām un sevis meklējumiem. Tā bija individualizēta personība, kas formējas laikmeta apstākļu ietekmē. Cilvēcisko kaislību cīņas attēlojums sāka spēcīgo raksturu kultu literatūrā. Tie vairs nebija viduslaiku sadomātie un idealizētie varoņi, bet gan reāli ikdienas cilvēki, kuru rīcību, domas un tieksmes autori centās psiholoģiski pamatot, radot pilnasinīgu sava laikabiedra tēlu.
Antīkie varoņi parasti bija no sava laika attālināti un heroizēti, turpretī jau agrīnās renesanses literatūras sacerējumos izpaudās pozitīvā varoņa meklējumi vidusšķiras un sabiedrības zemāko slāņu cilvēkos. Tas reizē bija arī tautas pārstāvis, kas saskatīja un kritizēja sava laika negācijas, novecojušās tradīcijas, aristokrātiskā slāņa zemiskumu un nebaidījās atmaskot baznīcas kalpu liekulīgo morāli. Uzmanības centrā izvirzījās materiālā pasaule ar visiem tās priekiem un bēdām.

Arhitektūra.

Runājot par renesanses arhitektūru - tā bija jauno laiku celtniecības pamatakmens, jo visa nākamā Eiropas arhitektūra bija tikai renesanses arhitektūras principu tālāka attīstība. Tieši renesansē radās jaunais pilsētas ēku daudzstāvu modelis, kā arī baznīcu jaunie tipi un ēku fasāžu rotājumu sistēmas, tika izgudroti arī jaunie ķieģeļu un koka segumi. Tomēr ziemeļu renesansē visas šīs lietas ienāca tikai 16. gadsimtā, jo līdz tam laikam arhitektūrā dominēja gotika.
Komentāri

Loan 2 9
debt consolidation loans bad credit online cash advance payday loans payday money unsecured personal loans


Help With My Essay 5 24
homework help homework help help with homework https://homeworkhelp.us.com - college homework help


Get A Loan 1 6
loan service illinois cash advance online loan application loan application


Online Loan 2 1
bad credit loan guaranteed personal loans online personal loans online best payday loans for bad credit


Online Payday Loan 4 9
payday loans online no credit check payday loans loan interest rates 2017 fax payday loan


Online Loan 4 13
advance payday loan payday advance advance payday loan payday advance


Writers Essay 4 17
college essays buy college essays easy essay help buy college essays


Payday Loan 5 1
private lenders affordable loans unsecured loans for bad credit no credit check payday loans online


Pay Day Loan 5 10
payday loan faxless payday loans no fax payday loan faxless payday loans


Online Payday Loan 6 20
loan site loan online loan service loan service


JamesFlina 7 7
research paper proposal research paper proposal do my paper buying research paper college entrance essay research paper for sale writing homework help research papers assignment help best essay writing service buy custom essay best essay writing service instant online payday loan emergency loans no credit check instant online payday loan instant online payday loan


Essay Writing Tip 7 22
philosophy homework help paper writing argumentative essay essays for college


Easy Payday Loan 8 16
payday loans no credit check payday loan online payday bad credit


JaneFlina 8 22
cheapest car insurance car insurance esurance auto insurance cheap liability insurance in texas


Payday Loans Online 9 14
direct payday loans cash advance cash loans cash advance


Online Loans 12 5
payday advance loan no credit loans guaranteed approval payday loans cash loans no credit check


Payday 13 2
direct lenders of loans loan online payday loan instant approval payday advance no credit check


Homework Center 17 1
college essays college essay buy college essays mymaths online homework


Easy Payday Loan 23 12
payday advance loan payday loan online payday payday


Best Online Loans 24 8
payday loans online payday loans for bad credit loan cash loan


low car insurance 24 15
compare car insurance compare car insurance compare car insurance quotes compare auto insurance quotes


Online Payday Loan 24 20
payday advance loans easy approval payday loans cash loans cash advance lenders


Instant Online Loans 25 8
cash advance online payday advance cash loans no credit check payday advance


Write 25 10
paper writing paper writing paper writing argumentative essay


Term Paper Writers 26 7
writing my paper essay writing service do my dissertation essay writing service


Ace Homework 26 10
earth science homework help earth science homework help college essays https://collegeessays.us.com - college essay prompts


Cheap Essays 27 7
college essays pay for essay writing uk homework help la https://collegeessays.us.com - college essay prompts


rental car insurance 28 8
car insurance quotes florida car insurance cheapest car insurance cheap auto insurance in california


Online Loan 29 12
payday advance online the best online payday loans paydayloans payday advance loans


JamesFlina 30 8
payday loans for bad credit bad credit loans direct lenders loans online bad credit https://loansforbadcredit.us.com - online payday loans for bad credit


Buy Custom Essays 1 1
essay math help essay essay writer


Term Paper Writers 1 3
research paper writing a paper maths online homework research papers


JoeFlina 1 3
guaranteed loans for bad credit short term loans for bad credit short term loans no credit checks short term payday loans


JoeFlina 1 3
help my essay write my essay for me cheap my paper writer write my essay


Paper Writer 1 4
essay writing service writing my essay for me essay writing service essay writing service


JamesFlina 1 10
buy an essay paper buy an essay cheap order essay https://buyessay.us.com - buy an essay


JamesFlina 1 11
payday loans online online loan here https://onlineloans.us.com/ - payday loan online


JoeFlina 1 14
write my essay online my thesis help me write my essay write my essay


JoeFlina 1 14
live sex chat webcam sex chat webcam sex webcam porn


Free Paper Writer 1 15
essay writing service website that write essays for you help write an essay essay writing


Direct Lenders 1 17
loans loan loan online loans


Speedy Cash 1 18
personal loans bad credit bad credit personal loans personal loans bad credit payday loans for bad credit


Is Homework Helpful 1 22
buy an essay online cheap order essay online cheap quick admission essay help help write my essay


Essay Write 1 23
order essay online cheap quick buy an essay buy essay buy essay without getting caught


School Assignments 1 23
buy essay online essay help australia buy an essay online essays for money


Assignment Helpers 1 23
custom essay help help with writing essays college essay writing personal essays for college


PamFlina 1 25
research papers paper writing essay writing research essay advance cash payday loan payday advance loan payday advance loan same day payday loans no credit check no credit check payday loans spotloan pay day loan easy cash payday loan research papers research papers research papers easy essay help research report research report research report writing essay website writing services paper writing writing a paper writing services write essay for me website that does your homework buy custom research papers best homework help no credit check loans instant payday loans instant loans online instant payday loans


JoeFlina 2 3
help with college essay college essay help me do my essay college admissions essay help


Random Assignments 2 3
help with essay writing for university buy essay online need help with essay buying essays online


JoeFlina 2 4
homework online buy custom essay online website college essays online


JamesFlina 2 5
essay checker help with homework books buy an essay buy an essay help on writing essays college essay help pay someone to do my essay college essay buy essay buy essay online buy essay help dissertation help with essay writing buy an essay buy essay online buy an essay cash payday loans online instant loans online online payday loans direct lenders online payday loans direct lenders payday loan online easy online payday loans small online payday loans small online payday loans free porn cams free cam sex chat sex chat cam webcam sex chat direct payday lenders online direct payday lenders direct payday lenders payday lenders direct payday lenders direct direct payday lenders online payday lenders direct bad credit loans direct lenders online essay do my college homework essay help buy an essay


Pay Day Loans 2 7
payday loans for bad credit personal loans bad credit payday loans for bad credit near me apply for a personal loan


JamesFlina 2 9
fast loans easy loans online no credit check quick loans no credit check https://quickloans.us.com - quick cash loans bad credit


JamesFlina 2 10
info payday loans online direct lenders only found it for you https://paydayloans.us.org/ - payday loans online direct lenders


Hire Essay Writer 2 11
buy an essay online help writing a college essay buy essays buy essay


Buy College Essays 2 12
essay buy buy essays online homework essay help college essay writing services


My Homework Help 2 12
professional college essay writers college essays help writing college essay college essays


Online Loans 2 15
payday loans for bad credit in texas very bad credit payday loans bad credit personal loans bad credit personal loans


Type Writer Paper 2 20
essays help college essays college essay college essay typer


Buying Essay 2 21
write college essays writing a college admissions essay college essays help college essay help


JamesFlina 3 4
http://LoansForBadCredit.us.com bad credit loans direct lenders bad credit payday loans loans online bad credit


JamesFlina 3 4
loans payday loans bad credit direct lenders for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - loans for bad credit


Write My Thesis 3 5
write an essay HTTPS://WRITEMYESSAY.US.COM write essay for money pay someone to write my essay


JamesFlina 3 5
click here write my essay online essay online https://essayonline.us.com - write my essay online


Homework Charts 3 14
custom essay writing Going Here website to write essays write essay for money


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - online payday loans


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online


JohnFlina 4
https://paydayloans.us.org/ - bad credit payday loans online


Jamesziday 4 2
Check This Out


Jamesziday 4 2
website


Jamesziday 4 3
found it


Mikeskype 4 4
write my essay


Michaelaxiog 4 4
citalopram 30 mg zithromax buy phenergan buying antabuse online


AaronTof 4 5
clomid strattera


Mikeskype 4 6
buy custom essay online


Mikeskype 4 8
Read More Here online essay writer


Michaelaxiog 6 23
wh0cd108962 Purchase Metformin Canadian Pharmacy Viagra