:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

ka papīrnauda bija ļoti viegli izgatavojama, tās izdevējiem - bankām, valstīm utt. - radīja kārdinājumu dažādās krīzes situācijās (karu vai revolūciju laikos) laist apgrozībā naudu, ko nesedza ne dārgmetāli, ne citas vērtības. Tas izraisīja ne tikai milzīgu inflāciju, bet arī neapmierinātību ar papīrnaudu un neuzticību tai. Šādu naudu izdeva, piemēram, Franču revolūcijas, ASV pilsoņu kara (konfederātu štatos), Pirmā pasaules kara laikā. Papīrnauda parasti tiek izgatavota no īpaša papīra, kura sastāvā dažreiz ir arī linu, kokvilnas vai citas auduma šķiedras. Lielākoties banknošu papīrs ir elastīgāks par parasto, tas ir arī vairāk vai mazāk izturīgs pret novalkāšanu un mitrumu. 1988. gadā Austrālijā tika emitētas pirmās polimēru banknotes. Mūsdienās polimēru banknotes lieto arī Jaunzēlandē, Rumānijā un Meksikā [2;38 lpp]
2.3. Nesegta nauda
Drīz vien tika ieviesta arī ar zeltu vai sudrabu nesegta nauda. Pirmoreiz lielos mērogos tas notika Francijā XVIII gs. sākumā (lai arī ir ziņas, ka Ķīnā papīrnauda parādījusies jau daudzus gadsimtus iepriekš). Pēcāk nesegtas naudas izdošana bieži bija īslaicīga – piemēram, Napoleona karu laikā (1799-1815) Lielbritānijā naudaszīmju apmaiņa pret zeltu tika pārtraukta, kā rezultātā auga zelta monētu vērtība. Nesegtas naudas vērtību nosaka likums, un vēsturē bijuši periodi, kad par atteikšanos pieņemt šo naudu parādu dzēšanai draudējis nāvessods – piemēram, Romā Diokleciāna laikā vai pēcrevolūcijas periodā Francijā.[2;39 lpp]
1971. gadā ASV pilnībā pārgāja uz nesegtu naudu. Šajā laikā daudzu ekonomiski attīstīto valstu valūtas bija piesaistītas ASV dolāram, un tas nozīmēja, ka liela daļa rietumu pasaules valūtu ar šo soli kļuva par nenodrošinātu naudu.
Pēc pirmā Līča kara toreizējais Irākas prezients Sadams Huseins atcēla Irākas tābrīža nenodrošināto valūtu un nomainīja to pret jaunu valūtu. Lai arī iepriekšējā valūta nebija nodrošināta, tās lietošanu neprasīja centrālā vara un nekas neaizsargāja šīs valūtas vērtību, tā turpināja būt apgrozībā politiski izolētajos Irākas kurdu reģionos. Šo valūtu pazīst kā Šveices dināru, un tā saglabāja savu stabilitāti un vērtību vairāk kā dekādi. Formāli to nomainīja pēc otrā Līča kara. [2;39 lpp]
2.4. Elektroniskā jeb modernā nauda
Mūsdienās arvien lielāku lomu spēlē tā sauktie neskaidras naudas norēķini, kuros tiek izmantotas elektroniskās naudas formas kā, piemēram, kibernauda, kā tiek dēvēti pasaules tīmeklī apgrozītie neskaidras naudas līdzekļi. Kā piemēru šeit var minēt Amerikas Savienotās Valstis, kur jau deviņdesmito gadu beigās neskaidras naudas norēķini sastādīja pusi no visiem norēķiniem par precēm un pakalpojumiem, pie kam šai daļai ir pastāvīga tendence pieaugt. Lielāko daļu neskaidrās naudas norēķinu tirgus sastāda norēķini ar čekiem, kas izrakstāmi konkrētai personai. Tirgus daļa, ko tie aizņem, ir apmēram 70%. [2;39 lpp]

3. Naudas vēsture Latvijā
Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas (1918) apgrozībā bija vācu okupācijas varas izlaistie ostrubļi un ostmarkas, Vācijas valsts markas, t.s. cara naudas rubļi un kapeikas, t.s. Domes nauda un kerenkas, kā arī dažu Latvijas pilsētu pašvaldību naudas zīmes.
Finanšu ministrs 1918. gada 11. decembrī noteica apgrozībā esošās naudas oficiālo kursu, par likumīgu maksāšanas līdzekli atzīstot trīs dažādas ārvalstu valūtas. Taču Latvijai joprojām nebija savas naudas. Bija nobriedusi nepieciešamība radīt nacionālo valūtu.
Latvijas Pagaidu valdība 1919. gada 22. martā deva rīkojumu finanšu ministram izlaist Latvijas pirmās naudas zīmes - Latvijas valsts kases zīmes, nosaucot tās par Latvijas rubļiem, un maiņas zīmes - Latvijas kapeikas. Laikā no 1919. gada aprīļa līdz 1922. gada septembrim šīs
zīmes izlaida ar 1, 5, 10, 25, 50, 100 un 500 rubļu, bet papīra sīknaudu - ar 5, 10, 25 un 50 kapeiku nominālvērtību. Naudas zīmju grafiskā risinājuma autori bija latviešu mākslinieki Jūlijs Madernieks, Burkards Dzenis, Vilhelms Krūmiņš, Hermanis Grīnbergs un Rihards Zariņš. Līdz ar to tika likts pamats patstāvīgai Latvijas naudas sistēmai, tomēr kā likumīgs maksāšanas līdzeklis joprojām funkcionēja arī Krievijas un Vācijas nauda. [3;40 lpp]
1922. gada 3. augustā Ministru kabinets apstiprināja "Noteikumus par naudu". Par Latvijas naudas vienību kļuva lats, bet lata simtā daļa tika nosaukta par santīmu. Taču apgrozībā palika arī Latvijas rublis. [3;40 lpp]
Lai varētu realizēt sekmīgu monetāro politiku, 1922. gada 7. septembrī Satversmes sapulce pieņēma likumu par Latvijas Bankas dibināšanu. Latvijas Bankai tika piešķirtas emisijas tiesības. Jau 1922. gada 2. novembrī Latvijas Banka laida apgrozībā 10 latu pagaidu banknotes - 500 Latvijas rubļu naudas zīmes ar uzdruku.
Laikā no 1922. līdz 1940. gadam Latvijas Banka emitēja 10, 20, 25, 50, 100 un 500 latu nominālu banknotes. 1923. gadā iespiesta 100 latu naudas zīme (mākslinieki Rihards Zariņš un Kārlis Krauze). Latvijas Valstspapīru spiestuvē izgatavotās naudas zīmes bija vāji aizsargātas pret viltošanu, tādēļ saskaņā ar Latvijas Bankas padomes lēmumu laikā no 1924. līdz 1938. gadam visas Latvijas Bankas banknotes iespiestas Anglijā (to grafiskos attēlus veidoja angļu mākslinieki). Vienīgi 1939. gada 100 latu banknote izgatavota Latvijas Valstspapīru spiestuvē (mākslinieki Jānis Šternbergs un Kārlis Krauze). [3;40 lpp]
Finanšu ministrija savukārt emitēja valsts kases zīmes ar 5, 10 un 20 latu nominālvērtību. Tās iespieda Latvijas Valstspapīru spiestuve. Šo naudas zīmju grafiskā risinājuma autori bija Rihards Zariņš, Kārlis Krauze un Harijs Gricēvičs.
Apgrozībā tika laistas arī 1, 2, 5, 10, 20, 50 santīmu un 1, 2, 5 latu monētas. Monētu zīmējumus veidoja trīs mākslinieki - Rihards Zariņš (1923. gadā kaltie santīmi un 5 lati), Jānis Roberts Tilbergs (1 un 2 lati) un Ludolfs Liberts (1937. gadā kaltie santīmi). [3;41 lpp]
1940. gada 17. jūnijā Latviju okupēja Sarkanā armija un 5. augustā Latvija tika inkorporēta PSRS. Ar 1940. gada 10. oktobri Latvijas Bankas vietā stājās PSRS Valsts bankas Latvijas Republikāniskais kantoris kā centralizētās PSRS banku sistēmas sastāvdaļa. Latvijā pakāpeniski tika ieviesta PSRS naudas sistēma. Ar Latvijas PSR Tautas komisāru padomes 1940. gada 25. novembra lēmumu tika noteikts lata un PSRS rubļa kurss: 1 lats = 1 rublis. Latvijā sākās divu valūtu - lata un PSRS rubļa - vienlaicīga aprite, kas turpinājās četrus mēnešus. Iedzīvotājus iepriekš nebrīdinot, 1941. gada 25. martā anulēja latu. Par vienīgo maksāšanas līdzekli Latvijā kļuva PSRS rublis.
1941. gada jūnijā Latviju okupēja Vācijas karaspēks. Pirmajās dienās pēc tā ienākšanas Rīgā Latvijas Banka atsāka darbību, taču naudas emisijas tiesības tā neatguva. Vācu okupācijas laikā tika realizēta īpaša okupētajām zemēm paredzēta naudas politika, kuras mērķis bija šo zemju pakļaušana un izlaupīšana, laižot apgrozībā speciāli izgatavotas naudas zīmes. Līdzās okupācijas reihsmarkām kā oficiāls maksāšanas līdzeklis apgrozībā palika arī PSRS rublis. Vērtības attiecība starp rubli un reihsmarku bija: 10 rubļu = 1 reihsmarka. [3;41 lpp]

Pēc 2. pasaules kara Latvija atkal nonāca PSRS finanšu sistēmā. Gan naudas emisijas, gan valsts kases funkcijas veica PSRS Valsts banka, bet Latvijas PSR naudas sistēma atradās pilnīgā tās kontrolē.
1987. gadā PSRS Valsts bankas Latvijas Republikāniskais kantoris tika pārdēvēts par PSRS Valsts bankas Latvijas Republikānisko banku, taču par valsts centrālo un emisijas banku nekļuva. [3;42 lpp]
1990. gada 2. martā Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma lēmumu "Par Latvijas Banku", kas noteica, ka Latvijas PSR tiek dibināta (faktiski - atjaunota) Latvijas Banka - centrālā banka ar naudas emisijas tiesībām. Taču tikai pēc 1990. gada 4. maija Deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un PSRS sabrukuma ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991. gada 3. septembra lēmumu "Par Latvijas Republikas teritorijā esošo banku iestāžu reorganizāciju" Latvijas Banka kļuva par reālu centrālo un emisijas banku. Šo statusu galīgi nostiprināja 1992. gada 19. maijā pieņemtie Latvijas Republikas likumi "Par bankām" un "Par Latvijas Banku". [3;42 lpp]
1990. gada 31. jūlijā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma lēmumu "Par Latvijas Republikas naudas sistēmas izveidošanas programmu". Latvijas Banka uzsāka Latvijas nacionālās valūtas atjaunošanu. Tika izveidota Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja, kas 1992. gada 4. maijā pieņēma lēmumu par Latvijas Bankas pagaidu naudas zīmes - Latvijas rubļa - laišanu apgrozībā. Šo naudas zīmju nominālvērtība bija 1, 2, 5, 10, 20, 50, 200 un 500 rubļu (mākslinieks - Kirils Šmeļkovs). 1993. gadā apgrozībā tika ieviesta Latvijas Republikas nacionālā valūta - lats. 5, 10, 20, 50, 100 un 500 latu banknošu grafiskā attēla autori ir Imants Žodžiks un Valdis Ošiņš, bet 1, 2, 5, 10, 20, 50 santīmu un 1 un 2 latu monētu dizainu veidojuši Gunārs Lūsis un Jānis Strupulis. Nauda atguva agrākajos gados zaudētās funkcijas. Naudas reformas sekmīga norise un lata ieviešana radīja priekšnoteikumus kapitāla uzkrāšanai un ražīgai apritei un pārejai uz tirgus ekonomiku. [3;42 lpp]


Secinājumi
Tā kā mēs dzīvojam Latvijā, tad sīkāk arī apskatīju mūsu valsts naudu. Uzzināju, kas man jāzin, lai atpazītu īstu vai viltotu naudu. Apskatot Latvijas bankas mājaslapu internetā uzzināaju dažus interesantus faktus.
Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku",tai ir monopoltiesības izlaist nacionālo naudu - banknotes un monētas - kā vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli valstī.
Latvijas Republikas nacionālās naudas vienība ir lats, kurā ir 100 santīmu. Lats ir vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis Latvijā. Naudas zīmju aprakstu, numurēšanu, reģistrāciju un monetāro segumu nosaka Latvijas Bankas padome.
Pakāpeniska latu banknošu un monētu atgriešanās apritē noritēja kopš 1993. gada, kad 5. martā tika laista apgrozībā pirmā atjaunotā lata naudas zīme - Latvijas Bankas 5 latu banknote. Naudas reforma valstī tika pilnīgi pabeigta 1998. gada 20. jūlijā, kad apgrozībā laida 500 latu banknoti. Līdz ar to pašlaik apgrozībā ir papīra naudas zīmes ar nominālvērtību 5, 10, 20, 50, 100 un 500 latu un monētas ar nominālvērtību 1, 2, 5, 10, 20 un 50 santīmu un 1, 2 un 100 latu.
Latvijas Bankas padome arī nosaka kārtību, kādā naudas zīmes izņemamas no apgrozības un bojātās naudas zīmes aizstājamas ar derīgām.
Latvijas Bankai ir tiesības laist apgrozībā jubilejas un piemiņas monētas - arī tādas, kuru izgatavošanā lietoti dārgmetāli.
Latvijas Banka izplata banknotes un monētas ar savu filiāļu un ar kredītiestāžu starpniecību. Centrālā banka pastāvīgi seko naudas apgrozībai, kas ir viens no svarīgākajiem valsts ekonomiskajiem rādītājiem. Šos datus pastāvīgi apkopo un publicē.


Atpakaļ  1  [2]

Komentāri

JamesFlina 4 17
manual for writers of research papers theses and dissertations mla handbook for writers of research papers 6th edition name one of the writers of the federalist papers https://essaywritingservice.us.com - essay writing service


JamesFlina 7 14
essay writing service google essay writer essay writing service https://essaywritingservice.us.com - essay writing service review


JamesFlina 10 13
professional essay writing service top essay writing services Discover More Here cheap custom essay writing service


Best Payday Loan 12 19
payday loans online PAYDAYLOANS.US.ORG loans for bad credit real payday loans online


Easy Payday Loan 12 23
payday loans online BESTPAYDAYLOANSONLINE.US.COM payday loans online payday loans online


JamesFlina 17 5
buy essay online WriteMyEssay.us.com dissertation online https://essayonline.us.com - online essay writing


JohnFlina 1 2
https://paydayloans.us.org/ - personal loans


JohnFlina 1 3
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online


Jamesziday 1 4
direct lenders payday loans online


AaronTof 1 5
erythromycin 500 mg Cephalexin Antibiotics Colchicine With NO Prescription


Jamesziday 1 5
PAYDAYLOANS.US.ORG


Jamesziday 1 6
payday loans


Mikeskype 1 7
write my essay cheap online essay writing service


AaronTof 1 7
site here
e98hd9uq3U


Mikeskype 1 9
payday loans for bad credit


Mikeskype 1 11
click


Michaelaxiog 3 3
wh0cd118609 vermox 100mg sildenafil 100 mg suhagra online nolvadex


Mark 1 10
Hey there.I have been looking for a recuse for a while now. And I posted on my facebook for people to help me find one.Matt Gradwell sent me here, I am very interested in this beautiful little girl. I am a vet student and know the breed very well I have a large backyard as well as I am very active. I have been looking to take In a dog needing a home for about a month now waiting for the right one. Do you know if she has any vaccines ?House trained ?Crate trained ? If you could please let mne know if she is still in need of a home it would greatly be appreciated. Thanks a lot.Reeva


Kris 3 7
CPCU (Chartered Property and Casualty Expert): QuotesChimp qualification is the same of a CLU, but relates to the specialty homeandinjury insurance. So that you can secure a CPCU appointment, the candidate must-pass 10 nationwide tests, possess at least 3 years expertise in the specialty, and accept follow a code ethics. This program is managed from the American Institute for Property and Responsibility Insurance Underwriters in Malvern, Pa.


Amas 3 8
I see three red on tree between of right part thing health insurance retirement comparehealthinsur.com online health insurance quote bottom corner seated. thin in pic. the in heliomeds.com levitra no prescription trees Then photo.There's one, up front the of pic. portion thickest left cuelrd whitish an sure left the in the of for of I'm The sure. the one Then not the two another the trunk affordable term life insurance bestlifeinsurpolicy.com


Alaska 3 8
They are talking u will poor i any nations hav man officers them or who man robby government but naija judge sentence by molilins of give judge death, steal term life insurance quotes online bestlifeinsurpolicy.com life insurance for depression health insurance coverage comparehealthinsur.com what is a good health plan that is cheep death not nations that from affect the law through ppl of government our usd judge money, in instead not u sentence and death na hanging yrs who will pronounce any good die giv i them get dey money dollars, man banking see the of the lout to for best buy on levitra heliomeds.com cheapest generic levitra poor for person never


Kelvin 3 8
Love the color and looks delicious. I like the mvrocwaie papadums, not sure we can get the papadums here. I had some recently but my friend brought it over from Singapore. http://mlssri.com [url=http://mcrkhkl.com]mcrkhkl[/url] [link=http://exugsncwgl.com]exugsncwgl[/link]


Rose 3 8
Your's is a point of view where real inetglilence shines through. http://qqkcwdrx.com [url=http://ldaoywh.com]ldaoywh[/url] [link=http://zptukw.com]zptukw[/link]


Jonathan 3 9
Hi Fancesco, sounds like an ineertsting project. At higher zoom levels you can use Lucene to constrain the search results within only the range of latitudes and longitudes that the map covers. The Geotagged Content dashlet doesn't yet do this but I will probably add this in the next version, as photos tend to be taken within the same geographic areas.If your map is showing the whole world then obviously you can't constrain by geography, but you can still limit the number of results that Lucene returns. When a user zooms in you can then re-query the server, adding the geographic constraints, to get more results in that area.


Marzia 3 9
oga va crook....em sorry i mean oga farouk is seaetd in his fully secured and air conditioned mansion with his wife and family enjoying,former speaker...em whats that his name sef...ehen oga dimeji bankole might probably be outside the country flexing with the once he stole,that former oceanic manager should be in a resort center or anywhere eating the remainder of the stolen money,lets not forget bode george o...who had a grand reception in a church waiting for him the day he came out of prison for the money he stole while he was in npa...even obasanjo was there to welcome him,the list of these guys is actually endless......it is certain that they aint gonna stop.....and here is my fellow ordinary citizen who has certainly been in prison since 2005(when he commited the crime)....awaiting the day of his death by hanging...i really am not saying he should not be purnished...atleast a purnishment dersing of his crime which he has began serving for 7 years KPERE....i just pray the appeal works....cuz i see no other reason why a man should steal milk which is not furstration which we all attribute to OUR BELOVED GOVERNMENT.....GOD BLESS NIGERIA,GOD BLESS NIGERIANS,GOD BLESS LINDA AND GOD BLESS ME.


Bas 3 9
can not use in long term and just for temporary bucseae the symptom will be rebounded. you should consult your family doctor if your blocked nose is due to allergy.


Sebastian 3 9
Piekrītu izteiktai domai, tikai aidzomājos, ka šajos rīkotajos pasākumos ziemas laikā, no draudzes varētu būt maz brāļi un māsas, ne pēc savas gribas, bet pēc varēšanas iespējām, būt šajos pasākumos. Tas varētu vairāk būt vienojošs pasākums tiem , kas draudzē jau kalpo un un viens otru vairāk vai mazāk zin. Tie varētu būt sarunu Svētvakari vienam ar otru, un būt viens otram kā dāvana , esot Kristus mīlestībā.