:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

krasosanas darbi un veidi!!!

Darbs:

Krasojuma uzdevums ir aizsargat buvkonstrukcijas pret afmosferas iedarbibu, palielinat to izturibu un muzu, uzlabot sanitarhigieniskos un eksplutacijas apstaklus telpa, ka ari darit tas glitakas. Gaumigi izraudzita nokrasa un kvalitativs krasojums izcel ekas arhitektonisko apdari un pieskano to apkartnei. Krasojuma aizsargajosas un dekorativas ipasibas ir atkarigas no izmantoto krasu un laku materialo komponentu(saistvielu,pildvielu,pigmentu,krasvielu), grunsu, spaktelmasu, ka ari sikativu,cietinataju, plastifikatoru, skidinataju, atskaiditaju u.c. atskiriba no paligmaterialu veida un ipasibam.
Krasosanas darbus veic pec visu citu buvniecibas darbu pabeigsanas, kad apmetums ir pilniba izzuvis un ir izlaboti ta defekti. Krasosanas darbus vislabak veikt pavasari vai vasara, jo tad nav nepieciesami papildpasakumi, krasojums zust atrak, ka ari krasojamas virsmas un konstrukcijas ir sausakas.


Krasu izvele telpu apdarei.

Krasas izskir siltas un aukstas. Sarkanas, oranzas un dzeltenas pieder pie siltajam krasam - tas it ka rada siltuma sajutu telpa, bet zilas krasas pie aukstajam.Zila krasa var but silta vai auksta atkariba no ta, vai taja parsvara ir dzeltena vai zila krasa.
Ir pievirzosas un atvirzosas krasas:siltas un gaisas krasas rada iespaidu, it ka krasota virsma atrastos tuvak, neka tas ir isteniba. Virsmas skietami visvairak tuvina dzeltena,nedaudz mazak - oranza krasa, tapec siltas krasas it ka samazina telpu. Turpreti aukstas krasas krasotas virsmas it ka attalina, tapec, ja velaties, lai telpa izskatitos augstaka, sienas janokraso siltas, pievirzosas krasas, bet griesti - aukstas, atvirzosas. Ja grib, lai telpa izskatitos zemaka, rikojas otradi. Ari liels orlaments uz sienam it ka samazina telpu, bet siks orlaments vai vienkrasainas sienas rada telpas plasuma izjutu.
Izskir ari smagas un vieglas krasas. Tumsas krasas ir skietami smagakas, tapec gridu parasti kraso tumsaku par griestiem, ekas virspamatu - tumsaku par sienam. Par vieglam krasas uzskata balto, dzelteno, gaiszalo u.c. gaisas krasas, par smagam - melno, tumssarkano, tumsbruno u.c. tumsas krasas. Krasa liekas viegla vai smaga ari no tas materiala; ellas krasas liekas smagakas par tadam pasam udeni skistosam krasam, rupji faktureta virsma liekas smagaka par gludu virsmu.
Virsmu apdare janem vera ari krasu harmonija; labi harmone sarkana krasa ar zalo, dzeltena ar violto un gaiszilo, tumsi zila ar oranzo, bruna ar gaiszalo, peleka ar bali zilo,bruna ar sarto. Melna krasa harmone praktiski ar visam krasam. Caurstaigajamu telpu apdarei velams izmantot vientonigas krasas, jo tad telpas liekas plasakas, bet izoletas telpas ieteicams krasot dazados tonos. priekstelpas, koridorus, paligtelpas var krasot tumsakos tonos, jo tad gaisakos tonos krasotas dzivojamas telpas liekas stipri gaisakas un plasakas.
Izveloties krasas, janem vera telpas uzdevums ,dabiskais apgaismojums, telpas lielums, ka ari novietojums attieciba pret debespusem. Lai lidzsvarotu enainuma un aukstuma noskanu, telpas, kas ir ziemlu puse, ka ari nepietiekami apgaismotas telpas ieteicams kosas, siltas krasas, piemeram, dzeltena vai sarta. Tadu telpu apdarei, kas atrodas dienvidu puse, var izmantot ari gaismu absorbejosas krasas, piemeram, oranzu vai kiegelsarkanu.
Izveloties krasu, janem vera ari elektroniska apgaismojuma raditais efekts, jo tas maina krasu. Piem., gaisdzeltena un kremkrasa apgaismojuma liekas netira un neizteiksmiga.Elektriskaja apgaismojuma gruti atskirt ari balto no dzeltenas krasas, melno
no tumszilas krasas, violeta krasa parversas pupursarkanaja, gaiszila - zalaja un sarkandzeltenigaja krasa.
Sienu apdare ar limes krasam un tapetem rada daudz patikamaku un maigaku iespaidu salidzinajuma ar ellas krasojumu - tas rada nepatikamu, aukstu, darba telpas iespaidu, tapec ellas krasas ieteicams lietot tikai telpas, kur sienas biezi jamazga vai jasarga no mitruma, - virtuve, sanitaraja mezgla, mazgatava.


Krasojuma veidi.

Krasojamas virsmas sagatavosana, apstradasana un krasosana, ka ari operaciju skaits un seciba ir atkariga no virsmas materiala, krasas sastava un krasojuma kategorijas.
Vienkarso krasojumu izmanto pagrabu, saimniecibas telpu, noliktavu u.c.paligtelpu krasosanai.Vienkarsaja krasojuma virsmas sagatavosanu krasosanai neizdara tik rupigi ka parejiem veidiem. Spaktelesanu izdara, tikai lai aizziestu plaisas un iedobumus. Izmantojot vienkarso krasojumu apmestu virsmu apdarei, javeic sadi darbi - janoberz uz apmetuma palikusie smilsu graudini, janospaktele virsma, janolidzina spaktelejuma vieta, jagrunte, javeic krasosana
Uzlaboto krasojumu parasti izmanto dzivojamo telpu apdarei. Izmantojot so veidu, javeic daudz vairak krasojamas virsmas sagatavosanas darbu neka vienkarsa krasojuma gadijuma, piem., apmestu virsmu sagatavosanas darbos ietilpst ari vienlaidu spaktelesana,slipesana un vairakkartiga gruntesana.
Augstvertigajam krasojumam javeic tie pasi virsmas sagatavosanas darbi ka uzlabotajam krasojumam, tikai virsmam jabut seviski gludam, tapec divreiz jaizdra virsmas vienlaidu spaktelesana, slipesana un gruntesana. Individualaja buvnieciba to izmanto loti reti.
Pec so darbu veiksanas, vietas pec ekspuatacijas apstakliem izskir iekseja un areja krasojuma. Areja krasojuma atmosferizturibai un salizturibai izvirza paaugstinatas prasibas. Izskir ari gludo un fakturkrasojumu, kam ir reljefa virsma. Fakturkrasojumu izmanto fasazu, griestu un kapnu telpu krasosanai. Atkariba no spiduma intesitates krasojums var but spozs vai matets.


Krasotaju darbariki.

Vairak izplatitie darba riki ir diametra otas.
Otam saru sejuma vidu ir dobums, ja otu merc krasa, tas piepildas ar krasu, ko krasosanas laika pamazam uzklaj uz virsmas.
Lai jaunas otas nespupotos un krasa labak sadalitos pa otas arejo virsmu, tas ir janosien.
Krasojot ar ellas krasam otas janosien stingrak, neka stradajot ar limes krasam, bet saru darbibas dalu saisinat mazliet vairak.Lai saru gali klutu elestigaki, jaunas otas sakuma ieteicams izmantot virsmas sagatavosanas darbos.Lai nemainitosotas darba garums, kad otas gali nodilusi, nosejuma plaumu nedaudz samazina.
Atkariba no krasojamas virsmas, krasojuma veida un lietojamas krasas krasosanas darbos var izmantot dazadas otas.
Otu vieta biezi izmanto veltnisus. Ja strada ar tiem, darba razigums ir lielaks.
Krasu smidzinataju izmanto krasosanai ar limes un kalku krasam.
Spakteli izmanto plaisu, zaru vietu, nelidzenumu u.c defektu izziesanai un virsmu izlidzinasanai.


Virsmu sagatavosana darbam.

Virsmas sagatavosana ir visatbildigaka krasosanas darba dala, jo no tas ir atkariga krasojuma noturiba un kvalitate. Sagatavosana ietilpst dazadi virsmas attirisanas un virsmas apstrades darbi, kas atkarigi no krasojamas virsmas materiala.
Koka virsmas pirms krasosanas rupigi jaizzave, 2 -3 mm dzili izgriez sveku un zaru vietas un aizziez tas ar ellas spaktelmasu. Ar spaktelmasu jaaizziez visas plaisas un pec tam virsma rupigi janotira ar smilspapiru.
Metala virsmas pirms krasosanas rupigi janotira no rusas ar metala suku un ar lupatu janoslauka putekli. Pec tam notiritai virsmai ar spaktelmasu jaaizziez rusas dobomi un janoslipe to ar smilspapiru.
Kiegelu virsma jaattira no putekliem un javas notecejumiem. Javu visvieglak ir notirit ar spakteli vai metala suku.
Betona un dzelzsbetona virsmam jabut sausam, betona notecejumi janocert, bet plaisas un nelidzenumi jaaizziez ar javu.
Apmestas virsmas pec izzusanas nolidzina ar smilsakmeni, silikatkiegli vai skuju koka klucisa galu, kas speciali ielikti aptvere. Sikas plaisas izlidzina ar spateli.
Pec plaisu apstrades var sakt gruntesanu. Galvenais virsmu gruntesanas uzdevums ir nodrosinat labu sakeri starp virsmu un krasu. Nenogruntetas virsmas krasvielas uzsuc nevienadi, un bez gruntesanas krasojama virsma var but neviendabiga, ar plankumiem vai svitram. Dazreiz gruntesanu var izmantot metala virsmam, lai to pasargatu no korozijas.
Pirms krasosanas ar ellas krasam virsmu ieteicams gruntet ar pernicu vai pernicas un sauso pigmentu. Lai pernica labak iesuktos koka un apmestas virsmas, pirms lietosanas to ieteicams uzsildit.
Lai iegutu vienadu un lidzenu krasojamo virsmu, ta nakosaja diena ir janoslipe.Slipesanu veic ar aptvere iestiprinatu pumeku,smilspapiru vai elektrisko slipmasinu.Puteklu notirisanai izmanto suku,ja izmanto lupatinu putekli noklust spaktela spraugas un tad veidojas sliktaka sakere ar krasas plevi.


Krasotu virsmu apdare.

Kad pamatklajums ir pilnigi izzuvis, tad to var ari izrotat ar dazadiem rakstiem, kurus var iegut ar daudziem panemieniem, piem., ar dekorativajiem veltnisiem, ar krasu sasmeretu lupatinu, ar dadzadiem nospiedumiem, ar sukli, ar otu u.c.


Griestu remonts.

Veicot griestu remontu, vecais balsinajums janomazga, to parasti dara ar krasotaja suku un siltu udeni.Ja griestu apmetuma nav plaisu un veca krasa ir pielipusi pie apmetuma, nomazgatie griesti izskatas ka tikko nobalsinati - tadiem, talaka apstrade nav nepieciesama.


Krasosana ar limes krasam.

Limes krasas lieto tikai iekstelpas apmestu vai ar sausa apmetuma loksnem parklatu grieztu un sienu krasosanai.
Balinasanas krasas lieto greistu un sienu augsdalas krasosanai,ta sastav tikai no krita, ultramagina un limes skidruma.
Krasojot ar limes krasam iespejami dazadi defekti, ko var noverst, ja ir zinams ta iemesls.


Krasosana ar emulsijas krasam.

Emulsijas krasas salidzinajuma ar ellas krasam ir letakas, tas var atskaidit ar udeni un tas atri zust, krasas kartina nedeg, tam ir vienmerigs, matets spidums, bet klajums laiz cauri gaisu un mitrumu. Ar emulsijas krasam nedrikst krasot metala konstrukcijas, caurulvadus, ka ari telpas ar pastavigi paaugstinatu mitruma daudzumu.


Krasosana ar ellas un emaljas krasam.
Pirms krasosanas un darba laika krasa periodiski jamaisa, lai nenogulsnetu smagie krasu pigmenti. Krasojamai virsmai jabut pilnigi sausai un notiritai no putekliem. Ja kraso nenozuvusu kartu, iegust nevienmerigu krasojumu, ta virsma klust raupja,grubulaina un plaisaKomentāri

Bennyinget 8 27
wh0cd829851 gyne-lotrimin decadron chloramphenicol meclizine exelon evista trimox without prescription


AaronTof 20 12
wh0cd549232 effexor seroquel for anxiety and depression provera 5 mg zetia generic available hytrin generic prozac here i found it


Bennyinget 1 2
wh0cd95110 prilosec Prozac UK generic retin a


AaronTof 1 5
wh0cd402284 cheapest bentyl online pharmacy


Alfredavale 1 5
wh0cd168589 Cipro


AaronTof 1 20
wh0cd181861 clonidine hcl


Michaelaxiog 1 20
wh0cd283965 vermox online wellbutrin buy advair where to buy nolvadex online valtrex buy robaxin buspirone price cheap furosemide


CharlesNen 2 2
wh0cd446250 effexor serevent valtrex on line buy doxycycline online


Eugenephedo 2 5
wh0cd328815 azithromycin price strattera buy lasix buy arimidex


Alfredavale 12 11
wh0cd254449 Cymbalta Online Buy Prednisone trazodone hcl


TracyFet 12 13
wh0cd724811 cephalexin 500 mg order erythromycin fluconazole


Alfredavale 12 14
wh0cd107503 ampicillin generic advair diskus viagra soft prozac atenolol no prescription


CharlesNen 12 21
wh0cd327933 Nexium


Alfredavale 13 22
wh0cd870874 flagyl zoloft from india Trazodone Online


Kennethbab 14 22
wh0cd870874 metformin atarax for anxiety altace casodex medrol


Michaelaxiog 15
wh0cd782047 diclofenac indocin 50 mg cytotec cheap zithromax phenergan cost buspar online diclofenac


CharlesNen 15 13
wh0cd826015 buy femara online urispas aleve herbolax visit this link cozaar 50 mg chloroquine desogen


TracyFet 15 16
wh0cd606487 Tadacip Online viagra without a prescription apoteket-sverige.se


CharlesNen 16 3
wh0cd164747 colchicine 0.6mg toradol for headaches


Kennethbab 16 4
wh0cd605591 indocin cialis arimidex prednisolone


Alfredavale 16 12
wh0cd266847 visit your url Order Neurontin


Alfredavale 16 15
wh0cd119901 where to buy synthroid online fluoxetine generic cialis india


Alfredavale 16 17
wh0cd46425 buy cialis order advair online purchase amoxicillin


CharlesNen 17 6
wh0cd809781 Albendazole Online buy levaquin buy trazadone non generic on line without a prescription prednisone


Kennethbab 17 21
wh0cd809789 lipitor cost


CharlesNen 17 23
wh0cd1572 adalat DOXYCYCLINE singulair generic over the counter


CharlesNen 17 23
wh0cd1572 suhagra without prescription cost of valtrex vardenafil


Kennethbab 18 18
wh0cd1572 buy zetia Cost Of Nexium


Kennethbab 18 18
wh0cd1572 valtrex generic toradol online effexor


Eugenephedo 19 17
wh0cd341202 Amoxicillin


CharlesNen 20 7
wh0cd528282 entocort styplon feldene copegus online triphala pletal blood thinner menosan online vytorin generic


CharlesNen 20 15
wh0cd703850 order furosemide online buspar online


CharlesNen 20 17
wh0cd630377 Lisinopril 5 Mg


Kennethbab 20 17
wh0cd969131 buy tadalafil abilify generic


TracyFet 20 18
wh0cd737204 vardenafil clonidine as a sleep aid buy tadalafil 20mg


CharlesNen 20 23
wh0cd777333 TRETINOIN buy lisinopril PURCHASE CIALIS Lisinopril


Alfredavale 21 3
wh0cd556911 valtrex generic non prescription


Bennyinget 21 6
wh0cd556909 valtrex discount


Michaelaxiog 21 8
wh0cd398456 hoodia rulide duphaston himplasia buy brahmi pletal


CharlesNen 21 12
wh0cd879423 tetracycline


CharlesNen 21 14
wh0cd116060 metformin 1000 i found it doxazosin lipitor cafergot tablets betapace generic epivir


Michaelaxiog 21 16
wh0cd251508 lasix no prescription diclofenac 75mg buy propranolol


Alfredavale 21 18
wh0cd879419 toradol eye drops levaquin paxil weight loss betnovate lasix


Kennethbab 21 22
wh0cd630373 synthroid buy bupropion amoxicillin diflucan 150 mg advair asthma generic wellbutrin methotrexate ectopic


Kennethbab 22 6
wh0cd263006 METFORMIN 500 MG extra resources prilosec


Alfredavale 22 10
wh0cd320254 viagra online paxil cr


Bennyinget 23 6
wh0cd173308 lasix rimonabant acomplia buy propranolol where can you buy retinol a 0.05 buy levaquin buy wellbutrin xl amitriptyline


AaronTof 23 7
wh0cd867915 bupropion buspar adalat online


Alfredavale 23 8
wh0cd99833 buy amoxicillin cialis generic indocin online pharmacy


Alfredavale 23 11
wh0cd26358 Elocon Ointment


CharlesNen 23 17
wh0cd348878 diclofenac from canada toradol for back pain


CharlesNen 24 1
wh0cd201928 prednisone online buy arimidex Hyzaar By Mail Order viagra canada


AaronTof 24 4
wh0cd574018 Buy Tadacip


Alfredavale 24 5
wh0cd348887 Buy Cipro


CharlesNen 24 12
wh0cd450974 Buy Arimidex claritin from india buy retin-a


CharlesNen 24 23
wh0cd920437 nexium 40 mg


CharlesNen 25 4
wh0cd700014 viagra pfizer 100mg buy fluconazole no rx nolvadex buy motilium


CharlesNen 25 17
wh0cd406126 protonix otc ildenafil citrate atenolol


Michaelaxiog 26 4
wh0cd602641 neurontin generic hydrea erythromycin amitriptyline online pilex


Alfredavale 26 11
wh0cd140848 cheap dapoxetine


Alfredavale 26 23
wh0cd610320 buy yasmin


CharlesNen 27 7
wh0cd536853 generic prozac Baclofen Tablets


CharlesNen 27 17
wh0cd463369 singulair otc equivalent avapro actos avandia


Bennyinget 27 20
wh0cd242949 furosemide cost


CharlesNen 27 21
wh0cd932831 celebrex strattera valtrex canada atrovent 500 mg flagyl proscar finasteride bentyl cytotec


Alfredavale 28 7
wh0cd51146 cipro digoxin amitriptyline celexa online bentyl crestor valtrex cephalexin


Eugenephedo 28 10
wh0cd161800 bupropion PRICE OF WELLBUTRIN


Kennethbab 28 14
wh0cd316416 proscar prescription amitriptyline anafranil abilify generic colchicine online albuterol mdi azithromycin


CharlesNen 28 14
wh0cd198090 Buy Tetracycline


Bennyinget 28 16
wh0cd418519 CLONIDINE Tadalafil Tablets REVIA


Eugenephedo 28 23
wh0cd778220 vermox online abilify without a prescription buy bupropion online


CharlesNen 29 5
wh0cd51144 propecia cialis metformin


CharlesNen 29 7
wh0cd961472 BENTYL CRESTOR GENERIC found here


Kennethbab 29 14
wh0cd271570 NEXIUM 40 MG


CharlesNen 30 8
wh0cd843124 floxin shuddha guggulu floxin antibiotics cozaar 50 mg


CharlesNen 30 20
wh0cd328811 bupropion cost buy vardenafil generic cymbalta


CharlesNen 1
wh0cd504387 generic for avodart 0.5 mg lipitor acyclovir


Alfredavale 1
wh0cd210487 metformin xl antabuse buy canada diflucan over the counter toradol can i buy fluconazole online


CharlesNen 1
wh0cd430914 Celebrex generic propecia generic antabuse


CharlesNen 1 1
wh0cd679953 generic renagel albuterol toradol for headaches atarax bentyl 20 mg crestor duphaston


Bennyinget 1 1
wh0cd679956 straterra order bupropion sildenafil 50 avodart metformin 500 mg tablet zoloft azithromycin zithromax 250 mg


Bennyinget 1 2
wh0cd929003 Colchicine synthroid generic losartan hydrochlorothiazide


CharlesNen 1 2
wh0cd782055 seroquel buy cialis allopurinol proscar bph augmentin celebrex medication price of cialis online pharmacy cialis


Alfredavale 1 2
wh0cd120788 prescription strength aleve rulide zebeta 5 mg rhinocort


Alfredavale 1 2
wh0cd957619 prednisolone where to order antabuse buy elimite viagra soft over counter


Bennyinget 1 3
wh0cd443299 triphala aceon herbolax without prescription generic quibron-t generic for keppra


Alfredavale 1 3
wh0cd986241 mirapex 0.5mg eldepryl rumalaya online feldene gel


Alfredavale 1 3
wh0cd912763 buy crestor buy paxil


CharlesNen 1 4
wh0cd839286 sinequan tadacip medrol kamagra effexor


CharlesNen 1 4
wh0cd545394 hydrochlorothiazide 12.5mg retin-a suhagra benecar buy viagra online buy baclofen online


Kennethbab 1 4
wh0cd986240 paxil weight loss or gain buy albuterol tretinoin cream augmentin 875 mg


Alfredavale 1 4
wh0cd251502 buy valtrex tetracycline citalopram indocin buy propecia canada provera helpful hints amoxicillin


Kennethbab 1 4
wh0cd765817 retin-a tadalis sx keflex generic for more


Alfredavale 1 5
wh0cd280122 nolvadex online bentyl 20 mg


Kennethbab 1 10
wh0cd500547 amoxicillin pills Order Diflucan Online click this link


CharlesNen 1 10
wh0cd59705 buy revia Buy Dapoxetine buy fluoxetine over the counter


CharlesNen 1 10
wh0cd896544 prandin generic quibron-t continue singulair generic price trental er plan b lithium hydroxide electrolyte


Alfredavale 1 10
wh0cd602638 buy vpxl tretinoin buy anafranil


Bennyinget 1 11
wh0cd235277 Medrol


Bennyinget 1 11
wh0cd778214 tadalafil online article source purchase cialis online cheap amoxicillin


Alfredavale 1 12
wh0cd116947 styplon menosan serophene without prescription precose shuddha guggulu


Michaelaxiog 1 13
wh0cd224098 erythromycin 500 mg