ISO 9001-2000

975 0

ISO 9001 – 2000

Bisnesa augstskolaTurība

(Uzņēmējdarbības vadība)

UV3D2

Santa Prātiņa

ISO 9001 – 2000, ISO organizācija un vēsture

Referāts kvalitātes vadībā

Rīga, 2009

Saturs

Ievads .............................. 3

ISO organizācijas vēsture .............................. 4

Vispārīgs apraksts .............................. 5

Standarts ISO 9001 – 2000 .............................. 5

Kvalitātes vadības 8 principi .............................. 8

Kvalitātes izmaksas .............................. 10

Secinājumi .............................. 11

Izmantotā literatūra .............................. 12Ievads

Lai organizijās uzlabotu produktu un pakalpojumu kvalitāti, tiek izstrādāti standarti, izstrādātas sertifikātu sistēmas un attīstīti kvalitātes veicinoši pasākumi. Taču lielākā daļa šo pasākumu izvirza prasības „kam jābūt”, bet nonosaka kā to panākt un kā uztirēt vadības kvalitāti.

Kopš tika iztrādāti ISO 9000 standartu sērija, liela daļa organizāciju ir pievērsušie, lai dabūtu šo kvalitātes sistēmas se ertifikātu. ISO sertifikāts pasaulē skaitās viens no prestižākajiem un tiek pieprasīts praktiski visur, kur sākas runas par lieliem pasūtījumiem un drošu servisu.

Kvalitātes standarti dod drošību ne tiaki organizācijas vadībai un darbiniekiem, par saviem sniegtajiem pakalpojumiem vai ražotajai produkcijai, bet arī pakalpojuma un produkcijas pircējiem, kā arī sadarbības partneriem un ārvalstu investoriem. ISO 9001- 2000 standars ir drošība visam. Lai ievietsu šo standartu ir jācenšas uzlabot savu darbību. Visiem organizācijas darbiniekiem, gan augstākajai vadībai, gan zemākā līmeņa darbiniekiem ir jāiesaistās kvalitātes sitēmas ieviešanā.

Lai varētu uzināt, kas ir standarts ISO 9001 – 2000 un kā vieglāt ir ieviest šo stadndartu savā organizācijā, darbā tika izpētīts, pasākumi kādi ir jāveic, lai varētu ieviest šo standartu. Kā arī tika izpētītas izmaksās un kā tās veidojas. 1. ISO organizācijas vēsture

ISO sertifikāts pasaulē skaitās viens no prestižākajiem un tiek pieprasīts praktiski visur, kur sākas runas par lieliem pasūtījumiem un drošu servisu. ISO standartizācijas organizācija ir radījusi kvalitātes sistēmasstandartus, kas plašāk pazīstams kā ISO 9000 standartu sērija. [1]

ISO 9000 standartus izstrādājuši pārstāvji no 90 valstīm jau 1987. gadā un kļuvuši par nacionālajiem standartiem vairākās valstīs, to skaitā arī Latvijā. Latvijā tie ir pieņemti kā Latvijas nacionālie standarti ar nosaukumu LVS EN ISO 9000. Pasaulē tos kā identiskus nacionālos standartus ir pieņēmušas vairāk nekā 60 valstis, bet Japāna, Ķīna un Venecuēla tos apstiprinājušas kā ekcalentus nacionālajiem standartiem. Eiropas Savienībā ISO 9000 standarti ir akceptēti kā garants vienotajam tirgum. [1]

ISO 9000 sērijas standarti publicēti 1987. gadā. Kopš tā laika tie ir divas reizes pārskatīti. Otrā redakcija stājās spēkā 1994. gadā, bet trešā – 2000. gadā. Standartu saimē iekļauti kvalitātes sistēmu veidošanas un vadīšanas jēdzieni, principi un norādījumi. Tie aptver saskaņotu kvalitātes nodrošināšanas metodoloģiju, ērti ieviešamu visā tautsaimniecībā. Jāatzīst tomēr, ka 1987. un 1994. gada standartu versija lielāku uzsvaru liek uz uzņēmumiem, kas ražo materiālu produktu, apgrūtinot sistēmas realizāciju pakalpojumu sfērā, sabiedrisko organizāciju, izglītības un valsts sektorā.

2. Vispārīgs apraksts

ISO 9000 ir starptautiski atzīts kvalitātes vadības sistēmas standarts, kura prasībām atbilstošas kvalitātes vadības sistēmas ir ieviestas vairāk nekā 150 000 uzņēmumos visā pasaulē ar mērķi nodrošināt, lai procesi un dokumentācija organizācijā sekmētu klienta vajadzību un vēlmju apmierināšanu. Tas koncentrējas uz klientu vajadzībām un vēlmēm, kā arī veicina kvalitātes vadību un plānošanu produktiem un pakalpojumiem, nodrošinot augstāku uzņēmuma vai organizācijas ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju. Kvalitātes vadības standarts ir arī priekšrocība sadarbojoties ar ārvalstu sadarbības partneriem.

ISO 9000 sērijas standartus var pielietot visu veidu organizācijas neatkarīgi no to lieluma un darbības veida. Tas var palīdzēt gan uz produktu, gan uz pakalpojumu orientētām organizācijām sasniegt visā pasaulē atzītus kvalitātes standartus.

Daudzie ISO 9000 sērijas standarti šobrīd ir apkopoti 4 saskaņotos kvalitātes vadības sistēmas standartos un tie ir:

ISO 9000

ISO 9001

ISO 9004

ISO 19011

Šie standarti palīdz organizācijām sekmīgi ražot produktu vai sniegt pakalpojumu. Šie standarti nepalīdz izlemt, vai atsevišķs produkts/ pakalpojums ir labi izstrādāts, bet pārliecina tirgu, ka attiecīgā organizācija ir spējīga ražot ražot produkciju un sniegt pakalpojumu saskaņā ar noteiktajām prasībām.

3. Standarts ISO 9001- 2000

ISO 9001-2000 mērķis nav ieviest vienotu kvalitātes vadības sistēmu struktūru vai vienotu dokomentāciju. Vēl jo vairāk, ISO 9001 noteiktās QMS prasības ir kā papildinājums produktu prasībām.

Sertificējot uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 9001-2000 standartam uzņēmuma darbinieki varēs efektīvi pārvaldīt uzņēmuma kvalitātes sistēmu un kvalitatīvi veikt iekšējo auditu, kā arī būs ieguvumi gan paša uzņēmumā, gan iekšējā un ārējā tirgū.

Lai kvalitatīvi ieviestu ISO 9001-2000 ir jāveic astoņi pamatsoļi, kas atvieglos ieviešanas procedūru:

1. Augstākās vadības atbalsts,

2. Ieviešanas komandas izveide,

Patreizējās kvalitātes situācijas novērtēšana,

4. Dokumentu izstrādāšanas plāna izstrāde,

5. Personāla apmācību nodrošināšana,

6. Dokumentācijas izstrādāšana,

7. Dokumentu kontroles sistēmas izveide,

8. Monitorings – pārskats par ieviešanu.

Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana ir darbietilpīgs process un kā liecina prakse, tad visbiežāk neveiksmes cēloņi ir:

Augstākās vadības atbalsta trūkums. Nevaraprobežoties tikai ar vienas atbildīgas personas nozīmēšanu un cerēt, ka tā sakārtos visu organizāciju un pēc noteikta laika ziņos augstākai vadībai par sertifikāta saņemšanu. Augstākās vadības nepārtraukta ieinteresētība un atbalsts ir nepieciešams visu laiku. Ja nav konsekventa atbalsta no augstākā vadības puses, tad kvalitātes vadības sistēmas ieviešana nebūs sekmīga.

Nespēja procesā iesaistīt visus darbiniekus. Lai palīdzētu darbiniekiem justies kā sava darba pārvaldītājiem, ir jāuztic viņiem atbildība par procedūru izstrādāšanu, dokumentēšanu, izpildi un uzlabojumiem. Nekāda kontroles procedūra nevarēs nodrošināt procesa nevainojamu izpildi, ja darbinieki nebūs ieinteresēti tajā.

Nespēja nodrošināt progresu un ievērot termiņus sistēmas izveidē. Darbiniekiem organizācijās ir darāms savs ikdienas darbs, bet kvalitātes rokasgrāmatas sagatavošana ir papildus slodze. Ja netiek nodrošināts progress šajā jomā, kvalitātes vadības sistēmas izstrāde ievelkas. Latvijā sertificēto organizāciju pieredze liecina, ka kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana vidēji prasa no 9 līdz 15 mēnešiem, bieži vien šajos termiņos iekļaujoties tikai ar ārējo konsultantu atbalstu, kuriem ir pieredze un izstrādātas ieviešanas procedūras.

4. Kvalitātes vadības 8 principi:

Princips Nr. 1 – orientācija uz klientiem

Organizācijas paļaujas uz saviem klientiem, jo ir to tiem atkarīgi, tādēļ tām vajadzētu:

izprast esošo un nākotnes klientu vajadzības;

apmierināt klientu prasības;

censties pārspēt klientu prasības.

Galvenāš priekšrocības:

efektīvāk izmantoti organizācijas resursi klientu apmierināšanas veicināšanai.

pieaug klientu uzticība, kas veicina biznesa pieaugumu.

Princips Nr. 2 – nodrošināt vadību

Augstākās vadības pienākumos ietilpst kvalitātes politikas un mērķuizstrādāšana, organizācijas struktūras un resursu nodrošināšana. Tādēļ vadībai ir:

jānosaka vienots mērķis un n virziens, kādā organizācijai doties;

jāizveido un jāsaglabā iekšējā vide, kura iedrošina un motivē darbiniekus sasniegt organizācijas mērķus.

Galvenās priekšrocības:

Cilvēki sapratīs organizācijas mērķus un būs motivēti tos piepildīt.

Darbība tiek vērtēta, saskaņota un ieviesta vienota.

Tiek samazināti komunikācijas rezultāta radušies pārpratumi dažādu organizācijas līmeņu starpā.

Princips Nr. 3 – iesaistiet darbiniekus

Ikviens darbinieks jāiesaista kvalitātes sistēmas veidošanā un pilnveidošanā. Darbiniekos jārada interese un vēlme to darīt. Darbinieku maksimāla iesaistīšana dod iespēju izmantot šo cilvēku zināšanas organizācija labā. Tādēļ organizācijām:

jāveic visa līmeņa darbinieku iesaistīšana procedūrā;

jāstimulē darbiniekiem attīstīt un pilnveidot viņu spējas.

Galvenās priekšrocības:

Motivēti, uzticami un iesaistīti organizācijas darbinieki.

Novatorisms un radošais gars organizācijas mērķu sasniegšanā.

Darbinieki nes atbildību katrs par savu veikumu.

Darbinieki labprāt piedalās un dod savu ieguldījumu organizācijas veikuma uzlabošanā.

Princips Nr. 4 – procesu vadība

Vēlamais rezultāts var tik sasniegts efektīvāk, ja resursi un darbinieki tiek vadīti kā procesi. Tādēļ:

par katru notiekošo procesu būtu atbildīgais ar tam piešķirtām pietiekami lielām pilnvarām;

Galvenās priekšrocības:

lielāki ienākumi un tirgus daļa, tas ir pateicoties elastīgajai un ātrai atbildei uz t

. . .

organizācijai jāsaglabā pēc iespēji labākas attiecības ar saviem piegādātājiem,

konflikta gadījumā jāmeklē kopromis ar piegādātājiem.

Galvenās priekšrocības:

pieaugoša iespēja abām pusēm radīt vērtības.

izmaksu un resursu aptimizācija.[3]

5. Kvalitātes izmaksas

Ko tad īsti var uzskatīt kvalitātes izmaksas? Tie ir izdevumi, kas rodas ieviešot un nodrošinot nepieciešamo kvalitātes līmeni, kā arī neatbilstošā līmeņa kvalitātes produkta vai pakalpojuma piedāvāšana. Kvalitātes izmaksas ir viens no izšķirošajiem faktoriem, kas nosaka jebkuras organizācijas kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un, attiecīgi, ietekmē saimnieciskāš darbības rezultātus. [2]

Mūsdienu plašās biznesa vajadzības, īpaši tās, kas at ttiecāš uz kvalitāti, nosaka arvien stingrākas prasības. Apmierināt šīs vajadzības un uzlabot ekanomisko stāvikli ir iespējams tikai tad ja tiek nepārtraukti paaugstināta kvalitāte. Kvalitātes sertifikāts garante kvalitātes vadības sistēmas atbilstību starptautiskajā ISO 9001 standartā noteiktajām prasībām un var tikt izmatotas kā ļoti efektīvs mārketinga instruments. Kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst ISO 9001 standartā noteiktajām prasībām, nordošina organizācijām stabilu pozīciju tirgū, nepārtrauktu progresu un kvalitātes attīstību. To iespējams ir sasniegt tikai, plānojot, saglabājot un nepārtraukti uzlabojot visus procesus, kas nodrošina lielāku peļņu, efektivitāti, klientu apmieriniātību utt. Tas, savukārt, ir saistīts ar noteikto finanšu līdzekļu patērēšānu.

Ieviešot kvalitātes sistēmu, pilnveidojot visus procesus, uzlabošanu vēlams balstīt uz reāliem skaitļiem. Kvalitātes izmaksu apkopošana un analīze sniedz iespēju novērtēt ar kvalitāti saistītās problēmas naudas izteiksmē, kā arī uzrāda kvalitātes izmaksu samazināšanas iespējas un palīdz apzināt iekšējo un ārējo klientu neapmierinātības cēloņus. Tas rada pārliecību par ieviešamo pilnveidojumu pareizību kā pašam pārmaiņu ierosinātājam, tā arī efektīvi motivē uz atbalstu organizācijas vadību. Kvalitātes izmaksas rodas ļoti plašos kvalitātes vadīšanas sistēmas aspektor. Lielākās kvalitātes izmaksas saistītas ar kvalitātes inspekciju (pārbaudi), kvalitātes vadību un kvalitātes nodrošināšanu. Bet izmaksas, kas rodas ieviešot šo standartu, nav samērāmas ar ienākumiem, kādus organizācija iegūst, tad kad ir ieviesuši ISO 9001 – 2000 standartu. [2]

Secinājumi

ISO sertifikāts pasaulē skaitās viens no prestižākajiem un tiek pieprasīts praktiski visur, kur sākas runas par lieliem pasūtījumiem un drošu servisu.Ieviešot ISO 9001-2000 standartam uzņēmuma darbinieki varēs efektīvi pārvaldīt uzņēmuma kvalitātes sistēmu un kvalitatīvi veikt iekšējo auditu.

Kvalitātes vadības sistēmu ieviešot visbiežāk neveiksmes cēloņi ir : 1. Augstākāš vadības atbalsta trūkums. Augstākās vadības nepārtraukta ieinteresētība un atbalsts ir nepieciešams visu laiku. 2. Nespēja procesā iesaistīt visus darbiniekus. Lai palīdzētu darbiniekiem justies kā sava darba pārvaldītājiem, ir jāuztic viņiem atbildība par procedūru izstrādāšanu, dokumentēšanu, izpildi un uzlabojumiem. Nekāda kontroles procedūra nevarēs nodrošināt procesa nevainojamu izpildi, ja darbinieki nebūs ieinteresēti tajā. 3. Nespēja nodrošināt progresu un ievērtot termiņu sitēmas izveidē.

Kvalitātes izmaksas ir , izdevumi, kas rodas ieviešot un nodrošinot nepieciešamo kvalitātes līmeni, kā arī neatbilstošā līmeņa kvalitātes produkta vai pakalpojuma piedāvāšana. Kvalitātes izmaksas ir viens no izšķirošajiem faktoriem, kas nosaka jebkuras organizācijas kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un, attiecīgi, ietekmē saimnieciskāš darbības rezultātus.

Ieviešot kvalitātes sistēmu, pilnveidojot visus procesus, uzlabošanu vēlams balstīt uz reāliem skaitļiem. Kvalitātes izmaksu apkopošana un analīze sniedz iespēju novērtēt ar kvalitāti saistītās problēmas naudas izteiksmē, kā arī uzrāda kvalitātes izmaksu samazināšanas iespējas un palīdz apzināt iekšējo un ārējo klientu neapmierinātības cēloņus. Tas rada pārliecību par ieviešamo pilnveidojumu pareizību kā pašam pārmaiņu ierosinātājam, tā arī efektīvi motivē uz atbalstu organizācijas vadību.

Lielākās kvalitātes izmaksas saistītas ar kvalitātes inspekciju (pārbaudi), kvalitātes vadību un kvalitātes nodrošināšanu.

Izmantotā literatūra

J.Ozoliņš. Kvalitāte mazajos un vidējos uzņēmumos Latvijā un pasaulē. Žurnāls Kvalitāte 6/2000

http://www.atlants.lv/referats/kvalitates-izmaksas/567284/

omega.rtu.lv/rki/mac-mater/ISO-9000%20apraksts.doc

http://www.vadc.gov.lv/KR-04-A-07-00.pdf

Join the Conversation