:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Labs darbs par atpūtas un tuurisma iespējām ES.

Darbs:

ATPŪTA UN TŪRISMS
1. Kopsavilkums par tūrismu
Eiropā un visā pasaulē tūrisms ir viena no vadošajām un visstraujāk augošajām nozarēm un tiek uzskatīts par stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti. Saskaņā ar Pasaules Tūrisma organizācijas (PTO) statistikas datiem, tūrisms ir pasaulē lielākais eksporta ienākumu avots, ar nozīmīgu darbavietu, skaitu, kā arī svarīgs reģionālās un sociālās attīstības faktors. Gan Eiropā, gan Latvijā tūrisma nozare ir darbietilpīga un papildus nodarbinātību radoša, tomēr tikai konkurētspējīgi tūrisma uzņēmumi var attīstīties un radīt papildus nodarbinātību.
Pēdējo 5 gadu laikā Latvija piedzīvo strauju tūrisma nozares izaugsmi. Tūristu skaita palielināšanās gan tieši, gan netieši ietekmē citu nozaru attīstību (piem., transporta, tirdzniecības, kultūras). Latvijā izmantotā statistikas datu apkopošanas un aprēķināšanas metodoloģija neļauj iegūt datus par tūrisma nozares īpatsvaru citās tautsaimniecības nozarēs un labāk izprast tūrisma nozares patiesos apmērus un vērtību. Laikus pieejamu, saskaņotu un detalizētu datu trūkums rada šķēršļus politikas plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Lai uzlabotu situāciju, nepieciešams pilnveidot tūrisma statistiku, radot ilgtspējīgu, ES Acquis Communitaire un ANO Pasaules Tūrisma organizācijas prasībām atbilstošu metodoloģiju tūrisma ietekmes uz valsts ekonomiku aprēķiniem. Pašlaik notiek darbs pie Latvijas apstākļiem piemērotas nacionālās TSK aprēķināšanas metodikas izstrādes.
Sākot ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, Latvijas tūrisma nozares tiesiskā bāze ir veidojusies saskaņā ar Eiropas un pasaules tūrisma attīstības tendencēm un nacionālajām prioritātēm, radot ar tūrisma nozari saistīto normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu ietvaru.
Kopumā Eiropā tūrisma nozare piedzīvo nozīmīgas izmaiņas: pieaug tūrisma produktu piedāvājuma dažādība un skaits, parādās jauni tūrisma galamērķi un mainās ceļotāju uzvedība, pieaug īsu un biežu ceļojumu skaits, palielinās e-komercijas pielietojums, „pēdējās minūtes” ceļojuma plānošana un rezervēšana, kā arī ceļotāju vēlmēm pielāgotu produktu pieaugums.


.

2. Tūrisma resursi

Tūrisma resursi — dabas un cilvēka veidotu faktoru un norišu kopums, kas piesaista tūristu emocionālās, garīgās, fiziskās un dziednieciskās intereses [37].
Tūrisms ir atkarīgs no galamērķa primāro resursu pievilcības spēka:
• Dabas resursi (klimats, ainava, ekosistēmas)
• Kultūras resursi (pilsētmantojums, māksla, arheoloģiskās vērtības, tradīcijas, zinātnes vērtības, tautas amatniecība un subkulturāli veidojumi)
• Sociālie resursi (potenciālie tūrisma attīstītāji ar sociāl-demogrāfiskām raksturiezīmēm, spējas, finansu kapitāls, zināšanas, veselības–vides–īpašuma drošības sistēma, vietējās sabiedrības intereses u.c.)
Bez tam tūrisma galamērķiem ir arī sekundārie resursi:
• Naktsmāju sektors (viesnīcas, moteļi, kempingi, viesu mājas u.c.)
• Ēdināšanas sektors (kafejnīcas, restorāni, bistro u.c.)
• Ceļojumu organizēšanas sektors (aģentūras, tūroperatori u.c.)
• Transporta sektors (lidmašīnas, kuģi, vilcieni, autobusi u.c.)
• Izklaides sektors (azartspēles, diskotēkas u.c.)
• Informācijas sektors (tūrisma informācijas tīkli)
• Papildus pakalpojumi, aprīkojums un pakalpojumu infrastruktūra [44]
Atpūtas un rekreatīvā tūrisma resursi:
 Kūrortoloģiskie resursi: minerālūdeņi, ārstnieciskās dūņas, klimats.
 Atpūtas resursi: dabas resursi, kas tiek izmantoti atpūtai (jūra,
upes, ezeri, meži,
reljefs, ainavas).
 Rekreatīvās ainavas Latvijā kopumā aizņem ap 6500 km2, kas sastāda apmēram 10% no Latvijas teritorijas.

Kultūras resursi Latvijā:

 Pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļi;
 Arheoloģijas un vēstures pieminekļi un piemiņas vietas;
 Mākslas pieminekļi un muzeji;
 Tautas mūzika, folklora, tradīcijas, daiļamatniecība, izstādes, festivāli, svētki;
 dabas objekti un dabas mantojums;
 Pievilcīgi mūsdienu kultūras un tautsaimniecības objekti un ar tiem saistītie pasākumi .
Rīgas un Jūrmalas izziņas un kultūras tūrisma resursi sastāda ap 35% no kopējā potenciāla, Vidzemes - ap 25%, Kurzemes - ap 20%, Latgales un Zemgales - ap 10% katrā [37, 19].

3. Galvenie statistikas rādītāji
Saskaņā ar Tūrisma likumu, tūrisma pakalpojumu sniedzējus pēc darbības veida iedala: tūrisma operators, tūrisma aģentūra, kompleksa tūrisma pakalpojuma sniedzējs, tūristu mītne, tūrisma informācijas birojs, centrs, punkts un tūristu gids.
Vairākums komersantu un saimnieciskās darbības veicēju, kas sniedz tūrisma pakalpojumus, Latvijā ir mazie un mikrouzņēmumi.
Saskaņā ar CSP informāciju, Latvijā 2005. gadā darbojās 117 tūrisma firmas, kuras apkalpoja 463 tūkst. tūristu. Apkalpoto cilvēku skaits ar katru gadu palielinās, bet tūrisma firmu skaits ir samazinājies no 127 firmām 2002. gadā līdz 117 – 2005. gadā.
2005. gadā tūristu mītņu skaits Latvijā bija 418, kas ir par 22% vairāk nekā 2004. gadā, 2005. gadā palielinājās arī apkalpoto viesu skaits (par 28% salīdzinājumā ar 2004. gadu), sasniedzot 1154,6 tūkst..
Latvijā darbojas vairāk nekā 60 Tūrisma informācijas centru, kas nodrošina tūristus ar visa veida nepieciešamo tūrisma informāciju.
TAVA saskaņā ar Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr. 385 “Kārtība, kādā izveidojama tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) datu bāze” reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kas sniedz tūrisma pakalpojumus, un informāciju par tiem ievieto datu bāzē, kurā uz 01.08.2006. ir reģistrējušies1040 tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

4. Tūrisms un ES
Eiropas Savienībā (ES) ar tūrisma attīstības jautājumiem savas kompetences ietvaros nodarbojas vairākas institūcijas.
Eiropas Komisijā (EK) galvenos tūrisma jautājumus risina Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta (Directorate General for Enterprise and Industry) I direktorāta Tūrisma vienība (Tourism unit). Atsevišķi ar tūrismu saistīti jautājumi atrodas arī citu ģenerāldirektorātu kompetencē. Ar tūrisma jautājumiem strādā arī Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteja, kurā darbojas arī Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas R. Zīle, kā arī padomdevējas institūcijas - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un Tūrisma konsultatīvā komiteja.
Tūrisma vienības uzdevums ir strādāt pie tūrisma pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas palielināšanas, tādējādi sekmējot tūrisma nozares ieguldījumu ES ekonomiskajā, sociālajā un reģionālajā attīstībā. Prioritārie darbības virzieni tūrisma jomā ir sekojoši:
• Eiropas kā vienota tūristu galamērķa attīstība, tai skaitā projekta „Eiropas tūristu galamērķu portāls” īstenošana;
• Tūrisma nozares ilgtspējīgas attīstības veicināšana;
• Nodarbinātības sekmēšana tūrisma sektorā.
Visas nosauktās ES institūcijas strādā ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, starptautiskām, nacionālām un reģionālām tūrisma organizācijām un privāto sektoru.
Eiropas Tūrisma ministru konferences „Tūrisms – izaugsmes un nodarbinātības atslēga Eiropā”, kas notika Vīnē no 2006.gada 20. līdz 21. martam, ietvaros EK viceprezidents G. Ferhoigens nāca klajā ar jaunu EK paziņojumu „Atjauninātā Eiropas Savienības tūrisma politika: pretī ciešākai sadarbībai Eiropas tūrismam” .
2005. gada februārī Eiropas Komisija Lisabonas stratēģijas ietvaros uzsāka divu Eiropas Savienības prioritāšu īstenošanu: panākt ilgstošu un ievērojamu tautsaimniecības izaugsmi un radīt plašākas darba iespējas. Tūrismam ir nozīmīga loma šo prioritāšu veiksmīgā sasniegšanā, ņemot vērā, ka tūrisms ietver dažāda veida pakalpojumu sniegšanu un ir cieši saistīts ar citām tautsaimniecības nozarēm. Jaunu darba vietu radīšana tūrisma nozarē ievērojami veicinātu dažādu Eiropas reģionu vienmērīgu attīstību, kā arī veicinātu sociālo integrāciju.
Saskaņā ar Lisabonas stratēģiju šo prioritāšu veiksmīgai īstenošanai ir nepieciešama visu ieinteresēto pušu iesaistīšanās ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī publiskā un privātā sektora abpusēja sadarbība. Atjauninātā ES tūrisma politika, kas ir vērsta uz ilgspējīgu tūrisma attīstību ES kopumā, ir nozīmīga ikvienas ES dalībvalsts tūrisma politikas realizācijā. Ilgspējīgam tūrismam ir nozīmīga loma kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un tas pozitīvi ietekmē gan nodarbinātību, gan kopējo tautsaimniecības izaugsmi, veicina starpkultūru dialogu un Eiropas identitātes nostiprināšanos.
Paziņojumā norādīts, ka Eiropas tūrisma nozare ir jāveido, atbildot uz šodienas izaicinājumiem – izmaiņām demogrāfiskajā situācijā, kas maina arī pieprasījumu pēc tūrisma pakalpojumiem, konkurenci, nepieciešamību pēc ilgtspējīgas attīstības.
Atjaunotās ES tūrisma politikas mērķis tādējādi ir palielināt Eiropas tūrisma industrijas konkurētspēju un radīt vairāk darba vietu, nodrošinot tūrisma ilgtspējīgu attīstību Eiropā un pasaulē un tā tiks īstenota ES institūciju, dalībvalstu un tūrisma industrijas ciešā sadarbībā. Galvenās jomas, uz kurām politika koncentrēsies, ir šādas:
1. Tūrismu ietekmējošo pasākumu integrācija:
• labāks tiesiskais regulējums;
• tūrisma politikas koordinācija;
• pieejamo Eiropas finanšu instrumentu izmantošanas uzlabošana.
2. Ilgspējīga tūrisma veicināšana:
• Eiropas Tūrisma dienaskārtības 21. gadsimtam izstrāde;
• Īpaši atbalsta pasākumi Eiropas tūrisma ilgtspējībai.
3. Tūrisma izpratnes un redzamības vairošana:
• Izpratnes par Eiropas tūrismu uzlabošana;
• Eiropas tūristu galamērķu attīstība;
• Tūrisma nozares kompleksa redzējuma veidošana.
Eiropas Komisija 2003. gada 21. novembrī pieņēma „Orientējošus pamatnorādījumus par Eiropas tūrisma ilgstpējību” (SEC(2003) 1295), kuru ietvaros tika paredzēta Ilgtspējīga tūrisma grupas izveidošana ar mērķi veicināt Eiropas tūrisma sektora sabalansētu attīstību, šajā procesā maksimāli iesaistot ne tikai ES institūcijas un dalībvalstu valdības, bet arī NVO un privāto sektoru.
EK Ilgtspējīga tūrisma grupa fokusējas uz:
• vides resursu optimālu izmantošanu (bioloģiskās daudzveidības un dabas mantojuma saglabāšanu);


[1]  2  Tālāk

Komentāri

Instant Online Loans 1 17
loans online best online loans instant approval payday loans online loans online


Best Payday Loan 1 20
advance payday loan payday advance payday advance payday advance


Homework Help Online 2
write my paper write my paper write articles for money online write my paper


JamesFlina 2 5
loans online bad credit loans online bad credit loans online bad credit online payday loans for bad credit easy online payday loans easy online payday loans easy online payday loans easy online payday loans payday loans direct lenders payday loans direct lenders only payday loans direct lenders direct payday lenders online adult chat room sex chat sex chat online free live porn chat fast payday loans easy fast payday loans fast payday loans fast online payday loans


Best Online Loans 2 6
loans no credit check loans no credit check loans with no credit check loans no credit check


Direct Lenders 2 6
personal loans bad credit personal loans personal loans personal loans bad credit


Money Loan 2 12
installment loans for bad credit 24 hour payday loans quick personal loans online bad credit installment loans


Essay Online 2 13
essay writing services help to write a book college essay writing service essay writing services


Thurman 3 2
payday loans online no credit check
payday loans no credit check
payday loans online no credit check
loans no credit
loans no credit


Payday Loan 4 4
cash loans no credit check get cash now cash loans no credit check cash loans


Fastest Payday Loan 6 6
cheap personal loans personal loans online best personal loans personal loans unsecured


Paydayloan 6 18
online personal loans loans online online personal loans get loan online


JamesFlina 7 2
paper writing service cbbc homework help research papers pay me to do your homework fast online payday loans fast online payday loans payday advance online payday loans online cheap custom research papers essay writing writing my essay writing my essay research papers research report research essay homework help vikings free sex chat chat sex chat sex chat sex


Buy Cheap Essays 7 3
college essays buy college essays buy persuasive essay do my research paper for me


Quick Loan 7 17
payday loan no fax payday loans payday loan payday loan


Loans Online 7 20
payday loan payday payday loans on line advance cash payday loan


PamFlina 8 9
payday loans online direct lenders payday loan direct lenders direct payday lenders online online payday loans payday loans no credit check direct lender payday loans payday loans lenders online payday lenders direct payday lenders online loan payday advance loans payday loan college paper college paper college paper college essays small online payday loans payday loans online direct lender online payday loans direct lenders direct payday lenders online


costco car insurance 8 18
auto insurance quotes comparison online car insurance quotes comparison online www.thegeneral.com auto insurance car insurance quotes comparison online


JamesFlina 9
free webcam porn cam chat free webcam porn cam live porn fastest payday loan best payday loan fastest payday loan fastest payday loan sex chat sex chat room sex chat free sex chat free sex webcam free sex webcam free sex webcam free sex webcam


Personal Loans 9 3
cash advance cash advance online payday advance cash loans


Best Online Loans 9 9
advance cash payday loan payday cash loan payday payday loans no credit check


best insurance rates 9 13
auto insurance quotes comparison affordable insurance compare car insurance quotes compare auto insurance quotes


Instant Online Loans 10 10
cash advance loan payday advance online direct lenders payday advance loans


JamesFlina 10 10
free xxx webcams free xxx webcams porn webcams free xxx webcams hot webcam girls hot webcam girls hot webcam girls amateur webcam girls good college essays good college essays term paper outlines buy essays


esurance 10 22
car insurance cheap auto insurance cheapest car insurance compare car insurance


Writing Online 11 12
argumentative essay dissertation editing service argumentative essay https://argumentativeessay.us.com - paper writing


JamesFlina 11 14
school papers medical school essay research papers do my math problem bad credit payday loans direct lenders online payday loans no credit check cash loan check into cash cash payday loans online payday loans for bad credit payday loans no credit check payday loans for bad credit sex chat webcams porn sex chat porn show instant online payday loan instant online payday loan direct lenders payday loans instant online payday loan quick loans quick loan no credit check lenders only cash loans quick loans no credit check money loan quick loans 100 approval cash advance payday loan write my paper dissertation proposal writing help buy essays write my paper sex chat free free chat rooms free chat rooms free chat rooms


How To Writing Essay 12 2
writing my paper career research paper paper writing service paper writing service


Loans 12 4
payday loans online loan payday loan online payday loan application


JamesFlina 12 13
chat sex chat sex chat sex sex chat solve my math online essay algebra help school papers cash loans payday loans online direct lender easy loans loans online need help on homework buy essays online australia college application essay can you do my homework for me college entrance essays assignment help sydney research papers research papers payday lenders direct short term payday loan direct payday loan lenders direct payday loan lenders free chat rooms free chat rooms free adult sex chat free chat rooms


Speedycash 14 19
cash loans payday loans with no credit check payday advance loans advance cash payday loan


Quick Loans 17 9
payday loans lenders cash advance cash advance small online payday loans


JaneFlina 18 7
writing my essay for me pay someone to write my assignment essay writing service college entrance essay


aig auto insurance 18 16
compare car insurance cheap car insurance quotes cheapest car insurance car insurance


PamFlina 18 16
cam live porn webcam sex chat live porn cams live porn webcam fastest payday loan payday loan online fastest payday loan payday loan lenders payday loans direct lenders only payday loans direct lenders only online payday loans direct lenders online payday loans direct lenders the best online payday loans the best online payday loans advance payday loans online best online payday loans free adult webcam chat free sex webcam chat free adult web cam free adult webcam chat good college essays buy essays online good college essays good college essays argument essay dissertation abstracts international online argument essay college essay services same day loan same day loan getting a loan same day loans cash advance lenders loans cash advance loan cash til payday loan


insurance rates 19 7
compare car insurance aarp car insurance quote car insurance company progressive car insurance login


Good Homework Music 19 9
woodlands school homework help college essay prompts college essay essay writing


Pay Day Loan 20 5
cash loan lenders cash loan lenders online loans direct lenders easy online payday loans


Help My Essay 21 12
online homework solutions writing my essay for me writing my paper essay writing


Buy Essays Cheap 22 2
biology assignment help online maths homework buy essays college admission essays


Quick Loans 23 11
online loans direct lender 10 top loan companies loan


Online Payday Loan 23 11
get a loan loans loan payday loans online


College Paper Writer 23 15
argumentative essay university essay help essay writing https://argumentativeessay.us.com - argumentative essay


Paper Back Writer 25 10
homework writing service term papers for sale online argument essay argumentative essay


Term Paper Writers 26 2
homework help.com math college essay essay https://essay.us.org - argumentative essay


Ace Homework 26 10
online chemistry homework help to do assignment essay https://essay.us.org - essay


Buy Essays Cheap 26 19
assignment solution help college essays essay college essay prompts


auto insurances 26 23
cheap car insurance quotes auto insurance quotes cheap auto insurance quotes auto insurance quotes california


Loans 27 14
direct lenders no credit check cash advance cash advance lenders payday advance loans


Spotloan 29 9
cash advance cash advance loan cash cash advance


JamesFlina 30 5
payday loans for bad credit payday loans for bad credit loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com - payday loans for bad credit


Quick Loans 30 22
speedycash a payday loan quick loan payday loans no credit check


White Paper Writer 1 1
argument essays argument essay argumentative essay paper writing


Money Loan 1 2
loans loans online loans payday loan


College Paper Writer 1 3
paper writing research report research papers writing a paper


Essay Writer Review 1 5
college essays college essay help college essay help college essays


JamesFlina 1 5
research essay assignment help melbourne research essay research papers webcam dildo webcam sluts webcam masturbation webcam sluts essay corrector essay corrector illustration essay essay corrector getting a loan direct lenders of loans direct online lenders online loans direct lenders loans online direct payday lenders bad credit direct lenders payday loans cash loans


JoeFlina 1 5
college essay college admissions essay help buy college essays help with writing an essay


JamesFlina 1 7
free webcam sex chat sex live chat https://webcamsex.us.com - free porn cams


JamesFlina 1 8
Recommended Site https://LoansForBadCredit.us.com/ fast loans no credit check https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit loans direct lenders


JoeFlina 1 11
loans online the best online payday loans online loans Clicking Here


JoeFlina 1 11
payday loans direct lenders found it for you payday loans online payday loans online


JamesFlina 1 15
OnlineLoans.us.com payday loans online online payday advance https://onlineloans.us.com/ - payday express


JoeFlina 1 19
adultchat webcam sex cam girl webcam sex


JamesFlina 1 19
write essay write my essay online custom essay https://writemyessay.us.com - write my essay for me


JoeFlina 1 21
a payday loan Full Report payday loans online loans online


JamesFlina 1 21
buy essay online buy an essay paper buy college essays https://buyessay.us.com - buy essay


Essay Writing Tip 1 22
uk essay help essay buying essay writing websites buy essay


Assignment Helpers 1 23
help writing essays for college essay writing help uk professional essay writing help college essays


Write Essays Online 1 24
order essay paper essay help australia help writing an essay for college writing a personal essay for college


My Essay Writing 1 24
buy essay papers buy essay online order essay online buy essay cheap


PamFlina 1 25
college essays buy essays buy essays online buy essays sex chat online free web cam sex free sex cam girls chat cost accounting assignment help research paper mla research paper research paper college paper college essay college essay college essays direct lender loans payday loans direct lender direct lender loans direct lender payday loans online payday advance loan bad credit payday loans direct lender loans direct online lenders loans online instant approval online payday loans instant approval easy approval payday loans instant online payday loan pay day loans instant payday loans small payday loans the best online payday loans


Kendra 1 29
5 no deposit bonus
slots games
no deposit bonus august 2017
no deposit bonus grand fortune casino
online casino hack software


PamFlina 1 29
easiest payday loan to get best payday loans direct payday loans best payday loans payday lenders direct direct payday loan lenders direct lenders payday loans direct lenders payday loans webcam amateur cam girl porn girl webcam girl webcam school papers school papers research papers research papers


JoeFlina 1 30
sex webcam web cam nude porn live webcam chat with sluts


JoeFlina 2
Bonuses direct payday lenders bad credit loans online payday loans for bad credit


JamesFlina 2 5
thesis papers essay writing writing my essay paper writing service payday loans with no credit check direct loan lenders payday lenders direct best cash loan 15 minute loans direct lenders advance payday loans online loans direct payday lenders online payday advance loan payday loan direct lenders online payday advance loan pay day lenders best payday loans online payday loan lender instant online payday loan instant online payday loan payday loans for bad credit easy fast payday loans easy fast payday loans speedy cash best payday loans online best payday loans online payday loans online fast online payday loans write my paper for me write my paper for me writing my paper write my paper for me


JamesFlina 2 6
quick payday loans online quick loans online payday loans quickly https://quickloans.us.com - quick loans no credit check


JamesFlina 2 7
bad credit payday loans bad credit no money down payday loans for bad credit texas https://badcreditpersonalloans.us.com - payday loans for bad credit no upfront fees


JoeFlina 2 8
essay writing service essay writing service buy an essays best essay writing services


JamesFlina 2 9
payday loan near me payday advance loans payday advance loan payday advance online payday loans online easy fast payday loans best payday loans online fast online payday loans direct payday lenders online direct payday lenders direct lenders payday loans short term payday loan direct lenders of loans cash advance lenders payday loans direct lender direct lenders online loans easy online payday loans online payday loans online payday loans best online payday loans


JoeFlina 2 11
online payday loans direct lenders payday loans online no credit check direct lender Get More Information payday loans online direct lenders only


Essay Writings 2 11
buy essays pay for essay online best website to buy essays buy essay


Essay Online 2 13
buy an essay buy an essay online order essay paper buy essay


JoeFlina 2 13
no credit check payday loans las vegas short term loans online short term loan lenders not brokers secured loan


JamesFlina 2 15
short term loan no credit check short term quick loans quick short term loans https://shorttermloans.us.com - how to get a personal loan with bad credit


JamesFlina 2 17
buy essay papers online college essays online homework online https://essayonline.us.com - essay online


JamesFlina 2 20
buy essay online online essay writing custom essays https://essayonline.us.com - write my essay online


The Assignments 2 20
buy an essay essay buy essay help websites buy essays


Assignment Helper 2 24
essay buying buy essay online buy an essay for college essay online buy


JamesFlina 3
payday loans online no credit check payday loans online payday loans https://paydayloans.us.org/ - pay day loans


JamesFlina 3 1
essay writing service writing essay services essay writing service https://essaywritingservices.us.com - best online essay writing service


JamesFlina 3 4
online essay writing service write essays online buy custom essay online more


JamesFlina 3 7
LoansForBadCredit.us.com payday loans for bad credit loans online bad credit payday loans for bad credit


JamesFlina 3 11
payday loans for bad credit direct payday lenders bad credit loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - payday bad credit loan


JamesFlina 3 14
payday loan online money loan loans online https://onlineloans.us.com/ - Bonuses


Essay-writer.Org 3 14
essays writing services college paper writers essay writing service best online essay writing service


JamesFlina 3 30
payday loans


JamesFlina 3 30
payday loans direct lenders


Johnskype 4 1
legitimate payday loans online no credit check


Johnskype 4 2
payday loans online


Johnskype 4 2
no fax payday loans online


Mikeskype 4 4
essays


Michaelaxiog 4 4
bupropion 150 mg


Michaelaxiog 4 5
generic abilify for sale cheap avodart citalopram 40mg tablets cipro


Kennethbab 4 5
viagra voucher buy colchicine cialis generic tadalafil


CharlesNen 4 5
cialis


Mikeskype 4 6
write my essay


Mikeskype 4 8
direct payday lenders bad credit payday loan direct lender


Michaelaxiog 6 11
wh0cd60411 tenormin no prescription


Michaelaxiog 6 14
wh0cd101583 found here prometrium erythromycin prices


Michaelaxiog 6 27
wh0cd729052 online levitra buy tamoxifen mebendazole over the counter robaxin no prescription buy erythromycin