:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

19. gs. otrajā pusē Latvijā strauji attīstījās rūpniecība, tika izbūvētas jaunas dzelzceļa līnijas, modernizētas lielākās ostas - Ventspils un Liepāja, plašumā vērsās pilsētu apbūve, pieauga iedzīvotāju skaits. Pilsētu plānojumā nozīmi zaudēja fortifikācijas būves. Rīgā, piemēram, to vietā izauga bulvāru loks - jauns moderns pilsētas centrs ar parku zonu

Darbs:

Arhitektūra Latvijā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā.

Eklektisms. (19. gs. otrā puse - 20. gs. sākums)

19. gs. otrajā pusē Latvijā strauji attīstījās rūpniecība, tika izbūvētas jaunas dzelzceļa līnijas, modernizētas lielākās ostas - Ventspils un Liepāja, plašumā vērsās pilsētu apbūve, pieauga iedzīvotāju skaits. Pilsētu plānojumā nozīmi zaudēja fortifikācijas būves. Rīgā, piemēram, to vietā izauga bulvāru loks - jauns moderns pilsētas centrs ar parku zonu (pēc 1857. g. arh. J. D. Felsko un O. Dīce). Šajā laikā attīstījās arī jauni stilistiski meklējumi - aizvien biežāk tika izmantotas pagātnes stilu formas. Tās oriģinālā kompozicionālā sistēma radīja eklektisma stilu. Aizsākās arī jauna konstruktīvā un telpiskā risinājuma meklējumi. Rīgā 19. gs. otrajā pusē vērojama jaunu rūpnīcu, sabiedrisko ēku, īres namu un kulta celtņu būvniecība. Viena no lielākajām šī perioda sabiedriskajām ēkām bija vācu teātris, tagad Nacionālā opera, kuras arhitektūrā izmantotas klasicisma formas eklektismam raksturīgā kompozicionālā manierē. Romānikas stila formās uzcelta Rīgas politehnikuma ēka, tagadējā Latvijas Universitāte, gotiskās formās ieturēti vairāki pilsētas arhitekta J. D. Felsko darbi - Vecā Ģertrūdes baznīca (1865. - 1869. g.), Mazā Ģilde (1864. - 1866. g.) u. c., renesanse ietekmē celta Biržas ēka (1852. - 1855. g., arh. H. Bose). 19. gs. otrajā pusē aizsākās arī pirmo profesionālo latviešu arhitektu darbība. Pirmais un plašāk pazīstamais no tiem bija arhitekts J. F. Baumanis. Pēc viņa projektiem celtas daudzas bulvāru loka dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, piem., Apgabala tiesas nams (1888. - 1889. g.), Bruņniecības nams (1863. - 1867. g., kopā ar arh. R. Pflūgu), Aleksandra ģimnāzija (1873. - 1874. g.) un citas.
19. gs. otrajā pusē pilsētu apbūvē noteicošo vietu sāka ieņemt daudzstāvu īres nami. To plānojums ir dažāds, atkarībā no sociālā slāņa, kam tie domāti. Blakus pirmklasīgi izplānotiem dzīvokļiem ar visām sava laika tehniskajām ērtībām sastopami arī tādi, kuru telpiskā izkārtojuma un tehniskā aprīkojuma līmenis visai zems. Tie parasti atradās pilsētas nomalēs. Centra apbūve atšķīrās arī ar labiekārtojuma līmeni, fasāžu māksliniecisko izstrādājumu un kopumā veidoja vienotu harmonisku un izteiksmīgu ansambli.
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā pilsētu arhitektūrā jūtami izmainījās eklektisma mākslinieciskās kompozīcijas paņēmieni. Ēku apjomi kļuva sarežģītāki, fasādes plastiskākas, arhitektoniskais un ornamentālais dekors piesātinātāks, piemēram, īres nams Rīgā K. Barona ielā 11 (1901. g., arh. K. Pēkšēns) u. c. Aizvien krasāks vērsās konflikts starp laikmetīgu telpiski konstruktīvo risinājumu un ārējo māksliniecisko noformējumu.
Arī laukos, tāpat kā pilsētās, eklektisma periodā izvērsās celtniecība. Muižās tika celtas jaunas kungu mājas, pilis, pārbūvētas esošās, veidoti jauni saimniecības un amatniecības kompleksi. 1870. gados aizsākās aizraušanās ar angļu neogotikas (jaunā
gotika) formām, kas šeit ieviesās galvenokārt ar Vācijas starpniecību, piemēram pils Vecaucē (1839. - 1843. g., arh. F. A. Štīlers). Šis formāli stilistiskai virziens ziedulaikus piedzīvoja 1860. gados. Muižu pilīm Alūksnē (1860. - 1863. g.), Bīriņos (1857. - 1860.g., arh. F. V. Hess), Lāzberģos (1860. gadi), Odzienā (1860. gadi) u. c. raksturīga tieksme ārējā veidolā paust telpisko uzbūvi, tādejādi radot dinamiskas, asimetriskas un gleznieciskas kompozīcijas. gadsimta beigās un 20. gs. sākumā neogotikas pieminekļos vairāk izpaudās vietējās gotikas tradīcijas, piemēram, Jaunmoku pils un stallis (1901. g., arh. V. Boklafs). Neorenesanses muižu arhitektūrā atspoguļojās Francijas, Vācijas un Itālijas paraugu savdabīga interpretācija. Tā aizsākās jau 1860. gados, bet kulmināciju sasniedza 1880. - 1890. gados, piemēram, pils Rudbāržos (1882. g., būvfirma “R. Hoizermanis”), Cesvainē (1896. g., arh. H. Grīzenbahs un A. Dinklage) u. c. Cesvaines pils ir viens no mākslinieciski izteiksmīgākajiem un emocionāli iespaidīgākajiem eklektisma pieminekļiem Latvijā. Muižu arhitektūrā pārstāvēts arī neobaroks, “ķieģeļu stils” un citi virzieni.
Eklektisma perioda muižu arhitektūras sejas veidotāji galvenokārt bija Rīgas arhitektūras skolas pārstāvji, vietējie vācu arhitekti. lauku ainavā 19. gs. otrajā pusē iekļāvās arī jaunas sabiedriskās ēkas - pagastnami, biedrību ēkas, skolas u. c.

Jūgendstils. (19. gs. beigas - 20 .gs. sākums)

Jau 19. gs. beigās Latvijas arhitektūrā parādījās jauni eklektismu noliedzoši konstruktīvā un dekoratīvā risinājuma principi, kuri sekmēja jūgendstila attīstību, piemēram dzīvojamā ēka Rīgā, Audēju ielā 7/9 (1899. g., arh A. A. Ašenkampfs). Celtņu arhitektoniskais veidols tika pakārtots plānojuma struktūrai, izlietoti citi materiāli - metāls, dzelzsbetons, keramika. Jūgendstils 20. gs sākumā un līdz pat 1914. gadam plaši izplatījās Rīgas īres namu arhitektūrā. Jūgendstila attīstībā vērojami vairāki virzieni. To vidū izceļas divi. Pirmā pamatā ir Rietumeiropas jūgendstils, piemēram, Alberta ielas apbūve Rīgā (1903. - 1908. g., inž. M. O. Eizenšteins). Šim virzienam raksturīga cieša saikne ar eklektismu, bagātīgs fasāžu dekors. Otrs virziens pamatojas uz nacionālā romantisma monumentālās arhitektūras formu un latviešu etnogrāfisko motīvu saliedējumu, piemēram, latviešu arhitektu K. Pēkšēna, A. Vanaga un E. Laubes daiļrades posmi. “Nacionālā romantisma” ēkām īpaši uzsvērts jumta siluets, fasāde bagātināta ar erkeriem (pusapaļš vai stūrains ēkas izvirzījums ar logiem vairāku stāvu augstumā), mezonīniem (augšējais nama pusstāvs), apdarē plaši izmantoti dabiskie materiāli un dažādas to kombinācijas.
Jau ap 1910. gadu jūgendstila arhitektūrā sāka dominēt racionālā ievirze, kas balstījās tikai uz arhitektoniskiem izteiksmes līdzekļiem. Kompozīcija kļuva stingra, ģeometriski precīza, dominējoša ir pati būvmasa, apjomu plastika, fasāžu virsmu fakturējums un tonālais risinājums. Paralēli izplatījās arī vertikālisma tendences. Ēkas ieguva slaidus, augstus erkerus, rizalītus, stāvus zelmiņus, stūru torņus. Lizēnas un pilastri apvienoja vairākus stāvus. Racionālās ievirzes redzamākie pārstāvji bija arhitekti V. Bokslafs, R. Šmēlings. Ap 1910. gadu paralēli jūgendstilam sāka attīstīties jauns virziens - neoklasicisms, kura iedīgļi bija vērojami jau pašā gadsimta sākumā. Neoklasicisma garā Rīgā celts Rīgas Latviešu biedrības nams (1909. g., arh. E. Laube, E. Pole), Rīgas amatnieku krājaizdevu banka K. Barona ielā 14 (1910. g., arh. E. Pole) un citas ēkas.
Latvijas laukos jūgendstila arhitektūrā plašāk izplatīts bija racionālais virziens, piemēram, kungu mājas Bātā (1907. - 1908. g.), Lakšos (1900. gadi). Racionālā jūgendstila ietekme jūtama arī to ēku arhitektūrā, kuras tika celtas vēl retrospektīvisma garā. To būvapjoms ir asimetrisks un dekora formas sakņojas vienā no vēsturiskajiem stiliem, piemēram, muižas pils Veckārķos (1912. g.). Šī īpatnība vērojama arī Rīgā vairāku sabiedrisko ēku celtniecībā gadsimta pirmajā desmitgadē, piemēram, Biržas komercskola (1902. - 1905. g., arh. V. Bokslafs), Mākslas muzejs (1903. - 1905. g., arh. V. Neimanis).
Jūgendstila periods, it sevišķi Rīgas arhitektūrā, bija ļoti nozīmīgs latviešu mākslas dzīvē. Šajā laikā pilnveidojās vietējā, nacionālā arhitektūra un māksla, tās tradīcijas, kuras tālāk tika izkoptas 20. - 30. gados.
Līdz 19. gs. vidum Latvijas profesionālajā būvmākslā darbojās vienīgi iebraukuši vai ārzemēs speciālo izglītību ieguvuši arhitekti. Nozīmīgu izmaiņu laiks bija iepriekšējā gadsimta otrā puse. Sākās strauja urbanizācija. Rīga - mūsdienu Latvijas galvaspilsēta - no viduslaiku cietokšņa izauga par Eiropas līmeņa lielpilsētu. Izveidojās un nostabilizējās vietējā arhitektūras skola.
1862. g. tika nodibināta Baltijā pirmā augstākā tehniskā mācību iestāde - Rīgas Politehnikums. 1869. gadā tajā atvēra Arhitektūras nodaļu.
Pirmais RP Arhitektūras nodaļas absolvents bija vēlāk pazīstamais latviešu arhitekts O. Bārs, pēc kura projektiem Rīgā uzcelts aptuveni 100 daudzstāvu mūra namu.
1896. g. Politehnikumu reorganizēja par Rīgas Politehnisko institūtu. Tā bija augstskola ar pilnām promocijas tiesībām, tās beidzēji ieguva tiesības gan nodarboties ar privātpraksi, gan strādāt oficiālā valsts dienestā.
20. gs. sākumā RPI Arhitektūras nodaļu ik gadus beidza 12 - 15 jaunie speciālisti. RPI absolventi strādāja ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Polijā un pat visai attālos Krievijas impērijas nostūros.
Komentāri

Bennyinget 4 22
wh0cd625660 diclofenac medicine


CharlesNen 9 21
wh0cd507328 buy prozac buy effexor xr buy motilium


Michaelaxiog 12 52
wh0cd769653 entocort reglan oxytrol bladder control hyzaar 50 12.5 mg kemadrin arava


CharlesNen 16 59
wh0cd9244 amoxil advair purchase diflucan online hydrochlorothiazide buy actonel ventolin levitra


CharlesNen 19 58
wh0cd9244 resource BUYING CIALIS BUY TADALAFIL


Michaelaxiog 1 3
wh0cd475761 generic retrovir diabecon buy trimox hytrin femara dostinex 0.5mg


Bennyinget 1 11
wh0cd433864 desogen hoodia hair loss cream generic geriforte buy speman


Alfredavale 1 12
wh0cd654283 viagra cost cephalexin cost furosemide pfizer viagra 100mg generic phenergan


AaronTof 1 14
wh0cd990074 viagra over the counter viagra buy levitra online anafranil 25mg


Alfredavale 1 20
wh0cd931956 home Where To Buy Generic Propecia duloxetine where can i buy cialis cheap Indocin Lowest Prices


Kennethbab 2 2
wh0cd727751 order valtrex online generic tadalafil cephalexin estrace prednisone lukol


CharlesNen 2 6
wh0cd507340 elimite


Kennethbab 2 6
wh0cd507328 celebrex köpa en viagra Prednisolone prednisone steroid lisinopril


CharlesNen 3 10
wh0cd740149 buspar doxycycline wellbutrin price toradol pain shot for more info advair where can i buy zovirax valtrex generic


Bennyinget 3 10
wh0cd417630 amantadine buy flagyl online augmentin


CharlesNen 3 19
wh0cd372777 colchicine 0.6mg tablet eurax lasix water pills


CharlesNen 3 22
wh0cd785011 synthroid generic


CharlesNen 13 21
wh0cd915723 citalopram 20mg tablets cheap generic viagra from india cipro tablets


Kennethbab 14 5
wh0cd197209 nolvadex online Buy Amitriptyline buy flagyl antibiotic


Bennyinget 14 15
wh0cd915716 prevacid by mail order bentyl retin a gel without rx


Bennyinget 14 21
wh0cd621820 buy sildenafil citrate online order clindamycin


Alfredavale 14 23
wh0cd548354 HYDROCHLOROTHIAZIDE buy motilium generic sildenafil


Alfredavale 15 3
wh0cd327928 Abilify


CharlesNen 15 4
wh0cd723915 colchicine CEPHALEXIN 500 MG viagra online pharmacy sale


Alfredavale 15 11
wh0cd899507 buspar sumycin without prescription shallaki lipitor phenergan zocor 20 atarax


CharlesNen 15 15
wh0cd621818 buy disulfiram without prescription indocin 50 mg avodart zerit celebrex amitriptyline


CharlesNen 15 16
wh0cd548343 furosemide arimidex estrogen blocker serophene synthroid buy predisone steriods buy estrace cream tretinoin 0.05 cream


Alfredavale 15 20
wh0cd532129 tamoxifen citrate phenergan rexall pharmacy amoxicillin 500mg diflucan


CharlesNen 15 23
wh0cd180978 desyrel bupropion bupropion desyrel


CharlesNen 16
wh0cd972973 augmentin lipitor tretinoin buy wellbutrin xl elocon flagyl baclofen


CharlesNen 16 2
wh0cd899498 ilosone mentax cream 1 prinivil generic diamox allegra generic nootropil kemadrin apcalis


Bennyinget 16 2
wh0cd356556 Acyclovir With NO Prescription


Alfredavale 16 5
wh0cd283077 Order Cialis fluoxetine without a prescription buy toradol


Alfredavale 16 16
wh0cd826018 amlodipine hydrochlorothiazide triamterene 75mg hctz 50mg tablets toradol buy synthroid buy prednisone inderal erythromycin


Bennyinget 16 23
wh0cd458652 buy prozac online


Alfredavale 17 2
wh0cd385168 Provera Price Generic For Prilosec lisinopril tablets


CharlesNen 17 2
wh0cd972963 rimonabant adalat without prescription anafranil depression fluoxetine 20mg cap info buy suhagra buy bupropion prednisone


Alfredavale 17 9
wh0cd91274 quibron-t imuran xalatan plendil generic nootropil


Kennethbab 17 13
wh0cd899487 more hints


Bennyinget 17 18
wh0cd707684 clomid allopurinol medication buspar trazodone 150mg tretinoin citalopram buy where can i buy flagyl online ventolin


Kennethbab 18 5
wh0cd238224 buy rimonabant generic for cardura


CharlesNen 18 15
wh0cd193375 fluoxetine 20 mg capsules fluoxetine10mg antabuse zoloft 100mg


CharlesNen 19 2
wh0cd838408 GENERIC CIALIS buy bactroban Augmentin Over Counter lasix loop diuretic Buy Strattera


Bennyinget 19 23
wh0cd691461 motrin


Bennyinget 20 1
wh0cd544515 Medrol Pak


Eugenephedo 20 4
wh0cd855519 kemadrin precose feldene


CharlesNen 20 6
wh0cd324092 20mg paxil


TracyFet 20 9
wh0cd341207 buy flagyl online


Kennethbab 20 13
wh0cd838417 citalopram cymbalta generic brand


Alfredavale 20 20
wh0cd499664 buy cialis here i found it augmentin


CharlesNen 20 20
wh0cd720083 lexapro


Eugenephedo 21 18
wh0cd194256 fluconazole 150mg order estrace pills for ivf tadacip diflucan tamoxifen methotrexate minipress


Alfredavale 22 4
wh0cd13967 cardura online pharmacy Buy Bentyl


Alfredavale 22 5
wh0cd263012 recommended site furosemide 40 mg tablets online buy synthroid online prozac diclofenac sodium ec 75 mg propecia zithromax albuterol


CharlesNen 22 9
wh0cd87442 Amitriptyline


Michaelaxiog 22 10
wh0cd618884 aldactone buy avana cheap trazodone elimitecream liptor no prescription


CharlesNen 22 10
wh0cd13967 fluoxetine cost click this link


AaronTof 22 12
wh0cd516784 bentyl click here avodart generic retin a online cymbalta 60 mg generic avana paroxetine


CharlesNen 22 12
wh0cd924279 next page zestoretic luvox singulair generic lotensin compazine carafate otc claritin medication


Bennyinget 23 6
wh0cd116062 Nexium propecia mail order


Michaelaxiog 23 14
wh0cd178031 Paxil Headaches celebrex 200mg


CharlesNen 23 14
wh0cd512051 buy buspar


Eugenephedo 23 14
wh0cd369822 buy lasix generic clonidine Toradol Online


Alfredavale 24
wh0cd291633 lisinopril elocon cream celebrex from canada tamoxifen trazodone price buy differin gel online meclizine


Alfredavale 24 3
wh0cd218160 generic for benicar 20 mg where can i buy corticosteroids pills? cytotec


Bennyinget 24 3
wh0cd144686 buy lipitor erythromycin price of advair without insurance hydrochlorothiazide losartan propecia cafergot adalat doxycycline 100 mg


CharlesNen 24 3
wh0cd144684 nexium over counter tretinoin cream 0.025 buy prozac


Bennyinget 24 12
wh0cd614152 generic for actonel trileptal for anxiety and depression buy precose


TracyFet 24 18
wh0cd104554 Cheap Cialis


Michaelaxiog 25 5
wh0cd574015 tofranil tamoxifen albenza online cytotec toradol bupropion pepcid valtrex prices


Kennethbab 25 13
wh0cd99831 dulcolax overnight relief chloramphenicol keppra pills


Alfredavale 25 14
wh0cd597928 bentyl


Bennyinget 25 16
wh0cd348879 protonix vermox zovirax paxil zestril malegra fxt


Alfredavale 25 17
wh0cd450982 Anafranil Price cymbalta 60 mg order tetracycline


CharlesNen 25 19
wh0cd965291 where to get propecia generic cialis 20 mg safe website buy propecia


Kennethbab 25 19
wh0cd716247 zetia without a prescription hyzaar by mail order


Alfredavale 27 4
wh0cd10131 buy tadalafil cialis Bentyl


Alfredavale 27 7
wh0cd38753 generic hyzaar nootropil trandate


Kennethbab 27 7
wh0cd157079 fluoxetine hcl 20 mg capsule aristocort cream 0.1 diclofenac cost of strattera


CharlesNen 27 8
wh0cd479604 buy effexor xr 150mg acyclovir 800 mg benicar buy rimonabant zoloft here i found it cialis metformin


Bennyinget 27 10
wh0cd406120 clindamycin cymbalta asacol


TracyFet 27 21
wh0cd896542 Generic Zoloft Bentyl For Menstrual Cramps cheapest phenergan online


Kennethbab 28 6
wh0cd185697 pulmicort shuddha guggulu styplon online otc flonase alternative silvitra singulair buy prilosec buy dulcolax


CharlesNen 28 8
wh0cd508219 cephalexin over the counter buy prednisolone colchicine buy albuterol inhaler


CharlesNen 28 11
wh0cd67373 rhinocort buy rumalaya buy precose diovan valsartan generic protonix v-gel


CharlesNen 28 20
wh0cd683803 flomax micronase online prilosec zebeta generic


TracyFet 29 20
wh0cd88328 zerit revia evista generic availability seroquel 200 generic aristocort ashwagandha


Bennyinget 30 1
wh0cd712417 tamoxifen citrate


CharlesNen 30 8
wh0cd565460 related site bentyl for ibs generic bupropion propranolol citalopram


CharlesNen 30 14
wh0cd887984 zerit without prescription lotensin buy mestinon generic herbolax hair loss cream online lamictal for bipolar


Kennethbab 30 17
wh0cd785885 baclofen generic Generic Cymbalta Elimite


AaronTof 1
wh0cd484314 finasteride cephalexin 500mg


CharlesNen 1
wh0cd153245 azithromycin order online cheap generic levitra order amoxil prednisolone sodium wellbutrin clindamycin amoxicillin online propranolol


CharlesNen 1 2
wh0cd430913 effexor synthroid pills


CharlesNen 1 2
wh0cd137016 hydrochlorothiazide online


Alfredavale 1 2
wh0cd973858 Amitriptyline 10 Mg CIALIS PRICE augmentin NOLVADEX cymbalta price


CharlesNen 1 2
wh0cd606481 celebrex cafergot medication bentyl order tetracycline online


CharlesNen 1 3
wh0cd533008 keflex azulfidine hydrea 500


Kennethbab 1 3
wh0cd973853 1000 mg of metformin altace 10 mg yasmin garcia medrol cafergot fml forte without prescription betapace meclizine


CharlesNen 1 3
wh0cd239107 hyzaar apcalis online ginseng micronase hytrin mirapex for fibromyalgia urispas


Alfredavale 1 3
wh0cd928998 zetia generic available metoclopramide hcl 10 mg vasodilan buy methotrexate online


Alfredavale 1 3
wh0cd92164 Citalopram HBR 20 Mg Where To Buy Clonidine


CharlesNen 1 4
wh0cd341207 atenolol clonidine online


Alfredavale 1 4
wh0cd737198 hydrochlorothiazide without a prescription


CharlesNen 1 4
wh0cd47308 Propecia viagra price cheap sildenafil tadalis online Doxycycline


CharlesNen 1 5
wh0cd296355 buy propranolol


Alfredavale 1 5
wh0cd765818 roxithromycin endep minocin


Alfredavale 1 5
wh0cd765817 diabecon apcalis online geriforte


Bennyinget 1 5
wh0cd2457 allegra prescription exelon patch placement chart lynoral buy keftab plendil buy zantac


Alfredavale 1 5
wh0cd251505 adalat online where can i buy viagra buy propranolol online rimonabant lisinopril amoxicillin 500mg capsules uk


Alfredavale 1 6
wh0cd178029 Buy Adalat generic for cymbalta


Alfredavale 1 11
wh0cd896541 azithromycin atarax 25mg tab prednisone


Bennyinget 1 12
wh0cd823077 elocon ointment zerit online levitra metformin cytotec


Alfredavale 1 12
wh0cd529167 Cheap Seroquel sildenafil citrate 100mg lipitor atorvastatin


Kennethbab 1 12
wh0cd602642 depakote danazol imitrex zovirax 5 cream chloramphenicol continue reading fosamax for osteopenia


CharlesNen 1 13
wh0cd337370 azithromycin zithromax


Alfredavale 1 13
wh0cd43474 ilosone yasmin for pcos buy lasix


Michaelaxiog 2 23
wh0cd704810 synthroid 50mcg buy trazodone cipro tadalafil