:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

ODOKĻU BŪTĪBA UN FUNKCIJAS


Nodokļi pilda noteiktas funkcijas. Jau kopš senatnes nodokļi vispirms tika izmantoti, lai uzturētu valsts aparātu, armiju un citas valstij svarīgas institūcijas. Tādējādi iedzīvotāji tika iesaistīti valsts vajadzību finansēšanā.
1. Nodokļu svarīgākā funkcija ir Valsts budžeta ieņēmumu nodrošināšana.
2. Ar nodokļu starpniecību valsts var stimulēt vai ierobežot noteiktus darbības veidus. Piemēram, samazinot nodokļus, tā var stimulēt ražotājus modernizēt rūpnīcas, ieviest jaunāko tehnoloģiju un celt darba ražīgumu.
3. Dažkārt nodokļi tiek izmantoti, lai aizsargātu noteiktas ražošanas nozares no importa preču ieplūšanas valstī. Piemēram, importa precēm, kuras var ražot pašzemju uzņēmumi, tiek uzlikts samērā augsts muitas nodoklis.
4. Nodokļi tiek izmantoti, lai aizkavētu tādas iedzīvotāju rīcības, kuras valdība uzskata par kaitīgām.
5. Valdība nodokļus izmanto, lai regulētu ekonomiskās aktivitātes un pārdalītu ienākumus. Kā zināms, tirgus sektors vienmēr atražo sociālo netaisnību vai arī tas ir neitrāls attiecībā pret to iedzīvotāju daļu, kuri nav maksātspējīgi. Lai iekļautu visus valsts iedzīvotājus tirgus attiecībās, pakļautu tos pieprasījuma un piedāvājuma likuma darbībai, valdība izmanto nodokļus ienākumu pārdalei; tādējādi tā nodrošina sociālo taisnīgumu sabiedrībā.


VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Valsts ieņēmumu dienests ir valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā un nodrošina nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas.

Valsts ieņēmumu dienesta galvenie uzdevumi

Valsts ieņēmumu dienesta galvenie uzdevumi ir:

1) nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas;

2) realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību;

3) likumā noteiktās kompetences ietvaros veikt kontroli pār Korupcijas novēršanas likuma izpildi, kā arī citos likumos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu;

4) novērst un atklāt noziegumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā;

5) nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) apmācību, kā arī šajā likumā noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;

6) likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvoklim;

7) nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.

NODOKĻU VEIDI UN LIKMES

Starptautiskā statistika visus nodokļus iedala divās grupās: Tiešos un netiešos nodokļos.
Tiešie nodokļi. Tos iekasē no juridisko un fizisko personu ienākumiem vai mantas pēc noteiktām nodokļu likmēm. Tādi nodokļi ir: uzņēmumu ienākuma nodoklis, peļņas nodoklis, sociālais nodoklis, dāvinajuma un mantojuma nodoklis.
Netiešie nodokļi. Tos iekasē no noteiktiem darbības veidiem, piemēram, tādi ir akcīzes nodoklis, muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Šie nodokļi ir iekļauti produkcijas tirgus cenā un tos pārsvarā nomaksā patērētājs.
Praksē lieto dažādas nodokļu likmes. Izšķir stingrās(cietās), proporcionālās, progresīvās un regresīvās nodokļu likmes.
Stingrās nodokļu (nodevu) likmes noteic
absolūtā summā attiecībā uz apliekamo vienību neatkarīgi no ienākuma apmēriem. Piemēram, par iebraukšanu Vecrīgā ir jāmaksā 10 Ls. Zemes nodoklis ir noteikts latos un santīmos par vienu hektāru zemes konkrētā teritorijā u.tml.
Proporcionālās nodokļu likmes noteic vienāda procentu apmērā no apliekamā objekta neatkarīgi no ienākuma lieluma. Piemēram, proporcionālā nodokļu likme pievienotās vērtības nodoklim ir 18%. Neatkarīgi no ienākuma visi šo nodokli maksā vienādi, iegādājoties preces vai pakalpojumus. Proporcionālais nodoklis ir arī muitas, akcīzes un sociālais nodoklis.
Progresīvās nodokļu likmes nozīmē to, ka tās palielinās, pieaugot apliekamajiem ienākumiem. Latvijā progresīvās nodokļu likmes ir īpašuma nodoklim.
Regresīvās nodokļu likmes nozīmē, ka augstāka procentu likme ir jāmaksā par noteiktu apliekamo ienākumu. To pārsniedzot, procentu likme par pārsnieguma summu tiek samazināta, t.i., ir jāmaksā zemāka procentu likme.
Praksē visbiežāk lieto progresīvās nodokļu likmes, jo tās tiek uzskatītas par ekonomikas automātisko stabilizatoru.
Ekonomiskā uzplaukuma periodos, pieaugot ienākumiem, automātiski pieaug arī nodokļu likmes. Līdz ar to pieaug arī nodokļu maksājumi Valsts budžetā. Toties ekonomikas lejupslīdes periodā, nodokļu maksātāji automātiski tos maksā pēc zemākām likmēm. Līdz ar to samazinās ieņēmumi Valsts budžetā.
Jāuzsver, ka augstas nodokļu likmes nesekmē ekonomisko attīstību. Palielinot nodokļu likmes, pieaug arī nodokļu ieņēmumi. Taču ir kāds lūzuma punkts (max), kad, turpinot palielināt nodokļu likmes, nodokļu ieņēmumi samazinās.

Lafēra līkne.


LAFĒRA LĪKNE

Jebkurā sabiedrībā un visos laikos, kamēr vien pastāv nodokļi, aktuāls ir jautājums par optimālu nodokļu likmju noteikšanu. Šīs likumsakarības ir analizējis ASV ekonomists
Arturs B. Lafērs. Savos pētījumos viņš ir atklājis sakarību starp ieņēmumiem Valsts budžetā un nodokļu likmēm. Tas ir atspoguļots līknes veidā, kura tiek dēvēta par Lafēra līkni.

Šīs shēmas horizontāla ass parada nodokļu likmes no 0% līdz 100%. Vertikālā ass parāda Valsts budžeta ieņēmumu summu.

Lafēra līkne atspoguļo šādas sakarības:
• Ja nodokļu likme ir 0%, tad Valsts budžetā ieņēmumu vispār nav. To nebūs arī tad, ja nodokļu likme būs 100%.
• Valsts budžeta ieņēmumi pieaug, palielinoties nodokļu likmei. Taču to nevar noteikt pārāk augstu, bet gan tikai līdz noteiktam maksimumam.
• Maksimālais nodokļu likmes lielums, mūsu piemērā punkts B, liecina par to, ka, ja pārsniedz maksimālo nodokļu likmes lielumu, tad ieņēmumi Valsts budžetā sāk samazināties un veido negatīvu efektu. Pārāk augstas nodokļu likmes mazina uzņēmējdarbības stimulus, līdz ar to samazinās arī ieņēmumi Valsts budžetā.
Pēc A. Lafēra pētījumiem, kritisko punktu, aiz kura, pieaugot nodokļu likmei, budžeta ieņēmumi samazinās, nosaka dažādi - no 35% līdz 65%. Prakse rāda, ka visās valstīs nav vienādi nodokļu likmes lielumi. Pastāv valstis, kurās maksimālās nodokļu likmes ir zemākas nekā 35%. Bet ir arī valstis, kur tās ir augstākas par 65%. Tomēr pārāk augstas nodokļu likmes nestimulē uzņēmējdarbību. Līdz ar to samazinās ieņēmumi Valsts budžetā.


LIKUMS “PAR NODOKĻIEM UN NODEVĀM”

Likums nosaka nodokļu un nodevu veidus un reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, to iekasēšanu un piedziņu, maksātāju un administrācijas tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.
Šis likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, ja konkrēta nodokļa likums neparedz citu, konkrētā specifikai atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu. Muitas nodokļa noteikšanas kārtību, iekasēšanu un sankciju piemērošanu reglamentē arī likums "Par muitas nodokli" un Muitas likums.
Konkrēto nodokli vai nodevu uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa vai nodevas likumu, kā arī šajā likumā paredzētajos gadījumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem.
Ja Ministru kabineta noteikumos vai pašvaldības domes pieņemtajos saistošajos noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātus maksājumus, kuri atbilst šajā likumā minētajiem terminiem "nodoklis", "nodeva" vai pašvaldības nodeva", bet kuri nav paredzēti šajā likumā, tad šādu normu piemērošana nav pieļaujama tikmēr, kamēr nav stājušies speķa atbilstoši grozījumi šajā likumā.
Nodokļu un nodevu sistēmu veido:
1. valsts nodokļi, ar kuriem apliekamos objektus un kuru likmi nosaka Saeima;
2. valsts nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem;
3. pašvaldības nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar šo likumu un pašvaldības domes izdotiem saistošiem noteikumiem.
Uzņēmuma ienākuma nodoklis — tiek aplikts uzņēmuma iegūtais ienākums.
• Īpašuma nodoklis — tiek aplikts īpašums.
• Akcīzes nodoklis — tie aplikti ieņēmumi no atsevišķu preču apgrozījuma.
• Pievienotās vērtības nodoklis — tiek aplikti preču un pakalpojumu apgrozījuma ieņēmumi.
• Sociālais nodoklis — tiek apliktas izmaksas darba algai un tai pielīdzinātās summas.
• Zemes nodoklis — tiek aplikta lietojamā zeme.
• Dabas resursu nodoklis — šis nodoklis sastāv no maksas par dabas resursu izmantošanu un vides piesārņošanu limitu noteiktajos ietvaros, kā arī no sankcijām par virslimita piesārņojumu un resursu pārtēriņu. To vides piesārņojuma veidu un dabas resursu sarakstu, par kuriem jāmaksā nodoklis, apstiprina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis — tiek aplikti iedzīvotāju ienākumi par algotu darbu.
• Izložu un azartspēļu nodoklis.
 Nodoklis – ar likumu noteikts obligāts maksājums valsts budžetā vai pašvaldību budžetos, kas nav maksājums par noteiktas preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu un nav soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas maksājums, kā arī nav maksājums par valsts kapitāla vai tā daļas izmantošanu.
Minētais termins piemērojams arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
 Valsts nodeva - obligāts maksājums valsts budžetā vai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts institūcijas devušas uzņēmējdarbībai, vai par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī likumos paredzētajiem speciālajiem mērķiem.
 Pašvaldības nodeva - pašvaldības domes noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā likumā paredzētajos gadījumos.
 Nodokļu maksātāji - LR vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma


[1]  2  3  4  Tālāk

Komentāri

Bennyinget 1 9
wh0cd858468 dramamine over the counter generic nimotop lipitor pilex desyrel avodart our site elocon


Alfredavale 1 13
wh0cd784999 buy adalat price of abilify diflucan without a prescription valtrex medication motilium otc buy zithromax


Alfredavale 1 18
wh0cd299300 prilosec price zithromax no rx ORDER NEXIUM ONLINE


CharlesNen 2 12
wh0cd989196 Clonidine 0.1mg


Kennethbab 13 13
wh0cd225835 crestor generic


Alfredavale 13 23
wh0cd752550 bentyl price compare


CharlesNen 14 2
wh0cd474870 ilosone levlen online seroquel prozac pill amitriptyline triamterene tamoxifen


Bennyinget 14 5
wh0cd576984 lopid 600 mg price symmetrel 100 mg isoniazid price compazine oral


Michaelaxiog 14 10
wh0cd18686 copegus website here generic for singulair lamictal hoodia 90 buy benadryl


TracyFet 14 22
wh0cd826909 viagra 50mg generic lasix SYNTHROID 50 MCG


Bennyinget 14 23
wh0cd826028 desyrel protonix tofranil doxazosin uroxatral


Bennyinget 15 2
wh0cd679077 bentyl generic Crestor cheap citalopram Buspar anafranil online


Alfredavale 15 4
wh0cd605595 buy bupropion diflucan robaxin albuterol


Bennyinget 15 14
wh0cd164747 how to get viagra Buy Tretinoin Online Order Paxil


Eugenephedo 15 20
wh0cd900373 dilantin feldene buy combivent alavert singulair prices


CharlesNen 15 21
wh0cd413792 Buy Bupropion medrol 4mg buy yasmin birth control pills


TracyFet 16
wh0cd459535 Medrol Generic


Alfredavale 16 1
wh0cd781170 seroquel augmentin generic cost retinol a 0.025


Eugenephedo 16 1
wh0cd826898 Buy Effexor XR Clindamycin Antibiotic buy prednisone online


Alfredavale 16 2
wh0cd707697 cipro for sale online betnovate-n cream 30gr albendazole


Alfredavale 16 5
wh0cd515892 helpful hints buy viagra soft arimidex 1mg


Alfredavale 16 6
wh0cd487274 Buy Revia Online


Kennethbab 16 10
wh0cd385172 Buy Arimidex


CharlesNen 16 11
wh0cd781164 doxycycline acne


TracyFet 17 2
wh0cd18688 more help where to buy proscar doxycycline metformin 850 lasix order allopurinol tamoxifen buy vermox


Alfredavale 17 11
wh0cd368942 ZOLOFT ONLINE Cafergot Wellbutrin Generic


Eugenephedo 17 13
wh0cd312580 generic retrovir micardis roxithromycin keflex ceftin more about the author rumalaya


Bennyinget 17 16
wh0cd221991 motrin 800 buy inderal Buy Cymbalta


Alfredavale 17 17
wh0cd148520 read this Buy Anafranil Online zyban tabs Baclofen


Kennethbab 18 1
wh0cd662839 atenolol


CharlesNen 18 7
wh0cd30194 Prometrium Tablets buy viagra online


Alfredavale 18 8
wh0cd352710 viagra price bentyl bupropion xl 150 mg online buy valtrex without prescription prednisone


Eugenephedo 18 18
wh0cd708571 zyvox dipyridamole zestoretic lukol online trimox without prescription benadryl


Alfredavale 18 21
wh0cd793561 metformin 500 mg price of zoloft


AaronTof 19
wh0cd267727 order allopurinol online Buy Effexor citalopram hbr 20 mg


TracyFet 19 13
wh0cd47310 clomiphene for sale arimidex himcolin starlix where to buy vermox vardenafil


CharlesNen 19 13
wh0cd748702 bystolic buy v-gel diabecon buy apcalis symmetrel without prescription starlix


Kennethbab 20 4
wh0cd573138 bentyl 20 mg price erythromycin tablets where to buy cephalexin amitriptyline


CharlesNen 20 14
wh0cd777323 trazodone hcl nexium buying metformin er


CharlesNen 20 22
wh0cd850806 cialis lilly


CharlesNen 21 1
wh0cd189535 buy renagel eldepryl serevent diskus 50 mcg cordarone


Bennyinget 21 7
wh0cd483431 bentyl price avodart pills where to buy ampicillin


Eugenephedo 21 12
wh0cd590248 viagra 50 mg price super avana generic eurax cheap cipro


CharlesNen 22 13
wh0cd71211 buy viagra online


Kennethbab 23 4
wh0cd908050 clindamycin antibiotic


Alfredavale 23 10
wh0cd201928 where to buy metformin


Eugenephedo 24 4
wh0cd720973 sildenafil generic diclofenac sod celexa


Alfredavale 24 10
wh0cd10131 where can you buy viagra over the counter losartan hydrochlorothiazide order diflucan online


Alfredavale 24 13
wh0cd10131 wellbutrin amex


CharlesNen 24 21
wh0cd10131 aricept buy dulcolax reglan bystolic 10 menosan risperdal buy combivent singulair for sinusitis


CharlesNen 25 2
wh0cd10129 where to buy erythromycin buy lasix i found it


Bennyinget 25 6
wh0cd10131 actos online cymbalta online


Alfredavale 25 8
wh0cd157077 augmentin tablets as example


Alfredavale 25 15
wh0cd846980 baclofen motilium prednisolone 5 mg effexor buy propecia generic


CharlesNen 26 2
wh0cd728639 propranolol er gasex without prescription flagyl antibiotic nexium buy atrovent generic diclofenac abilify


TracyFet 26 8
wh0cd823069 advair hfa lasix order buy buspar vermox plus viagra tadalis sx clomid allopurinol


Alfredavale 26 9
wh0cd214323 buy cymbalta online effexor medrol lasix zetia buy atarax


Bennyinget 26 15
wh0cd434753 malegra dxt buy aceon homepage


Alfredavale 26 22
wh0cd683793 generic lipitor price PROPECIA PILLS metformin 500 mg


CharlesNen 27
wh0cd830754 nexium 40 mg Advair CHEAP DAPOXETINE


Alfredavale 27 12
wh0cd22522 cialis no rx Amoxicillin 500mg diflucan


CharlesNen 28
wh0cd785883 viagra soft cialis generic discover more here


Bennyinget 28 1
wh0cd22524 desyrel digoxin generic zyrtec


Alfredavale 28 21
wh0cd520613 nexium online pharmacy cialis online


Eugenephedo 29 3
wh0cd704747 albendazole methylprednisolone where to buy kamagra oral jelly


CharlesNen 29 10
wh0cd814521 advair 250 provera online


Kennethbab 29 12
wh0cd345043 nolvadex viagra 50 mg price crestor


CharlesNen 29 13
wh0cd300189 strattera sumycin zovirax where to buy motilium lisinopril buy aristocort estrace 0.01 cream


CharlesNen 29 22
wh0cd300195 Lipitor 40 mg buy clonidine


Bennyinget 30 4
wh0cd843134 menosan acai pills kemadrin online cozaar clarinex buy combivent inhaler minocin cost vytorin generic equivalent


Bennyinget 30 11
wh0cd549236 where can i buy acyclovir online tretinoin cream 0.025 buy sildenafil online


TracyFet 30 16
wh0cd116947 fml forte coreg benzac xeloda zestoretic


CharlesNen 1
wh0cd651337 Buy Prozac order clonidine hydrochlorothiazide


Alfredavale 1 1
wh0cd606486 Buy Valtrex cost of celexa MEDROL PILLS


Kennethbab 1 1
wh0cd357433 celebrex pfizer buy benicar toradol eye drops proscar nolvadex online bentyl 20 mg


Bennyinget 1 1
wh0cd533008 Order Hydrochlorothiazide Lexapro


CharlesNen 1 1
wh0cd239107 atarax nimotop online levlen elavil methotrexate ilosone online prozac indocin 50 mg tablets


Bennyinget 1 1
wh0cd239113 synthroid generic


Alfredavale 1 1
wh0cd18686 buy lipitor sildenafil fluoxetine


Alfredavale 1 1
wh0cd312593 where to buy kamagra 10mg paxil crestor medicine


CharlesNen 1 2
wh0cd635094 benicar


CharlesNen 1 2
wh0cd414680 buy lasix online


Alfredavale 1 2
wh0cd590252 online elocon


CharlesNen 1 3
wh0cd516780 prozac tablets


Alfredavale 1 3
wh0cd443297 check this out clomid for men buy furosemide online


Alfredavale 1 3
wh0cd296349 acyclovir online Advair Diskus


Bennyinget 1 3
wh0cd222880 Bupropion Without A Prescription buy adalat one a day cialis lipitor online ELOCON CREAM 0.1


Bennyinget 1 4
wh0cd912772 generic celexa buy propecia cheap cialis online pharmacy


Bennyinget 1 4
wh0cd765822 cephalexin 500 buy prednisone buy propecia


Bennyinget 1 4
wh0cd104552 trazodone hcl generic dutasteride buy clomiphene citrate online uk prednisolone tretinoin


Kennethbab 1 4
wh0cd398446 buy albuterol cipro cymbalta 60 mg


Bennyinget 1 5
wh0cd647500 buy viagra online buy provera


Kennethbab 1 5
wh0cd647493 viagra 20 mg cheap dapoxetine lipitor 40 mg


Bennyinget 1 10
wh0cd427072 cymbalta prescription trazodone online pharmacy


Alfredavale 1 10
wh0cd749591 buy stromectol Celebrex Online


Bennyinget 1 10
wh0cd676131 valtrex generic


CharlesNen 1 11
wh0cd529173 cheap trazodone BUY DIFLUCAN


Kennethbab 1 11
wh0cd455696 check out your url buy prednisone kamagra sildenafil advair diskus atenolol no prescription tadalis sx without prescription where to buy synthroid online


Alfredavale 1 11
wh0cd704738 buy cephalexin tadalis sx buy zetia generic cialis buy bupropion online strattera


Michaelaxiog 1 24
wh0cd743843 levothyroxine


Michaelaxiog 2 18
wh0cd532086 Average Cost Of Viagra Cymbalta Lowest Cost


Rowdy 6 8
I've been lonkoig for a post like this forever (and a day) http://nucaks.com [url=http://vqlttaxhqc.com]vqlttaxhqc[/url] [link=http://zixlkm.com]zixlkm[/link]


Roxy 6 9
Great inihtsg! That's the answer we've been looking for.


Johnie 6 9
That's a smart answer to a diciffult question.