:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

parasti viņi ir gatavi ieguldīt tikai gadījumos, ja sagaidāmā pašu kapitāla atdeve ir augstāka nekā tā, kuru sagaida bankas vai kreditori. Tādējādi uzņēmumam ir jāatrod pietiekams līdzsvars starp risku, ka kreditori var ierosināt maksātnespēju, un augstākām īpašnieku kapitāla izmaksām.
Plaši lieto šādus maksātnespējas rādītājus:
1.Visu saistību rādītājs raksturo saistību līmeni bilancē. Tā optimālais līmenis ir 0,5. Kreditori parasti vēlas, lai šis rādītājs parasti būtu zemāks, jo līdz ar to ir drošākas iespējas netraucēti saņemt aizdotās summas. Augsts šī rādītāja līmenis norāda to, ka par aizņēmumiem ir jāmaksā liela procentu summa, un uzņēmums var zaudēt iespēju vēl saņemt aizņēmumu.
Visu saistību rādītājs = Saistības / Bilances kopsumma
Saistību līmeņa novērtēšana ir ļoti atbildīgs finansu direktora uzdevums; tā ir viena no svarīgākajām problēmām finansu jomā.
Šī jautājums risināšana ir atkarīga no valsts likumdošanas, un it sevišķi no konkrētā uzņēmuma īpatnībām.
2.Finansiālā līdzsvara koeficients raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību. Kritiskā robeža 1, ja tā tiek pārsniegta, tad uzņēmuma finansiālā stabilitāte ir sasniegusi kritisko punktu. Ja apgrozāmie līdzekļi aprit ātri, šī koeficienta kritiskā robeža var ievērojami pārsniegt 1, būtiski neietekmējot uzņēmuma finansiālo autonomiju. Augsts šī koeficenta līmenis rāda, ka liela daļa finansējumu ir saistības - uzņēmums daudz izmanto aizņemtos līdzekļus. Kreditori parasti dod priekšroku zemākam šī koeficienta līmenim, jo tas ir saistīts ar mazāku risku, uzņēmuma dalībnieku lielāku ieguldījumu uzņēmuma kapitālā.
Finansiālā līdzsvara koeficients = Saistības / Pašu kapitāls
Šī rādītāja novērtēšana ir atkarīga no šādiem faktoriem:
• Šī koeficienta vidējais līmenis citās nozarēs
• Uzņēmuma iespējas saņemt papildus finansējumu ar aizņemto kapitālu
• Uzņēmuma saimnieciskās darbības stabilitāte
3.Procentu seguma rādītājs atspoguļo uzņēmuma spēju samaksāt aizdevumu procentus ar peļņas veidā iegūtiem līdzekļiem neskarot pašu kapitālu. Vidējais rādītājs ir 1.
Procentu seguma rādītājs = Peļņa pirms % un nodokļiem / % maksājumi
Ja maksājamo procentu summa būtu vienāda ar peļņu pirms nodokļiem un procentiem, šī koeficienta lielums būtu 1, tādā gadījumā uzņēmums varētu samaksāt tikai procentus un tam nevajadzētu maksāt peļņas nodokli, jo nebūtu peļņas.
Šie rādītāji, izņemot procentu seguma rādītāju ir saistīti ar kapitāla struktūru. Finanšu analītiķi uzskata, ka, jo augstāks ir pašu kapitāla īpatsvars, jo lielāka ir uzņēmuma finansiālā stabilitāte. Tā kā pašu kapitāla izmaksas ir lielākas ( tas saistīts ar risku, kuru uzņemas īpašnieki ), uzņēmumam ir izdevīgāk izmantot aizņemto kapitālu darbības finansēšanai. Tāpēc ir svarīgi sabalansēt kapitāla avotus, kapitāla izmaksas un uzņēmuma rentabilitāti. Procentu seguma rāŤītājs parāda uzņēmuma spēju apmaksāt piesaistīta kapitāla izmaksas un ja šis rādītājs ir mazāks par 1, uzņēmuma ģenerētā peļņa ir nesabalansēti zema salīdzinājumā ar kapitāla izmaksām.
2.4.Rentabilitātes rādītāji
Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs. Rentabilitāti nosaka, uzņēmuma neto peļņu dalot ar neto apgrozījumu, ar uzņēmuma kopējo vai pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu. Šie rādītāji rāda patērētos līdzekļus vai realizētās produkcijas apjomu. Rentabilitātes vērtēšanai nav noteiktu kritēriju. Rentabilitāti izsaka procentos. Jo augstāks šo procentu līmenis, jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka,
zems rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi: ja to nenovērš savlaicīgi, ir sagaidāma uzņēmuma darbības krīze.
Rentabilitāti parasti apskata no trim viedokļiem:
• Komerciālā (realizācijas) rentabilitāte rāda, kādu peļņu uzņēmums ir ieguvis uz neto apgrozījuma vienību;
• Ekonomiskā (aktīvu) rentabilitāte rāda, kāda peļņa ir iegūta, rēķinot uz uz uzņēmuma aktīvu vienību;
• Finansiālā (pašu kapitāla) rentabilitāte rāda, kādu peļņu ir ieguvuši uzņēmuma īpašnieki uz ieguldītā kapitāla vienību.

1.Komerciālo rentabilitāti vai realizācijas rentabilitāti vai peļņas normas rādītāju aprēķina, neto peļņu dalot ar neto apgrozījumu. Šis rādītājs parāda, cik liela daļa no neto apgrozījuma ir peļņa. Tas raksturo uzņēmuma vadības spēju vadīt uz kontrolēt izmaksu attiecību pret apgrozījumu.
Realizācijas rentabilitāte = Pārskata perioda peļņa / Neto apgrozījums * 100
Svarīgi ir aprēķināto rādītāju salīdzināt ar nozares vidējiem rādītājiem. Ja aprēķinātais rādītājs ir lielāks par nozarē vidējo, analizējamais uzņēmums ir starp nozares līderiem. Pozitīvs saimnieciskās darbības rezultāts ļauj novirzīt līdzekļus uzņēmuma attīstībai, lai saglabātu vai arī uzlabotu savu pozīciju tirgū. Ja aprēķinātā peļņas norma ir zemāka nekā nozares vidējais rādītājs, uzņēmums var novirzīt attīstībai salīdzinoši mazākus līdzekļus, un tas var izraisīt arvien lielāku uzņēmuma atpalicību no konkurentiem.
Uzņēmums ar zemu peļņas rentabilitāti pamazām kļūst vājāks.
Realizācijas rentabilitāte var paaugstināties sakarā ar no peļņas maksājamo nodokļu likmes pazemināšanos vai arī uzņēmuma finansu politikas pārmaiņu dēļ. Tāpēc ir ieteicams aprēķināt tādu rentabilitātes koeficientu, kuru ietekmē tikai operatīvas darbības rezultāti, uzņēmuma cenu politikas un operatīvās darbības izmaksu efektivitāte. Tāds ir operatīvās darbības rentabilitātes rādītājs, ko aprēķina pēc formulas:
Operatīvās darbības rentabilitāte = Peļņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas / Neto apgrozījums * 100
Operatīvās darbības rentabilitātes rādītāju izmanto, lai mērītu uzņēmuma produkcijas ražošanas un realizācijas efektivitāti ienākuma radīšanā. Neatkarīgi no neto apgrozījuma līmeņa uzņēmums vienmēr ir ieinteresēts, lai operatīvās rentabilitātes līmenis būtu augstāks.
2.Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs. Bruto peļņa ir viens no svarīgākajiem peļņas un zaudējumu aprēķina starprezultātiem. Bruto peļņas relatīvo lielumu mēdz salīdzināt ar iepriekšējo periodu līmeni. Informācija par šī rādītāja relatīvo līmeni, tā dinamiku un pārmaiņu virzienu ir nepietiekama ražošanas vajadzībām. Vadītājiem ir arī nepieciešama informācija par pārmaiņu cēloņiem. Tā kā bruto peļņa ir neto apgrozījuma pārsniegums pār pārdotās produkcijas ražošanas izmaksām, bruto peļņas pieaugumu izraisa:
• Neto apgrozījuma pieaugums
• Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu pieaugums vai samazinājums. Katra minētā elementa pieaugumu vai samazinājumu rada šādu faktoru pārmaiņas:
• Pārdoto produkcijas vienību skaita pārmaiņas
• Vienības cenas pārmaiņas
Bruto peļņas rentabilitāte = Bruto peļņa / Neto apgrozījums * 100
Šis rādītājs atspoguļo uzņēmuma cenu politiku un ražošanas efektivitāti. Ja bruto peļņa pieaug produkcijas cenu paaugstināšanās rezultātā, tad uzņēmums var kļūt konkurences nespējīgs, var samazināties tā apgrozījums. Tāpēc var izrādīties, ka uzņēmumam ir izdevīgāk pazemināt savas produkcijas cenu un tādejādi apgrozījums varētu palielināties tik daudz, lai arī bruto peļņa palielinātos. Bruto peļņas rentabilitātes rādītāji dod iespēju aprēķināt kādā mērā neto apgrozījuma pārmaiņas ietekmē bruto peļņas lielumu. Tā vidējais rādītājs ir 15%.
Bruto peļņas koeficientu var izmantot, veidojot komercdarbības politiku. Piemēram, ja bruto peļņas koeficients ir augsts un uzņēmuma ražošanas jaudas izmanto nepilnīgi, ievērojamu bruto peļņas palielinājumu varētu iegūt, palielinot neto apgrozījumu. Un otrādi, bruto peļņa varētu ievērojami pazemināties, ja pazeminātos neto apgrozījums.
3.Vēl rentabilitātes rādītāju grupā ietilpst aktīvu rentabilitātes rādītājs jeb aktīvu atdeve. Aktīvu rentabilitātes rādītājs raksturo uzņēmuma spēju izmantot tā rīcībā esošos resursus ieņēmumu radīšanai. Šis rādītājs rāda, cik naudas vienību bija nepieciešams uzņēmumam, lai iegūtu vienu peļņas naudas vienību neatkarīgi no līdzekļu piesaistīšanas avota. Šī rādītāja salīdzināšana ar nozares vidējiem rādītājiem dod pamatu vērtēt uzņēmuma vadības spēju efektīvi izmantot uzņēmuma līdzekļus ieņēmumu ģenerēšanā. Rādītājs ir atkarīgs no nozares specifikas un uzņēmuma lieluma. Katram uzņēmumam ir jābūt noteiktai līdzekļu atdevei, un šo atdevi var salīdzināt, piemēram, ar ilgtermiņa valsts vērtspapīru likmi.
Aktīvu rentabilitātes rādītājs = Neto peļņa / Aktīvu vidējā vērtība * 100
Šis rādītājs ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma konkurētspējas indikatoriem. Konkurētspējas līmeni nosaka, salīdzinot analizējamā uzņēmuma aktīvus ar vidējo nozares rādītāju. Šī rādītāja līmenis dažādās ražošanas nozarēs, uzņēmumos var būt ievērojami atšķirīgs. Tā līmenis ir ievērojami augstāks nekā nozarēs, kurās izmanto daudz dzīvā darba, bet zems nozarēs, kuras ir kapitālietilpīgas. Tā optimālais līmenis ir 12% - 14%.
4.Pašu kapitāla rentabilitāte ļauj noteikt tā kapitāla izlietošanas efektivitāti, kuru ir investējuši uzņēmuma īpašnieki, un salīdzināt šo rādītāju ar iespējamo ienākuma saņemšanu, ieguldot šos līdzekļus citos vērtspapīros. Pašu kapitāla rentabilitāti aprēķina, gada tīro peļņu dalot ar pašu kapitāla gada vidējo summu.
Pašu kapitāla rentabilitāte (%) = Gada tīrā peļņa / Pašu kapitāla gada vidējā summa * 100
Šis rādītājs rāda, cik peļņas ir iegūts uz īpašnieku ieguldīto uzņēmumā katru latu. Zemākais līmenis ir 15%.
5.Kopkapitāla rentabilitāte rāda par cik pieaugtu peļņa, ja aizņemto kapitālu aizvietotu ar pašu kapitālu. Kopkapitāls sastāv no pašu kapitāla uz aizņemtā kapitāla.
Kopkapitāla rentabilitāte = (gada peļņa + maksājamie %) / Kopkapitāla vidējā summa
Kopkapitāla rentabilitāti aprēķina gada peļņas un samaksāto procentu summu dalot ar kopkapitāla vidējo summu. Kopkapitāla rentabilitāti nereti sauc arī par kopkapitāla renditu.
2.5.Līdzekļu izmantošanas efektivitātes (aktivitātes ) rādītāji
Līdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītāji raksturo uzņēmuma vadības spēju pārvaldīt savus aktīvus un efektīvi izmantot šos aktīvus peļņas radīšanai. Tā kā uzņēmuma


Atpakaļ  1  2  3  [4]  5  6  Tālāk

Komentāri

Daniselthulp 1 2
По моему это очень интересная тема. Давайте с Вами пообщаемся в PM.

---

инцест хроника а также porno incest dyadya


Daniselthulp 1 2
Извините, я удалил это сообщение

---

порно рассказ про катю и сына а также порно раскази син изнасиловав мать


Daniselthulp 1 4
В этом что-то есть и мне нравится эта идея, я полностью с Вами согласен.

---

рассказ теща зять и в пизду своей сестре расказ


Daniselthulp 1 10
Я считаю, что Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, пообщаемся.

---

порно розказы как я поимел тетю в попу и порно расказ мама и ее дочка


Cityfinances 3 22
Kredīts uzņēmumiem ar izdevīgiem noteikumiem, piesakies aizpildot anketu un piesaisti naudu! Vairāk info: http://www.cityfinances.lv/lv/kredits-uznemumiem/


Agi 7 6
Kā var nokačāt šo darbu ? vai tikai var , ka no saitā kopēt ?