:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

dokuments - apstiprinājuma lūgums, ko apliecina notārs uzrādījuma kārtībā. Ar to apstiprina parakstus, personas identitāti, rīcībspēju, juridiskas personas tiesībspēju. Lūgumā tiek ierakstīts, sakarā ar kādu darījumu mainās īpašnieks (ar pirkumu, dāvinājumu vai kādu citu).
1.5. Līguma noslēgšana
Līguma priekšnoteikums, lai notiktu kaut kāda vienošanās, ir izteikt kādam savu priekšlikumu, piedāvājumu. Par pušu vienošanos, apspriežot līguma noteikumus, būtiskās sastāvdaļas, apskatīts jau iepriekš, runājot par līguma sastāvdaļām. Taču slēdzot līgumus starp klātneesošiem, kas ir daudzos, īpaši tirdznieciska rakstura, darījumos, kārtība ir nedaudz savādāka. LR Civillikuma 1537.pants nosaka: "ja līgumu slēdz starp klātneesošiem, tad tas uzskatāms par galīgi noslēgtu no tā brīža, kad tas, kam piedāvāts priekšlikums, paziņo priekšlikuma piedāvātājam par tā pieņemšanu, kaut arī priekšlikuma piedāvātājs vēl nebūtu paziņojumu saņēmis".
Ar ofertes, t.i. priekšlikuma, ar visiem līguma būtiskajiem noteikumiem, nosūtīšanu vai izsludināšanu, jo par tādu uzskatāmi arī oficiāli sludinājumi, vienai pusei jau rodas zināms tiesisks pienākums. Oferents, kamēr nav saņēmis atbildi, nevar no sava priekšlikuma atkāpties. Šāda rakstura līgumu slēgšanas galvenie kritēriji ir oferte un akcepts uz to. Par akceptu (piekrišanu) piedāvājumam uzskatāma tikai bezierunu piekrišana, kur otra puse piekrīt visiem izvirzītajiem noteikumiem. Ja ir vēlēšanās kaut ko grozīt vai papildināt, no kaut kā atteikties, tāda veida atbilde nav uzskatāma par akceptu, tā ir pretoferte, būtībā ar jauniem priekšlikumiem apspriest konkrētus jautājumus. Ar to līgums vēl nebūs noslēgts, un, ja sarunu laikā nenotiks pilnīga vienošanās par kādiem apstākļiem, tad iespējams, līgums vispār netiks noslēgts. Nosūtot oferti, tajā iespējams paredzēt un noteikt zināmu termiņu atbildes nosūtīšanai. Tādā gadījumā oferents šajā laikā pats nevar atkāpties no piedāvājuma vai piedāvāt to kādam citam. Ja termiņš norādīts nav, tad LR Civillikuma 1538.pants nosaka, ka oferentam ir tiesība ņemt atpakaļ savu priekšlikumu, kad otra puse vilcinās ar paziņojumu par tā pieņemšanu. Jautājumu par to, vai otra puse vilcinājusies, izšķir tiesa. Par vilcinājumu atzīstams katrs gadījums, kad paziņojums nav noticis iespējami īsā laikā. Ja bijusi publiska oferte - publicēts sludinājums, - to var atsaukt tikai tādā pašā veidā - publicējot atsaukumu.
Ja vienai pusei, kura grib slēgt līgumu, nav īstas skaidrības par to, vai tāda konkrēta līguma noslēgšana būs iespējama, tai ir iespēja ierosināt uzsākt sarunas par līguma noslēgšanu nākotnē. Tas ir priekšlīgums un ar LR Civillikuma 1541.pantu priekšlīgumam tiek dots juridisks spēks. Ja abas puses vienojušās nākotnē tādu līgumu noslēgt, ar to rodas tiesības prasīt tāda līguma slēgšanu. Strīdu gadījumos katra puse var griezties tiesā.
II. nodaļa. Līgumu veidi
Līgumi iedalāmi pēc tiesību pārejas veida, sakarā ar to noslēgšanu. Vai konkrēta tiesība uz lietu pāriet uz laiku, vai pavisam, vai uz jauno lietas ieguvēju pāriet īpašuma tiesība, vai tikai lietošanas, turējuma. Piemēram, dāvinājuma, pirkuma-pārdevuma, maiņas, uztura, piegādes līgumus slēdzot, noteiktā brīdī, izpildot noteiktas, paredzētas konkrētā gadījumā zināmas darbības, uz mantas vai lietas ieguvēju pāriet īpašuma tiesības. Slēdzot iespējamos gadījumos līgumu par nekustamu mantu, īpašuma tiesības nostiprina, izdarot īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
Arī uz aizdevuma līguma pamata noteikta manta vai nauda pāriet citas personas īpašumā.
Tomēr tas ir atdošanas līgums un pēc zināma laika šai personai tāds pats daudzums naudā vai tādas pat šķiras vai labuma lietas jāatdod aizdevējam. Slēdzot patapinājuma vai glabājuma līgumu, manta pāriet tikai turējumā, turklāt patapinājumā - vēl ar lietošanas tiesībām, bet katrā ziņā ne īpašumā, jo šī manta abos gadījumos jāatdod īpašniekam tieši tā pati, bez bojājuma, nolietojuma.
LR Civillikumā paredzēti līgumi var būt mantiska un nemantiska rakstura, kas atkarīgs no līguma priekšmeta. Par līguma priekšmetu var būt kā lieta, tā pakalpojums, tiesība. Ar līgumu var nodot mantu, apmainīties ar tām, aizdot, uzdāvināt, bet iespējams slēgt darījumus, ar kuriem tiek izdarīts kāds pakalpojums vai, pamatojoties uz kuru, iespējams realizēt nemantiska rakstura darījumus.
Piemēram, pilnvarojuma līgums, ar kuru kādai citai personai tiek nodotas tiesības pārzināt cita lietas un viņa vārdā kārtot tās, vai sabiedrības līgums, ko slēdz tādu pasākumu veikšanai, kur vienas personas spēki ir par vājiem, lai sasniegtu mērķi.
Pēc noslēgšanas veida līgumi iedalāmi konsensuālos un reālos.
Kosnesnsuālais līgums ir darījums, kas skaitās noslēgts ar vienošanās brīdi, neatkarīgi no tā, vai abas puses izpilda šo darījumu noslēgšanas brīdī vai vēlāk. Piemēram, pirkuma, dāvinājuma līgumi. Noslēdzot vienošanos par tāda darījuma izpildi, pusēm rodas tiesības prasīt, lai konkrēta manta tiktu nodota. Bez tam, pirkuma līgumā tā priekšmetu var nenodot, kamēr nav samaksāta nolīgtā cena, bet līgums ir noslēgts.
Reāls ir darījums, kas skaitās noslēgts, ja viena vai abas puses šo darījumu izpilda tā noslēgšanas brīdī. Pārsvarā tiem ir bezatlīdzības raksturs. Piemēram, aizdevums, patapinājums, glabājums. Tāda līguma noslēgšanai nepietiek ar vienošanos: kamēr līguma priekšmets nav nodots, nav arī paša līguma. Puses var vienoties, piemēram, par lietas patapināšanu vai tās aizdošanu, un šis apsolījums saista, pusēm ir tiesība no otra prasīt tāda līguma slēgšanu, ar to ir nodibināts priekšlīgums.
Bet tāds var būt arī atlīdzības līgums, piemēram, pārvadājuma. Arī tas ir reāllīgums. LR Civillikuma 2230.pantā par pārvadājumu ir teikts - "ar pārvadājuma līgumu pārvadātājs uzņemas nosūtītāja nodotās lietas pārvest par norunātu maksu no vienas vietas uz otru norādītu vietu un tās tur nodot adresātam".
Līgumi var būt atlīdzības un bezatlīdzības.
Atlīdzības ir darījumi, kur pusei, kas saņem īpašumā, pārvaldīšanā, lietošanā mantu, vai kas saņem pakalpojumus, par to parasti ir jāatlīdzina naudas formā. Parasti līgumi ir atlīdzības un atlīdzība izpaužas naudā. Piemēram, pirkuma līgumā, kas ir atlīdzības, ja cena par saņemto preci tiek atlīdzināta nevis naudā, bet ar citu materiālu vērtību, tas būs maiņas līgums. Atlīdzības forma arī ir galvenā atšķirība starp pirkuma un maiņas līgumiem. Atlīdzības ir arī piegādes ,glabājuma, nomas un īres, darba u.c. līgumi. Arī maiņas līgums uzskatāms par atlīdzības. Te tā izpaužas nevis naudā, bet viena priekšmeta nodošanā pret citu.
Bezatlīdzības ir visi darījumi, kuros atlīdzība nenotiek. Tie ir dāvinājuma, aizdevuma, patapinājuma līgumi.
Darījumi var būt arī gan kā atlīdzības, gan bezatlīdzības. Tāds ir dāvinājuma līgums. "Ar dāvinājumiem atlīdzības nozīmē jāsaprot tādi, kas piešķirti kā atlīdzība par izdarītiem pakalpojumiem."
Visi līgumi pēc to pamata ir kauzāli darījumi, jo noslēgšanas pamats ir redzams no darījuma satura, spēkā esamība atkarīga no darījuma noslēgšanas pamata. Ja atkrīt darījuma pamats, arī darījums izbeidzas, bet ja tas ir pretlikumīgs - darījums nerada tiesiskas sekas.
LR Civillikums līgumus iedala kā prasījumus no atdošanas līgumiem, prasījumus no darba attiecībām, prasījumus no svešu lietu pārziņas, laimes līgumos, prasījumus no atsavinājuma līgumiem, atsevišķi izdalot dāvinājuma līgumu, nomas un īres līgumu un sabiedrības līgumu, kaut gan dāvinājums praktiski tiek pieskaitīts pie atsavināšanas līgumiem.
2.1. PRASĪJUMI NO ATDOŠANAS LĪGUMIEM
Atdošanas līgumi - aizdevums, patapinājums, glabājums - ir līgumi, kuru mērķis ir nodot kādu konkrētu mantu citai personai tikai uz noteiktu laiku, lai pēc tam to vai citu tādu pašu (aizdevuma līgums) saņemtu atpakaļ.
Saskaņā ar LR Civillikumu, patapinājuma līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai. Obligāts šī līguma nosacījums ir atdot to pašu lietu. Ar patapinājumu lietas īpašnieks nezaudē īpašuma tiesības uz šo lietu. Patapinājuma ņēmējs uzskatāms par lietas turētāju, kuram lieta jālieto saskaņā ar līgumu, bet ja līgumā konkrētas norunas nav, tad lieto saskaņā ar lietas raksturu un apstākļiem. Patapinājumu kā tādu vēl varētu salīdzināt ar lietošanas aizdevumu.
Par patapinājuma līguma priekšmetu var būt kā kustamas, tā arī nekustamas lietas. Piem., mēbeles, grāmatas un arī mājas, zeme.
Patapinājumam ir jābūt lietas bezatlīdzības līgumam, ko bieži slēdz sadzīvē. Taču, ja tiek ņemta par šo nodoto lietu un tās izmantošanu kāda atlīdzība, tas nebūs patapinājuma līgums, bet gan īres vai nomas.
Patapinājuma līgums rodas tikai ar lietošanas nodošanu citas personas turējumā, jo tas ir reāllīgums. Lietu nododot, tās īpašniekam īpašuma tiesības uz to paliek. Īpašnieks saglabā arī valdījuma tiesības uz šo lietu. Patapinājuma ņēmējs nedrīkst vēl tālāk šo lietu nodot trešajai personai, izņemot gadījumu, ja lietas īpašnieks ir to atļāvis. Ar termiņa izbeigšanos patapinājuma ņēmējam jāatdod tā pati lieta tās īpašniekam labā stāvoklī.
Līdzīgs patapinājumam ir aizdevuma līgums, tomēr tiem ir būtiskas atšķirības. Līdzīgi tie liekas virspusēji un nezinātāji tos praktiski varētu sadzīvē jaukt un nesaprast, kāpēc vajadzīgi divi tādi līgumi.
Ar aizdevumu tiek nodotas īpašumā otrai personai zināma daudzuma atvietojamas lietas. Aizdevuma saņēmējam ir tiesības saņemto lietu izmantot un izlietot savām vajadzībām, kas līgumā konkrēti nav paredzēts, bet pēc noteikta termiņa viņam aizdevējam jāatdod tādas pašas šķiras un tāda paša labuma lietas tādā pašā daudzumā, kā saņēmis.
Aizdevuma līguma priekšmets var būt arī nauda, kā arī aizdodamo lietu vietā, ja tas bijis paredzēts, aizdevuma ņēmējs var atdot naudu pēc cenām, kas pastāvējušas aizdevuma došanas laikā. Tā pat kā slēdzot patapinājumu, ari dodot aizdevumu, līguma noslēgšanai nepietiek ar vienošanos, tā var radīt tikai priekšlīgumu, no kura patvaļīgi atteikties nevar, bet pašā līguma noslēgšanas obligāta sastāvdaļa ir lietas vai naudas nodoљana.
Arī aizdevums ir bezatlīdzības līgums, tomēr puses kā nejaušu līguma sastāvdaļu var


Atpakaļ  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tālāk

Komentāri

Eugenephedo 1 13
wh0cd27951 Cheap Tadacip


TracyFet 1 14
wh0cd945866 chloramphenicol


Michaelaxiog 1 18
wh0cd402448 albendazole click this link buy cialis bentyl tablets


Michaelaxiog 2
wh0cd274588 Noroxin baclofen tablets 10mg


CharlesNen 2
wh0cd361403 shuddha guggulu


Eugenephedo 2
wh0cd754096 levitra cephalexin buy arimidex order viagra


TracyFet 2 1
wh0cd594245 buy eurax indocin buy albuterol online without prescription nolvadex viagra


CharlesNen 2 3
wh0cd265506 generic cymbalta


Eugenephedo 2 5
wh0cd594257 benicar


Michaelaxiog 2 5
wh0cd146724 toradol online


Alfredavale 2 6
wh0cd681060 buy sildenafil citrate diclofenac proscar


Michaelaxiog 2 7
wh0cd82792 medrol price motilium domperidone viagra online from india soft tabs viagra


TracyFet 2 8
wh0cd338514 elocon


Michaelaxiog 2 12
wh0cd936793 PRAZOSIN ONLINE


AaronTof 2 13
wh0cd50833 flagyl revia how to buy amoxycillin tamoxifen


TracyFet 2 14
wh0cd210652 diflucan prozac zithromax crestor price buy nolvadex without prescription


Bennyinget 2 14
wh0cd649107 generic stromectol lisinopril buy tadacip doxycycline indocin


AaronTof 2 15
wh0cd18862 atenolol 25 mg tablet buy diflucan tenormin beta blocker viagra online from india visit website


Eugenephedo 2 17
wh0cd242621 floxin


CharlesNen 2 17
wh0cd959676 cephalexin 500 mg diclofenac medrol clonidine hcl for sleeping elocon


AaronTof 2 20
wh0cd872843 Indocin 50 mg Order Viagra Online trazodone


Michaelaxiog 2 20
wh0cd713032 tamoxifen prozac furosemide eurax effexor


Eugenephedo 2 21
wh0cd146722 buy viagra on line viagra cialis wholesale ventolin celexa


TracyFet 2 21
wh0cd968772 lasix medication


AaronTof 2 21
wh0cd840878 Fluoxetine Cheap


Bennyinget 2 22
wh0cd457304 eurax price


TracyFet 2 23
wh0cd904840 eurax online buying metformin er avodart .5 mg vermox


Bennyinget 3
wh0cd393371 medrol SILDENAFIL CITRATE 100MG buy motilium


Bennyinget 3 1
wh0cd361406 cialis crestor citation


AaronTof 3 3
wh0cd744979 Neurontin ventolin inhaler atenolol online


TracyFet 3 4
wh0cd681068 kamagra online trazodone 50mg tablets buy vermox website here tadacip


Bennyinget 3 9
wh0cd169612 generic revia going here buy zithromax here i found it over the counter clomid


CharlesNen 3 9
wh0cd608054 isoniazid b6


TracyFet 3 11
wh0cd489268 generic sildenafil citrate 100mg amoxil more information cialis


AaronTof 3 11
wh0cd393362 order tetracycline without a prescription amitriptyline buy clonidine online buy viagra soft


Eugenephedo 3 12
wh0cd297476 lisinopril buy strattera zoloft methocarbamol robaxin 500mg


Kennethbab 3 13
wh0cd383943 avodart robaxin additional reading cephalexin viagra price


Michaelaxiog 3 13
wh0cd137639 neurontin capsules


Alfredavale 3 14
wh0cd895728 Meloxicam


Alfredavale 3 18
wh0cd799828 cialis buy predislone tablets learn more where can i buy arimidex


AaronTof 3 18
wh0cd137640 malegra dxt


AaronTof 3 19
wh0cd73710 Amitriptyline HCL


AaronTof 3 20
wh0cd41745 stromectol viagra proscar


AaronTof 3 23
wh0cd959655 generic cialis 10mg suhagra adalat sildalis trazodone


Bennyinget 4 2
wh0cd735912 lisinopril oral robaxin lasix cipro without prescription


Bennyinget 4 2
wh0cd703947 flagyl 250


Eugenephedo 4 3
wh0cd863785 moduretic


Eugenephedo 4 4
wh0cd831820 trazodone visa


TracyFet 4 4
wh0cd959662 alesse


CharlesNen 4 5
wh0cd128561 buy nolvadex


Kennethbab 4 5
wh0cd950254 generic cefixime


Eugenephedo 4 6
wh0cd767885 levitra usa viagra non prescription


TracyFet 4 9
wh0cd799837 celexa azithromycin colchicine tadalis sx elocon


Kennethbab 4 11
wh0cd790425 prednisone amoxil antibiotic order prozac


Kennethbab 4 12
wh0cd726495 Zofran


AaronTof 4 14
wh0cd480169 suhagra


Bennyinget 4 15
wh0cd256424 zestoretic online


Kennethbab 4 16
wh0cd598632 omnicef


Bennyinget 4 17
wh0cd160527 toprol


Alfredavale 4 19
wh0cd96587 eurax wellbutrin generic eurax prednisolone


TracyFet 4 20
wh0cd384285 buy prozac where can i buy vermox viagra soft 50mg


Eugenephedo 4 21
wh0cd256414 augmentin xr cymbalta Diflucan Pill


Michaelaxiog 4 23
wh0cd160522 motilium atenolol advair buy anafranil


Kennethbab 4 23
wh0cd342898 phenergan promethazine viagra pfizer price sildalis


Eugenephedo 4 23
wh0cd192482 ventolin zithromax arimidex


AaronTof 5 1
wh0cd128552 motrin


TracyFet 5 1
wh0cd192491 nolvadex erythromycin buy online indocin buy ampicillin online lisinopril


TracyFet 5 2
wh0cd160526 Neurotin


TracyFet 5 5
wh0cd64622 cephalexin no rx generic wellbutrin


Kennethbab 5 8
wh0cd23237 toradol


AaronTof 13 12
wh0cd991311 Levitra 20mg Price


TracyFet 13 14
wh0cd767536 buy phenergan Methylprednisolone


AaronTof 13 17
wh0cd703613 bentyl 40 mg


AaronTof 13 21
wh0cd415912 lisinopril online


TracyFet 14 1
wh0cd160192 citalopram 40 mg go here buy stromectol


AaronTof 14 4
wh0cd64287 proscar crestor 10mg buy neurontin online celexa medication


AaronTof 14 5
wh0cd32322 Anafranil For Ocd


AaronTof 14 6
wh0cd357 cialis for sale online


AaronTof 14 6
wh0cd357 Viagra Online BUY TRIAMTERENE


Eugenephedo 14 7
wh0cd895395 buy amitriptyline cheap viagra


AaronTof 14 7
wh0cd950258 Elocon


AaronTof 14 11
wh0cd790428 baclofen vardenafil atenolol 50 mg metformin avodart online where to buy zithromax


AaronTof 14 12
wh0cd758460 buy levitra TADALIS sildenafil online


Eugenephedo 14 15
wh0cd479840 Dipyridamole Tabs


Michaelaxiog 14 18
wh0cd991303 generic viagra


Michaelaxiog 14 19
wh0cd927373 hyzaar 50 12.5 mg zestoretic


Eugenephedo 14 22
wh0cd288048 atarax viagra soft 100mg


AaronTof 15 1
wh0cd247002 Elocon Ointment For Sale


Michaelaxiog 15 2
wh0cd671640 buy albendazole


AaronTof 15 5
wh0cd119135 Ciprofloxacin


TracyFet 15 6
wh0cd374864 generic uroxatral vytorin get more info zestril septilin


AaronTof 15 8
wh0cd55205 buy tamoxifen


AaronTof 15 11
wh0cd55205 nizoral 2 percent shampoo nimotop namenda 10 mg


Michaelaxiog 15 11
wh0cd415906 Neurontin


Eugenephedo 15 19
wh0cd630588 prozac


AaronTof 16 1
wh0cd621502 buy zyban online zyrtec hyzaar


Michaelaxiog 16 1
wh0cd854346 lasix buy revia viagra cialis


TracyFet 16 5
wh0cd941153 omnicef zyvox namenda


TracyFet 16 6
wh0cd909188 buy nimotop buy zerit nootropil visit website


AaronTof 16 8
wh0cd461675 zyprexa tulasi without prescription imdur generic serophene where to buy lamisil tablets trimox without prescription


TracyFet 16 9
wh0cd845256 Azithromycin Online


TracyFet 16 10
wh0cd813291 zyrtec zyban himplasia nimotop imdur er 30 mg


TracyFet 16 12
wh0cd749359 diflucan


Eugenephedo 16 13
wh0cd151097 buy anafranil


Michaelaxiog 16 13
wh0cd470764 cleocin


Eugenephedo 16 18
wh0cd55202 hydrochlorothiazide


Eugenephedo 16 19
wh0cd23237 web site


AaronTof 17
wh0cd78082 Prazosin


Michaelaxiog 17 3
wh0cd23237 generic for zestril nizoral hyzaar hctz namenda trandate


AaronTof 17 4
wh0cd78082 buy citalopram


Eugenephedo 17 7
wh0cd685439 lamisil tricor cholesterol


Michaelaxiog 17 8
wh0cd813292 lopid naprosyn 375 mg tab vasodilan without prescription hyzaar 50 12.5 mg related site remeron


Eugenephedo 17 10
wh0cd557573 buy neurontin online resource viagra pill medrol pak


Michaelaxiog 17 11
wh0cd685432 atenolol generic effexor


TracyFet 17 11
wh0cd205942 buy elocon


TracyFet 17 15
wh0cd78082 rimonabant acomplia buy augmentin rimonabant


Michaelaxiog 17 16
wh0cd493640 xeloda zyprexa trental er remeron


TracyFet 17 18
wh0cd14152 generic nimotop hyzaar remeron cost


Eugenephedo 17 19
wh0cd237914 bupropion


Eugenephedo 18 1
wh0cd78082 anafranil generic prednisone glucophage mastercard


TracyFet 18 4
wh0cd772250 buy phenergan


TracyFet 18 9
wh0cd644385 advair diskus 250 50


Michaelaxiog 18 15
wh0cd836184 buy zyban online zovirax imdur naprosyn 375 mg


Michaelaxiog 18 19
wh0cd708317 clindamycin


AaronTof 18 19
wh0cd763163 website


AaronTof 18 20
wh0cd731198 elocon cephalexin buy nexium online retin a cream generic for avodart 0.5 mg


TracyFet 19 1
wh0cd164901 tetracycline buy propecia viagra


AaronTof 19 2
wh0cd539401 methotrexate medication


TracyFet 19 8
wh0cd731191 hyzaar 50-12.5 zyrtec liquid for children zyvox tricor buy trandate myambutol


TracyFet 19 9
wh0cd699226 medrol 4mg pak valtrex diclofenac pill levitra triamterene/hctz caps flagyl


TracyFet 19 13
wh0cd539399 extra resources zyvox zyrtec buy nimotop namenda


TracyFet 19 14
wh0cd507432 tulasi serophene online trental drug serevent buy vasodilan


Eugenephedo 19 15
wh0cd635291 buy sildalis


TracyFet 19 16
wh0cd443497 zaditor nimotop generic viramune trental


Eugenephedo 19 19
wh0cd507429 imdur serevent diskus 50 mcg generic himcolin


Eugenephedo 19 23
wh0cd379569 bentyl celexa clomid buy cheap levitra online lasix on line bentyl


TracyFet 20 4
wh0cd91880 cipro hc otic tetracycline colchicine website here


Eugenephedo 20 4
wh0cd155809 tenormin for anxiety


Michaelaxiog 20 7
wh0cd315641 augmentin triamterene-hctz 37.5-25 mg capsule celexa


ErickIncOn 1 21
wh0cd574200 mobic drug tenormin online doxycycline methotrexate cost buy alli singulair liquid benicar viagra 25 mg price prednisone levitra


BrettKem 1 25
wh0cd453888 generic adalat tretinoin cream 5 citalopram order fluoxetine hcl 20 mg capsule online toradol otc cialis on line can i buy singulair over the counter acyclovir cream benicar generic


Gillian 2 3
Ingo 24. August 2009 Das ist ja wirklich eine Unversche4mtheit! Wie fast alle anerden iPhone-Besitzer warte ich seit langer Zeit auf die Freigabe von Google-Voice und lese dann mit Schrecken solche Nachrichten! Die meisten iPhone-User vertrauen der Firma Apple noch und glauben an die Kultfirma. Wenn man hier allerdings die willkfcrlichen Entscheidungen betrachtet e4ndert sich das zumindest in meinem Fall sehr schnell http://nsiudkxyq.com [url=http://qnbjqsh.com]qnbjqsh[/url] [link=http://xujyflasswv.com]xujyflasswv[/link]


Emmanuel 2 3
S.C 24. August 2009 Ich finde es auch eine Unversche4mtheit von Apple Google damit so in den Rfccken zu fallen.Bis vor krezum wusste ich garnnicht, dass Google seine Entwicklung ffcr das G1 wegen des IPhones sogar unterbrochen hat, damit dieses schneller auf den Markt kommt und hat Apple damit noch geholfen. Und jetzt wird so ein Aufstand um dieses (scheinbar ziemlich praktische App) gemacht? Andere Google Apps (Maps, Earth etc.), die bereits auf dem IPhone sind hin oder her. Apple sollte sich echt sche4men!


Yadiraa 2 3
Patiess prieks lasīt, ka Tev patīk mans pastāstiņš! :) Pats savu rakstīšanu no malas vispār nekādi nevar novērtēt es vienkārši ņēmu un uzksratīju, kā tas viss ir :) Redz, kādam aizķēries un licies interesanti. Super!Aktīvi sekoju līdzi arī jūsu piedzīvojumiem un priecājos par latviešiem pasaules iekarotājiem. Lai jums viss forši! :)


Pardeep 2 3
I really like your blog.. very nice corlos theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I


Alyne 2 3
Paldies! Lasīju ar prieku un lasot acu priekšā redzēju visus tevis aprasktītos cilvēkus tik dzīvi, ka šķiet pazīstu viņus (varbūt pat labāk, kā savus valodas grupas biedrus Kmeru valodas nodarbībās, ko apmeklējam te Kambodžā). Un tie salīdzinājumi burvīgi! Šķiet mans mīļākais mīļa kā svētdiena :)Lai veicās ar valodas apguvi!