:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

dokuments - apstiprinājuma lūgums, ko apliecina notārs uzrādījuma kārtībā. Ar to apstiprina parakstus, personas identitāti, rīcībspēju, juridiskas personas tiesībspēju. Lūgumā tiek ierakstīts, sakarā ar kādu darījumu mainās īpašnieks (ar pirkumu, dāvinājumu vai kādu citu).
1.5. Līguma noslēgšana
Līguma priekšnoteikums, lai notiktu kaut kāda vienošanās, ir izteikt kādam savu priekšlikumu, piedāvājumu. Par pušu vienošanos, apspriežot līguma noteikumus, būtiskās sastāvdaļas, apskatīts jau iepriekš, runājot par līguma sastāvdaļām. Taču slēdzot līgumus starp klātneesošiem, kas ir daudzos, īpaši tirdznieciska rakstura, darījumos, kārtība ir nedaudz savādāka. LR Civillikuma 1537.pants nosaka: "ja līgumu slēdz starp klātneesošiem, tad tas uzskatāms par galīgi noslēgtu no tā brīža, kad tas, kam piedāvāts priekšlikums, paziņo priekšlikuma piedāvātājam par tā pieņemšanu, kaut arī priekšlikuma piedāvātājs vēl nebūtu paziņojumu saņēmis".
Ar ofertes, t.i. priekšlikuma, ar visiem līguma būtiskajiem noteikumiem, nosūtīšanu vai izsludināšanu, jo par tādu uzskatāmi arī oficiāli sludinājumi, vienai pusei jau rodas zināms tiesisks pienākums. Oferents, kamēr nav saņēmis atbildi, nevar no sava priekšlikuma atkāpties. Šāda rakstura līgumu slēgšanas galvenie kritēriji ir oferte un akcepts uz to. Par akceptu (piekrišanu) piedāvājumam uzskatāma tikai bezierunu piekrišana, kur otra puse piekrīt visiem izvirzītajiem noteikumiem. Ja ir vēlēšanās kaut ko grozīt vai papildināt, no kaut kā atteikties, tāda veida atbilde nav uzskatāma par akceptu, tā ir pretoferte, būtībā ar jauniem priekšlikumiem apspriest konkrētus jautājumus. Ar to līgums vēl nebūs noslēgts, un, ja sarunu laikā nenotiks pilnīga vienošanās par kādiem apstākļiem, tad iespējams, līgums vispār netiks noslēgts. Nosūtot oferti, tajā iespējams paredzēt un noteikt zināmu termiņu atbildes nosūtīšanai. Tādā gadījumā oferents šajā laikā pats nevar atkāpties no piedāvājuma vai piedāvāt to kādam citam. Ja termiņš norādīts nav, tad LR Civillikuma 1538.pants nosaka, ka oferentam ir tiesība ņemt atpakaļ savu priekšlikumu, kad otra puse vilcinās ar paziņojumu par tā pieņemšanu. Jautājumu par to, vai otra puse vilcinājusies, izšķir tiesa. Par vilcinājumu atzīstams katrs gadījums, kad paziņojums nav noticis iespējami īsā laikā. Ja bijusi publiska oferte - publicēts sludinājums, - to var atsaukt tikai tādā pašā veidā - publicējot atsaukumu.
Ja vienai pusei, kura grib slēgt līgumu, nav īstas skaidrības par to, vai tāda konkrēta līguma noslēgšana būs iespējama, tai ir iespēja ierosināt uzsākt sarunas par līguma noslēgšanu nākotnē. Tas ir priekšlīgums un ar LR Civillikuma 1541.pantu priekšlīgumam tiek dots juridisks spēks. Ja abas puses vienojušās nākotnē tādu līgumu noslēgt, ar to rodas tiesības prasīt tāda līguma slēgšanu. Strīdu gadījumos katra puse var griezties tiesā.
II. nodaļa. Līgumu veidi
Līgumi iedalāmi pēc tiesību pārejas veida, sakarā ar to noslēgšanu. Vai konkrēta tiesība uz lietu pāriet uz laiku, vai pavisam, vai uz jauno lietas ieguvēju pāriet īpašuma tiesība, vai tikai lietošanas, turējuma. Piemēram, dāvinājuma, pirkuma-pārdevuma, maiņas, uztura, piegādes līgumus slēdzot, noteiktā brīdī, izpildot noteiktas, paredzētas konkrētā gadījumā zināmas darbības, uz mantas vai lietas ieguvēju pāriet īpašuma tiesības. Slēdzot iespējamos gadījumos līgumu par nekustamu mantu, īpašuma tiesības nostiprina, izdarot īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
Arī uz aizdevuma līguma pamata noteikta manta vai nauda pāriet citas personas īpašumā.
Tomēr tas ir atdošanas līgums un pēc zināma laika šai personai tāds pats daudzums naudā vai tādas pat šķiras vai labuma lietas jāatdod aizdevējam. Slēdzot patapinājuma vai glabājuma līgumu, manta pāriet tikai turējumā, turklāt patapinājumā - vēl ar lietošanas tiesībām, bet katrā ziņā ne īpašumā, jo šī manta abos gadījumos jāatdod īpašniekam tieši tā pati, bez bojājuma, nolietojuma.
LR Civillikumā paredzēti līgumi var būt mantiska un nemantiska rakstura, kas atkarīgs no līguma priekšmeta. Par līguma priekšmetu var būt kā lieta, tā pakalpojums, tiesība. Ar līgumu var nodot mantu, apmainīties ar tām, aizdot, uzdāvināt, bet iespējams slēgt darījumus, ar kuriem tiek izdarīts kāds pakalpojums vai, pamatojoties uz kuru, iespējams realizēt nemantiska rakstura darījumus.
Piemēram, pilnvarojuma līgums, ar kuru kādai citai personai tiek nodotas tiesības pārzināt cita lietas un viņa vārdā kārtot tās, vai sabiedrības līgums, ko slēdz tādu pasākumu veikšanai, kur vienas personas spēki ir par vājiem, lai sasniegtu mērķi.
Pēc noslēgšanas veida līgumi iedalāmi konsensuālos un reālos.
Kosnesnsuālais līgums ir darījums, kas skaitās noslēgts ar vienošanās brīdi, neatkarīgi no tā, vai abas puses izpilda šo darījumu noslēgšanas brīdī vai vēlāk. Piemēram, pirkuma, dāvinājuma līgumi. Noslēdzot vienošanos par tāda darījuma izpildi, pusēm rodas tiesības prasīt, lai konkrēta manta tiktu nodota. Bez tam, pirkuma līgumā tā priekšmetu var nenodot, kamēr nav samaksāta nolīgtā cena, bet līgums ir noslēgts.
Reāls ir darījums, kas skaitās noslēgts, ja viena vai abas puses šo darījumu izpilda tā noslēgšanas brīdī. Pārsvarā tiem ir bezatlīdzības raksturs. Piemēram, aizdevums, patapinājums, glabājums. Tāda līguma noslēgšanai nepietiek ar vienošanos: kamēr līguma priekšmets nav nodots, nav arī paša līguma. Puses var vienoties, piemēram, par lietas patapināšanu vai tās aizdošanu, un šis apsolījums saista, pusēm ir tiesība no otra prasīt tāda līguma slēgšanu, ar to ir nodibināts priekšlīgums.
Bet tāds var būt arī atlīdzības līgums, piemēram, pārvadājuma. Arī tas ir reāllīgums. LR Civillikuma 2230.pantā par pārvadājumu ir teikts - "ar pārvadājuma līgumu pārvadātājs uzņemas nosūtītāja nodotās lietas pārvest par norunātu maksu no vienas vietas uz otru norādītu vietu un tās tur nodot adresātam".
Līgumi var būt atlīdzības un bezatlīdzības.
Atlīdzības ir darījumi, kur pusei, kas saņem īpašumā, pārvaldīšanā, lietošanā mantu, vai kas saņem pakalpojumus, par to parasti ir jāatlīdzina naudas formā. Parasti līgumi ir atlīdzības un atlīdzība izpaužas naudā. Piemēram, pirkuma līgumā, kas ir atlīdzības, ja cena par saņemto preci tiek atlīdzināta nevis naudā, bet ar citu materiālu vērtību, tas būs maiņas līgums. Atlīdzības forma arī ir galvenā atšķirība starp pirkuma un maiņas līgumiem. Atlīdzības ir arī piegādes ,glabājuma, nomas un īres, darba u.c. līgumi. Arī maiņas līgums uzskatāms par atlīdzības. Te tā izpaužas nevis naudā, bet viena priekšmeta nodošanā pret citu.
Bezatlīdzības ir visi darījumi, kuros atlīdzība nenotiek. Tie ir dāvinājuma, aizdevuma, patapinājuma līgumi.
Darījumi var būt arī gan kā atlīdzības, gan bezatlīdzības. Tāds ir dāvinājuma līgums. "Ar dāvinājumiem atlīdzības nozīmē jāsaprot tādi, kas piešķirti kā atlīdzība par izdarītiem pakalpojumiem."
Visi līgumi pēc to pamata ir kauzāli darījumi, jo noslēgšanas pamats ir redzams no darījuma satura, spēkā esamība atkarīga no darījuma noslēgšanas pamata. Ja atkrīt darījuma pamats, arī darījums izbeidzas, bet ja tas ir pretlikumīgs - darījums nerada tiesiskas sekas.
LR Civillikums līgumus iedala kā prasījumus no atdošanas līgumiem, prasījumus no darba attiecībām, prasījumus no svešu lietu pārziņas, laimes līgumos, prasījumus no atsavinājuma līgumiem, atsevišķi izdalot dāvinājuma līgumu, nomas un īres līgumu un sabiedrības līgumu, kaut gan dāvinājums praktiski tiek pieskaitīts pie atsavināšanas līgumiem.
2.1. PRASĪJUMI NO ATDOŠANAS LĪGUMIEM
Atdošanas līgumi - aizdevums, patapinājums, glabājums - ir līgumi, kuru mērķis ir nodot kādu konkrētu mantu citai personai tikai uz noteiktu laiku, lai pēc tam to vai citu tādu pašu (aizdevuma līgums) saņemtu atpakaļ.
Saskaņā ar LR Civillikumu, patapinājuma līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai. Obligāts šī līguma nosacījums ir atdot to pašu lietu. Ar patapinājumu lietas īpašnieks nezaudē īpašuma tiesības uz šo lietu. Patapinājuma ņēmējs uzskatāms par lietas turētāju, kuram lieta jālieto saskaņā ar līgumu, bet ja līgumā konkrētas norunas nav, tad lieto saskaņā ar lietas raksturu un apstākļiem. Patapinājumu kā tādu vēl varētu salīdzināt ar lietošanas aizdevumu.
Par patapinājuma līguma priekšmetu var būt kā kustamas, tā arī nekustamas lietas. Piem., mēbeles, grāmatas un arī mājas, zeme.
Patapinājumam ir jābūt lietas bezatlīdzības līgumam, ko bieži slēdz sadzīvē. Taču, ja tiek ņemta par šo nodoto lietu un tās izmantošanu kāda atlīdzība, tas nebūs patapinājuma līgums, bet gan īres vai nomas.
Patapinājuma līgums rodas tikai ar lietošanas nodošanu citas personas turējumā, jo tas ir reāllīgums. Lietu nododot, tās īpašniekam īpašuma tiesības uz to paliek. Īpašnieks saglabā arī valdījuma tiesības uz šo lietu. Patapinājuma ņēmējs nedrīkst vēl tālāk šo lietu nodot trešajai personai, izņemot gadījumu, ja lietas īpašnieks ir to atļāvis. Ar termiņa izbeigšanos patapinājuma ņēmējam jāatdod tā pati lieta tās īpašniekam labā stāvoklī.
Līdzīgs patapinājumam ir aizdevuma līgums, tomēr tiem ir būtiskas atšķirības. Līdzīgi tie liekas virspusēji un nezinātāji tos praktiski varētu sadzīvē jaukt un nesaprast, kāpēc vajadzīgi divi tādi līgumi.
Ar aizdevumu tiek nodotas īpašumā otrai personai zināma daudzuma atvietojamas lietas. Aizdevuma saņēmējam ir tiesības saņemto lietu izmantot un izlietot savām vajadzībām, kas līgumā konkrēti nav paredzēts, bet pēc noteikta termiņa viņam aizdevējam jāatdod tādas pašas šķiras un tāda paša labuma lietas tādā pašā daudzumā, kā saņēmis.
Aizdevuma līguma priekšmets var būt arī nauda, kā arī aizdodamo lietu vietā, ja tas bijis paredzēts, aizdevuma ņēmējs var atdot naudu pēc cenām, kas pastāvējušas aizdevuma došanas laikā. Tā pat kā slēdzot patapinājumu, ari dodot aizdevumu, līguma noslēgšanai nepietiek ar vienošanos, tā var radīt tikai priekšlīgumu, no kura patvaļīgi atteikties nevar, bet pašā līguma noslēgšanas obligāta sastāvdaļa ir lietas vai naudas nodoљana.
Arī aizdevums ir bezatlīdzības līgums, tomēr puses kā nejaušu līguma sastāvdaļu var


Atpakaļ  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tālāk

Komentāri

ErickIncOn 19 19
wh0cd574200 mobic drug tenormin online doxycycline methotrexate cost buy alli singulair liquid benicar viagra 25 mg price prednisone levitra


BrettKem 23 21
wh0cd453888 generic adalat tretinoin cream 5 citalopram order fluoxetine hcl 20 mg capsule online toradol otc cialis on line can i buy singulair over the counter acyclovir cream benicar generic


Gillian 2 2
Ingo 24. August 2009 Das ist ja wirklich eine Unversche4mtheit! Wie fast alle anerden iPhone-Besitzer warte ich seit langer Zeit auf die Freigabe von Google-Voice und lese dann mit Schrecken solche Nachrichten! Die meisten iPhone-User vertrauen der Firma Apple noch und glauben an die Kultfirma. Wenn man hier allerdings die willkfcrlichen Entscheidungen betrachtet e4ndert sich das zumindest in meinem Fall sehr schnell http://nsiudkxyq.com [url=http://qnbjqsh.com]qnbjqsh[/url] [link=http://xujyflasswv.com]xujyflasswv[/link]


Emmanuel 2 2
S.C 24. August 2009 Ich finde es auch eine Unversche4mtheit von Apple Google damit so in den Rfccken zu fallen.Bis vor krezum wusste ich garnnicht, dass Google seine Entwicklung ffcr das G1 wegen des IPhones sogar unterbrochen hat, damit dieses schneller auf den Markt kommt und hat Apple damit noch geholfen. Und jetzt wird so ein Aufstand um dieses (scheinbar ziemlich praktische App) gemacht? Andere Google Apps (Maps, Earth etc.), die bereits auf dem IPhone sind hin oder her. Apple sollte sich echt sche4men!


Yadiraa 2 2
Patiess prieks lasīt, ka Tev patīk mans pastāstiņš! :) Pats savu rakstīšanu no malas vispār nekādi nevar novērtēt es vienkārši ņēmu un uzksratīju, kā tas viss ir :) Redz, kādam aizķēries un licies interesanti. Super!Aktīvi sekoju līdzi arī jūsu piedzīvojumiem un priecājos par latviešiem pasaules iekarotājiem. Lai jums viss forši! :)


Pardeep 2 2
I really like your blog.. very nice corlos theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I


Alyne 2 2
Paldies! Lasīju ar prieku un lasot acu priekšā redzēju visus tevis aprasktītos cilvēkus tik dzīvi, ka šķiet pazīstu viņus (varbūt pat labāk, kā savus valodas grupas biedrus Kmeru valodas nodarbībās, ko apmeklējam te Kambodžā). Un tie salīdzinājumi burvīgi! Šķiet mans mīļākais mīļa kā svētdiena :)Lai veicās ar valodas apguvi!