Stratēģijas novertēšana

729 0

Mēs zinām, ka uzņēmējdarbības pamatā, lai to varētu uzsākt, ir jābūt idejai, kura tālāk pārveidojas organizācijas vīzijā, misijā un mērķos un to visu saucam par organizācijas stratēģiju. Stratēģiju var iedalīt 3 formulējumos. Stratēģija ir tā ar kuras palīdzību organizācija mērķtiecīgi tuvojas ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, stratēģiskā plānošana ir detalizēts organizācijas ilgtermiņa darbības plāns stratēģisko mērķu un stratēģijas īstenošanai, stratēģiskais menedžments ir ilgtermiņa mērķu vadības process, kura rezultātā tas tiek īstenots. Stratēģija ir loģisku, integrējošu un sabalansētu lēmumu sistēma. Tā nosaka un parāda or rganizācijas stratēģisko mērķi, ņemot vērā tās ilgtermiņa uzdevumus, darbības programmas un resursu izmantošanu. Stratēģija nodrošina konkurētspējīgu priekšrocību katrā organizācijas darbības nozarē, ņemot vērā iespējas un draudus ārējā vidē un organizācijas stiprās un vājās puses iekšējā vidē. Stratēģija lēmuma pieņemšanas procesā iesaista visus organizācijas līmeņus. Stratēģija definē ekonomiskus un neekonomiskus labumus tās ieinteresētajām pusēm. Faktiski stratēģija veido kontekstu lēmumu pieņemšanai ikdienā, vienlaicīgi būdama organizācijas attīstības virziens ilgtermiņa periodā. Stratēģija ir darbības principi, kas vērsti uz kāda nozīmīga mērķa sasniegšanu. Ja organizācijas mērķi un uzdevumi atbild uz jautājumu, ko vēlas sasniegt organizācija, tad stratēģija – kā tiks sasniegti izvirzītie mērķi.

Join the Conversation