:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Ieskats dzejoļu krajmā ex libris

Darbs:

Ojāra Vācieša dzejas krājuma „Ex Libris” analīze

Ojāra Vācieša dzejas krājuma „Ex Libris” analīze.

Ojārs Vācietis ierosmi savai dzejai smēlies gan no ārējās pasaules, gan zemapziņas sapņiem. Viņa radošo darbību ietekmēja mūzika. Tieši mūzika Ojāram Vācietim palīdzēja radīt viņa skaistākos darbus, tā palīdzēja dzīvi uztvert nedaudz vieglāk. Pats Ojārs Vācietis teicis: „Kad man prasīja, lai es formulēju, kas ir dzeja, es teicu, ka dzeja ir vārdiska mūzika.” Ojārs Vācietis savā dzejā nerunā aplinkus, un raksta tieši to, ko domā. Viņa dzejā atspoguļojas arī vēlme meklēt jaunus veidus kā atklāt savas domas un idejas. Pats autors sacījis: „Nevaru uzrakstīt puslīdz, jāuzraksta ir - līdz smagumam, ko laikmets uzlicis..” Un šo smagumu, ko laikmets uzlicis, Ojārs Vācietis nesis no pirmā līdz pēdējam sarakstītajam dzejolim. Kritika un naidīgi uzbrukumi autoru tikai mudinājuši aktīvāk strādāt.

Pēc dzejnieka nāves izdoti vairāki dzejoļu krājumi, kuros publicēti rokrakstā palikušie un cenzūras atraidītie dzejoļi. Tostarp Vijas Kaņepes sastādītais dzejoļu krājums „Ex Libris”. Kurā apvienoti dzejoļi, kas sarakstīti apmēram divdesmit gadu ilgā laika posmā. Un nepublicēto dzejoļu Ojāram Vācietim ir patiesi daudz. Grūti pateikt, kā tie publicēšanas gadījumā būtu ietekmējuši dzīves virzību. Taču viens ir skaidrs, šie nepublicētie dzejoļi laika posmā no 60. - 80. gadiem bija tie, kas liedza autoram iespēju īstenot sevi līdz galam, liedza piepildīt gandarījumu par savas misijas piepildījumu. Taču tostarp ir ne tikai cenzūras atraidītie dzejoļi. Ojārs Vācietis savu rakstīto publicēja ar ļoti stingru atlasi. Varbūt dzejnieks juta, ka attiecīgā tēma variējas, varbūt viņam šķita, ka par to kāds cits jau ir izteicies spilgtāk un savdabīgāk, varbūt dažas dzejoļu burtnīcas bija gluži vienkārši piemirstas, varbūt bija vēl kādi citi iemesli.

Dzejoļu krājums „Ex Libris” sākas ar tāda paša nosaukuma dzejoli „Ex Libris”. Tā kā krājumā apkopoti dažādu gadu un dažādu iemeslu dēļ nepublicēti dzejoļi, nav vienas tēmas, kas varētu vienot visus dzejoļu krājuma „Ex Libris” dzejoļus. Dzejoļu krājums arī nav iedalīts nodaļās. Dzejoļu krājumam nav konkrēta kompozīcija.

Dzejoļi ir ļoti dažādi, tajos aizskartas tēmas gan par cilvēciskajā vērtībām: „Pēc taisnības un cilvēcības prasot..”, ”Nepūt man pīlītes labāk..” Gan Padomju gadiem un tā laika dzīvi: „Vienam otram vēl ir bijusī vieta, bet nav viņa bijušā vārda..”. Dabu: „Vēji uzpūš dvašu koka lāpai”, „Mēms bezvējš. Spalgi balts sniegs.” Sevis attīstīšanu: „Velti es meloju sev, ka gaidu..” Kā arī mīlestību: ”Rudeņa vēji caur balsi tev strinkšķ..”, „Var nākamais mirklis šķirt mūs abus..”, `Nevar tevi gaišākā aiztumšot./Nevar tevi mīļākā, izmīļot.”, „Es tevi mīlēšu vakar. Es tevi mīlēšu šodien un ja palikšu pāri, - rīt.” Likteni: „Es drebu un domāju ne jau par lietām - par lietu likteņiem. ”Un nāvi: „Smiedamies pēc velna, aiziet/dzīvību uz zemes sēt/asna diegs caur

manu aci”, „Es labāk izvēlēšos mirt, ja man ir jāizvēlas lūgties..”

Mani visvairāk uzrunāja dzejoļi, kuros atspoguļojās autora nesamierināšanās ar to, ka Latvija nav brīva valsts. Par patieso dzīvi Padomju laikos. Autors daudz raksta par Padomju Savienības jūgu. Šajos dzejoļos arī visspilgtāk atklājas autora personība. Dzejolī „Potjomkina sādža” Ojārs Vācietis saviem tautiešiem parāda kāda ir PSRS politika, ka nekas nav tā kā izskatās. Savukārt dzejoļos „Vadoņa augšāmcelšanās” un „Jezuītu ceļa dziesma” atspoguļojas Ojāra Vācieša sarkastiskais un kategoriskais totalitārisma un varmācības noliegums, viņa stingrā un drosmīgā opozīcija.

Turpretī dzejoļos - vēstulēs strāvo viņa tautas mīļums un ticība. Viņš bija un palika vidzemnieks, malēnietis, ar pļavu ziedu apreibinātu sirdi: „Man karsta dzirksteles sprēgā asinīs katrupavasar, kad dīgst zāle..” Viņā strāvo ticība tam, ka viss nokārtosies, atveseļosies un nokļūs uz pareizā ceļa: „..nu man jāsaka vispēdējais, ko vēl var pateikt, es nezinu cita ne lielāka un ne svētāka. Man neļauj runāt. Un neļaus arī vairs. Izveseļojies, māt. Viss būs labi. Māt izveseļojies..” Viņa lepnums nav šķērslis lūgt: „Māt izveseļojies, esi atkal tīra, lepna un vesela, mana zeme, kuras sāpes un kaunu esmu slēdzis savā sirdī..”

Tieši dzimtas labestība un optimisms bijis tas, kas lielā mērā ietekmējis dzejnieka raksturu uz visu dzīvi. Ģimenes atmosfēra lielā mērā noteikusi dzejnieka attieksmi pret cilvēkiem un pasauli, tā kļuvusi par pamatu viņa ticībai cilvēka neierobežotajām iespējām, viņa vīrišķībai un izturībai, viņa spējai stāvēt pret likteni un tajā pašā laikā nezaudēt ticību saviem spēkiem.

Dzejoļu krājuma „Ex Libris” dzejoļos saskatāmi daudz un dažādi tēlainās izteiksmes līdzekļi. Epiteti - „spožas zivis”, „bezskanīgi nobirstošs sniegs”, „zvaigžņu klusā gaisma”, „pretīga skumju ēde”. Metaforas - „okeānu nakts”, „miglas priekšvakars”. Personifikācijas - „sirds taisa savus slēģus ciet”, „mēms skatās telefons”, „zeme sev zaļu mēteli šūs”, „skrien maza piekususi ozollapiņa”, „kaņepes caur sētu glūn”. Salīdzinājumi - „mirām kā mušas”, „iesper zibens smags kā čuguns”, „tik vienkāršs vārds kā cigaretes dūms”, „lapas kā peles gar kājām tev skrien”. Oksimorons - „manu mīļo nelabo”. Sinekdoha - „Meliņi rītam mākoņus taisa/Meliņi rītam debesis krāso..” Savos darbos autors izmantojis arī dažādas redzes, taustes un dzirdes gleznas, piemēram, „”pelēkas dzērves”, „dzeltens lauks”, „zaļā zivs”, „kā pašam vistumšākam stiklam”, „karsts un mīksts zem mums abiem”, „tik skaļi, skaļi dārd..” Šie tēlainie izteiksmes līdzekļi palīdz atklāt lasītājam autora un liriskās „es” pārdzīvojumus un izjūtas. Tie ļauj lasītājam līdz izjust šos pārdzīvojumus.

Dzejoļu pantu formas ir ļoti dažādas. Gan divvārsmu strofas, piemēram, dzejolī „Kalnā” . Gan trīsvārsmu strofas, dzejolī „Mani apsūdz manas usnes”. Četrvārsmu strofas, dzejolī „Kļūst ierasts savas upes krasts”. Piecvārsmu strofas, dzejolī „Zelts”. Gan sežvārsmu strofas, dzejolī „Virši bitēm ir - medus..” Kā arī brīvās dzejas formas, piemēram, verlibs dzejolī „Zem klusām rudens zvaigznēm izejot”, brīvā strofika dzejolī „Zīlēja zīlīte” un baltās vārsmas dzejolī „Viesības”.

Lasot dzejoļu krājumu „Ex Libris”, sastopamies ar spilgtām un izteiksmīgām Ojāra Vācieša dzīves atziņām. Spilgti atmiņā paliekošs ir Ojāra vācieša teiktais: „Ja reiz kaut ko nesaproti, turi muti, mācies saprast”. Manuprāt, šī atziņa atspoguļo pārliecību, kādai pēc Ojāra Vācieša domām, sabiedrībā bija jāpastāv Padomju sociālistiskajā iekārtā, ja ievērosi to, ar tevi viss būs kārtībā. Arī dzejolī „Nepārtaisies, ja tevi sāk pārtaisīt pārtaisīšanas pēc” Ojārs Vācietis saka zīmīgus vārdus: „Nākamās paaudzes vienmēr ir skolotāji iepriekšējām - izlabo viņu sacerējumus un izliek atzīmi.” Ojārs Vācietis saka skarbus, bet patiesus vārdus, piemēram, „Zirgi un suņi ir saimnieku spoguļi, tāpēc reizēm saimnieki no viņiem mūk..”, „Šaubas ir kustība. Muļķi apšauba tikai vienu - ka viņi ir muļķi”. Un tomēr, šajā dzejoļu krājumā autors ir teicis ne tikai skaudrus un asus, bet arī ļoti skaistus vārdus: „Ceļu ir tūkstošiem, bet tikai viens ir mums diviem..”, „Es esmu tu, tu esi es - divas puses no pasaules.” Manuprāt, Ojāra Vācieša skaistie vārdi par mīlestību nespēj lasītāju atstāt vienaldzīgu.

Visbeidzot, vēlos Ojāram Vācietim ko pavaicāt.

-Ikkatram no mums piemīt kādas bailes. No kā jums ir bail?

-„Man nav bail čūskulājā no indes trauka, man ir bail drusku no klaja lauka. Neesmu vairījies no zibens šautras šķībās, man ir bail visvairāk no vientulības. Man bail visvairāk pašam no sevis.”

-Un ja reiz tā.. Tad kā no šīm bailēm izvairīties?

-„Vajag sauli - pacel acis, vajag gaismu - paver acis, vajag smaidu - smaidi pretī.”

-Skaisti vārdi. Vai jūs domājat, ka arī citi cilvēki tā dzīvo?

-„Visi mēs esam dejotāji uz atmiņu kvēlošām oglēm. Retajam neuzdeg tulznas. Vairums pagaida, kamēr būs pelni. Tā rodas dvēseļu piesārņošana.”

-Tātad cilvēki nespēj tā dzīvot, jo viņu dvēseles ir piesārņotas. Ko darīt?

-„Laiks nāks ar dzēšamo gumiju, gads nāks ar sniegu un paliem, lai dzēstu starp mums visu dumjo.”

-Un kas tad mums paliek?

-„Paliek pēc dzēstā balts papīrs, vizbuļi baltie pēc paliem.. Neburzi balto un nesaplēs.. Gaisma, pār zemi kas nāk, dzīvais - ar baltiem vizbuļiem, ar baltiem ziediem un saliem - neskartais - viss ir sākums. Redzi cik daudz mums paliek.”

Komentāri

Bennyinget 2 34
wh0cd699135 how much is celebrex


Eugenephedo 8 59
wh0cd887977 Indomethacin Prices Compare generic lasix Provera diflucan online Where To Buy Celexa


Bennyinget 20 36
wh0cd37866 acyclovir tablets acyclovir


TracyFet 2
wh0cd916606 more about the author generic viagra


Alfredavale 2 1
wh0cd66488 celebrex 200mg tetracycline


Eugenephedo 2 6
wh0cd79768 buy keflex online metformin asacol hd dr 800 mg clonidine for blood pressure effexor generic amoxil online generic for yasmin birth control inderal


AaronTof 2 16
wh0cd475759 propecia generic CIALIS GENERIC triamterene weight loss


CharlesNen 2 16
wh0cd66488 buy tadalafil cialis prednisolone uk revia cipro 500 mg valtrex


CharlesNen 2 20
wh0cd903344 Celebrex cialis 20mg claritin


Alfredavale 3
wh0cd740144 source


Michaelaxiog 3 1
wh0cd504388 buy vpxl generic tadalafil online tamoxifen 20 mg cheap albendazole


Kennethbab 3 4
wh0cd609427 compazine inderal carafate price erythromycin benzoyl peroxide paroxetine xeloda aristocort prednisolone


Alfredavale 3 4
wh0cd593196 pristiq tofranil entocort singulair rulide revatio read full report


Bennyinget 3 13
wh0cd270682 zestril read full article where to buy propecia online bentyl triamterene buy buspar


CharlesNen 3 16
wh0cd21639 tadacip lipitor toradol viagra prednisolone 10 mg hydrochlorothiazide


Bennyinget 14
wh0cd519733 ANTABUSE ONLINE


Bennyinget 15
wh0cd474874 cephalexin Cialis Without A Prescription indocin cialis no prescription


Alfredavale 15 2
wh0cd209602 Buy Zithromax buy hydrochlorothiazide online generic synthroid


CharlesNen 15 2
wh0cd797390 Effexor Generic buy motilium


CharlesNen 15 5
wh0cd989186 cheap prevacid resources


Kennethbab 15 18
wh0cd695304 Avana Online generic for metformin more help


Michaelaxiog 17 12
wh0cd414677 terramycin ophthalmic ointment petsmart precose prevacid generic purim lopressor


Bennyinget 17 13
wh0cd854637 generic lipitor Buy Acyclovir order tretinoin cream


Michaelaxiog 17 19
wh0cd267731 citalopram hbr 20 mg Effexor Generic celexa


CharlesNen 17 23
wh0cd17801 clomid online pharmacy


CharlesNen 18 8
wh0cd560745 valtrex prices citalopram yasmin garcia fluoxetine buy pulmicort nasal prednisolone where to buy tetracycline online


CharlesNen 18 9
wh0cd487272 shallaki albenza epivir citalopram zithromax over the counter valtrex abana zestril


Eugenephedo 18 11
wh0cd533004 generic flagyl Cleocin Online


Kennethbab 18 16
wh0cd781171 nolvadex for women


Eugenephedo 18 17
wh0cd459531 cardizem ointment rumalaya terramycin ointment fml forte keftab lynoral read more here lasuna


Kennethbab 18 20
wh0cd634223 fosamax zyprexa geriforte clarinex d 12 hour bystolic mevacor minocin


CharlesNen 18 22
wh0cd1572 antabuse prices


Alfredavale 19 1
wh0cd397565 prednisone


Kennethbab 19 2
wh0cd340322 where can i buy vermox medication online abilify proventil for sale revia motilium order antibiotics tetracycline no prescription zoloft


Alfredavale 19 5
wh0cd177142 generic yasmin elimite cymbalta cephalexin 500mg arimidex buy abilify online fluoxetine crestor 5mg price


Kennethbab 19 8
wh0cd46428 is there a generic advair nexium esomeprazole order online effexor buying prozac online prednisone 50 mg of trazodone


Alfredavale 19 10
wh0cd75045 buy strattera CHEAP TORADOL PILLS Ipratropium Albuterol


CharlesNen 19 13
wh0cd148520 flagyl metformin xl provera pills


CharlesNen 19 19
wh0cd177142 pamelor for ibs keftab online mentat zyrtec lopid zebeta 5 mg


Alfredavale 19 21
wh0cd544505 lisinopril finasteride online ilosone


Alfredavale 20 10
wh0cd940512 female viagra order tadalafil online levaquin levitra 20 mg buy phenergan clonidine hcl 0.1 mg tablet propecia


Kennethbab 20 18
wh0cd617993 dostinex grifulvin v sinemet depakote roxithromycin mentax cardizem ceftin


Kennethbab 21 1
wh0cd324091 buy prozac online uk kamagra tenormin atenolol prednisone medrol atarax mebendazole price zocor


Alfredavale 21 12
wh0cd822174 ORDER CYMBALTA


Kennethbab 22 1
wh0cd279241 cyklokapron singulair generic price mevacor


Bennyinget 22 9
wh0cd87440 Zoloft


CharlesNen 23 8
wh0cd42587 buy cipro acticin


Bennyinget 24 13
wh0cd540677 cost of amoxicillin metformin no prescription viagra


Michaelaxiog 24 17
wh0cd794438 buy revia online


Bennyinget 24 23
wh0cd99835 buy metformin going here where to buy valtrex acyclovir toradol generic bentyl view homepage


Bennyinget 25 1
wh0cd99835 Lasix No Prescription


CharlesNen 25 4
wh0cd569299 buy synthroid LASIX FOR SALE Acyclovir


CharlesNen 25 22
wh0cd818343 generic metformin buy amoxicillin no prescription


Alfredavale 26 14
wh0cd671404 fluoxetine 10mg home page toradol online


CharlesNen 26 18
wh0cd993921 amoxicillin generic effexor cost augmentin where can i buy vermox lisinopril yasmin pills actonel zetia


Alfredavale 27 14
wh0cd553080 buy toradol online cymbalta phenergan dm atarax 25mg tab motilium usa diflucan cipro safe


CharlesNen 27 16
wh0cd802112 motrin 800 augmentin amoxicillin cheap valtrex generic


Kennethbab 27 19
wh0cd626547 purchase abilify LISINOPRIL ONLINE


Michaelaxiog 27 23
wh0cd529166 Order Sertraline


Alfredavale 28 17
wh0cd536847 order avana buy flagyl online metformin online


Kennethbab 28 22
wh0cd655159 buy proscar ampicillin price


CharlesNen 29 5
wh0cd610315 metformin price


Alfredavale 29 10
wh0cd536850 innopran xl vermox cystone without prescription proscar


Alfredavale 29 12
wh0cd463375 colchicine stromectol online effexor revia


Michaelaxiog 29 15
wh0cd704751 ADVAIR GENERIC


Kennethbab 30 9
wh0cd169470 cephalexin 500 zoloft hydrochlorothiazide


AaronTof 1
wh0cd557787 furosemide 40mg lisinopril 5 mg


CharlesNen 1
wh0cd226716 cymbalta sildenafil generic zoloft price viagra online cheapest erythromycin fluoxetine 20mg cap


Eugenephedo 1
wh0cd410841 Cheap Bentyl nolvadex 10 mg


Kennethbab 1
wh0cd520607 amoxil 500 generic zetia levitra


Eugenephedo 1 1
wh0cd190422 buy phenergan prozac keftab kamagra buy cephalexin


Kennethbab 1 1
wh0cd153239 bentyl tablets


Bennyinget 1 1
wh0cd255340 buy avana cheapest prilosec dapoxetine mail order


CharlesNen 1 1
wh0cd181866 Generic Celexa


Alfredavale 1 2
wh0cd504385 methotrexate drug buy duphaston zithromax buy wellbutrin xl stromectol colchicine parlodel


Alfredavale 1 2
wh0cd283962 buy clomid Bupropion tadalafil no rx Serophene


Alfredavale 1 2
wh0cd679964 diclofenac


CharlesNen 1 2
wh0cd753429 Advair Generic Prilosec triamterene online


Alfredavale 1 3
wh0cd855525 yasmin birth control effexor generic lasix no prescription


Kennethbab 1 3
wh0cd606477 amoxicillin generic cyklokapron fluoxetine


Alfredavale 1 3
wh0cd782052 more help buy dapoxetine online buy hydrochlorothiazide


Alfredavale 1 3
wh0cd561631 cephalexin 500mg diclofenac bentyl


Alfredavale 1 3
wh0cd414685 viagra where to buy over the counter buy zithromax vermox elimite ampicillin 500mg


Kennethbab 1 5
wh0cd957623 hair loss cream nizoral ginseng buy confido hyzaar here hoodia famvir


CharlesNen 1 5
wh0cd369828 Propranolol Pills provera online


Alfredavale 1 5
wh0cd149403 azithromycin online metformin


Bennyinget 1 5
wh0cd149407 Triamterene Hctz cheap liptor


CharlesNen 1 6
wh0cd104554 lisinopril methotrexate betapace clindamycin zestoretic retin-a


Alfredavale 1 6
wh0cd720962 click for source


Bennyinget 1 11
wh0cd353599 triphala hemorrhoids risperdal urispas cytoxan casodex styplon buy combivent


Alfredavale 1 12
wh0cd823066 clicking here toradol 10mg buy tetracycline online


Bennyinget 1 12
wh0cd602652 Order Diflucan Online Cheapest Viagra


CharlesNen 1 12
wh0cd235274 BUY PROVERA get the facts


CharlesNen 1 13
wh0cd484316 price of flagyl buy prednisone Triamterene Prices


Alfredavale 1 13
wh0cd484316 buy mirapex precose flonase evecare renagel


Kennethbab 1 13
wh0cd190420 hair loss cream online buy hoodia buy aceon


Michaelaxiog 2 5
wh0cd472024 antabuse no prescription


Michaelaxiog 2 23
wh0cd850024 buy abilify online buy sildenafil avana rimonabant citalopram