:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Ieskats dzejoļu krajmā ex libris

Darbs:

Ojāra Vācieša dzejas krājuma „Ex Libris” analīze

Ojāra Vācieša dzejas krājuma „Ex Libris” analīze.

Ojārs Vācietis ierosmi savai dzejai smēlies gan no ārējās pasaules, gan zemapziņas sapņiem. Viņa radošo darbību ietekmēja mūzika. Tieši mūzika Ojāram Vācietim palīdzēja radīt viņa skaistākos darbus, tā palīdzēja dzīvi uztvert nedaudz vieglāk. Pats Ojārs Vācietis teicis: „Kad man prasīja, lai es formulēju, kas ir dzeja, es teicu, ka dzeja ir vārdiska mūzika.” Ojārs Vācietis savā dzejā nerunā aplinkus, un raksta tieši to, ko domā. Viņa dzejā atspoguļojas arī vēlme meklēt jaunus veidus kā atklāt savas domas un idejas. Pats autors sacījis: „Nevaru uzrakstīt puslīdz, jāuzraksta ir - līdz smagumam, ko laikmets uzlicis..” Un šo smagumu, ko laikmets uzlicis, Ojārs Vācietis nesis no pirmā līdz pēdējam sarakstītajam dzejolim. Kritika un naidīgi uzbrukumi autoru tikai mudinājuši aktīvāk strādāt.

Pēc dzejnieka nāves izdoti vairāki dzejoļu krājumi, kuros publicēti rokrakstā palikušie un cenzūras atraidītie dzejoļi. Tostarp Vijas Kaņepes sastādītais dzejoļu krājums „Ex Libris”. Kurā apvienoti dzejoļi, kas sarakstīti apmēram divdesmit gadu ilgā laika posmā. Un nepublicēto dzejoļu Ojāram Vācietim ir patiesi daudz. Grūti pateikt, kā tie publicēšanas gadījumā būtu ietekmējuši dzīves virzību. Taču viens ir skaidrs, šie nepublicētie dzejoļi laika posmā no 60. - 80. gadiem bija tie, kas liedza autoram iespēju īstenot sevi līdz galam, liedza piepildīt gandarījumu par savas misijas piepildījumu. Taču tostarp ir ne tikai cenzūras atraidītie dzejoļi. Ojārs Vācietis savu rakstīto publicēja ar ļoti stingru atlasi. Varbūt dzejnieks juta, ka attiecīgā tēma variējas, varbūt viņam šķita, ka par to kāds cits jau ir izteicies spilgtāk un savdabīgāk, varbūt dažas dzejoļu burtnīcas bija gluži vienkārši piemirstas, varbūt bija vēl kādi citi iemesli.

Dzejoļu krājums „Ex Libris” sākas ar tāda paša nosaukuma dzejoli „Ex Libris”. Tā kā krājumā apkopoti dažādu gadu un dažādu iemeslu dēļ nepublicēti dzejoļi, nav vienas tēmas, kas varētu vienot visus dzejoļu krājuma „Ex Libris” dzejoļus. Dzejoļu krājums arī nav iedalīts nodaļās. Dzejoļu krājumam nav konkrēta kompozīcija.

Dzejoļi ir ļoti dažādi, tajos aizskartas tēmas gan par cilvēciskajā vērtībām: „Pēc taisnības un cilvēcības prasot..”, ”Nepūt man pīlītes labāk..” Gan Padomju gadiem un tā laika dzīvi: „Vienam otram vēl ir bijusī vieta, bet nav viņa bijušā vārda..”. Dabu: „Vēji uzpūš dvašu koka lāpai”, „Mēms bezvējš. Spalgi balts sniegs.” Sevis attīstīšanu: „Velti es meloju sev, ka gaidu..” Kā arī mīlestību: ”Rudeņa vēji caur balsi tev strinkšķ..”, „Var nākamais mirklis šķirt mūs abus..”, `Nevar tevi gaišākā aiztumšot./Nevar tevi mīļākā, izmīļot.”, „Es tevi mīlēšu vakar. Es tevi mīlēšu šodien un ja palikšu pāri, - rīt.” Likteni: „Es drebu un domāju ne jau par lietām - par lietu likteņiem. ”Un nāvi: „Smiedamies pēc velna, aiziet/dzīvību uz zemes sēt/asna diegs caur

manu aci”, „Es labāk izvēlēšos mirt, ja man ir jāizvēlas lūgties..”

Mani visvairāk uzrunāja dzejoļi, kuros atspoguļojās autora nesamierināšanās ar to, ka Latvija nav brīva valsts. Par patieso dzīvi Padomju laikos. Autors daudz raksta par Padomju Savienības jūgu. Šajos dzejoļos arī visspilgtāk atklājas autora personība. Dzejolī „Potjomkina sādža” Ojārs Vācietis saviem tautiešiem parāda kāda ir PSRS politika, ka nekas nav tā kā izskatās. Savukārt dzejoļos „Vadoņa augšāmcelšanās” un „Jezuītu ceļa dziesma” atspoguļojas Ojāra Vācieša sarkastiskais un kategoriskais totalitārisma un varmācības noliegums, viņa stingrā un drosmīgā opozīcija.

Turpretī dzejoļos - vēstulēs strāvo viņa tautas mīļums un ticība. Viņš bija un palika vidzemnieks, malēnietis, ar pļavu ziedu apreibinātu sirdi: „Man karsta dzirksteles sprēgā asinīs katrupavasar, kad dīgst zāle..” Viņā strāvo ticība tam, ka viss nokārtosies, atveseļosies un nokļūs uz pareizā ceļa: „..nu man jāsaka vispēdējais, ko vēl var pateikt, es nezinu cita ne lielāka un ne svētāka. Man neļauj runāt. Un neļaus arī vairs. Izveseļojies, māt. Viss būs labi. Māt izveseļojies..” Viņa lepnums nav šķērslis lūgt: „Māt izveseļojies, esi atkal tīra, lepna un vesela, mana zeme, kuras sāpes un kaunu esmu slēdzis savā sirdī..”

Tieši dzimtas labestība un optimisms bijis tas, kas lielā mērā ietekmējis dzejnieka raksturu uz visu dzīvi. Ģimenes atmosfēra lielā mērā noteikusi dzejnieka attieksmi pret cilvēkiem un pasauli, tā kļuvusi par pamatu viņa ticībai cilvēka neierobežotajām iespējām, viņa vīrišķībai un izturībai, viņa spējai stāvēt pret likteni un tajā pašā laikā nezaudēt ticību saviem spēkiem.

Dzejoļu krājuma „Ex Libris” dzejoļos saskatāmi daudz un dažādi tēlainās izteiksmes līdzekļi. Epiteti - „spožas zivis”, „bezskanīgi nobirstošs sniegs”, „zvaigžņu klusā gaisma”, „pretīga skumju ēde”. Metaforas - „okeānu nakts”, „miglas priekšvakars”. Personifikācijas - „sirds taisa savus slēģus ciet”, „mēms skatās telefons”, „zeme sev zaļu mēteli šūs”, „skrien maza piekususi ozollapiņa”, „kaņepes caur sētu glūn”. Salīdzinājumi - „mirām kā mušas”, „iesper zibens smags kā čuguns”, „tik vienkāršs vārds kā cigaretes dūms”, „lapas kā peles gar kājām tev skrien”. Oksimorons - „manu mīļo nelabo”. Sinekdoha - „Meliņi rītam mākoņus taisa/Meliņi rītam debesis krāso..” Savos darbos autors izmantojis arī dažādas redzes, taustes un dzirdes gleznas, piemēram, „”pelēkas dzērves”, „dzeltens lauks”, „zaļā zivs”, „kā pašam vistumšākam stiklam”, „karsts un mīksts zem mums abiem”, „tik skaļi, skaļi dārd..” Šie tēlainie izteiksmes līdzekļi palīdz atklāt lasītājam autora un liriskās „es” pārdzīvojumus un izjūtas. Tie ļauj lasītājam līdz izjust šos pārdzīvojumus.

Dzejoļu pantu formas ir ļoti dažādas. Gan divvārsmu strofas, piemēram, dzejolī „Kalnā” . Gan trīsvārsmu strofas, dzejolī „Mani apsūdz manas usnes”. Četrvārsmu strofas, dzejolī „Kļūst ierasts savas upes krasts”. Piecvārsmu strofas, dzejolī „Zelts”. Gan sežvārsmu strofas, dzejolī „Virši bitēm ir - medus..” Kā arī brīvās dzejas formas, piemēram, verlibs dzejolī „Zem klusām rudens zvaigznēm izejot”, brīvā strofika dzejolī „Zīlēja zīlīte” un baltās vārsmas dzejolī „Viesības”.

Lasot dzejoļu krājumu „Ex Libris”, sastopamies ar spilgtām un izteiksmīgām Ojāra Vācieša dzīves atziņām. Spilgti atmiņā paliekošs ir Ojāra vācieša teiktais: „Ja reiz kaut ko nesaproti, turi muti, mācies saprast”. Manuprāt, šī atziņa atspoguļo pārliecību, kādai pēc Ojāra Vācieša domām, sabiedrībā bija jāpastāv Padomju sociālistiskajā iekārtā, ja ievērosi to, ar tevi viss būs kārtībā. Arī dzejolī „Nepārtaisies, ja tevi sāk pārtaisīt pārtaisīšanas pēc” Ojārs Vācietis saka zīmīgus vārdus: „Nākamās paaudzes vienmēr ir skolotāji iepriekšējām - izlabo viņu sacerējumus un izliek atzīmi.” Ojārs Vācietis saka skarbus, bet patiesus vārdus, piemēram, „Zirgi un suņi ir saimnieku spoguļi, tāpēc reizēm saimnieki no viņiem mūk..”, „Šaubas ir kustība. Muļķi apšauba tikai vienu - ka viņi ir muļķi”. Un tomēr, šajā dzejoļu krājumā autors ir teicis ne tikai skaudrus un asus, bet arī ļoti skaistus vārdus: „Ceļu ir tūkstošiem, bet tikai viens ir mums diviem..”, „Es esmu tu, tu esi es - divas puses no pasaules.” Manuprāt, Ojāra Vācieša skaistie vārdi par mīlestību nespēj lasītāju atstāt vienaldzīgu.

Visbeidzot, vēlos Ojāram Vācietim ko pavaicāt.

-Ikkatram no mums piemīt kādas bailes. No kā jums ir bail?

-„Man nav bail čūskulājā no indes trauka, man ir bail drusku no klaja lauka. Neesmu vairījies no zibens šautras šķībās, man ir bail visvairāk no vientulības. Man bail visvairāk pašam no sevis.”

-Un ja reiz tā.. Tad kā no šīm bailēm izvairīties?

-„Vajag sauli - pacel acis, vajag gaismu - paver acis, vajag smaidu - smaidi pretī.”

-Skaisti vārdi. Vai jūs domājat, ka arī citi cilvēki tā dzīvo?

-„Visi mēs esam dejotāji uz atmiņu kvēlošām oglēm. Retajam neuzdeg tulznas. Vairums pagaida, kamēr būs pelni. Tā rodas dvēseļu piesārņošana.”

-Tātad cilvēki nespēj tā dzīvot, jo viņu dvēseles ir piesārņotas. Ko darīt?

-„Laiks nāks ar dzēšamo gumiju, gads nāks ar sniegu un paliem, lai dzēstu starp mums visu dumjo.”

-Un kas tad mums paliek?

-„Paliek pēc dzēstā balts papīrs, vizbuļi baltie pēc paliem.. Neburzi balto un nesaplēs.. Gaisma, pār zemi kas nāk, dzīvais - ar baltiem vizbuļiem, ar baltiem ziediem un saliem - neskartais - viss ir sākums. Redzi cik daudz mums paliek.”

Komentāri

Direct Lenders 5 19
Continue Reading direct lenders for bad credit Bonuses payday loans bad credit


JamesFlina 6 7
payday loans online online loans citation loans online


Buy An Essay Online 7 4
website to write essays websites that write essays for you custom essay writing write essay for money


JamesFlina 7 15
writing an argument essay essaywritingservice.us.com Related Site essay writing service


JamesFlina 8 12
payday loans online no credit check helpful resources online payday loan https://bestpaydayloansonline.us.com/ - secure payday loans online


Loan Cash 16 20
payday loans online california payday loans online payday loans payday loans online


My Homework Help 18 1
is homework helpful college admission essay writing service buy a essay professional paper writers


JohnFlina 1 2
https://paydayloans.us.org/ - online payday loans direct lenders


JohnFlina 1 3
https://paydayloans.us.org/ - payday loans


Jamesziday 1 4
payday loans


Jamesziday 1 6
payday loan


Mikeskype 1 7
loans online write my papers


Kennethbab 1 8
cialis price


Michaelaxiog 1 8
levitra cost of phenergan zithromax buy zithromax pfizer


Mikeskype 1 9
payday loans online write my essay


Stewartethen 1 9
wh0cd8459964 amitriptyline hydrochloride


Billyagomo 1 9
wh0cd7651733 sildenafil citrate 100 mg


Billyagomo 1 10
wh0cd7504783 buy atarax buy viagra without prescription


Michaelaxiog 1 10
wh0cd8386501 yasmin tretinoin cream 0.05


Kennethbab 1 10
wh0cd5153603 synthroid pills


BrettKem 1 10
wh0cd7578267 propecia


Bennyinget 1 10
wh0cd5227108 buy cephalexin


AaronTof 1 10
wh0cd8386518 stromectol 100 mg lasix no prescription


Kennethbab 1 10
wh0cd4933197


AaronTof 1 10
wh0cd7431325 viagra sildenafil citrate


Kennethbab 1 10
wh0cd4859705 metformin on line albenza generic tadalafil buy


CharlesNen 1 10
wh0cd5594484 generic viagra tretinoin cream 0.05 price


Kennethbab 1 11
wh0cd4712755 generic for abilify wellbutrin propranolol


Billyagomo 1 11
wh0cd6843512 tretinoin cream .025 cytotec cymbalta


AaronTof 1 11
wh0cd6917007 cipro where to buy propecia atenolol


BrettKem 1 11
wh0cd6916999 synthroid 112 mcg avodart buspar


Mikeskype 1 11
write


CharlesNen 1 11
wh0cd5300585 prednisolone online


CharlesNen 1 11
wh0cd255641 lasix fluoxetine


CharlesNen 1 11
wh0cd6623125 sildenafil citrate tablets 100 mg


BrettKem 1 11
wh0cd6549625 trazodone 100mg 500 mg azithromycin


AaronTof 1 12
wh0cd6255739 suhagra online zithromax ventolin


CharlesNen 1 12
wh0cd4712778 tretinoin cream


CharlesNen 1 12
wh0cd6182277 buy clindamycin gel buy celexa


Michaelaxiog 1 13
wh0cd6402696 buy advair order lasix


Michaelaxiog 1 13
wh0cd6329187 valtrex prescription permethrin cream for sale


Michaelaxiog 1 13
wh0cd6035291 tretinoin cream trazodone


CharlesNen 1 13
wh0cd3610660 bentyl buspirone 10 mg


Bennyinget 1 13
wh0cd3610667 going here methotrexate


CharlesNen 1 14
wh0cd2949397 tretinoin cheap retin a micro


Stewartethen 1 14
wh0cd5447532 cytotec medrol pak 4mg


Michaelaxiog 1 14
wh0cd5447499 buy arimidex fluoxetine 20mg


CharlesNen 1 14
wh0cd4786260 cephalexin metformin on line effexor 75


AaronTof 1 14
wh0cd4271933 generic adalat metformin er


Billyagomo 1 15
wh0cd4345388 metformin


Alfredavale 1 15
wh0cd431200 buy levaquin


Bennyinget 1 15
wh0cd357731 buy viagra soft buy synthroid


AaronTof 1 15
wh0cd4565853 super avana


BrettKem 1 15
wh0cd3904561 neurontin


AaronTof 1 15
wh0cd3316784 atenolol cost zithromax more information


Michaelaxiog 1 15
wh0cd3904554 metformin citalopram buy prednisolone online


CharlesNen 1 15
wh0cd3831093 buy methotrexate buy effexor retin-a


BrettKem 1 16
wh0cd3684131 CIALIS BEST PRICE


Kennethbab 1 16
wh0cd680243 generic propecia without prescription


Johnskype 1 16
custom essay writing easy payday loan


AaronTof 1 16
wh0cd3831101 buy kamagra azithromycin cialis


CharlesNen 1 16
wh0cd3169812 tretinoin cream order cialis online


CharlesNen 1 16
wh0cd3316776 amoxicillin


AaronTof 1 16
wh0cd3684148 ciprofloxacin hcl 500 mg amoxicillin online canada nolvadex


Billyagomo 1 16
wh0cd3022850 ciprofloxacin 500mg buy azithromycin


AaronTof 1 16
wh0cd3610673 click this link levaquin zithromax


BrettKem 1 16
wh0cd2875921 Acyclovir No Prescription


BrettKem 1 17
wh0cd2728971 elocon levaquin 500 mg prozac buy online


BrettKem 1 17
wh0cd2655498 seroquel tretinoin


CharlesNen 1 17
wh0cd92457 renova tretinoin cream 0.02 purchase dapoxetine over the counter tretinoin cream 0.05


AaronTof 1 17
wh0cd2214658 neurontin generic elimite


Stewartethen 1 17
wh0cd2949396 generic dutasteride buy lasix online no prescription buy clomid


Kennethbab 1 17
wh0cd1259480 buy viagra soft article source atarax


CharlesNen 1 17
wh0cd2582030 discover more


Bennyinget 1 17
wh0cd1406433 trazodone 100mg lasix


Stewartethen 1 17
wh0cd2582020 finasteride tablets


AaronTof 1 17
wh0cd2655510 fluoxetine 20 mg


BrettKem 1 17
wh0cd2214646 buy ventolin inhaler online buying prednisone on line anafranil for premature ejaculation


Bennyinget 1 17
wh0cd1186012 where to buy sildenafil citrate online


Michaelaxiog 1 18
wh0cd2361586 atenolol


Bennyinget 1 18
wh0cd635404 lipitor cipro


Alfredavale 1 18
wh0cd892116 seroquel


CharlesNen 1 18
wh0cd1920754 amoxicillin


Bennyinget 1 18
wh0cd561929 avodart buy abilify ciprofloxacin hcl 500 mg


Kennethbab 1 18
wh0cd892110 sildenafil 20 mg


CharlesNen 1 18
wh0cd1700333 prednisone on line seroquel 400 mg


Bennyinget 1 18
wh0cd268033 cheap ventolin inhalers elimite


AaronTof 1 18
wh0cd2067710 yasmin


Stewartethen 1 18
wh0cd1773803 adalat


AaronTof 1 18
wh0cd965597 read more


AaronTof 1 18
wh0cd892109 cymbalta stromectol


AaronTof 1 18
wh0cd892121 cialis price lasix no prescription


CharlesNen 1 18
wh0cd1479909 sildenafil


BrettKem 1 18
wh0cd1479905 buy methotrexate buy atarax tretinoin


Mikeskype 1 18
online payday loans direct lenders


Michaelaxiog 1 19
wh0cd1479905 where can i buy zovirax


Michaelaxiog 1 19
wh0cd1332964 sildenafil citrate 100 mg


Michaelaxiog 1 19
wh0cd1112529 zetia baclofen recommended site


CharlesNen 1 19
wh0cd957920 generic seroquel prices lasix


CharlesNen 1 19
wh0cd255641 sildenafil citrate tablets 100mg


BrettKem 1 19
wh0cd745171 how much does permethrin cost


Michaelaxiog 1 19
wh0cd818632 cipro fluoxetine


Michaelaxiog 1 20
wh0cd451271 fluoxetine


Alfredavale 1 20
cialis


AaronTof 1 20
CRESTOR 10 MG


Bennyinget 1 20
cialis best price


CharlesNen 1 20
buy cialis online


Kennethbab 1 21
buy cialis online


Kennethbab 1 21
cialis best price


CharlesNen 1 21
buy cialis online


CharlesNen 1 21
where can i buy cialis over the counter


AaronTof 1 21
Cialis Best Price


CharlesNen 1 21
buy cialis online


Billyagomo 1 21
buy cialis online


Stewartethen 1 21
BUY CIALIS ONLINE


BrettKem 1 21
cialis best price


Bennyinget 1 21
Cialis Best Price


CharlesNen 1 21
buy cialis


CharlesNen 1 21
Buy Cialis Online


Kennethbab 1 21
Buy Cialis Online


Alfredavale 1 21
buy cialis online


AaronTof 1 21
Buy Cialis Online


BrettKem 1 21
Buy Cialis Online


AaronTof 1 21
Buy Cialis Online


AaronTof 1 21
buy cialis 20mg


BrettKem 1 21
wh0cd353956 Lisinopril cost of cymbalta 60 mg Albuterol


Bennyinget 1 22
wh0cd968248 resources


Bennyinget 1 22
wh0cd600870 clomid prednisolone advair


AaronTof 1 23
wh0cd597933 Buy Motilium Online


Alfredavale 1 23
wh0cd160034 Citalopram 20mg Buy Motilium Online


AaronTof 1 23
wh0cd393729 augmentin price


CharlesNen 1 23
wh0cd98948 viagra cost per pill singulair oral granules


Bennyinget 1 24
wh0cd115177 cheap levitra cheap levitra 20mg zetia


Kennethbab 1 24
wh0cd13080 zithromax cymbalta pills generic celebrex


CharlesNen 1 24
wh0cd776455 cost of cymbalta buy augmentin levitra visa


AaronTof 1 25
wh0cd83611 buy diclofenac Purchase Acomplia Cymbalta Cost


Alfredavale 1 25
wh0cd731592 helpful hints cymbalta pills


CharlesNen 1 25
wh0cd262127 continue reading


Alfredavale 1 25
wh0cd658114 levitra 20mg robaxin tablets Cheap Cymbalta


Kennethbab 1 25
wh0cd262133 Cytotec clindamycin 300mg augmentin


AaronTof 1 25
wh0cd185697 cipro 500 mg atenolol 50 mg advil/motrin


CharlesNen 1 25
wh0cd41706 generic lipitor order motilium online


Kennethbab 1 25
wh0cd41702 clomid


Bennyinget 1 25
wh0cd907167 metformin hcl 1000mg Cost Of Cymbalta cheap zithromax


CharlesNen 1 25
wh0cd964405 can you buy propecia online flagyl


AaronTof 1 26
wh0cd450981 lisinopril 5 mg propranolol lowest cost


Kennethbab 1 26
wh0cd116945 anafranil 25 mg


Bennyinget 1 26
wh0cd613271 Generic Lasix metformin online


Kennethbab 1 26
wh0cd658112 buy cytotec online usa antabuse


Alfredavale 1 27
wh0cd392847 cheap viagra fast delivery


Bennyinget 1 27
wh0cd862315 celebrex from canada


Bennyinget 1 27
wh0cd641890 generic nexium lexapro online


Alfredavale 1 27
wh0cd993036 cheap celebrex buy robaxin


AaronTof 1 27
wh0cd610320 Amoxicillin Azithromycin CHEAPEST CITALOPRAM Cost Of Cymbalta


Alfredavale 1 27
wh0cd641891 generic celebrex generic lipitor


AaronTof 1 27
wh0cd904217 celebrex cheap Lipitor buying cipro online


CharlesNen 1 28
wh0cd421462 diclofenac online levaquin tablet Torsemide 20 Mg


Alfredavale 1 28
wh0cd258291 generic celexa where to buy inderal tamoxifen citrate


Kennethbab 1 29
wh0cd127568 buy inderal


AaronTof 1 29
wh0cd741036 Buy Inderal


Bennyinget 1 29
wh0cd699135 how much is celebrex


Eugenephedo 1 30
wh0cd887977 Indomethacin Prices Compare generic lasix Provera diflucan online Where To Buy Celexa


Bennyinget 1 30
wh0cd37866 acyclovir tablets acyclovir


TracyFet 2
wh0cd916606 more about the author generic viagra


Alfredavale 2
wh0cd66488 celebrex 200mg tetracycline


Eugenephedo 2
wh0cd79768 buy keflex online metformin asacol hd dr 800 mg clonidine for blood pressure effexor generic amoxil online generic for yasmin birth control inderal


AaronTof 2 1
wh0cd475759 propecia generic CIALIS GENERIC triamterene weight loss


CharlesNen 2 1
wh0cd66488 buy tadalafil cialis prednisolone uk revia cipro 500 mg valtrex


CharlesNen 2 1
wh0cd903344 Celebrex cialis 20mg claritin


Alfredavale 2 1
wh0cd740144 source


Michaelaxiog 2 1
wh0cd504388 buy vpxl generic tadalafil online tamoxifen 20 mg cheap albendazole


Kennethbab 2 1
wh0cd609427 compazine inderal carafate price erythromycin benzoyl peroxide paroxetine xeloda aristocort prednisolone


Alfredavale 2 1
wh0cd593196 pristiq tofranil entocort singulair rulide revatio read full report


Bennyinget 2 2
wh0cd270682 zestril read full article where to buy propecia online bentyl triamterene buy buspar


CharlesNen 2 2
wh0cd21639 tadacip lipitor toradol viagra prednisolone 10 mg hydrochlorothiazide


Bennyinget 2 12
wh0cd519733 ANTABUSE ONLINE


Bennyinget 2 13
wh0cd474874 cephalexin Cialis Without A Prescription indocin cialis no prescription


Alfredavale 2 13
wh0cd209602 Buy Zithromax buy hydrochlorothiazide online generic synthroid


CharlesNen 2 13
wh0cd797390 Effexor Generic buy motilium


CharlesNen 2 13
wh0cd989186 cheap prevacid resources


Kennethbab 2 14
wh0cd695304 Avana Online generic for metformin more help


Michaelaxiog 2 16
wh0cd414677 terramycin ophthalmic ointment petsmart precose prevacid generic purim lopressor


Bennyinget 2 16
wh0cd854637 generic lipitor Buy Acyclovir order tretinoin cream


Michaelaxiog 2 16
wh0cd267731 citalopram hbr 20 mg Effexor Generic celexa


CharlesNen 2 16
wh0cd17801 clomid online pharmacy


CharlesNen 2 17
wh0cd560745 valtrex prices citalopram yasmin garcia fluoxetine buy pulmicort nasal prednisolone where to buy tetracycline online


CharlesNen 2 17
wh0cd487272 shallaki albenza epivir citalopram zithromax over the counter valtrex abana zestril


Eugenephedo 2 17
wh0cd533004 generic flagyl Cleocin Online


Kennethbab 2 17
wh0cd781171 nolvadex for women


Eugenephedo 2 17
wh0cd459531 cardizem ointment rumalaya terramycin ointment fml forte keftab lynoral read more here lasuna


Kennethbab 2 17
wh0cd634223 fosamax zyprexa geriforte clarinex d 12 hour bystolic mevacor minocin


CharlesNen 2 17
wh0cd1572 antabuse prices


Alfredavale 2 17
wh0cd397565 prednisone


Kennethbab 2 17
wh0cd340322 where can i buy vermox medication online abilify proventil for sale revia motilium order antibiotics tetracycline no prescription zoloft


Alfredavale 2 17
wh0cd177142 generic yasmin elimite cymbalta cephalexin 500mg arimidex buy abilify online fluoxetine crestor 5mg price


Kennethbab 2 18
wh0cd46428 is there a generic advair nexium esomeprazole order online effexor buying prozac online prednisone 50 mg of trazodone


Alfredavale 2 18
wh0cd75045 buy strattera CHEAP TORADOL PILLS Ipratropium Albuterol


CharlesNen 2 18
wh0cd148520 flagyl metformin xl provera pills


CharlesNen 2 18
wh0cd177142 pamelor for ibs keftab online mentat zyrtec lopid zebeta 5 mg


Alfredavale 2 18
wh0cd544505 lisinopril finasteride online ilosone


Alfredavale 2 19
wh0cd940512 female viagra order tadalafil online levaquin levitra 20 mg buy phenergan clonidine hcl 0.1 mg tablet propecia


Kennethbab 2 19
wh0cd617993 dostinex grifulvin v sinemet depakote roxithromycin mentax cardizem ceftin


Kennethbab 2 19
wh0cd324091 buy prozac online uk kamagra tenormin atenolol prednisone medrol atarax mebendazole price zocor


Alfredavale 2 20
wh0cd822174 ORDER CYMBALTA


Kennethbab 2 20
wh0cd279241 cyklokapron singulair generic price mevacor


Bennyinget 2 21
wh0cd87440 Zoloft


CharlesNen 2 22
wh0cd42587 buy cipro acticin


Bennyinget 2 23
wh0cd540677 cost of amoxicillin metformin no prescription viagra


Michaelaxiog 2 23
wh0cd794438 buy revia online


Bennyinget 2 23
wh0cd99835 buy metformin going here where to buy valtrex acyclovir toradol generic bentyl view homepage


Bennyinget 2 23
wh0cd99835 Lasix No Prescription


CharlesNen 2 23
wh0cd569299 buy synthroid LASIX FOR SALE Acyclovir


CharlesNen 2 24
wh0cd818343 generic metformin buy amoxicillin no prescription


Alfredavale 2 25
wh0cd671404 fluoxetine 10mg home page toradol online


CharlesNen 2 25
wh0cd993921 amoxicillin generic effexor cost augmentin where can i buy vermox lisinopril yasmin pills actonel zetia


Alfredavale 2 26
wh0cd553080 buy toradol online cymbalta phenergan dm atarax 25mg tab motilium usa diflucan cipro safe


CharlesNen 2 26
wh0cd802112 motrin 800 augmentin amoxicillin cheap valtrex generic


Kennethbab 2 26
wh0cd626547 purchase abilify LISINOPRIL ONLINE


Michaelaxiog 2 26
wh0cd529166 Order Sertraline


Alfredavale 2 27
wh0cd536847 order avana buy flagyl online metformin online


Kennethbab 2 27
wh0cd655159 buy proscar ampicillin price


CharlesNen 2 27
wh0cd610315 metformin price


Alfredavale 2 28
wh0cd536850 innopran xl vermox cystone without prescription proscar


Alfredavale 2 28
wh0cd463375 colchicine stromectol online effexor revia


Michaelaxiog 2 28
wh0cd704751 ADVAIR GENERIC


Kennethbab 2 29
wh0cd169470 cephalexin 500 zoloft hydrochlorothiazide


AaronTof 2 29
wh0cd557787 furosemide 40mg lisinopril 5 mg


CharlesNen 2 30
wh0cd226716 cymbalta sildenafil generic zoloft price viagra online cheapest erythromycin fluoxetine 20mg cap


Eugenephedo 2 30
wh0cd410841 Cheap Bentyl nolvadex 10 mg


Kennethbab 2 30
wh0cd520607 amoxil 500 generic zetia levitra


Eugenephedo 2 30
wh0cd190422 buy phenergan prozac keftab kamagra buy cephalexin


Kennethbab 2 30
wh0cd153239 bentyl tablets


Bennyinget 3
wh0cd255340 buy avana cheapest prilosec dapoxetine mail order


CharlesNen 3
wh0cd181866 Generic Celexa


Alfredavale 3 1
wh0cd504385 methotrexate drug buy duphaston zithromax buy wellbutrin xl stromectol colchicine parlodel


Alfredavale 3 1
wh0cd283962 buy clomid Bupropion tadalafil no rx Serophene


Alfredavale 3 1
wh0cd679964 diclofenac


CharlesNen 3 1
wh0cd753429 Advair Generic Prilosec triamterene online


Alfredavale 3 2
wh0cd855525 yasmin birth control effexor generic lasix no prescription


Kennethbab 3 2
wh0cd606477 amoxicillin generic cyklokapron fluoxetine


Alfredavale 3 2
wh0cd782052 more help buy dapoxetine online buy hydrochlorothiazide


Alfredavale 3 2
wh0cd561631 cephalexin 500mg diclofenac bentyl


Alfredavale 3 2
wh0cd414685 viagra where to buy over the counter buy zithromax vermox elimite ampicillin 500mg


Kennethbab 3 3
wh0cd957623 hair loss cream nizoral ginseng buy confido hyzaar here hoodia famvir


CharlesNen 3 3
wh0cd369828 Propranolol Pills provera online


Alfredavale 3 4
wh0cd149403 azithromycin online metformin


Bennyinget 3 4
wh0cd149407 Triamterene Hctz cheap liptor


CharlesNen 3 5
wh0cd104554 lisinopril methotrexate betapace clindamycin zestoretic retin-a


Alfredavale 3 5
wh0cd720962 click for source


Bennyinget 3 10
wh0cd353599 triphala hemorrhoids risperdal urispas cytoxan casodex styplon buy combivent


Alfredavale 3 10
wh0cd823066 clicking here toradol 10mg buy tetracycline online


Bennyinget 3 11
wh0cd602652 Order Diflucan Online Cheapest Viagra


CharlesNen 3 11
wh0cd235274 BUY PROVERA get the facts


CharlesNen 3 12
wh0cd484316 price of flagyl buy prednisone Triamterene Prices


Alfredavale 3 12
wh0cd484316 buy mirapex precose flonase evecare renagel


Kennethbab 3 12
wh0cd190420 hair loss cream online buy hoodia buy aceon


Michaelaxiog 4 4
wh0cd472024 antabuse no prescription


Michaelaxiog 4 22
wh0cd850024 buy abilify online buy sildenafil avana rimonabant citalopram