:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Laikmeta ainas brāļu Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki” – spilgta latviešu lauku dzīves glezna 19. gadsimta sešdesmitajos, septiņdesmitajos gados. Iztirzājums.

Darbs:

Laikmeta ainas brāļu Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki” – spilgta latviešu lauku dzīves glezna 19. gadsimta sešdesmitajos, septiņdesmitajos gados.
Iztirzājums.
I Zemnieku straujā noslāņošanās, klaušu laiku izbeigšanās un kapitālisma nostiprināšanās procesa raksturīgākās iezīmes:
1) lauku buržuāzijas veidošanās:
a) bijušo klaušu saimnieku tiekšanās pēc zemes;
b) ar blēdību iegūtā vara vietējās pašvaldības iestādēs;
c) dažu saimnieku iedzīvošanās bagātībā ar negodīgiem līdzekļiem.
II Krāpšana un blēdīšanās zemes mērīšanas laikā.
III Tumsonība un atpalicība ļaužu uzskatos.
Nobeigums. Laikmeta ainu atspoguļojums romānā “Mērnieku laiki” – brāļu Kaudzīšu ieguldījums latviešu reālistiskās literatūras attīstībā.

Brāļi Kaudzītes romānā “Mērnieku laiki”, attēlodami lauku cilvēku dzīvi Latvijā 19 gadsimta sešdesmitajos, septiņdesmitajos gados pat lasītājam 21. gadsimtā spilgti uzbur sava laikmeta norises, dabu un cilvēkus. Viņu romānā atdzīvojas tā laika cilvēks ar visām savām vājībām, trūkumiem un dotībām, atklājas cilvēka patiesā daba – tā savtīgums, mantkārība, naidīgums vai godīgums un tiklums, atklājas Latvijas dabas daiļums.
Likumsakarīga un saprotama 19. gadsimtā, kad mijas feodālisms ar kapitālismu, ir bijušo klaušu laiku saimnieku tiekšanās pēc zemes. Tas izriet gan no latvieša mentalitātes un dzīvesveida, gan gluži praktiskas vajadzības – nodrošināt sevi un savu saimi ar iztiku. Zemes apstrādāšana ir amats, ko lauku cilvēks vislabāk pieprot, un savs zemes gabals nestu saimniekam stabilu un nodrošinātu dzīvi. Diemžēl, sapratne par zemes nepieciešamību un stiprās bailes par to, ka zemi nevarēs iegūt vai iegūs neauglīgu un grūti apstrādājamu zemes gabalu, noved zemniekus pie krāpšanas, blēdīšanās un savstarpējas nīšanās.
Vietējās pašvaldības iestādēs viltus, kukuļdošana un netaisnīgums nebija reta parādība. Jau pats vēlēšanu process, kurā deputāti tika ievēlēti, apelējot pie sabiedrības locekļu nevēlmes izcelties, iebilst un rīkoties, pārvaicājot ļaudīm, vai tie neiebilstu, ja par runas vīriem paliktu tie paši vīrieši, kas iepriekš, iespējams, nebija taisnīgs un patiess sabiedrības viedokļa paudējs. Vietējo pašvaldību domas un intereses varēja iespaidot ievērojami un svarīgi cilvēki, kas spēja mainīt katra pašvaldības labā kalpojošā indivīda turpmāko dzīvi. Tā, piemēram, deputāti gandrīz bez ierunām izdabāja mērniekam – par smiekla naudu nospriežot tam dot strādniekus, tiesas procesus izšķirot par labu mērniekam utml. Pašu pašvaldību brīžam negodīgo rīcību raksturo kāda runas vīra sacītais: “Dievs zin, kas gan visās lietās tā likuma lai izmeklē? Un runas vīriem spēks rokā; ko tie nospriež, tas paliek.” Tātad tie pieņēma lēmumus balsoties nevis uz likumiem, bet gan savām interesēm.
Neapšaubāma ir dažu saimnieku iedzīvošanās bagātībā ar negodīgiem līdzekļiem. Izmantojot radniecības vai draudzības saites, zemnieki vēršas pie varas iestādēs darbojošamies personām lai panāktu sev vēlamus spriedumus. Ļaudis dod kukuļus augstāk stāvošām personām un cenšas apmuļķot zemāk stāvošās. Tā, piemēram, bagātībā iedzīvoties izdevās Prātniekam, kas, izmantojot deputāta varu un pazīšanos ar mērnieku, plaši krāpa ļaudis, kuri viņam akli uzticējās.
Krāpšana un blēdīšanās zemes mērīšanas laikā, manuprāt, izrietēja no pašu klaušu laiku saimnieku vēlmes apkrāpt vienam otru, tā gūstot labumu sev. Diemžēl galu galā par vislielākajiem upuriem krita paši saimnieki. Ar degsmi atdot savu mantu un naudu, šie zemnieciņi bija piesaistījuši cilvēkus, kas bija gatavi viņu labumus pieņemt. Tā kā paši mērnieki nelabprāt pieņēma dāvanas, radās starpnieki, kas par samaksu bija gatavi ļaužu dāvanas nogādāt mērniekam. Paturēdami sev arī daļu no dāvanas, kas bija veltīta mērniekam, viņi nodrošināja sev pārtikušu dzīvi: “Prātnieks, kā arī tie divi vidutāji, nāca mājās, gaidīdami ikkatrs savu vājnieku, kuri būtu vedami atkal un vēl pie vecā mērnieka ar žēlošanos par nepatīkamām robežām. Tur tad saņēma naudu vai arī kādu baudāmu vai dažādi lietojamu labumu, izklausīja un uzņēma vajadzības.” Tā kā šie paši vidutāji darbojās arī robežu pārlūkošanas komisijā, tad bija maz cerību, ka kāds apspiestais varētu pierādīt savu taisnību, nedodot kukuļus. Arī palīga mērnieki
centās gūt sev kādu labumu no zemnieku sīvās sacensības par zemi. Tie nereti dzēra uz zemnieku rēķina un centās no tiem izspiest citas veltes. “Citreiz tas pats palīga mērnieks, dzīdams robežu starp diviem ciematiem, gāja tīšām vienam ciematam daudz tuvāk klāt, nekā rullī iezīmēts. Šī viena ciemata saimnieki un saimnieces sāka par to stipri brēkt, un mērnieks nometa mieru no darba diezgan laiku, ņemdams naktsmāju tai ciematā, kuram gāja robeža par daudz tuvu. Pa nakti šī ciemata saimnieki salasīja naudu, cik spēdami, nodeva to rītā mērniekam, un viņš gāja pēc tam, no pēdējā robežas stūra sākdams, pa īsto, rullī iezīmēto virzienu.” Tātad mērnieki apzināti pielietoja viltu, lai iegūtu sev bagātību. Taču vislielāko nekaunību sasniedz viltus mērnieks Grabovskis, kas, izmantodams savu ārējo līdzību ar īsto mērnieku, izspiež no ļaudīm dārgas dāvanas un tad ar iegūto bagātību pazūd. Lai gan ļaudis tiek no visām pusēm krāpti un spaidīti, manuprāt, tas nebūtu noticis, ja viņi nebūtu ļāvušies apmuļķošanai, būtu saliedējušies un ievērotu likumu.
Nelielās izglītošanās iespējas noveda ļaudis pie tā, ka laikā, kad citās pasaules daļās cilvēki apzinājās pasaules uzbūvi, dažādas fiziskas norises dabā, liela daļa latviešu vēl pieturējās pie sev saprotamiem sentēvu skaidrojumiem. Gravitācijas likumu un Zemes griešanos kāds vecītis apstrīd pavisam vienkārši: “Ja nu šī pudele būtu zeme un mana māja stāvētu šai vietā, vai tad pa nakti viņai neapgrieztos durvis uz otru pusi, ja zeme grieztos?” Tāpat ļaudis pa savam tulko Bībeli, nereti akli uzticas katram vārdam un tulko tos burtiski, neizvērtējot to patiesīgumu. Strīdoties par bazūņu likšanu ērģelēs, “kāds pavecīgs runas vīrs /../ domīgi sacīja: Bet mums ir jāapdomā papriekšu, vai to pavisam drīkst darīt? jo dievvārdos stāv, ka
“Ar bazūnēm būs troksnis tāds,
Ka ies līdz pasaul’s galam;”
tad visi miroņi atmodīsies, kapi atdarīsies un pasaule satīsies kā grāmata; tādēļ, ja liksim bazūnes baznīcā un laidīsim vaļā, vai tad viņa pavisam nesagāzīsies?” Tāpat ļaudis bieži savu dzīvi plāno pēc sentēvu novērojumiem, ievērojot zināmus rituālus, kas brīžam varbūt ir pamatoti, bet citreiz balstās vienīgi uz nejaušībām: “Mieni tu mietu jaunā mēnesī un vecā, tad redzēsi, kurš ilgāk stāvēs? Mēs liekam iekšlogus allaž jaunā mēnesī, un mums viņi nekad nesvīst. Un cūkas, ja iemetīsi vecā mēnesī aizgaldā, paliks kārni kā kurti, lai dotu vai tīrus graudus vien priekšā.” Ļaudis nelielās izglītības dēļ ir gatavi gandrīz bez kritikas uzņemt visu ļaužu sacīto un ticēt baumām un sagudrojumiem.
Brāļi Kaudzītes ar romānu “Mērnieku laiki”, kurš krasi atšķiras no agrāk rakstītajiem darbiem latviešu literatūrā, dod pamatu reālistiskā žanra attīstībai latviešu literatūrā. Smalki izstrādātie raksturi, reālistiskās sadzīves ainas un tēlainā valoda sniedz teicamu paraugu topošajiem rakstniekiem.

Sanāksme.

Brāļu Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki” ir daudz dažādu sadzīves ainu – sapulcēšanās krogā, kas ļoti raksturīga tieši Piebalgai, bēres, goda mielasts, un, protams, pagasta vietnieku pulka sanāksme. Šai ainai ir liela nozīme ne tikai tā laika sadzīves un politikas, kā arī valdības sistēmas atspoguļošanai, bet arī romāna sižeta tālākajā attīstībā.
Vispirms īss ainas atstāstījums.
Slātaviešu runas vīri jeb valsts vietnieki gaida zemes mērnieku Feldhauzenu. No visiem runas vīriem vienīgi Prātnieks ir redzējis zemes mērnieku. Piepeši ienāk kāds vīrs, ko Prātnieks notur par īsto mērnieku, tātad visi klātesošie domā, ka viņš ir īstais mērnieks. Pēc sarunas ar priekšēdētāju noskaidrojas, ka tas nav Feldhauzens, bet gan Grabovskis, kas lūdz atļauju kādu laiku uzturēties valstī.
Nesagaidot īsto mērnieku, valsts vīri sāk sapulcēties uz sēdi. Pirmais jautājums ir par ērģelēm, kas nepieciešamas baznīcai. Jautājums vēl nav izlemts, kad ierodas īstais zemes mērnieks. Jautājums par ērģelēm nav vēl pabeigts, kad vietnieki kopā ar mērnieku sāk apspriest jautājumus, kas saistīti ar zemes mērīšanu. Mērnieks prasa no katra saimnieka kalpus uz piecpadsmit dienām, turklāt par dienas darbu maksāšot divdesmit kapeikas. Turklāt, kad mērīšana būs pabeigta, uzrīkošot lielu goda mielastu.
Sākas ilgas diskusijas, kas noslēdzas ar lēmumu, ka maksa par dienu būs 21,5 kapeikas par nostrādātu dienu, kā arī goda mielasts, kas tiks rīkots Zaldātu norā.
Šajā ainā spilgti attēlota tā laika pagasta pašpārvalde, tās locekļi. Visa vara bija bagāto saimnieku rokās. Lai gan valdē bija kalpu runas vīri, tomēr viņi neprata un nespēja aizstāvēt kalpu un trūcīgo zemnieku intereses. Arī skaita ziņā viņu bija ļoti maz. Ainā parādīts, kā no pagasta vietnieku pulka sanāksmes padzen nabadzīgu vīru, kas lūdz pabalstu, kā kalpu pārstāvis protestē pret niecīgo dienas maksu, gandrīz nesaņemot atbalstu no pārējo sanāksmes dalībnieku vidus. Lieliski atainots saimnieku, kuri cenšas iedzīvoties uz kalpu rēķina, nevēlēšanās uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. Par atbildības uzņemšanos nevar būt ne runas, ja viņi no tā negūs sev kādu labumu.
Romāna sižeta tālākajā attīstībā ainai arī ir liela nozīme. Proti, sanāksmes dalībnieku vidū ir cilvēki bez sava viedokļa. Pareizāk būtu teikt ar tādu viedokli, kas kādam nepieciešams. Šos vārdus var attiecināt uz daudziem tēliem, bet īpaši uz vienu. Viņš ir aukstasinīgs cilvēks, kurš nepazīst sirdsapziņas pārmetumus un kuram piemīt neremdināma mantkārība. Protams, šis tēls ir Prātnieku Andžs. Tieši šī ir tā aina, kurā viņš iegūst bagāto saimnieku, kā arī mērnieka uzticību, kas tālākajā nākotnē tiks izmantota viņa nekrietno plānu sasniegšanā. Viņš būs lielākais un nekrietnākais intrigu vērpējs visā romānā.
Nobeigumā varu teikt tikai to, ka abi brāļi Kaudzītes nav vienaldzīgi notiekošā vērotāji un atspoguļotāji. Visā romānā uzsvērts negatīvais, tajā pārsvarā ir negatīvie tēli. Tādā veidā viņi cenšas karot pret dzīves ļaunumiem, kapitāla izraisīto “morāli”, netikumību un tumsonību, kura spilgti izpaužas gan šajā konkrētajā ainā, gan visā romānā.

Bēru ainas.

Kā pēdējās spilgti attēlotās sadzīves ainas vērojamas Ilzes un Lienas bērēs. Bēru ainās var spilgti saskatīt tā laika parašas un tradīcijas. Ilzes bērēs ierodas gan tuvi, gan tāli kaimiņi. Notur aizlūgumu, tuvie radinieki runā dziesmu pantiņus. Pietuka Krustiņš saka bēru runu par to, ka „mums vajag būt ar savu tautu saaugušiem, jo mums būs viņu vadīt uz saules kalniem. Šī runa ir muļķīgu frāžu savārstījums un bērinieki runas teicēju izsmej. Pēc Ilzes guldīšanas zemes klēpī pavadītāji nejūt sevišķas skumjas. Visi viesi ir jautri un līksmi, kā pēc labi padarīta darba. Ilzes bēres ir tā vieta, kur cilvēki kopā sanākuši apspriež dažādus notikumus. Šeit izskan patiesība gan par blēžiem un viltniekiem, kas kļūst bagāti uz citu cilvēku rēķina, gan par jauno laiku ārišķīgajām ākstībām. Salīdzinājumā ar Ilzes bērēm Lienas bērēs autori parāda cilvēku garīgo aprobežotību, māņticību un tumsonību. Likteņa sitieniem sistā Liena savā neprāta mirklī iet bojā. Cilvēku muļķība šeit aprakstīta visā pilnībā. Prātnieks un Oļiņiete ir sašutuši, ka mācītājs Lieni pavada pēdējā gaitā ar Dieva vārdiem. Prātnieks saka šādus vārdus: „Nu to es izdarīšu, ka tūliņ, nākošās dienās ies mans puisis, lai izdod dievgalda zīmi uz citu draudzi, jo viņš no tām rokām lai vairs dievmaizi ņem, kas iesvētījis šādu mironi.” Arī uz Annužu visi noraugās nelabvēlīgi. Skumjš ir cilvēku muļķības bezgalīgums.
Romāna „Mērnieku laiki” sadzīves ainās mēs varam noprast, kādas attiecības bija starp sociālajiem apstākļiem un to veidotājiem, starp meliem un patiesību. Pārmaiņu laikos sevišķi spilgti izpaužas cilvēku raksturu daudzveidība. Tur, kur agrāk valda miers un cilvēcīga harmonija, cilvēkos parādās pēkšņa iedzīvošanās kāre. Tiek aizmirsti Dieva baušļi, tiek aizmirsts cilvēciskais godaprāts. Romāna autori mums pilnībā atklāj tā laika domāšanas veidu, tā laika sadzīvi un dzīvi.


Komentāri

JamesFlina 6 54
masters dissertation help research paper cpm homework help geometry essay paper buy an essay ontario math homework help write essays for money buy essays online payday loans lenders payday loans lenders online payday lenders payday loans lenders


Homework Charts 19 19
write a paper online proofreading assignments help with writing an abstract paper writer


Quick Loan 1 1
payday advance advance payday payday advances payday advances online


A Payday Loan 1 14
consolidation loans with bad credit personal loans no credit bad credit personal loans personal loans bad credit


Pay For Essay Online 1 15
do my paper pay someone to write your paper do my apa citation writing my paper


Cash Loan 1 16
installment loan installment loans guaranteed bad credit cash loans bad credit installment loans guaranteed


Best Payday Loan 2
payday advance payday advance advance payday loan payday loans in one hour


JamesFlina 2 4
essay writing essay writing do my college homework writing a paper quick loan instant payday loans instant payday loans instant payday loans essay writing service pay someone to do your homework paper writing essay writing paydayloans online direct lender loans direct lenders of loans payday loans direct lenders fast online payday loans fast payday loans fast payday loans easy fast payday loans free webcam porn free sex web cams free cam porn free porn shows free sex web cams sex chat free free webcam porn free webcam porn fastest payday loan fast payday loan fastest payday loan fastest payday loan


Loan 4 2
payday loans no credit payday loans online 5000 loan no credit check need a personal loan


Loans For Bad Credit 4 2
payday advance loans online personal loans online no credit check online payday loans best personal loans


Online Payday Loan 5 17
loans no credit check loans no credit check personal loans no credit check personal loan no credit check


Best Online Loans 6 11
www payday loans com personal loans online cheap personal loans personal loans online


JamesFlina 7
easy payday loans payday loans online direct lender payday loans direct payday lenders online essay help with essay cheap research papers buy essay online writing apa research paper online essay helping homework research essay cash advance loan cash advance loan easy cash payday loan loan cash same day loan best payday loans best payday loans best payday loans online online payday loans direct lenders direct payday lenders online online loans direct lenders direct online lenders college essays buy essays online buy essays online buy essays online


A Payday Loan 7 18
payday loans online short term payday loan payday loans payday cash loan


Online Lenders 8 1
loan loans payday loans online no credit check loans


Payday Loan Online 8 5
direct payday lenders online payday advance loan cash advance cash advance lenders


insurance for cars 8 12
compare car insurance quotes cheap auto insurance compare car insurance quotes car insurance


Payday Loan Online 8 17
direct payday lenders bad credit a payday loan payday cash loans online


JamesFlina 8 17
short term loans direct lenders payday advance no credit check online payday loans direct lenders payday loan lenders free live sex chat free adult sex chat free adult chat porn show online payday loans for bad credit loans online bad credit payday loans for bad credit online lenders essay introduction help buy essay online buy an essay buy an essay payday loans online direct lender best cash loans online best cash advance loans online same day payday loans online argument essay argument essay illustration essay illustration essay pussy webcam erotic chat room webcam sex webcam pussy online payday loan lenders fast online payday loans easy online payday loans pay day loans research paper paper writing buy homework papers paper writing best payday loan online online payday loan lender short term loans direct lenders online payday loan lenders


Payday Express 9 2
loan loan bad credit cash loans


White Paper Writers 9 11
college essays dissertation writing help uk graduate school application essays college essay


Writers Essay 10 9
research paper research report research papers research paper


safe auto insurance 11 2
cheap car insurance quotes compare car insurance car insurance cheap auto insurance quotes online


best auto insurance 11 3
car insurance cheap car insurance in michigan car insurance best home and auto insurance companies


JamesFlina 11 9
payday loan direct lenders direct payday loan lenders direct payday loan lenders payday loan direct lenders payday loans online best payday loans online guaranteed payday loans easy payday loans direct lender payday loans easy approval payday loans easy loans easy payday loans online write a paper writing an introduction for a research paper write a paper professional essay writing help cash advance lenders online payday advance best payday loans online cash advance loan pussy webcam free sex cam chat free adult cam chat free sex chat sites advance payday loans online small online payday loans fast online payday loans fast online payday loans student doing homework homework help statistics research paper proposal paper writing service


Loans 17 8
direct lender payday loans loan loan loan


car insurance quote 18 12
direct car insurance car insurance car insurance compare car insurance rates


PamFlina 18 15
college essay help dissertation abstracts international online homework help with math college essay help bad credit loans direct lenders fastest payday loan no credit check payday loans instant approval payday advance loan same day loans online payday loan application payday loans for bad credit online payday loan application small payday loans same day payday loans online cash advance lenders online payday loans direct lenders school papers buy an essay write my paper for me writing a research paper proposal wife on webcam chat webcams wife on webcam webcam amateur


cure auto insurance 18 23
compare auto insurance compare auto insurance rates nationwide auto insurance cheap car insurance


My Paper Writer 19 17
research paper research paper buy custom essays https://researchpaper.us.com - research paper


Payday Loan Online 19 18
payday loans no credit check payday payday direct payday lenders bad credit


Best Payday Loan 20 4
faxless payday loan same day payday advance loans loan cash cash loans no credit check


Payday Loans 21
easy approval payday loans advance cash payday loan payday loan online the best online payday loans


Essay Online 21 9
help me with my science homework research paper buy custom essays web assign help


Pay Day Loan 21 14
payday advance online cash advance payday loan direct lender cash advance


JaneFlina 22 12
help me with my essay write my essay write my essay for me cheap write my essay


insurance for cars 26 1
compare car insurance compare car insurance compare car insurance aarp car insurance quote


state auto insurance 26 22
compare car insurance state farm auto insurance quote compare car insurance compare car insurance


Loan Cash 27 7
emergency loan no credit check payday loans online loans payday loans


car insurance prices 27 9
united auto insurance cheap liability insurance in texas car insurance quotes texas cheap auto insurance quotes


Loans For Bad Credit 27 14
loan loans loan online loans


Online Payday Loans 29 8
loans online payday loans online cash loans online installment loans


JamesFlina 30 3
HTTP://ONLINELOANS.US.COM/ online loans online payday loan https://onlineloans.us.com - online loans


Cheap Essays 1 1
essay writing can someone do my assignment essay writing service essay writing service


Ace Homework 1 1
paper writing argumentative essay argumentative essay argumentative essay


JoeFlina 1 1
payday loans direct lenders Learn More Here payday loans online easy payday loans online


JoeFlina 1 2
essay writing services review essays writing services top essay writing services essay writing service


Write My Papers 1 2
essay writing service writing my essay homework help algebra 2 i need help with my math homework


JamesFlina 1 3
direct payday lenders online payday lenders direct payday lenders direct direct online lenders money loan money loan payday advance loan payday loan same day loan direct lender payday loans direct lender payday loans payday loans online direct lender free live sex chat free sex cam chat free sex chatting web cams porn writing a history research paper write essay essay prompts pay for essays mechanical engineering assignment help is there a website that writes essays for you woodland junior homework help write a paper quick loans quick loans quick loans payday loans research paper proposal research paper proposal do my paper research essay


JamesFlina 1 10
essay online help help me with my essay easy essay help https://collegeessay.us.com - college essay


JoeFlina 1 10
buy essay papers essay writing service college application essay writing service essays writing services


JoeFlina 1 14
webcam sex free porn cams camsluts webcam sex


JamesFlina 1 19
same day loans bad credit bad credit short term loans quick short term loans https://shorttermloans.us.com - short term loans for poor credit


Easy Payday Loan 1 19
short term loans online short term loans online loan application i need a loan with bad credit


JoeFlina 1 21
buy college essays college essay assignment nursing essay help help to write an essay


PamFlina 1 22
small payday loans online payday loans for bad credit best payday loan loans online bad credit free live sex chat live sex chat cam sluts live sex chat instant loans online instant payday loans payday loans on line instant online loans easy payday loans guaranteed payday loans payday lenders direct guaranteed payday loans write essay research paper intro school papers school papers


PamFlina 1 25
direct payday lenders payday lenders direct direct payday lenders direct payday loan lenders free webcam sex free sex webcam free sex web cam free sex web cam custom essay writing common application essays masters dissertation help paid to do homework college admission essay college essay prompts college admission essay college essay prompts loans online bad credit loans online bad credit loans online bad credit payday loans bad credit college essay prompts school assignment help my math online homework i need help writing an essay online payday loans instant approval online payday loans instant approval online payday loans instant approval online payday loans instant approval advance cash payday loan payday advance loan online payday advance loan payday advance loan


PamFlina 1 25
speedycash direct lender payday loans direct lender payday loans payday loans direct lender custom essay writing custom essay writing i need homework help custom essay writing college essay prompts homework help slader college essay prompts college essay prompts


JoeFlina 1 30
trusted essay writing service essaywritingservices.us.com essay writing services review professional essay writing service


JoeFlina 2 3
quick easy loan quick payday loans direct lenders payday loans quick cash quick cash loans


JamesFlina 2 5
adult chats adult cam adult webcam adult webcams buy an essay buy an essay buy essay woodlands junior school homework help do my math homework for me custom essay custom essay custom essay payday loans direct lenders payday loan direct lenders direct payday lenders online payday loans online no credit check payday loans online direct lender direct payday lenders online payday loans online direct lender direct lender payday loans


JamesFlina 2 5
direct loan lenders direct online lenders direct loan lenders direct online lenders application essay writing my paper online essay buy an essay paper writing service writing my essay paper writing service term paper write my paper for me extended essay help writing my paper term paper direct lenders online loans direct lenders online loans direct online lenders cash til payday loan easy cash payday loan online payday loans direct lenders direct payday lenders online payday loans online direct lenders payday loan direct lenders payday loans direct lenders getting a loan payday loans online no credit check


JamesFlina 2 6
bad credit personal loans personal loans bad credit personal loans bad credit https://badcreditpersonalloans.us.com - bad credit personal loans guaranteed approval


Get A Loan 2 8
bad credit personal loans same day payday loans for bad credit personal loans bad credit payday loans for bad credit direct lenders only


JamesFlina 2 9
I found it Check This Out for more info https://paydayloans.us.org/ - payday express


JoeFlina 2 11
college essays buy college essays college admission essay help help writing college essay


Quick Loan 2 17
need a fast loan quick personal loans bad credit personal loans quick quick loans for bad credit


JamesFlina 2 17
buy college essays online buy college essays online help on writing essays https://collegeessay.us.com - college essay writing services


PamFlina 2 19
best cash advance loans online direct lenders payday loans direct lender quick loan nursing essay help computer homework help illustration essay pay for essay online buy essays woodlands junior homework help buy essays online term papers for sale online easy loans online payday loans direct lenders loan cash loan cash online essays saint ephrem homework online physics homework helper help with biology homework direct lenders payday loans cash advance lenders bad credit payday loans direct lenders payday loans direct lenders only payday loans direct lender direct lender loans direct lender loans direct lender loans


JamesFlina 3
payday loans online houston tx Get More Info online payday loans direct lenders https://paydayloansonline.us.com/ - online payday loans


JamesFlina 3 1
http://OnlineLoans.us.com/ a payday loan payday loans online direct lenders best cash loans online


JamesFlina 3 4
Continue Reading buy essay online essay online writers online


JamesFlina 3 4
payday bad credit loan loans for bad credit loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit


Loans For Bad Credit 3 11
payday loans online payday loan online payday loans online payday loans online


JamesFlina 3 13
direct payday lenders bad credit loans online bad credit payday loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - online payday loans for bad credit


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - easy payday loans online no faxing


JohnFlina 4
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online


Jamesziday 4 2
payday loans


Jamesziday 4 2
payday loans online


Mikeskype 4 4
loans online


Michaelaxiog 4 4
celexa


Michaelaxiog 4 5
diclofenac


AaronTof 4 5
buy tetracycline where can i buy amoxicillin online buy cymbalta buy lipitor


Mikeskype 4 6
here i found it


Mikeskype 4 8
help my essay


Michaelaxiog 5 30
wh0cd652783 finasteride 5 mg tadalafil more help vermox where to buy doxycycline online metformin buy stromectol online tamoxifen online