:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

apstiprināja turpmāko gadu pētījumi. Mūsdienās faktoru analītisko pētījumu mērķis nav apstrīdēt Spīrmana secinājumus, bet skaidri precizēt specifiskos faktorus (SPEARMAN, 1927; CARROLL, 1993).


Plūstošais un kristalizētais intelekts

Ņemot par pamatu faktoru analīzi, Reimonds Katels ( RAYMOND CATTELL ) intelektu iedalīja divās kategorijās: plūstošais (FLUID) un kristalizētais (CRYSTALLIZED) intelekts (CATTEL, 1963).Plūstošais intelekts ļauj intuitīvi risināt problēmas, analītiski spriežot, iegūt pareizus secinājumus, izprast sarežģītas sakarības, ātri reaģēt un īsā laikā apgūt jaunus uzdevumus. Saskaņā ar šo definīciju plūstošajam intelektam mācīšanās, pieredze un prakse nav īpaši svarīga. Katels uzskatīja, ka tas ir lielākoties ģenētiski determinēts un dzīves laikā gandrīz nav pakļauts pārmiaņām. Turpretī kristalizētā intelekta pamatā ir apgūto iemaņu un iemācīto faktu izmantošana. Tas ietver vispārēju informāciju, vārdu izpratni (piemēram, ko nozīmē “zigota”?) un rēķināšanas (skaitliskās) spējas. Kristalizētais intelekts ir atmiņā saglabātās iepriekšējās pieredzes, sasniegumu un iemaņu kopsuma, un tas vairāk saistās ar specifiskajām
5

jeb ierobežotām spējām, nevis ar vispārējām spējām. Indivīda kristalizēto intelektu, jādomā,
iespaido saņemtās formālās izglītības apjoms un kvalitāte. Tādējādi bērniem, kuriem sliktu ekonomisko vai vides apstākļu dēļ izglītības iespējas ir ierobežotas, var attīstīties vienīgi vājas kristaližētās spējas (piemēram, ierobežotas verbālās spējas), pat tādā gadījumā, ja plūstošais intelekts ir augsts. Tomēr augstu kristalizēto spēju attīstībai nepieciešama gan atbilstoša iepriekšējā izglītība, gan pietiekanms plūstošais intelekts. Bez augsta līmeņa plūstošā intelekta pat ekonomiskā un sociālāziņā labi situētiem bērniem nespēj izveidoties labas valodas iemaņas un citas spējas.


Trīskāršais intelekts


Saskaņā ar Roberta Sternberga domām intelekta vispārējai teorijai jāņem vērā informācijas apstrādesspējas. Tādēļ intelekta testiem jāmēra daudzveidīgas kognitīvas spējas, arī īslaika atmiņa, problēmu risināšanas un spriešanas spēja, kas pārsniedz Binē un Vekslera testos iekļaut, skolas uzdevumiem līdzīgo jautājumu atbildēšanai nepieciešamas spējas. Sternbergs ierosinājis intelekta teoriju, kurā uzsvērti trīs intelekta veidi, kurus viņš nosaucis par analītisko, radošo un praktisko intelektu (STERNBERG, 1985).
Analītoskais intelekts ir apdāvinātības paveids, kas ir uzmanības centrā lielākajā daļā intelektu testu. Tas pārstāv zināšanas un iemaņas, kas ļauj kritiski un analītiski domāt par problēmas sastāvdaļām, kā arī salīdzināt un izvērst alternatīvas. Cilvēkiem ar augstu analītisko intelektu labi padodas mācības. Šo Stenberga radīto jēdzienu visvairāk varētu salīdzināt ar iepriekšminēto plūstošo intelektu.
Radošais intelekts ir apdāvinātības paveids, kas ļauj saskatīt sakarības starp jau zināmo un vēl nezināmo un jau zinamos faktus attiecināt uz jaunām situācijām. Ja Keitija ar kādu problēmu cīnās piecas minūtes un tikai tad to atrisina, ko var teikt par viņas intekektu? Atbilde noteikti ir atkarīga no tā, vai problēma ir pilnīgi jauna, vai arī viņa tādu paš problēmu risinājusi jau daudzkārt. Jauniem uzdevumiem un situācijam nepieciešama apzināta un aktīva informācijas apstrāde, tas ir, atšķirīgs intelekta paveids, nekā jau pazīstamiem uzdevumiem vai situācijām, jo tiem mēs esam izsteādājuši ierastāku, vairāk automātisku pieeju. Cilvēki, kam ir augsts radošais intelekts, zina, kad izmantot ierastos
risinājumus un kad problēmas un to sastāvdaļas oplūkot jaunā veidā, kombinējot šķietami nesaistītus faktus, formulējot jaunas idejas un radot jaunus risinājumus. Šis intelekta paveids ir spilgti izteikts izgudrotājiem un jaunu projektu radītajiem.
Beidzot, praktiskais intelekts (ko reizēm dēvē par “praktisko apķērību” vai “intuīciju darījumos”) pārstāv spēju izmantot zināšanas, pielāgojoties prasībām, ko rada nepieciešamība veikt ikdienas reālās dzīves uzdevumus un rīkoties saskaņā ar sabiedrības pieņemtajiem noteikumiem un apkārtējo vidi. Iedomājieties, piemēram, ka esat stājies vadošā darbā jaunā kompānijā. Lai jaunajos apstākļos gūtu panākumus, jāņemvērā gan kompānijas rakstītie, gan nerakstītie noteikumi. Ja ziņojumu pabeigsiet pēc vienas dienas, vai tas tiks uzskatīts par savlaicīguvai novēlotu? Oficiālāsdarba stundas birojā, iespējams, paredzēt no deviņiem līdz pieciem, taču, ja aiziesiet pirms pusseptiņiem, administrācija varbūtdomās ka jums trūkst darbam pietiekamās motivācijas? Šis intelekta paveids palīdz mainīt apkārtni, izlemjot, kurus darbimiekus atlaist un kurus projektus atbalstīt. Tas turklāt ļauj izvērtēt situāciju, kurā jūs nespējat pielāgoties darba apstākļiem vai mainīt tos, un izlemt, ka pienācis laiks izvēlēties jaunus apstākļus – tas ir, meklēt jaunu darbu.
Rietumu kultūrā analītiskais intelekts, jādomā, ir visplašāk pazīstams un visaugstāk tiek vērtēts akadēmiskajās aprindās. Taču strenbergs rosināja apzināties arī citus intelekta veidus, īpaši praktisko intelektu, kas nepieciešams praktiskajā ikdienas dzīvē, bet netiek mērīts tradicionālos intelekta testos (STERNBERG, WAGNER, WILLIAMS, & HORVATH, 1995).
6

Daudzkārtējie intelekti


Mūsdienās vairums psihologu piekrīt Stenbergam, ka intelekts ir daudz sarežģītāka parādība par apdāvinātību, kas ļauj gūt sekmes mācībās. Ikvienam cilvēkam var izpausties kāds no daudzajiem intelekta paveidiem. Ir atzīts par svarīgu formālo akadēmisko intelektu, ko mēra tradicionālie IQ testi, taču augsts akadēmiskais intelekts vēl negarantē, ka šis cilvēks “tiks uz priekšu” parastajā ikdienas dzīvē. Protams, visiem cilvēkiem zināmā mērā piemīt verbālās un matemātiskās spējas, tomēr varētu būt, ka viņu sportiskā veiklība un atjautība sabiedrībā ir atšķirīga. Ikviens kādā jomā ir stiprs, bet citā – vājš. Arī skolās ir tendence dalīt bērnus “spējīgos” vai “mazāk spējīgos” atkarībā no viņu sekmēm skolā. Akadēmiskās spējas sastāv galveno kārt no iespējām, kādās tiek piedāvātas zināšanas, un saprāta liberārajām formām. Šīs spējas piemīt visiem bērniem dažādās pakāpēs, un ir svarīgi tās attīstīt.Bet tas ir neprecīzi spriest par bērna intelektuālajām spējām, pamatooties tikai uz šīm spējām. Ir jādomā par katru bērnu no daudzkārtējo intelektu viedokļa. Bērni, kuri izrāda vājas sekmes tradicionālos mācību testos, var uzrādīt labas spējas citās jomās. Bērni, kuriem ir labi rezultāti mācībās, arī citās jomās var uzrādīt labus rezultātus. Bērns, kuram ir vājas telpiskās spējas var uzrādīt augstu lingvistisko vai dzirdes intelektu. Dažiem bērniem ir īpašas spējas matemātikā, mūzikā, dejošanā, valodās vai pat dažas no šīm sfērām. Ja mēs spriežam par bērnu tikai pēc viena spēju standarta, tad mēs nepareizi viņu novērtējam. Lai attīstītu bērna cilvēciskos resursus, jāsāk ar to, ka jāpieņem fakts, ka šie resursi ir plaši, bagāti un dažādi. Tādēļ daži psihologi ierosina raksturot intelektu, izveidojot diagrammu atbilstoši punktiem, kas iegūti ļoti plašā testu un mērijumu diapazonā. Ikviena cilvēka panākumus konkrētā jomā nosaka viņa stipro un vājo pušu kombinācija, kas savā ziņā papildina vispārējo sekmju līmeni.
Hovards Gārdners (HOWARD GARDNER, 1983) ierosinājis daudzu dimensiju koncepciju par cilvēka intelektu, kas ir plašāka par Stenberga trīskāršā intelekta teoriju. Saskaņā ar gārdnera modeli intelektu veido septiņi patstāvīgi, vienlīdz svarīgi apdāvinātības veidi, kurus sauc par lingvistisko, loģiski matemātisko, telpisko, muzikālo, fiziski kinestētisko , intrapersonālo un starppersonu intelektu. Pārējos intelekta veidus, piemēram, fiziski kinestētisko, kas saistās ar perceptuāli motoriskajām jeb sportiskajām spējām, un personālo intelektu, ko veido izpratne par sevi pašu (intrapersonālais veids) un izpratne par to, kā prasmīgi izveidot mijiedarbību ar citiem cilvēkiem (starppersonu intelekts), savā teorijā pieminējis tikai Gārdners.
Ikvienas cilvēka spējas Gārdners uzskata par atsevišķu intelekta veidu, nevis par daļu no vispārējā intelekta jeb g-faktoru. Pierādijumi, ar kuriem viņš pamato savu modeli, ir plašāki par testa punktu faktoru analīzi. Gārdners, piemēram, atklājis, ka lielākajai daļai cilvēku maksimālās spējas ir vienā noteiktā jomā, bet pārējās jomās spējas ir tikai viduvējas vai pat zemākas par viduvējāam. Turklāt dažādu spēju parādīšanās un maksimālā izpausme vērojama dažādos dzīves cikla periodos. Kinestētiskās spējas izpaužas visagrāk; muzikālās un personālās – vēlāk. Lai gan iespējamas individuālas atšķirības, šahisti spēju maksimālo izpausmi sasniedz apmēram trīsdesmit piecu gadu vecumā, bet zinātnieki – pat vēlāk. Turklāt, lai cilvēks varētu pilnā mērā izmantot savas spējas, viņam jābūt motivētam strādāt, tās attīstot, un šim darbam vai vingrinājumiem jāsākas jau dzīves pašā sākumā
Ja bērna pasaulē valda harmonija – bērns ir apmierināts ar savu darbošanos un sasniegto rezultātu. Bērns ar patiesu zinātkāri raugās uz kaut ko neparastu savā apkārtnē un vēlās to tuvāk
Izpētīt vai mēģina līdzdarboties. Bērna intelektuālā attīstība norisinās it kā satiekoties diviem pretpoliem – bērna vēlmei gūt emocionālus iespaidus, likt vietā savu aktivitāti un ārējāsvides
ierosinātājiem.Bērna attīstības sākumposmā priekšplānā neizvirzās tiekšanās pēc jaunas
7
informācijas kā tādas šī tiekšanās ir pastiprināta ar emocijām. Dažādi emocionālie pārdzīvojumi virza bērna iepazīšanos ar ārējo pasauli. Tikai noteiktā attīstības stadijā (apmēram pēc 3gadiem) bērna darbībā sāk skaidrāk iezīmēties apzināta tiekšanās pēc lietu un parādību izpratnes. Tāpēc ievērojot šī vecuma īpatnības, gan vecākiem, gan bērnudārza audzinātājām, izglītojot pirmsskolas vecuma bērnus kādā no jomām, jāmēģina to darīt emocionāli saistošā veidā, nepārcenšoties ar verbāliem skaidrojumiem, bet vairāk rādot, darbojoties līdzi.Bērna attīstībai tā ir ļoti svarīga intelektaattīstības stadija, jo, pirmkārt, iemāca bērnu sadarboties ar pieaugušajiem cilvēkiem un citiem bērniem, rada drošības sajūtu un pozitīvo emociju


Atpakaļ  1  [2]  3  Tālāk

Komentāri

Online Loans 9 10
what is a payday loan easy payday loans no teletrack cash advance usa discover loans


Buy Essay 22 16
home work help homework help homework help help with my homework


Speedy Cash 1 16
quick and easy loan secured personal loan faxless payday loan payday loan


JamesFlina 1 19
free adult sex chat free sex cam chat free webcam sex chat free cam sex chat small payday loans best payday loans cash advance lenders easy payday loans same day loan quick loans 100 approval 15 minute loans direct lenders best payday loan best payday loans online speedy cash emergency loans no credit check best payday loans cash advance loan advance cash payday loan easy cash payday loan bad credit common application essay prompts need help to write an essay engineering homework help common application essay prompts


Online Loan 1 23
payday advance advance payday loan personal loans online payday advance


Dissertation Online 3 2
help me write my paper write my paper write my custom paper help to write a book


Payday Loan 3 7
installment loans installment loans guaranteed installment loans no credit installment loans


Paper Back Writer 4 11
online maths homework buy college essays college essay prompts buy essays


Rigoberto 4 14
payday loans no credit check
loans for bad credit
loans no credit check
payday loans no credit
loans for bad credit


Online Homework Help 4 15
argumentative essays argumentative essay spss assignment help argumentative essay


Essay Writing Online 8 4
biology assignment help college essays solve my math buy essays


JaneFlina 8 15
cash advance cash advance payday advance loans cash advance


JaneFlina 8 20
additional reading custom essay writing help me with my essay write my essay


geico insurance 9 2
cheapest car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison compare car insurance compare car insurance


car insurance quotes 10 5
compare auto insurance cheap auto insurance car insurance car insurance


Writers Essay 12 3
research papers tudor homework help research essay https://researchpaper.us.com - do my accounting homework


Easy Payday Loan 12 23
online loans get a loan online loans loan


White Paper Writer 14 16
research paper anglo saxon homework help research essay research paper


Loans For Bad Credit 15 9
payday loan no credit check bad credit loan online payday lenders


nj auto insurance 18 1
car insurance quotes comparison classic auto insurance compare car insurance general auto insurance


Pay To Do Homework 19 23
dissertation write up research paper research paper research paper


JaneFlina 20 17
college application essay writing service best essay writing service review buy custom essay essay writing service


JaneFlina 21 17
payday loans online website here online loans the best online payday loans


cheap car ins 23 19
auto insurance quotes california liberty mutual auto insurance quote online auto insurance quotes online auto insurance quotes


Spotloan 26 13
payday loans on line direct lender loan guaranteed payday loans


JamesFlina 1 2
payday loan online payday faxless fast cash loan bad credit payday loans direct lenders bad credit payday loans direct lenders chat sex sex chat sex chat chat video essays websites abortion research paper essay prompts college essay prompts


PamFlina 1 4
buy an essay uk illustration essay argument essay phd dissertation writing services free adult webcam chat free adult webcam chat free sex webcam chat pussy cam payday loans for bad credit same day payday loans online pay day loan same day loans webcam pussy webcam pussy wife on webcam webcam pussy payday advance loans payday loans online online payday loans easy payday loans instant online payday loan loans online instant approval online payday loan instant approval online payday loan instant approval free chat rooms hot porno show free adult chat free chat rooms instant payday loans instant payday loans instant payday loans online payday loans direct lenders free sex webcam free sex webcam xxx webcams free sex webcam


JamesFlina 1 6
small payday loans best payday loans small online payday loans easy payday loans pay day lenders cash advance loan cash advance lenders online payday loan application buy essays buy essays online buy essays online dissertation abstracts international online adult cam live chat adult chat free adult cam to cam help on math homework dissertation writing writing my paper best essay writing service research paper proposal research papers research paper term paper writing the research paper research writing research essay research writing essay writer college essay prompts writing my essay essay writer college essay college essays college essays argument essay payday lenders direct pay day loans easy payday loans online direct lenders payday loans


JamesFlina 1 6
fast loans fast cash loans with bad credit quick and easy loans for bad credit https://quickloans.us.com - quick loans no credit check


JoeFlina 1 9
i need help with my essay buy essay online buy essay essay writing help online


Payday Loan Online 1 16
loans payday loan payday loans direct lender


Online Lenders 1 17
online payday advance the best online payday loans quick cash loans payday


Cash Advance 1 18
personal loans bad credit personal loans michigan personal loans bad credit a loan with bad credit


Best Payday Loan 1 18
short term loans online loans short term unsecured short term loan no credit check direct short term loan lenders


PamFlina 1 24
illustration essay illustration essay custom dissertation writing service illustration essay essays help buy essays essays help essays help holt homework help paper writing service custom essay writing paper writing service payday loan payday loan emergency loan no credit check loan cash easy approval payday loans online payday loans instant approval loans online instant approval direct lenders payday loans paydayloan payday faxless fast cash loan online loans direct lenders loans online bad credit instant payday loans payday loans online instant payday loans pay day loan slut cams bbw live cams free sex chat cams xxx chatrooms payday loans online direct lenders paydayloans online payday loans direct lenders only payday loans direct lenders only payday advance loans instant payday loans online cash advance easy payday loans


JoeFlina 1 29
personal loans bad credit interest free personal loans bad credit loans utah how do personal loans work


Britt 1 30
online rulett játék
top online casino games
slots angel
australian online casino reviews
online roulette 777


PamFlina 1 30
paper writing service writing a paper writing services writing my paper write my paper write my paper write my paper write my paper for me chat rooms girls chat girls chat free web cam sex secondary school homework help research writing where can i buy an essay online top essay writing websites webcam amateur amateur webcam girls webcam amateur webcam porn custom essay writing custom essay writing custom essay writing custom essay writing


JamesFlina 2 4
order essay now buy essays online college essay writing help https://buyessay.us.com - essays paying college athletes


Pay Day Loan 2 6
usa payday loans short term loans online what is a short term loan short term loans


Online Loans 2 7
personal loans with bad credit payday loans for bad credit uk payday loans for bad credit in pa 5000 dollar loan with bad credit


JamesFlina 2 10
payday advance loan payday advance loan advance cash payday loan advance cash payday loan the best online payday loans same day payday loans online payday loans lenders same day payday loans online custom essay custom essay custom essay buy an essay online payday loans no credit check online payday loan instant online payday loan online payday loan lender direct loan lenders online payday advance loan direct loan lenders quick cash loans live sex chat nude shows free live sex chat live sex chat online loans online loans online loans instant loans online pay day loans direct lenders online loans best payday loans online no credit check loans


Easy Payday Loan 2 15
unsecured personal loans short term loans no credit check financial loans 90 day loans


JoeFlina 2 18
payday bad credit loan direct payday lenders bad credit bad credit payday loans as an example


JamesFlina 2 30
custom essay writing write my essay Check This Out https://writemyessay.us.com - write my essay


JamesFlina 3 2
adult webcam view homepage live porn cam one on one chat rooms


Fastest Payday Loan 3 9
payday loans online no credit check payday express online payday loans direct lenders personal loans


Instant Online Loans 3 9
loans More Bonuses direct lenders for bad credit LOANSFORBADCREDIT.US.COM


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online direct lenders no credit check


JohnFlina 4
https://paydayloans.us.org/ - payday loans


Jamesziday 4 1
personal loans


Jamesziday 4 2
payday loans online


Jamesziday 4 3
cash advance


Mikeskype 4 4
https://writemyessay.us.com/


Alfredavale 4 4
when will seroquel xr go generic how much is levitra buy cymbalta from canada home page


CharlesNen 4 4
plavix 75 buy yasmin online


CharlesNen 4 5
wh0cd8239557 avodart generic equivalent buy synthroid


CharlesNen 4 5
wh0cd8239558 wellbutrin


Mikeskype 4 6
payday loan


BrettKem 4 6
wh0cd7945634 lasix amitriptyline cheap flagyl


BrettKem 4 6
wh0cd7872159 prednisone valtrex


AaronTof 4 6
wh0cd7504816 provera tablets zoloft 50mg


Michaelaxiog 4 6
wh0cd6917030 elimite albuterol inhalers buy revia


AaronTof 4 7
wh0cd7578276 generic adalat


AaronTof 4 7
wh0cd7210916 valtrex buy kamagra tadacip 20


Alfredavale 4 7
wh0cd4786278 strattera vpxl


AaronTof 4 7
wh0cd7210904 cytotec


AaronTof 4 7
wh0cd8092622 tadacip


Alfredavale 4 7
wh0cd4712803 buy ventolin


Kennethbab 4 7
wh0cd4786230 vardenafil


Michaelaxiog 4 7
wh0cd6108804 as example


Michaelaxiog 4 7
wh0cd7725198 sildenafil 50


Billyagomo 4 8
wh0cd6696564 metformin hydrochloride generic cialis zoloft


AaronTof 4 8
wh0cd6770054 buy clindamycin tretinoin cream yasmin


Alfredavale 4 8
wh0cd4345434 amoxicillin tablets for sale


BrettKem 4 8
wh0cd6770052 lasix 100mg lasix


AaronTof 4 8
wh0cd6329223 generic levaquin


Michaelaxiog 4 8
wh0cd6990488 permethrin topical cream over counter elocon ointment


BrettKem 4 8
wh0cd6402677 buy tretinoin neurontin online


BrettKem 4 9
wh0cd6329206 view site


Michaelaxiog 4 9
wh0cd5006686 cipro


Michaelaxiog 4 9
wh0cd6402660 buspar lasix online citalopram


BrettKem 4 10
wh0cd5888358 cialis


CharlesNen 4 10
wh0cd5374032 neurontin effexor tretinoin cream


Michaelaxiog 4 10
wh0cd5667937 viagra avodart


CharlesNen 4 10
wh0cd5006677 where to buy misoprostol online retin-a generic zoloft


Michaelaxiog 4 10
wh0cd5447520 buy cytotec


Kennethbab 4 10
wh0cd3096325 buy sildenafil citrate online


Michaelaxiog 4 11
wh0cd3610686 buy yasmin online


CharlesNen 4 11
wh0cd3096337 yasmin garcia desyrel


Michaelaxiog 4 11
wh0cd4933195 buy azithromycin


BrettKem 4 11
wh0cd4712784 baclofen


AaronTof 4 11
wh0cd4198468 buy tadacip suhagra


Michaelaxiog 4 11
wh0cd4565825 wellbutrin online


CharlesNen 4 11
wh0cd4124981 cymbalta from canada


CharlesNen 4 11
wh0cd4271921 amitriptyline


Alfredavale 4 12
wh0cd2288139 diflucan misoprostol buspar


BrettKem 4 12
wh0cd4124982 as example


AaronTof 4 12
wh0cd3243292 cheap retin a micro metformin hydrochloride


Billyagomo 4 12
wh0cd3757596 vardenafil buy amitriptyline


CharlesNen 4 12
wh0cd3757620 buy clomid for cheap advair prescription buy ventolin inhaler online


AaronTof 4 12
wh0cd4051529 generic adalat


Bennyinget 4 12
wh0cd827201 dapoxetine buy buy buspar metformin er 500mg


CharlesNen 4 12
wh0cd827199 Acyclovir No Prescription


BrettKem 4 12
wh0cd3610658 tretinoin cream 0.05


Johnskype 4 13
Visit This Link buy essay online


Michaelaxiog 4 13
wh0cd3684133 acyclovir cipro


Bennyinget 4 13
wh0cd606780 buspar


BrettKem 4 13
wh0cd3316758 buy methotrexate methotrexate viagra soft tabs 50 mg


Kennethbab 4 13
wh0cd1626853 keflex antibiotic buy tretinoin


AaronTof 4 13
wh0cd2361607 where to buy misoprostol online flagyl


CharlesNen 4 13
wh0cd2655502 celexa buy viagra


Michaelaxiog 4 13
wh0cd1406449 buy viagra


Billyagomo 4 13
wh0cd2655480 tadalafil abilify


Michaelaxiog 4 13
wh0cd1332976 buy avana where to buy dapoxetine


AaronTof 4 13
wh0cd2141183 advair amoxicillin info


AaronTof 4 14
wh0cd1920760 neurontin price generic dutasteride generic for nexium


AaronTof 4 14
wh0cd1994235 lasix


CharlesNen 4 14
wh0cd2435079 elocon medrol


CharlesNen 4 14
wh0cd2435079 effexor tadacip online


Michaelaxiog 4 14
wh0cd2508546 continue buy retin a


Kennethbab 4 14
wh0cd1112541


AaronTof 4 14
wh0cd2582035 cost of cialis trazodone amoxil


BrettKem 4 14
wh0cd2067706 buy rimonabant abilify


Michaelaxiog 4 14
wh0cd524756 Buy Cialis


AaronTof 4 14
wh0cd2361606 buy clindamycin buy methotrexate viagra


Kennethbab 4 15
wh0cd488451 anafranil anxiety propecia


BrettKem 4 15
wh0cd1847285 tretinoin cream cheap medrol


Michaelaxiog 4 15
wh0cd2067704 effexor 75 lasix


BrettKem 4 15
wh0cd1847270 canadian abilify


Mikeskype 4 15
online paper writer custom essay writing service


CharlesNen 4 15
wh0cd843442 buspar solu medrol


Alfredavale 4 15
wh0cd957910 advair


AaronTof 4 15
wh0cd1553395 albuterol inhalers acyclovir cream


Alfredavale 4 16
wh0cd810964 buy azithromycin generic provera cymbalta from canada


Billyagomo 4 16
wh0cd1039051 kamagra buy tadalafil


AaronTof 4 16
wh0cd377803 azithromycin provera cost buy albendazole


AaronTof 4 16
wh0cd230848 toradol


AaronTof 4 16
wh0cd157373 tretinoin cream kamagra


Michaelaxiog 4 16
wh0cd745159 sildenafil


CharlesNen 4 16
wh0cd517074 buy cymbalta buy tadacip


CharlesNen 4 16
wh0cd451267 triamterene buy tadacip tadalafil


CharlesNen 4 16
wh0cd443599 sildenafil citrate tablets 100 mg


Billyagomo 4 16
wh0cd377792 buy sildenafil citrate online


AaronTof 4 17
30 mg paxil


CharlesNen 4 17
wh0cd153535 finasteride cheap


Alfredavale 4 17
cheap cialis from canada


Michaelaxiog 4 17
wh0cd10425 flagyl 400 mg buy synthroid


Kennethbab 4 17
buy cialis online


CharlesNen 4 17
cialis


Alfredavale 4 17
cialis price


Kennethbab 4 17
buy cialis online


Kennethbab 4 17
buy cialis online


CharlesNen 4 17
cialis price


CharlesNen 4 17
buy cialis online


AaronTof 4 17
where can i buy cialis over the counter


CharlesNen 4 17
buy cialis over the counter


Billyagomo 4 17
generic viagra cialis


Stewartethen 4 17
cialis from canada


BrettKem 4 17
Cialis Online


CharlesNen 4 17
buy cialis online


CharlesNen 4 17
Buy Cialis Online


Kennethbab 4 17
CIALIS PRICE


Alfredavale 4 17
buy cialis online


AaronTof 4 17
buy cialis online


BrettKem 4 18
Buy Cialis Online


AaronTof 4 18
cialis from canada


AaronTof 4 18
cialis from canada


AaronTof 4 18
wh0cd42587 cheap levitra 20mg clomid


AaronTof 4 18
wh0cd246783 buy yasmin buy propranolol amoxil


Bennyinget 4 19
wh0cd160028 Cheapest Lipitor generic celebrex metformin 500mg tablets


Alfredavale 4 19
wh0cd527401 antabuse without prescription indocin buy atarax


Alfredavale 4 19
wh0cd466319 generic lipitor CHEAP CELEBREX generic celebrex


Alfredavale 4 20
wh0cd380455 full report


CharlesNen 4 20
wh0cd821305 cost of cymbalta generic lipitor CIPRO 500 MG


AaronTof 4 20
wh0cd99833 order cipro cheap zithromax levitra


AaronTof 4 20
wh0cd54980 Lasix Water Pill


Bennyinget 4 20
wh0cd262127 vermox sale albuterol online singulair 10 mg


Kennethbab 4 21
wh0cd161807 revia cost tadalafil viagra tablets


AaronTof 4 21
wh0cd553069 atarax


Kennethbab 4 21
wh0cd631260 as an example anafranil


Kennethbab 4 22
wh0cd335606 find out more Augmentin 875 metformin 1000 mg


AaronTof 4 22
wh0cd581692 augmentin antibiotic


AaronTof 4 23
wh0cd214319 viagra 100 buy cipro on line


Kennethbab 4 23
wh0cd217270 amoxicillin order Cheapest Citalopram


AaronTof 4 23
wh0cd977689 Generic Wellbutrin


Kennethbab 4 23
wh0cd907159 related site


AaronTof 4 23
wh0cd683787 albendazole


Kennethbab 4 24
wh0cd686737 order celebrex


Alfredavale 4 24
wh0cd862310 cipro 500 mg tadalafil clomid online


CharlesNen 4 24
wh0cd919556 cymbalta online Buy Metformin amoxicillin online


Bennyinget 4 24
wh0cd54095 Cheap Motilium generic cymbalta robaxin 500


AaronTof 4 24
wh0cd655176 Azithromycin Online Pharmacy Reviews sildenafil for women Generic Amoxil


Bennyinget 4 25
wh0cd523559 neurontin cytotec indocin 50 mg


AaronTof 4 25
wh0cd565466 buy levaquin buy celebrex buy diclofenac


CharlesNen 4 25
wh0cd274514 Diclofenac 50 Mg


Alfredavale 4 25
wh0cd111343 clomid at lowest cost


Michaelaxiog 4 26
wh0cd300189 diclofenac 50 mg motrin online


Michaelaxiog 4 26
wh0cd990080 Levaquin celexa lexapro


CharlesNen 4 26
wh0cd580804 AUGMENTIN ONLINE


CharlesNen 4 27
wh0cd919547 coreg nolvadex revia buy seroquel online duphaston cymbalta valtrex


Bennyinget 4 27
wh0cd948194 Generic Bentyl Acyclovir Cialis Online


Kennethbab 4 27
wh0cd699136 crestor diflucan propecia 5mg for sale buy furosemide buy buspar effexor 37.5 mg buy triamterene


Alfredavale 4 27
wh0cd242056 avodart order baclofen online prozac


Bennyinget 4 28
wh0cd360391 seroquel online order allopurinol online


Bennyinget 4 28
wh0cd213445 Viagra Online cheap albuterol online diclofenac click this link zithromax azithromycin


Kennethbab 4 28
wh0cd37866 buy inderal


TracyFet 4 28
wh0cd6293 retinal prescription facecream Furosemide erythromycin buy erythromycin bupropion price


CharlesNen 4 28
wh0cd874707 nolvadex pct diclofenac 75 mg crestor 20mg albendazole doxycycline


CharlesNen 4 29
wh0cd682923 bentyl price viagra tablet home page


CharlesNen 4 29
wh0cd50262 paxil 12.5 generic strattera tadacip bentyl 20 mg acivir


CharlesNen 4 29
wh0cd315545 coreg citalopram xalatan 0.005 augmentin bentyl generic wellbutrin carafate 1gm compazine


Alfredavale 4 30
wh0cd78881 generic triamterene


Michaelaxiog 4 30
wh0cd137015 generic viagra


TracyFet 4 30
wh0cd871759 tretinoin cream 0.1 buy propecia


Eugenephedo 4 30
wh0cd181867 xeloda learn more here buy eldepryl


Mikeskype 5 7
sex chat


TracyFet 5 9
wh0cd577865 buy rimonabant buy amitriptyline online


Alfredavale 5 10
wh0cd621831 where can i buy albendazole cheap indocin


Alfredavale 5 10
wh0cd283075 hydrochlorothiazide over the counter brand viagra online


Bennyinget 5 10
wh0cd401401 levlen xeloda nolvadex how much does buspar cost atenolol order betapace af package insert


Kennethbab 5 10
wh0cd299308 cephalexin diflucan how much does buspar cost endep vardenafil hydrochloride vermox estrace


CharlesNen 5 12
wh0cd503508 inderal Buy Flagyl Online


CharlesNen 5 12
wh0cd136129 Buy Viagra Soft buy eurax


Bennyinget 5 12
wh0cd91274 tadalafil tadalafil eurax valtrex generic sildalis online furosemide 40 mg diuretic


Bennyinget 5 13
wh0cd781159 buy adalat strattera Buy Lasix


CharlesNen 5 13
wh0cd119898 generic wellbutrin nolvadex online


CharlesNen 5 13
wh0cd883258 AMPICILLIN ANTIBIOTIC


CharlesNen 5 13
wh0cd809783 buy doxycycline buy vardenafil


Michaelaxiog 5 13
wh0cd120783 wellbutrin online


CharlesNen 5 14
wh0cd764933 synthroid cialis buy strattera viagra eurax azithromycin


AaronTof 5 15
wh0cd561625 colchicine prescriptions


Alfredavale 5 16
wh0cd720088 bentyl cost


Alfredavale 5 16
wh0cd646613 Cialis No Rx buying advair online


CharlesNen 5 16
wh0cd352718 cheapest bentyl online pharmacy prilosec from india provera pills


Bennyinget 5 16
wh0cd58818 hydrochlorothiazide


Alfredavale 5 17
wh0cd850802 cheap lipitor online diflucan over the counter generic tadalafil tadalis sx without prescription


Bennyinget 5 17
wh0cd381336 provera medroxyprogesterone


CharlesNen 5 17
wh0cd307863 benzac rulide buy benadryl azulfidine 500 mg fosamax for osteopenia prevacid


CharlesNen 5 17
wh0cd556902 viagra online purchase avodart Prednisolone


CharlesNen 5 17
wh0cd997752 propranolol er viagra from canada online buy flagyl


CharlesNen 5 18
wh0cd659004 learn more here lipitor


CharlesNen 5 19
wh0cd291632 Triamterene Online


Eugenephedo 5 19
wh0cd149403 medrol 4 mg dose pack ciprofloxacin cyklokapron buy flagyl buy vermox prednisone indocin 50 mg tablets fluoxetine hcl 20mg


Eugenephedo 5 19
wh0cd2457 triphala flomax alavert


Alfredavale 5 20
wh0cd642783 hydrea 500 mg tofranil shuddha guggulu avapro 150 mg


Alfredavale 5 20
wh0cd393733 triamterene generic eurax propranolol buy revia cymbalta generic


Michaelaxiog 5 20
wh0cd500542 eurax Cost Of Viagra Cialis Coupon generic viagra suhagra


Alfredavale 5 21
wh0cd569313 Online Lipitor


CharlesNen 5 21
wh0cd128455 diarex mirapex alavert meclizine calan entocort ec price alesse


Bennyinget 5 21
wh0cd275406 singulair generic zerit without prescription cordarone meclizine altace procardia


CharlesNen 5 21
wh0cd744869 for more paxil over the counter acyclovir online


CharlesNen 5 21
wh0cd524444 finpecia buy arava aleve


CharlesNen 5 21
wh0cd450971 zestoretic urispas without prescription mestinon amantadine depakote entocort aceon without prescription singulair generic price


CharlesNen 5 21
wh0cd377496 methotrexate stromectol cialis cost comparison cephalexin 500mg solu medrol purchase vardenafil


Alfredavale 5 21
wh0cd773496 valtrex generic levaquin baclofen


Eugenephedo 5 23
wh0cd59701 Diflucan albendazole


CharlesNen 5 23
wh0cd140848 lukol online revia augmentin vardenafil


Alfredavale 5 24
wh0cd610323 cephalexin 500 valtrex generic non prescription


Alfredavale 5 25
wh0cd491990 baclofen 10mg


CharlesNen 5 25
wh0cd169470 diclofenac buy estrace cream online actonel solu medrol apcalis online


CharlesNen 5 25
wh0cd785883 dapoxetine by mail order lipitor price


Alfredavale 5 25
wh0cd741034 Generic Celexa


Michaelaxiog 5 26
wh0cd263899 viagra 100mg pills


CharlesNen 5 26
wh0cd667560 lasix for sale buy avodart buy adalat


CharlesNen 5 26
wh0cd594092 metformin 500 mg tablet strattera avodart .5 mg furosemide cheap nexium abilify generic


Alfredavale 5 27
wh0cd300189 Flagyl Buy Viagra Soft purchase albuterol buy elocon online


CharlesNen 5 27
wh0cd916610 suprax effexor xr Buy Lasix methotrexate online buy amoxil without prescription


CharlesNen 5 27
wh0cd6295 Provera Pills


Alfredavale 5 27
wh0cd79768 buy celebrex hydroxyzine atarax indian generic viagra buy baclofen


Kennethbab 5 27
wh0cd300185 cialis 20 mg


CharlesNen 5 27
wh0cd402289 ventolin clindamycin tetracycline buy online click lasix


Kennethbab 5 28
wh0cd798274 methotrexate colchicine no prescription principen


Alfredavale 5 29
wh0cd430912 Cymbalta 40 mg cialis 20 mg


CharlesNen 5 29
wh0cd900379 buy bentyl buy anafranil BUY ANAFRANIL


CharlesNen 5 29
wh0cd679956 zovirax cipro buy provera order fluconazol albuterol ambilify online abana furosemide


Bennyinget 5 29
wh0cd459535 Toradol Online


Bennyinget 5 29
wh0cd386059 Acyclovir erythromycin tretinoin


Alfredavale 5 30
wh0cd165637 ELIMITE ONLINE PHARMACY amoxicillin 500 mg sildenafil


Alfredavale 5 30
wh0cd194261 propecia online diclofenac


Alfredavale 6
wh0cd884137 Buy Sildenafil Citrate


Alfredavale 6
wh0cd986239 buy suhagra


CharlesNen 6
wh0cd149405 vermox abilify cost without insurance elocon medrol furosemide lisinopril drug kamagra estrace


Kennethbab 6 1
wh0cd222879 anafranil weight loss elimite Wellbutrin Lowest Prices


Bennyinget 6 2
wh0cd794448 additional reading anafranil for anxiety


Alfredavale 6 2
wh0cd280122 buy diflucan no prescription arimidex yasmin buspar


CharlesNen 6 2
wh0cd427068 effexor xr where to buy tetracycline buy zetia baclofen buy azithromycin biaxin 500 mg amoxicillin prescription


Alfredavale 6 7
wh0cd970012 acyclovir 400 mg Amoxil Levothyroxine Without Rx


CharlesNen 6 7
wh0cd133178 get the facts cafergot erythromycin drug strattera cost desyrel 50 mg albendazole online


Bennyinget 6 8
wh0cd161800 Effexor XR 300 mg buy viagra generic nexium canada


Kennethbab 6 8
wh0cd557791 more helpful hints Amoxicillin Online


Kennethbab 6 9
wh0cd263893 acyclovir triamterene buy paxil


Michaelaxiog 6 14
wh0cd707490 atenolol 25mg generic for asacol hd fluoxetine


Bennyinget 6 20
aceon


Michaelaxiog 6 28
wh0cd154542 deltasone cheap tadalafil


Michaelaxiog 7 16
wh0cd479772 advair diskus pharmacy


sveiks 4 7
Vari lūdzu pateikt kādas grāmatas izmantoji veidojot šo darbu?