:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

apstiprināja turpmāko gadu pētījumi. Mūsdienās faktoru analītisko pētījumu mērķis nav apstrīdēt Spīrmana secinājumus, bet skaidri precizēt specifiskos faktorus (SPEARMAN, 1927; CARROLL, 1993).


Plūstošais un kristalizētais intelekts

Ņemot par pamatu faktoru analīzi, Reimonds Katels ( RAYMOND CATTELL ) intelektu iedalīja divās kategorijās: plūstošais (FLUID) un kristalizētais (CRYSTALLIZED) intelekts (CATTEL, 1963).Plūstošais intelekts ļauj intuitīvi risināt problēmas, analītiski spriežot, iegūt pareizus secinājumus, izprast sarežģītas sakarības, ātri reaģēt un īsā laikā apgūt jaunus uzdevumus. Saskaņā ar šo definīciju plūstošajam intelektam mācīšanās, pieredze un prakse nav īpaši svarīga. Katels uzskatīja, ka tas ir lielākoties ģenētiski determinēts un dzīves laikā gandrīz nav pakļauts pārmiaņām. Turpretī kristalizētā intelekta pamatā ir apgūto iemaņu un iemācīto faktu izmantošana. Tas ietver vispārēju informāciju, vārdu izpratni (piemēram, ko nozīmē “zigota”?) un rēķināšanas (skaitliskās) spējas. Kristalizētais intelekts ir atmiņā saglabātās iepriekšējās pieredzes, sasniegumu un iemaņu kopsuma, un tas vairāk saistās ar specifiskajām
5

jeb ierobežotām spējām, nevis ar vispārējām spējām. Indivīda kristalizēto intelektu, jādomā,
iespaido saņemtās formālās izglītības apjoms un kvalitāte. Tādējādi bērniem, kuriem sliktu ekonomisko vai vides apstākļu dēļ izglītības iespējas ir ierobežotas, var attīstīties vienīgi vājas kristaližētās spējas (piemēram, ierobežotas verbālās spējas), pat tādā gadījumā, ja plūstošais intelekts ir augsts. Tomēr augstu kristalizēto spēju attīstībai nepieciešama gan atbilstoša iepriekšējā izglītība, gan pietiekanms plūstošais intelekts. Bez augsta līmeņa plūstošā intelekta pat ekonomiskā un sociālāziņā labi situētiem bērniem nespēj izveidoties labas valodas iemaņas un citas spējas.


Trīskāršais intelekts


Saskaņā ar Roberta Sternberga domām intelekta vispārējai teorijai jāņem vērā informācijas apstrādesspējas. Tādēļ intelekta testiem jāmēra daudzveidīgas kognitīvas spējas, arī īslaika atmiņa, problēmu risināšanas un spriešanas spēja, kas pārsniedz Binē un Vekslera testos iekļaut, skolas uzdevumiem līdzīgo jautājumu atbildēšanai nepieciešamas spējas. Sternbergs ierosinājis intelekta teoriju, kurā uzsvērti trīs intelekta veidi, kurus viņš nosaucis par analītisko, radošo un praktisko intelektu (STERNBERG, 1985).
Analītoskais intelekts ir apdāvinātības paveids, kas ir uzmanības centrā lielākajā daļā intelektu testu. Tas pārstāv zināšanas un iemaņas, kas ļauj kritiski un analītiski domāt par problēmas sastāvdaļām, kā arī salīdzināt un izvērst alternatīvas. Cilvēkiem ar augstu analītisko intelektu labi padodas mācības. Šo Stenberga radīto jēdzienu visvairāk varētu salīdzināt ar iepriekšminēto plūstošo intelektu.
Radošais intelekts ir apdāvinātības paveids, kas ļauj saskatīt sakarības starp jau zināmo un vēl nezināmo un jau zinamos faktus attiecināt uz jaunām situācijām. Ja Keitija ar kādu problēmu cīnās piecas minūtes un tikai tad to atrisina, ko var teikt par viņas intekektu? Atbilde noteikti ir atkarīga no tā, vai problēma ir pilnīgi jauna, vai arī viņa tādu paš problēmu risinājusi jau daudzkārt. Jauniem uzdevumiem un situācijam nepieciešama apzināta un aktīva informācijas apstrāde, tas ir, atšķirīgs intelekta paveids, nekā jau pazīstamiem uzdevumiem vai situācijām, jo tiem mēs esam izsteādājuši ierastāku, vairāk automātisku pieeju. Cilvēki, kam ir augsts radošais intelekts, zina, kad izmantot ierastos
risinājumus un kad problēmas un to sastāvdaļas oplūkot jaunā veidā, kombinējot šķietami nesaistītus faktus, formulējot jaunas idejas un radot jaunus risinājumus. Šis intelekta paveids ir spilgti izteikts izgudrotājiem un jaunu projektu radītajiem.
Beidzot, praktiskais intelekts (ko reizēm dēvē par “praktisko apķērību” vai “intuīciju darījumos”) pārstāv spēju izmantot zināšanas, pielāgojoties prasībām, ko rada nepieciešamība veikt ikdienas reālās dzīves uzdevumus un rīkoties saskaņā ar sabiedrības pieņemtajiem noteikumiem un apkārtējo vidi. Iedomājieties, piemēram, ka esat stājies vadošā darbā jaunā kompānijā. Lai jaunajos apstākļos gūtu panākumus, jāņemvērā gan kompānijas rakstītie, gan nerakstītie noteikumi. Ja ziņojumu pabeigsiet pēc vienas dienas, vai tas tiks uzskatīts par savlaicīguvai novēlotu? Oficiālāsdarba stundas birojā, iespējams, paredzēt no deviņiem līdz pieciem, taču, ja aiziesiet pirms pusseptiņiem, administrācija varbūtdomās ka jums trūkst darbam pietiekamās motivācijas? Šis intelekta paveids palīdz mainīt apkārtni, izlemjot, kurus darbimiekus atlaist un kurus projektus atbalstīt. Tas turklāt ļauj izvērtēt situāciju, kurā jūs nespējat pielāgoties darba apstākļiem vai mainīt tos, un izlemt, ka pienācis laiks izvēlēties jaunus apstākļus – tas ir, meklēt jaunu darbu.
Rietumu kultūrā analītiskais intelekts, jādomā, ir visplašāk pazīstams un visaugstāk tiek vērtēts akadēmiskajās aprindās. Taču strenbergs rosināja apzināties arī citus intelekta veidus, īpaši praktisko intelektu, kas nepieciešams praktiskajā ikdienas dzīvē, bet netiek mērīts tradicionālos intelekta testos (STERNBERG, WAGNER, WILLIAMS, & HORVATH, 1995).
6

Daudzkārtējie intelekti


Mūsdienās vairums psihologu piekrīt Stenbergam, ka intelekts ir daudz sarežģītāka parādība par apdāvinātību, kas ļauj gūt sekmes mācībās. Ikvienam cilvēkam var izpausties kāds no daudzajiem intelekta paveidiem. Ir atzīts par svarīgu formālo akadēmisko intelektu, ko mēra tradicionālie IQ testi, taču augsts akadēmiskais intelekts vēl negarantē, ka šis cilvēks “tiks uz priekšu” parastajā ikdienas dzīvē. Protams, visiem cilvēkiem zināmā mērā piemīt verbālās un matemātiskās spējas, tomēr varētu būt, ka viņu sportiskā veiklība un atjautība sabiedrībā ir atšķirīga. Ikviens kādā jomā ir stiprs, bet citā – vājš. Arī skolās ir tendence dalīt bērnus “spējīgos” vai “mazāk spējīgos” atkarībā no viņu sekmēm skolā. Akadēmiskās spējas sastāv galveno kārt no iespējām, kādās tiek piedāvātas zināšanas, un saprāta liberārajām formām. Šīs spējas piemīt visiem bērniem dažādās pakāpēs, un ir svarīgi tās attīstīt.Bet tas ir neprecīzi spriest par bērna intelektuālajām spējām, pamatooties tikai uz šīm spējām. Ir jādomā par katru bērnu no daudzkārtējo intelektu viedokļa. Bērni, kuri izrāda vājas sekmes tradicionālos mācību testos, var uzrādīt labas spējas citās jomās. Bērni, kuriem ir labi rezultāti mācībās, arī citās jomās var uzrādīt labus rezultātus. Bērns, kuram ir vājas telpiskās spējas var uzrādīt augstu lingvistisko vai dzirdes intelektu. Dažiem bērniem ir īpašas spējas matemātikā, mūzikā, dejošanā, valodās vai pat dažas no šīm sfērām. Ja mēs spriežam par bērnu tikai pēc viena spēju standarta, tad mēs nepareizi viņu novērtējam. Lai attīstītu bērna cilvēciskos resursus, jāsāk ar to, ka jāpieņem fakts, ka šie resursi ir plaši, bagāti un dažādi. Tādēļ daži psihologi ierosina raksturot intelektu, izveidojot diagrammu atbilstoši punktiem, kas iegūti ļoti plašā testu un mērijumu diapazonā. Ikviena cilvēka panākumus konkrētā jomā nosaka viņa stipro un vājo pušu kombinācija, kas savā ziņā papildina vispārējo sekmju līmeni.
Hovards Gārdners (HOWARD GARDNER, 1983) ierosinājis daudzu dimensiju koncepciju par cilvēka intelektu, kas ir plašāka par Stenberga trīskāršā intelekta teoriju. Saskaņā ar gārdnera modeli intelektu veido septiņi patstāvīgi, vienlīdz svarīgi apdāvinātības veidi, kurus sauc par lingvistisko, loģiski matemātisko, telpisko, muzikālo, fiziski kinestētisko , intrapersonālo un starppersonu intelektu. Pārējos intelekta veidus, piemēram, fiziski kinestētisko, kas saistās ar perceptuāli motoriskajām jeb sportiskajām spējām, un personālo intelektu, ko veido izpratne par sevi pašu (intrapersonālais veids) un izpratne par to, kā prasmīgi izveidot mijiedarbību ar citiem cilvēkiem (starppersonu intelekts), savā teorijā pieminējis tikai Gārdners.
Ikvienas cilvēka spējas Gārdners uzskata par atsevišķu intelekta veidu, nevis par daļu no vispārējā intelekta jeb g-faktoru. Pierādijumi, ar kuriem viņš pamato savu modeli, ir plašāki par testa punktu faktoru analīzi. Gārdners, piemēram, atklājis, ka lielākajai daļai cilvēku maksimālās spējas ir vienā noteiktā jomā, bet pārējās jomās spējas ir tikai viduvējas vai pat zemākas par viduvējāam. Turklāt dažādu spēju parādīšanās un maksimālā izpausme vērojama dažādos dzīves cikla periodos. Kinestētiskās spējas izpaužas visagrāk; muzikālās un personālās – vēlāk. Lai gan iespējamas individuālas atšķirības, šahisti spēju maksimālo izpausmi sasniedz apmēram trīsdesmit piecu gadu vecumā, bet zinātnieki – pat vēlāk. Turklāt, lai cilvēks varētu pilnā mērā izmantot savas spējas, viņam jābūt motivētam strādāt, tās attīstot, un šim darbam vai vingrinājumiem jāsākas jau dzīves pašā sākumā
Ja bērna pasaulē valda harmonija – bērns ir apmierināts ar savu darbošanos un sasniegto rezultātu. Bērns ar patiesu zinātkāri raugās uz kaut ko neparastu savā apkārtnē un vēlās to tuvāk
Izpētīt vai mēģina līdzdarboties. Bērna intelektuālā attīstība norisinās it kā satiekoties diviem pretpoliem – bērna vēlmei gūt emocionālus iespaidus, likt vietā savu aktivitāti un ārējāsvides
ierosinātājiem.Bērna attīstības sākumposmā priekšplānā neizvirzās tiekšanās pēc jaunas
7
informācijas kā tādas šī tiekšanās ir pastiprināta ar emocijām. Dažādi emocionālie pārdzīvojumi virza bērna iepazīšanos ar ārējo pasauli. Tikai noteiktā attīstības stadijā (apmēram pēc 3gadiem) bērna darbībā sāk skaidrāk iezīmēties apzināta tiekšanās pēc lietu un parādību izpratnes. Tāpēc ievērojot šī vecuma īpatnības, gan vecākiem, gan bērnudārza audzinātājām, izglītojot pirmsskolas vecuma bērnus kādā no jomām, jāmēģina to darīt emocionāli saistošā veidā, nepārcenšoties ar verbāliem skaidrojumiem, bet vairāk rādot, darbojoties līdzi.Bērna attīstībai tā ir ļoti svarīga intelektaattīstības stadija, jo, pirmkārt, iemāca bērnu sadarboties ar pieaugušajiem cilvēkiem un citiem bērniem, rada drošības sajūtu un pozitīvo emociju


Atpakaļ  1  [2]  3  Tālāk

Komentāri

Michaelaxiog 3 18
wh0cd990080 Levaquin celexa lexapro


CharlesNen 5 48
wh0cd580804 AUGMENTIN ONLINE


CharlesNen 22 9
wh0cd919547 coreg nolvadex revia buy seroquel online duphaston cymbalta valtrex


Bennyinget 23 1
wh0cd948194 Generic Bentyl Acyclovir Cialis Online


Kennethbab 1 3
wh0cd699136 crestor diflucan propecia 5mg for sale buy furosemide buy buspar effexor 37.5 mg buy triamterene


Alfredavale 1 11
wh0cd242056 avodart order baclofen online prozac


Bennyinget 1 13
wh0cd360391 seroquel online order allopurinol online


Bennyinget 1 16
wh0cd213445 Viagra Online cheap albuterol online diclofenac click this link zithromax azithromycin


Kennethbab 1 18
wh0cd37866 buy inderal


TracyFet 1 19
wh0cd6293 retinal prescription facecream Furosemide erythromycin buy erythromycin bupropion price


CharlesNen 1 21
wh0cd874707 nolvadex pct diclofenac 75 mg crestor 20mg albendazole doxycycline


CharlesNen 3
wh0cd682923 bentyl price viagra tablet home page


CharlesNen 3 2
wh0cd50262 paxil 12.5 generic strattera tadacip bentyl 20 mg acivir


CharlesNen 3 8
wh0cd315545 coreg citalopram xalatan 0.005 augmentin bentyl generic wellbutrin carafate 1gm compazine


Alfredavale 3 15
wh0cd78881 generic triamterene


Michaelaxiog 3 19
wh0cd137015 generic viagra


TracyFet 4 2
wh0cd871759 tretinoin cream 0.1 buy propecia


Eugenephedo 4 4
wh0cd181867 xeloda learn more here buy eldepryl


Mikeskype 11 19
sex chat


TracyFet 14 12
wh0cd577865 buy rimonabant buy amitriptyline online


Alfredavale 14 21
wh0cd621831 where can i buy albendazole cheap indocin


Alfredavale 15
wh0cd283075 hydrochlorothiazide over the counter brand viagra online


Bennyinget 15 2
wh0cd401401 levlen xeloda nolvadex how much does buspar cost atenolol order betapace af package insert


Kennethbab 15 3
wh0cd299308 cephalexin diflucan how much does buspar cost endep vardenafil hydrochloride vermox estrace


CharlesNen 16 14
wh0cd503508 inderal Buy Flagyl Online


CharlesNen 16 22
wh0cd136129 Buy Viagra Soft buy eurax


Bennyinget 17 8
wh0cd91274 tadalafil tadalafil eurax valtrex generic sildalis online furosemide 40 mg diuretic


Bennyinget 17 16
wh0cd781159 buy adalat strattera Buy Lasix


CharlesNen 17 20
wh0cd119898 generic wellbutrin nolvadex online


CharlesNen 18 1
wh0cd883258 AMPICILLIN ANTIBIOTIC


CharlesNen 18 3
wh0cd809783 buy doxycycline buy vardenafil


Michaelaxiog 18 8
wh0cd120783 wellbutrin online


CharlesNen 19 4
wh0cd764933 synthroid cialis buy strattera viagra eurax azithromycin


AaronTof 20
wh0cd561625 colchicine prescriptions


Alfredavale 20 15
wh0cd720088 bentyl cost


Alfredavale 20 17
wh0cd646613 Cialis No Rx buying advair online


CharlesNen 21 4
wh0cd352718 cheapest bentyl online pharmacy prilosec from india provera pills


Bennyinget 21 10
wh0cd58818 hydrochlorothiazide


Alfredavale 21 12
wh0cd850802 cheap lipitor online diflucan over the counter generic tadalafil tadalis sx without prescription


Bennyinget 22 1
wh0cd381336 provera medroxyprogesterone


CharlesNen 22 4
wh0cd307863 benzac rulide buy benadryl azulfidine 500 mg fosamax for osteopenia prevacid


CharlesNen 22 10
wh0cd556902 viagra online purchase avodart Prednisolone


CharlesNen 22 10
wh0cd997752 propranolol er viagra from canada online buy flagyl


CharlesNen 23 10
wh0cd659004 learn more here lipitor


CharlesNen 23 23
wh0cd291632 Triamterene Online


Eugenephedo 24
wh0cd149403 medrol 4 mg dose pack ciprofloxacin cyklokapron buy flagyl buy vermox prednisone indocin 50 mg tablets fluoxetine hcl 20mg


Eugenephedo 24 6
wh0cd2457 triphala flomax alavert


Alfredavale 24 16
wh0cd642783 hydrea 500 mg tofranil shuddha guggulu avapro 150 mg


Alfredavale 24 18
wh0cd393733 triamterene generic eurax propranolol buy revia cymbalta generic


Michaelaxiog 25 9
wh0cd500542 eurax Cost Of Viagra Cialis Coupon generic viagra suhagra


Alfredavale 25 15
wh0cd569313 Online Lipitor


CharlesNen 25 15
wh0cd128455 diarex mirapex alavert meclizine calan entocort ec price alesse


Bennyinget 25 17
wh0cd275406 singulair generic zerit without prescription cordarone meclizine altace procardia


CharlesNen 26 3
wh0cd744869 for more paxil over the counter acyclovir online


CharlesNen 26 7
wh0cd524444 finpecia buy arava aleve


CharlesNen 26 9
wh0cd450971 zestoretic urispas without prescription mestinon amantadine depakote entocort aceon without prescription singulair generic price


CharlesNen 26 11
wh0cd377496 methotrexate stromectol cialis cost comparison cephalexin 500mg solu medrol purchase vardenafil


Alfredavale 26 12
wh0cd773496 valtrex generic levaquin baclofen


Eugenephedo 27 13
wh0cd59701 Diflucan albendazole


CharlesNen 28 9
wh0cd140848 lukol online revia augmentin vardenafil


Alfredavale 29 9
wh0cd610323 cephalexin 500 valtrex generic non prescription


Alfredavale 29 15
wh0cd491990 baclofen 10mg


CharlesNen 29 17
wh0cd169470 diclofenac buy estrace cream online actonel solu medrol apcalis online


CharlesNen 30 3
wh0cd785883 dapoxetine by mail order lipitor price


Alfredavale 30 7
wh0cd741034 Generic Celexa


Michaelaxiog 30 18
wh0cd263899 viagra 100mg pills


CharlesNen 30 20
wh0cd667560 lasix for sale buy avodart buy adalat


CharlesNen 1
wh0cd594092 metformin 500 mg tablet strattera avodart .5 mg furosemide cheap nexium abilify generic


Alfredavale 1
wh0cd300189 Flagyl Buy Viagra Soft purchase albuterol buy elocon online


CharlesNen 1
wh0cd916610 suprax effexor xr Buy Lasix methotrexate online buy amoxil without prescription


CharlesNen 1
wh0cd6295 Provera Pills


Alfredavale 1
wh0cd79768 buy celebrex hydroxyzine atarax indian generic viagra buy baclofen


Kennethbab 1 1
wh0cd300185 cialis 20 mg


CharlesNen 1 1
wh0cd402289 ventolin clindamycin tetracycline buy online click lasix


Kennethbab 1 2
wh0cd798274 methotrexate colchicine no prescription principen


Alfredavale 1 2
wh0cd430912 Cymbalta 40 mg cialis 20 mg


CharlesNen 1 2
wh0cd900379 buy bentyl buy anafranil BUY ANAFRANIL


CharlesNen 1 2
wh0cd679956 zovirax cipro buy provera order fluconazol albuterol ambilify online abana furosemide


Bennyinget 1 3
wh0cd459535 Toradol Online


Bennyinget 1 3
wh0cd386059 Acyclovir erythromycin tretinoin


Alfredavale 1 3
wh0cd165637 ELIMITE ONLINE PHARMACY amoxicillin 500 mg sildenafil


Alfredavale 1 4
wh0cd194261 propecia online diclofenac


Alfredavale 1 4
wh0cd884137 Buy Sildenafil Citrate


Alfredavale 1 5
wh0cd986239 buy suhagra


CharlesNen 1 5
wh0cd149405 vermox abilify cost without insurance elocon medrol furosemide lisinopril drug kamagra estrace


Kennethbab 1 5
wh0cd222879 anafranil weight loss elimite Wellbutrin Lowest Prices


Bennyinget 1 6
wh0cd794448 additional reading anafranil for anxiety


Alfredavale 1 6
wh0cd280122 buy diflucan no prescription arimidex yasmin buspar


CharlesNen 1 6
wh0cd427068 effexor xr where to buy tetracycline buy zetia baclofen buy azithromycin biaxin 500 mg amoxicillin prescription


Alfredavale 1 12
wh0cd970012 acyclovir 400 mg Amoxil Levothyroxine Without Rx


CharlesNen 1 12
wh0cd133178 get the facts cafergot erythromycin drug strattera cost desyrel 50 mg albendazole online


Bennyinget 1 13
wh0cd161800 Effexor XR 300 mg buy viagra generic nexium canada


Kennethbab 1 13
wh0cd557791 more helpful hints Amoxicillin Online


Kennethbab 1 13
wh0cd263893 acyclovir triamterene buy paxil


Michaelaxiog 1 19
wh0cd707490 atenolol 25mg generic for asacol hd fluoxetine


Bennyinget 1 25
aceon


Michaelaxiog 2 2
wh0cd154542 deltasone cheap tadalafil


Michaelaxiog 2 21
wh0cd479772 advair diskus pharmacy


sveiks 4 2
Vari lūdzu pateikt kādas grāmatas izmantoji veidojot šo darbu?