Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas un risinājumi

676 0

Diplomdarbs “Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas un risinājumi”

ANOTĀCIJA

Izvēlētā diplomdarba tēma “Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas un risinājumi”. Šī tēma ir izvēlēta, jo mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir svarīgs faktors valsts stabilizācijā. Daudzas pārejas problēmas, kas saistītas ar bezdarbu, var atrisināt vai arī mazināt tās ar mazās uzņēmējdarbības attīstības palīdzību. MVU nodrošina valsts budžeta līdzekļu papildināšanas avotus. Tādā veidā, izveidojot jaunas darba vietas, ražojot sabiedrībai nepieciešamās preces un pakalpojumus, tajā pašā laikā patērējot arī citu uzņēmumu produkciju. MVU kļūst pa ar svarīgu faktoru Latvijas ekonomikas attīstībā. Tādēļ ir interesanti izvērtēt MVU attīstības tendences līdz šim brīdim un nākotnē.

Šajā diplomdarbā uz statistisko datu un pētījuma rezultātu pamata ir dots MVU raksturojums, izanalizēti tās attīstības tendences, kā arī atklāti faktori, kuri ietekmē MVU veiksmīgu attīstību. Darbā tiek aprakstītas dažādas valsts atbalsta programmas, kā arī prognozētas MVU attīstības perspektīvas nākotnē pēc iespējamās iestāšanās Eiropas Savienībā.

АНОТАЦИЯ

Предметом данной работы является тема „Проблемы и их решения в развитии малых и средних предприятий”. Данная тема актуальна, потому что малые и средние предприятия (МСП) являются важным фактором в стабилизации государственной экономики. Многие проблемы переходного периода, связанные с безработицей, можно решить или уменьшить с помощью малого предпринимательства. МСП служат источником пополнения средств государственного бюджета. Таким образом, создавая новые рабочие места, производя необходимые обществу товары и услуги, в то же время потребляя продукцию других предприятий, малый и средний бизнес становится важным фактором в развитии экономики Латвии. Поэтому интересно изучить тенденции развития МСП до данного момента и в будущем.

В данной дипломной работе на основе статистических данных и результатов анализов, предоставлена характеристика малых и средних предприятий, проанализированы тенденции их развития, а также выявлены факторы, влияющие на успешное развитие данного вида бизнеса. Также в работе рассмотрены различные программы государственной поддержки, сделан прогноз перспектив развития МСП в будущем после возможного вступления в Европейский союз.

ANNOTATION

IE¬VADS

Tirgus attiecību attīstībai Latvijā pašreizējā posmā ir nepieciešami mazās un vidējās uzņēmējdarbības aktivizācija. Ņemot vērā starptautisko praksi, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) parādīšanās un izaugsme apliecina tirgus vides formēšanos. MVU ir spējīgi praktiski nekavējoties reaģēt uz visa veida tirgus izmaiņām un prasībām, kā arī apmierināt konkrētu patērētāju specifiskās prasības. MVU elastība ir to konkurētspējas priekšrocība. Ja netiek ievērotas sabiedrības prasību tendences MVU jārēķinās ar savu pastāvēšanu. MVU elastība, ņemot vērā to masu un īpatsvaru ekonomikā, liek lieliem uzņēmumiem pievērst uzmanību savām pielāgošanās spējām. Valstīs ar attīstītu tirgus ekonomiku un augstu zinātniski tehniskā potenciāla attīstību nozīmīga loma ir mazām jaunieveduma firmām. Par nelielu firmu efektivitāti jaunieveduma procesā liecina šādi dati, pēc ASV nacionālā zinātniskā fonda analīzes par katru firmas ieguldīto dolāru zinātniski pētnieciskajā darbā ar darbinieku skaitu ne vairāk kā 100 cilvēki firmas ieviesa 4 reizes vairāk jauninājumu nekā firmas, kurās darbinieku skaits ir no 100 līdz 1000 cilvēkiem, un 24 reizes vairāk nekā uzņēmumi, kuros darbinieku skaits pārsniedz 1000. Jauninājumu ieviešanas tempi šajos uzņēmumos ir par trešdaļu ātrāki nekā lielajos uzņēmumos.

MVU darbības attīstību regulāri analizē. Lai labāk varētu izvērtēt MVU attīstības problēmas, tiek veiktas dažādas uzņēmumu aptaujas (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – LTRK) un statistiskie pētījumi (Centrālā Statistikas pārvalde – CSP). Balstoties uz rezultātu pamata valdība izstrādā MVU atbalsta politiku.

MVU ir svarīgs faktors valsts stabilizācijā tāpēc, ka daudzas pārejas perioda problēmas, kas ir saistītas ar bezdarbu, var atrisināt vai arī mazināt tās ar mazās uzņēmējdarbības attīstības palīdzību. Patlaban MVU ko¬pu¬mā tiek no¬dar¬bi¬nā¬ti ap¬tu¬ve¬ni 70 % no vi¬sa valsts dar¬ba¬spē¬ka. MVU sa¬ra¬žo vai¬rāk ne¬kā 65 % no iekš¬ze¬mes kop¬pro¬duk¬ta un tie vei¬do vai¬rāk ne¬kā 99 pro¬cen¬tus no vi¬su uz¬ņē¬mu¬mu kop¬skai¬ta. MVU nodrošina valsts budžeta līdzekļu papildināšanas avotus. Tādā veidā, izveidojot jaunas darba vietas, ražojot sabiedrībai nepieciešamās preces un pakalpojumus, tajā pašā laikā patērējot arī citu uzņēmumu produkciju, MVU kļūst par svarīgu faktoru Latvijas ekonomikas attīstībā.

Šī darba mērķis ir izvērtēt MVU darbības problēmas un kādā veidā tās tiek risinātas. Bez tam darbā ir aplūkots MVU attīstība tendences laika posmā no 1991.- 2003.gadam. Ļoti svarīgs jautājums, kas apskatīts šajā darbā, ir MVU attīstības perspektīvas nākotnē, gadījumā, ja Latvija iestājas Eiropas Savienībā (ES).

Izvirzītā mērķa sasniegšanai, pamatojoties uz statistikas un pētījumu datiem, diplomdarbā risināmie uzdevumi ir šādi:

– Analizēt MVU pēc to darbības formas, jomas un kapitāla sadalījuma;

– Pētīt MVU attīstības tendences un ietekmējošos faktorus;

– Noskaidrot attīstības perspektīvas nākotnē pēc gaidāmās Latvijas iestāšanās ES.

– Uz veiktā darba pamata ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.

Darbā autors izmanto dažādus pētījumus, Ekonomikas ministrijas izstrādātās attīstības programmas un statistiskos datus no Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP).

1. MVU VIS¬PĀ¬RĒ¬JAIS RAK¬STU¬RO¬JUMS.

1.1. MVU PAMATNOSTĀDNES.

Pa¬trei¬zē¬jā si¬tu¬āci¬jā ne¬pa¬stāv vie¬no¬ta zi¬nāt¬nis¬ka pa¬ma¬to¬ta de¬fi¬nī¬ci¬ja, kas ap¬rak¬stī¬tu to, kas ir MVU. Vis¬pā¬rī¬gā va¬ri¬an¬tā MVU tiek de¬fi¬nēts kā ne¬at¬ka¬rī¬gi uz¬ņē¬mu¬mi, ku¬ros no¬dar¬bi¬nā¬to skaits ir ma¬zāks par kā¬du no¬teik¬tu lie¬lu¬mu:

Kla¬si¬fi¬kā¬ci¬ja No¬dar¬bi¬nā¬to skaits

Mikro uz¬ņē¬mums < 10 no¬dar¬bi¬nā¬to

Mazs uz¬ņē¬mums 10 – 49 no¬dar¬bi¬nā¬to*

Vi¬dējs uz¬ņē¬mums 50 – 249 no¬dar¬bi¬nā¬to*

Liels uz¬ņē¬mums > 250 no¬dar¬bi¬nā¬to

*- ie¬skai¬tot

Lat¬vi¬jā ma¬zie uz¬ņē¬mu¬mi, ku¬ros no¬dar¬bi¬na līdz 50 strā¬dā¬jo¬šo, un vi¬dē¬jie – līdz 250 strā¬dā¬jo¬šo, ko¬pu¬mā ir ap 42 tūk¬sto¬šiem un vei¬do vai¬rāk ne¬kā 99 pro¬cen¬tus no vi¬su uz¬ņē¬mu¬mu kop¬skai¬ta. Ma¬zie un vi¬dē¬jie uz¬ņē¬mu¬mi vei¬ci¬na sa¬bied¬rī¬bas vi¬dus¬slā¬ņa vei¬do¬ša¬nos, pa¬lie¬li¬na dar¬ba de¬vē¬ju skai¬tu, dod no¬zī¬mī¬gu ie¬gul¬dī¬ju¬mu jaun¬u dar¬ba vie¬tu skai¬ta pa¬lie¬li¬nā¬ša¬nā. Pēc pē¬dē¬jiem da¬tiem, ma¬zos un vi¬dē¬jos uz¬ņē¬mu¬mos ko¬pu¬mā tiek no¬dar¬bi¬nā¬ti ap¬tu¬ve¬ni 70 % no vi¬sa valsts dar¬ba¬spē¬ka. Ma¬zie un vi¬dē¬jie uz¬ņē¬mu¬mi sa¬ra¬žo vai¬rāk ne¬kā 65 % no iekš¬ze¬mes kop¬pro¬duk¬ta, un sniedz no¬zī¬mī¬gu ie¬gul¬dī¬ju¬mu valsts bu¬dže¬ta vei¬do¬ša¬nā un no¬dar¬bi¬nā¬tī¬bas pro¬blē¬mas ri¬si¬nā¬ša¬nā [3;6].

Ta¬ču, sa¬lī¬dzi¬not ar ci¬tām Bal¬ti¬jas val¬stīm, Lat¬vi¬jā to¬mēr ir zems tāds eko¬no¬mis¬kās ak¬ti¬vi¬tā¬tes rā¬dī¬tājs kā uz¬ņē¬mu¬mu skaists uz ie¬dzī¬vo¬tā¬jiem – Lat¬vi¬jā ir ti¬kai 17 uz¬ņē¬mu¬mu uz 1000 ie¬dzī¬vo¬tā¬jiem.

Pēc 2002.ga¬da 30.augus¬ta “Ma¬zo un vi¬dē¬jo uz¬ņē¬mu¬mu na¬ci¬onā¬lā fo¬ru¬ma” da¬tiem, šo¬brīd Lat¬vi¬jā ir 17 uz¬ņē¬mu¬mi uz 1000 ie¬dzī¬vo¬tā¬jiem, no ku¬riem, pie tam, pus¬e at¬ro¬das Rī¬gā. Tas at¬pa¬liek no vi¬dē¬jiem rā¬dī¬tā¬jiem Ei¬ro¬pas Sa¬vie¬nī¬bas (ES) val¬stīs, kur to ir vai¬rāk ne¬kā 50. Igau¬ni¬jā ir 38 uz¬ņē¬mu¬mi uz 1000 ie¬dzī¬vo¬tā¬jiem, un tas ir te¬pat mums kai¬mi¬ņos, pie tam mums vēl ma¬zā¬kā val¬stī.

Par ma¬za¬jiem un vi¬dē¬jiem uz¬ņē¬mu¬miem tiek uz¬ska¬tī¬ti tā¬di, ku¬ros dar¬bi¬nie¬ku skaits ne¬pār¬sniedz 250. Ta¬ču ofi¬ci¬āla¬jā sta¬tis¬ti¬kā ir uz¬skai¬tī¬ti ti¬kai tie uz¬ņē¬mu¬mi, ku¬riem ir jā¬ies¬niedz ga¬da pār¬ska¬ti Uz¬ņē¬mu¬mu re¬ģis¬trā (UR).

Ma¬zā un vi¬dē¬jā biz¬ne¬sa uz¬ņē¬mu¬ma kri¬tē¬ri¬ji no¬teik¬ti li¬ku¬ma “Par uz¬ņē¬mu¬mu ie¬nā¬ku¬ma no¬dok¬li” 17.pan¬ta 1.da¬ļā un li¬ku¬ma “Par uz¬ņē¬mu¬mu ga¬da pār¬ska¬tiem” 24.pan¬tā.

Ter¬mins “ma¬zais uz¬ņē¬mums” pir¬mo¬reiz ti¬ka mi¬nēts LR li¬ku¬mā “Par uz¬ņē¬mu¬mu ie¬nā¬ku¬ma no¬dok¬li” (stā¬jās spē¬kā ar 01.04.1995.) un ir sais¬tīts ar to da¬ļu, ku¬ra pa¬redz no¬dok¬ļu at¬vieg¬lo¬ju¬mus. LR li¬kums “Par uz¬ņē¬mu¬mu ie¬nā¬ku¬ma no¬dok¬li” no¬sa¬ka 20% no¬dok¬ļu at¬lai¬di uz¬ņē¬mu¬miem no ap¬rē¬ķi¬nā¬tā uz¬ņē¬mu¬mu ie¬nā¬ku¬ma no¬dok¬ļa.

Ma¬zā (vi¬dē¬jā) uz¬ņē¬mēj¬dar¬bī¬ba ir uz¬ņē¬mēj¬dar¬bī¬ba, ku¬ru pār¬stāv ma¬zie (vi¬dē¬jie) uz¬ņē¬mu¬mi, kas ne¬pār¬sniedz vis¬maz di¬vus no li¬ku¬ma “Par uz¬ņē¬mu¬mu ie¬nā¬ku¬ma no¬dok¬li” 17.pan¬ta 1.da¬ļas trim kr ri¬tē¬ri¬jiem:

– pa¬mat¬lī¬dzek¬ļu bi¬lan¬ces ga¬lī¬gā vēr¬tī¬ba – 70 000 la¬tu;

– ne¬to ap¬gro¬zī¬ju¬ma ga¬lī¬gais lie¬lums – 200 000 la¬tu;

– strā¬dā¬jo¬šo vi¬dē¬jais ga¬lī¬gais skaits – 25 cil¬vē¬ki.

Jē¬dziens “vi¬dē¬jā uz¬ņē¬mēj¬dar¬bī¬ba” li¬kum¬do¬ša¬nā kā at¬se¬višķs pos¬te¬nis nav iz¬da¬līts. Prak¬sē tā for¬mu¬lē¬ju¬mam iz¬man¬to dar¬bi¬nie¬ku ga¬lī¬gā skai¬ta, ne¬to ap¬gro¬zī¬ju¬mu ga¬lī¬gā lie¬lu¬ma un bi¬lan¬ces ga¬lī¬gā re¬zul¬tā¬ta kri¬tē¬ri¬jus, ko no¬tei¬ku¬ši li¬ku¬ma “Par uz¬ņē¬mu¬mu ga¬da pār¬ska¬tiem” 24. un 54. pants. Tas ir, uz vi¬dē¬jo biz¬ne¬su at¬tie¬ci¬nā¬mi uz¬ņē¬mu¬mi, ku¬riem ir rak¬stu¬rī¬gi di¬vi no se¬ko¬jo¬šiem trim kri¬tē¬ri¬jiem:

– bi¬lan¬ces re¬zul¬tāts virs 100 000 la¬tiem, bet zem¬āks par 1000000latu;

– ne¬to ap¬gro¬zī¬jums virs 200 000 la¬tiem, bet zem 2 400 000 la¬tiem;

– dar¬bi¬nie¬ku vi¬dē¬jais skaits pār¬ska¬ta ga¬dā virs 25 cil¬vē¬kiem, zem 250 cil¬vē¬kiem.

Bet tas ir tī¬ri ana¬lī¬tisks ie¬da¬lī¬jums, jo mū¬su valsts li¬kum¬do¬ša¬nas ak¬tos nav sniegts ka¬te¬go¬ri¬jas “vi¬dē¬jā uz¬ņē¬mēj¬dar¬bī¬ba” kon¬krēts for¬mu¬lē¬jums, kaut arī prak¬sē šis ter¬mins tiek lie¬tots sa¬mē¬rā bie¬ži [9;61].

Ap¬šau¬bāms ir arī ma¬zā un vi¬dē¬jā biz¬ne¬sa uz¬ņē¬mu¬mu ap¬vie¬no¬jums vie¬nā sta¬tis¬ti¬kas rin¬dā. Prak¬se ap¬lie¬ci¬na, ka starp šiem di¬viem uz¬ņē¬mēj¬dar¬bī¬bas vei¬diem ne¬var no¬vilkt ro¬be¬žu: sā¬kot ar ma¬zo biz¬ne¬su, uz¬ņē¬mums pa¬kā¬pe¬nis¬ki pa¬lie¬li¬na eko¬no¬mis¬kās at¬tīs¬tī¬bas tem¬pus un pār¬iet jaun¬ā kva¬li¬tā¬tē. Šai jaun¬ajai kva¬li¬tā¬tei ir r

. . .

Komisijas priekšsēdētājs _________________________ J.Kravalis

Join the Conversation