:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Meži ir Latvijas nacionālā bagātība, kura saglabājama un vairojama, lai apmierinātu sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vajadzības. Latvijas iedzīvotājus ar mežu vienmēr ir saistījušas saimnieciskas, kultūrvēsturiskas un emocionālas saites, kuras veidojušās gadsimtu laikā. Mežs nav mērāms tikai latos un kubikmetros, tas pilda neaizstājamas ekoloģiskās un sociālās funkcijas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Latvijas meža politika ir formulēta lai: • saskaņotu Latvijas meža nozares attīstības vispārīgos mērķus; • noteiktu šo mērķu sasniegšanas stratēģiju.

Darbs:

Satura rādītājs
Satura rādītājs 2
Latvijas mežu politika (mērķi un principi) 5
Meža politikas mērķi 5
Mežs un meža zemes 6
Īpašums uz mežu 6
Ekonomiskie jautājumi 7
Mežs un vide (ekoloģiskie jautājumi) 9
Meža sociālie jautājumi 10
Valsts loma ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nodrošināšanā 11
Mežizglītība, mežzinātne un informācija 13
Mežizglītība 13
Mežzinātne 13
Meža informācija 14
Mežsaimniecība un mežrūpniecība 14
Valsts pienākums ir pasludināt šādas aksiomātiskas patiesības 16
Mūsdienīgam mežam jābūt 17
Mūsdienīgai mežsaimniecībai 17
Līdzekļi mērķu sasniegšanai 17
Meža zinātne un izglītība 17
Mežsaimniecības projektēšana 18
Meža lielsaimniecību izveidošana 18
Latvijas meži 18
Pēc piederības Latvijas meži uz 2000.gada 1.janvāri sadalījās šādi 19
Meža dinamika 19
Meža resursi 20
Valdošās koku sugas 20
Koksnes krāja atkarībā no augšanas apstākļu tipu grupām 21
Mežaudžu vecumstruktūra 21
Meža vides aizsardzība 22
Aizsargājamie parki (Gaujas Nacionālais parks) 23
Mežoles projekts 24
Dabisko un potenciāli dabisko mežaudžu biotropu iedalījums pēc tipiem 26
Koksnes resursu ieguve(1996. gads - 1999. gads) 27
Meža atjaunošana 30
Meža atjaunošana pa sugām (ha) 30
Meža kultūru ierīkošanas apjomi pa apsaimniekotāju 31
Neapmežoto izcirtumu vecuma struktūra 31
Operatīvās ziņas par meža atjaunošanu un ieaudzēšanu 31
Kalsnavas čiekurkalte 32
Rendas čiekurkalte 32
Sēklu plantācijas 33
Valsts virsmežniecību kokaudzētavas 36
href="{main_url}nomas-kokaudztavas.html">Nomas kokaudzētavas 36

Privātās kokaudzētavas 37
Meža veselība 37
Meža veselības stāvoklis Latvijā 38
Reģionālā meža monitoringa rezultāti 1999. gadā 38
Vainagu defoliācija 38
Koku sadalījums pa defoliācijas klasēm 1998. gadā (%) 38
Mežu veselības stāvokļa dinamika 39
Secinājumi par Latvijas mežiem 39
Lapu koki 40
Skuju koki 41
Kaitēkļi un Slimības 44
Egļu astoņzobu mizgrauzis 44
Priežu sprīžotājs 47
Priežu lūsngrauži 49
Kaitēkļu un slimību perēkļu platības (ha) 51
Meža aizsardzības pasākumi (ha) 51
Meža ugunsgrēki 52
Informācija par meža ugunsgrēkiem (ha) (01.01.00-19.10.00) 53
Latvijas mežainums 54
Meža sadalījums pēc augšanas apstākļu tipiem 55
Meža kategorijas 55
Meža sadalījums pa īpašumu veidiem 56
Valsts Meža dienesta funkcijas: 56
Meža kopšana 57
latvijas mežos medību saimniecības un kolektīvi 60
Medību saimniecības konsultatīvā padome 60
VMD pieaicinātie speciālisti: 60
Medību saimniecības konsultatīvās padomes nolikumā fiksēti šādi mērķi un uzdevumi: 61
Nomedīto dzīvnieku skaits medību sezonā 62
1999./2000.gada medību sezonā 62
1998./99.gada medību sezonā 63
1997./98.gada medību sezonā 64
1995./96.gada medību sezonā 65
Latvijas meža dienas 65
Recenzija 67Meža politikas mērķi
Meža nozares attīstības stratēģijas un taktikas mērķus un pamatprincipus ilgam laika periodam Latvijā nosaka Latvijas meža politika (MP). Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, Latvijas meža politikai ir noteikts vispārīgais mērķis - meža un meža zemju ilgtspējīga (nenoplicinoša) apsaimniekošana,
MP kontekstā "ilgtspējīga" apsaimniekošana nozīmē meža un meža zemju pārvaldīšanu un izmantošanu tādā veidā un pakāpē, lai saglabātos to bioloģiskā daudzveidība, produktivitāte, atjaunošanās spēja, vitalitāte un potenciālā spēja veikt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, nacionālā un globālā līmenī tagad un nākotnē, kā arī, lai neizraisītu draudus citām ekosistēmām" (Helsinku rezolūcija Nr.1).
MP pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Republikas ratificētās starptautiskās konvencijas un starptautiskie līgumi, valdības parakstītas starptautiskās vienošanās, nacionālās meža apsaimniekošanas tradīcijas un pieredze, un zinātniski pamatotas Latvijas dabas, sociālās un ekonomiskās likumsakarības.Mežs un meža zemes
Mežs ir Latvijas vides nozīmīga sastāvdaļa. Ņemot vērā meža nozīmīgumu vides saglabāšanā, cilvēku sociālo vajadzību apmierināšanā un tautsaimniecībā, MP mērķi ir:
• nodrošināt esošās meža platības nesamazināšanos, nosakot meža zemes transformācijas ierobežojumus;
• nodrošināt meža zemju ražības un vērtības saglabāšanu un paaugstināšanu;
• veicināt lauksaimnieciski un citādi neizmantojamo zemju apmežošanu, izmantojot valsts rīcībā esošos veicināšanas mehānismus.
Šo principu ievērošana ļaus palielināt meža zemju platību un īpatsvaru un ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.Īpašums uz mežu
Latvijas meži var piederēt valstij, pašvaldībām un fiziskajām vai juridiskām personām. To regulē Latvijas Republikas likumi, visiem īpašniekiem garantējot vienādas tiesības un nosakot vienādus pienākumus, īpašumtiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību.
Visu īpašnieku mežos tiks realizēti vienoti meža apsaimniekošanas pamatprincipi.
Valsts meža īpašums ir valsts kapitāls un garants Latvijas cilvēku ekoloģisko un sociālo interešu realizācijai. Visi meži ir pamats to īpašnieku ekonomisko interešu realizācijai. Valsts meža īpašums saglabājamas pašreizējā platībā un tādā veidā, kas nodrošina šo mežu efektīvu apsaimniekošanu.
Ekoloģisko un sociālo funkciju veikšanai īpašnieks savā meža var noteikt papildus apsaimniekošanas ierobežojumus. Ja valsts noteikto ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošana rada jaunus saimnieciskās darbības papildus ierobežojumus citu īpašnieku mežos, kas rada būtiskus ekonomiskos zaudējumus, to īpašniekiem ir tiesības uz kompensāciju.
Īpašniekiem īpašumtiesību nostiprināšana dod ilglaicīgu un drošu saimniecisko un ekonomisko patstāvību savā mežā.
Netiek pieļauta tālāka meža īpašumu sadrumstalošana, t.sk. privāto mežu mantošanas gadījumos.
Mežs neatkarīgi no īpašnieka ir nacionālā bagātība, tāpēc tas ir brīvi pieejams visiem izņemot gadījumus, kad to ierobežo likums vai likumpamatoto tiesību aktu noteiktā kārtība, bet meža produktu izmantošana ierobežojama meža īpašnieku interesēs.Ekonomiskie jautājumi
Meža politikas ekonomiskais mērķis ir nodrošināt meža nozares ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, ievērojot ekoloģiskos un sociālos nosacījumus, un dot maksimāli iespējamo pievienotās vērtības pieaugumu.
Valsts mežs, ņemot vērā tā specifiskās publiskās


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Tālāk