:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

starp kādas teritorijas ezeru kopplatību un šīs teritorijas platību.

„Zilo karogu kustība” - ir kustība, kurā ir apvienojušies Eiropas valstu pludmaļu un jahtu ostu īpašnieki.

Augsne - ir Zemes garozas auglīgā virskārta.

Augsnes cilmiezis - ir Zemes virskārtā esošie nogulumi, no kuriem izveidojusies augsne.

Humuss - trūdvielas-augsnes organiskā daļa, kas radusies bioķīmiski pārveidojoties augu un dzīvnieku atliekām.

Podzolēšanās process - augsnes virsējie horizonti kļūst skābāki, no tiem tiek izskalotas barības vielas.

Augsnes cilmiezis - ir dažādu minerāldaļiņu sakopojums.

Augsnes erozija - process, kurā augsnes daļiņas tiek noskalotas pa nogāzi uz leju.

Meža tips - ir apgabals ar relatīvi viendabīgu koku un krūmu, kā arī zemes sedzes augu sastāvu.

Koksnes krāja - ir koksnes daudzums uz platības vienību.

Biotops - ir noteiktai sugai piemērota dzīvesvieta.

Saimniecības jeb ekonomiskā ģeogrāfija - ir ģeogrāfijas zinātnes apakšnozare, kas pēta saimniecības attīstību.

Valsts saimniecība - ir katrai valstij raksturīgā ražošanas patēriņa sadales un aprūpes sistēma.

Saimniecības nozare - ir vēsturiski veidojušies uzņēmumi un iestāžu kopums, kam ir līdzīga produkcija.

Infrastruktūra - ir saimniecisko, transportu, sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un apkalpes objektu kopums.

Teritoriālā darba dalīšana - ir dažādu darbu procesu nodalīšanās ražošanas attīstības gaitā.

Teritorijas specializācija - konkrētiem apstākļiem piemērotākā saimniecības nozares koncentrācja kādā teritorijā.

Denacionalizācija - konfiscēta vai nacionalizēta īpašuma atdošana atpakaļ īpašniekam.

Privatizācija - valsts vai pašvaldības īpašuma nodošana privātīpašumā.

IKP - ir noteiktā periodā valstī saražotās produkcijas apjoms naudas izteiksmē.

NKP - ir noteiktā laika periodā valstī saražotās produkcijas un pakalpojumu apjoms naudas izteiksmē, no kura atskaita ārzemju firmu šajā valstī radīto vērtību, kuram pieskaita šīs valsts ārzemēs esošo uzņēmumu ražojumu un pakalpojumu vērtību.

Ražošanas augšanas temps - Nosaka - ražošanas rādītājus noteikta perioda beigās dalot ar attiecīgajiem rādītājiem perioda sākumā(%).

Bioloģiskā daudzveidība - gan sugu, gan ekosistēmu daudzveidība kādā teritorijā.

Augsnes auglība - ir augsnes spēja nodrošināt augiem nepieciešamos augšanas apstākļus.

Meliorācija - Ir zemes uzlabošanas pasākuma komplekss, kas ietver zemes nosusināšanu, krūmu izciršanu, akmeņu novākšanu, tīruma ieviešanu.

Ekstensīvā lauksaimniecība - saimniekošanas veids, kad produkcijas pieaugumu iegūst apstrādājot vairāk zemes un audzējot vairāk lopu.

Intensīvā lauksaimniecība - ir saimniekošanas veids, kad produkcijas apjoma pieaugumu panāk paaugstinot kultūraugu ražību un lopu produktivitāti.

Teritorijas lauksaimniecības specializācija - veido konkrētiem apstākļiem piemērotāko nozaru attīstību.

Tehnoloģiskais parks - rajons, kurā koncentrējas universitātes un

zinātnes izpētes centri.

Ražošanas infrastruktūra - transporta, sakaru, tirdzniecības objekti, kuri nodrošina ražošanu.

Sociālā infrastruktūra - iedzīvotāju atpūtas un aprūpes objekti.

Kravu pārvadājumi - transporta ekonomisko darbību raksturojošs rādītājs, nosaka Tonnās.

Kravu apgrozījums - transporta ekonomisko darbību raksturojošs rādītājs, nosaka tonnkilometros (reizina lielumu ar attālumu).

Pasažieru apgrozība- rādītājs, kurš raksturo pasažieru pārvietošanās apjomu, izmantojot transporta līdzekļus.

Rekreācija - cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā.

Banku aktīvi - ir visi bankām piederošie naudas līdzekļi, kuri tiek izmantoti bankas finansiālajās operācijās.

Vide - visu ārējo apstākļu kopums.

Sadzīves atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, ko persona izmet kā nederīgu.

Bīstamie atkritumi - ir saimnieciskās vai citas darbības rezultātā radušies bīstamie atlikumi.

Apglabājamie atkritumi - ir speciāli aprīkotā atkritumu uzglabāšanas vietā novietotie atkritumi.

Starptautiskā darba dalīšana - valsts specializēšanās tādu produkcijas veidu ražošanā, kuriem ir vislabvēlīgākie apstākļi konkrētajā valstī.

Reeksports - no ārzemēm ievestu preču izvešana uz kādu citu valsti.

Eksports - preču izvedums uz ārvalstīm.

Imports - preču ievedums no citām valstīm.

Ārējās tirdzniecības bilance - valsts eksporta un importa vērtības attiecība.

Ārējās tirdzniecības saldo - starpība starp eksporta un importa vērtību zināmā laika periodā.

Ainava - ir atšķirīgs zemes virsas nogabals, kuras raksturu un veidolu nosaka daba un cilvēka darbība.

Īpaši atbalstāmie reģioni - ir valsts īpaši atbalstītās teritorijas, kurām tiek piešķirtas papildu investīcijas un nodokļu atlaides.

Federatīva valsts - valsts, kurā ir politiski patstāvīgas teritoriālās vienības ar zināmām pašnoteikšanās vienībām.

Demogrāfija - zinātne par iedzīvotāju skaitu un sastāvu

Demogrāfiskais sprādziens - strauja dzimstības un iedzīvotāju dabiskā pieauguma palielināšanās

Depopulācija - valsts iedzīvotāju skaita absolūta samazināšanās.

Fertilais koeficents - rāda, cik bērnu vidēji ir vienai sievietei produktīvajā vecumā (no 15-49 gadiem).

Migrācija - iedzīvotāju pārvietošanās valsts teritorijā vai pārceļošana no vienas valsts uz citu valsti.

Reemigrācija - bijušo emigrantu atgriešanās atpakaļ dzimtenē

Bēgļi - personas, kas pamatoti baidās no vajāšanas savas rases, reliģiskās piederības vai tautības dēļ, piederības dēļ sociālajai grupai vai politiskās pārliecības dēļ.

Deportācija - pamatiedzīvotāju izsūtīšana un iebraucēju izraidīšana no valsts.

Darbspējīgie iedzīvotāji - visi iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji - dažādās sfērās nodarbinātie darbspējīgie iedzīvotāji.

Cilvēku rases - noteiktā teritorijā vēsturiski izveidojušās cilvēku kopas, kurām ir līdzīgas fiziskās pazīmes. Šīs pazīmes veidojušās pakāpeniski, piemērojoties apdzīvotās teritorijas dabas apstākļiem.

Etnoss - bioloģiski sociāla cilvēku kopa, kas izveidojusies ilgstošas vēsturiskās attīstības rezultātā noteiktā dabas vidē un kuru vieno kopēja kultūra, valoda, mentalitāte, vienādas antropoloģiskas īpatnības.

Tauta - uz etnosa pamata vēsturiski izveidojies noteiktas valsts iedzīvotāju kopums.

Nācija - uz vienas vai vairāku tautu pamata izveidojusies cilvēku sabiedrība, kuru vieno vēsturiskās attīstības, valodas, kultūras, saimnieciskās un politiskās dzīves kopība.

Urbanizācija - straujš pilsētu iedzīvotāju skaita pieaugums, pilsētu skaita, robežu un funkciju paplašināšanās, rūpniecībai koncentrējoties lielās pilsētās.

Aglomerācija - pilsētkopa ar saplūstošu apbūvi, vienotu satiksmes ceļu tīklu un ciešiem savstarpējiem sakariem. Tā var būt viens organizējošs centrs - mono centriska aglomerācija - vai vairāki - poli centriska aglomerācija.

Megapole - pilsētu aglomerāciju grupa ar poli centrisko struktūru.

Antropogēnā ainava - cilvēka darbības rezultātā izmainīta dabas ainava.

Sāhela - dabas apgabals: ziemeļu puslodes sausās savannas, kuras robežojas ar tuksnesi.

Pasaules saimniecība - sarežģīta ekonomiskā sistēma, kuru veido savstarpēji saistītu un savstarpēji atkarīgu nacionālo saimnieku kopums.

Energoietilpīga nozare - saimniecības nozare, kas patērē lielu daudzumu kurināmo enerģisko resursu.

Materiālietilpīga nozare - rūpniecības nozare, kuras attīstībai nepieciešams liels izejvielu daudzums.

Darbietilpīga nozare - saimniecības nozare, kuras produkcijas ražošanas izmaksās lielāko daļu veido izlietotā darba vērtība.

Zinātņietilpīga nozare - saimniecības nozare, kura nosaka zinātniski tehnisko progresu, kā arī nozare, kura savā attīstībā izmanto jaunākos zinātnes sasniegumus.

Ražošanas kooperācija - darba organizācijas veids, kurā notiek sadarbība viena darba procesa ietvaros vai savstarpēji saistītos darba procesos.

Enerģētika - saimniecības nozare, kura nodarbojas ar energoresursu ieguvi, to pārstrādi elektroenerģijā un šīs produkcijas piegādi patērētājiem.

Globalizācija - process, kura galvenā pazīme ir intensīva pasaules tirdzniecības izaugsme salīdzinājumā ar valsts iekšējo tirdzniecību.

Mežsaimniecība - saimniecības nozare, kurā nodarbinātie veic meža stādīšanu, kopšanu utt.

Mežrūpniecība - nozare, kas ietver kokmateriālu sagatavošanu.

Mežainums - Meža platība procentuāli no konkrētās teritorijas kopplatības.

Metalurģija - rūpniecības nozare, kura nodarbojas ar metālu ražošanu un pirmsapstrādi.

Ūdensietilpīga


Atpakaļ  1  [2]  3  Tālāk

Komentāri

JamesFlina 14 59
payday loans bad credit view site payday loans bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - direct lenders for bad credit


JoeFlina 15 36
online essay writing service write my essay online Read More Here Read Full Report


Online Payday Loan 1 20
payday loans lenders online payday advance cash advance loan cash advance


Loans For Bad Credit 3 4
a payday loan payday loan online payday payday


Paper Writer Free 3 8
writing a paper research paper research papers research paper


JoeFlina 4 3
buy a college essay buy an essay buy essay online buy an essay for college


JamesFlina 10 13
online loan online payday loan lenders payday loans online https://onlineloans.us.com/ - loans online


JamesFlina 10 20
quick payday loans quick cash loans quick payday loan today https://quickloans.us.com - easy loan site reviews


Speedycash 11 13
quicken personal loans quick cash loans reviews quick short term loans quick loans for bad credit


Personal Loans 11 21
personal loans bad credit how to get approved for a loan with bad credit personal loans bad credit guaranteed bad credit personal loans


JoeFlina 12 18
help me write my college essay college essay help writing essays for college writing essay for college


JoeFlina 13
college essay prompts help writing a narrative essay college essays help essay


Tamika 15 18
payday loans online bad credit
loan guarantee
castle payday loans
samedayloan
pay day loans


PamFlina 19 16
pay day loan pay day loan quick cash loan quick loan easy online payday loans easy online payday loans easy payday loans cash loan live sex chat live sex chat asian sex show live sex chat online lenders payday loans direct lenders best payday loans online instant online payday loan college essay prompts maths homework online college essay prompts college essay writing service homework helps homework helps english homework help online college essay direct lender payday loans direct lender payday loans direct lender payday loans payday loan direct lender hot webcam girls free sex cam chat porn live chat hot webcam girls free sex cam free sex webcam free sex webcam slut cams no credit check loan instant payday loans direct payday loan lenders loans online instant approval


JoeFlina 20 14
essay writing service why should we have homework essay writing service uk professional essay writing service


Anita 21 18
online roulette forums
roullette
casiono online
online slots pay by phone


Money Loan 22 9
personal loans bad credit ok real loans for people with bad credit payday loans for bad credit near me no credit check personal loans


Buying An Essay 22 21
buy essay help writing college essay buy essays buy essay


JoeFlina 24 3
writing a college essay about yourself order essay paper college essay helper college level essay writing


JamesFlina 27
help with an essay college essay help writing essays for college https://collegeessay.us.com - essay help australia


JamesFlina 27 7
best essay writing websites order essay now buy an essay https://buyessays.us.com - help writing a college essay


JamesFlina 30 15
More hints buy essay online write my essay online https://essayonline.us.com - write essay


Instant Online Loans 30 19
payday loans for bad credit near me bad credit personal loans guaranteed payday loans for bad credit online bad credit payday loans


JamesFlina 30 23
custom essay how to write a term paper how to write a term paper how to write a term paper payday lenders direct direct payday lenders direct payday lenders instant loans online payday loan online best payday loan payday loan online direct lenders for bad credit argumentative essay essay help essay writing essay help instant online loans loans online loans online online loans


Getting A Loan 1
quick loans quick personal loans for fair credit quick payday loans loans quick and easy


Write 1
help with writing essays writing a college essay about yourself essay assignment help college admission essay help


JoeFlina 1 2
payday loans payday loans online direct lenders no credit check fast payday loans online direct lenders online payday loans no credit check


JoeFlina 1 2
personal loan comparison short term loans short term loans online compare personal loans


JamesFlina 1 8
personal loans with bad credit personal loans with bad credit and no cosigner bad credit personal loans https://badcreditpersonalloans.us.com - secured personal loan


JamesFlina 1 8
Visit This Link https://onlineloans.us.com online loans https://onlineloans.us.com/ - online payday loan


Speedy Cash 1 9
short term loans online short loans short term payday best payday loans


JamesFlina 1 21
buy essays online cheap essay-writer.org buy essay cheap https://essaywritingservice.us.com - legitimate essay writing service


JamesFlina 1 21
best online payday loans https://onlineloans.us.com payday loan online https://onlineloans.us.com/ - payday loans online


Payday Loan 1 23
payday loans for bad credit bad credit loan cash loan cash


Cheap Essays 1 23
http://writemyessay.us.com buy essay online writemyessay.us.com writemyessay.us.com


JamesFlina 1 25
payday loans online payday loans online reviews payday loans online https://bestpaydayloansonline.us.com/ - online payday loans


JamesFlina 1 28
bbw live cams hot show porn free online sex chat sex chat room


Paydayloan 2 3
online payday loans payday loans online instant same day payday loans online payday loans online


JohnFlina 2 20
https://paydayloans.us.org/ - best payday loans online


JohnFlina 2 21
https://paydayloans.us.org/ - cash advance


Jamesziday 2 22
found it for you


Jamesziday 2 23
payday loans online texas


Jamesziday 2 23
payday loan online


Michaelaxiog 2 26
buy proscar online buy avodart order cytotec online


Mikeskype 2 27
wife on webcam


Mikeskype 2 28
texas payday loans online


johhnyAcese 4 26
dfg002ey01z438bbzt

google

google

ogcpyltljux7ibny3y


Jerrydiort 5 6
sf1mxbz0owcidd513t

google

google

79i847xl5tcojonqp0


Michaelaxiog 5 16
wh0cd300222 tretinoin albuterol generic methotrexate at lowest cost