:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

starp kādas teritorijas ezeru kopplatību un šīs teritorijas platību.

„Zilo karogu kustība” - ir kustība, kurā ir apvienojušies Eiropas valstu pludmaļu un jahtu ostu īpašnieki.

Augsne - ir Zemes garozas auglīgā virskārta.

Augsnes cilmiezis - ir Zemes virskārtā esošie nogulumi, no kuriem izveidojusies augsne.

Humuss - trūdvielas-augsnes organiskā daļa, kas radusies bioķīmiski pārveidojoties augu un dzīvnieku atliekām.

Podzolēšanās process - augsnes virsējie horizonti kļūst skābāki, no tiem tiek izskalotas barības vielas.

Augsnes cilmiezis - ir dažādu minerāldaļiņu sakopojums.

Augsnes erozija - process, kurā augsnes daļiņas tiek noskalotas pa nogāzi uz leju.

Meža tips - ir apgabals ar relatīvi viendabīgu koku un krūmu, kā arī zemes sedzes augu sastāvu.

Koksnes krāja - ir koksnes daudzums uz platības vienību.

Biotops - ir noteiktai sugai piemērota dzīvesvieta.

Saimniecības jeb ekonomiskā ģeogrāfija - ir ģeogrāfijas zinātnes apakšnozare, kas pēta saimniecības attīstību.

Valsts saimniecība - ir katrai valstij raksturīgā ražošanas patēriņa sadales un aprūpes sistēma.

Saimniecības nozare - ir vēsturiski veidojušies uzņēmumi un iestāžu kopums, kam ir līdzīga produkcija.

Infrastruktūra - ir saimniecisko, transportu, sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un apkalpes objektu kopums.

Teritoriālā darba dalīšana - ir dažādu darbu procesu nodalīšanās ražošanas attīstības gaitā.

Teritorijas specializācija - konkrētiem apstākļiem piemērotākā saimniecības nozares koncentrācja kādā teritorijā.

Denacionalizācija - konfiscēta vai nacionalizēta īpašuma atdošana atpakaļ īpašniekam.

Privatizācija - valsts vai pašvaldības īpašuma nodošana privātīpašumā.

IKP - ir noteiktā periodā valstī saražotās produkcijas apjoms naudas izteiksmē.

NKP - ir noteiktā laika periodā valstī saražotās produkcijas un pakalpojumu apjoms naudas izteiksmē, no kura atskaita ārzemju firmu šajā valstī radīto vērtību, kuram pieskaita šīs valsts ārzemēs esošo uzņēmumu ražojumu un pakalpojumu vērtību.

Ražošanas augšanas temps - Nosaka - ražošanas rādītājus noteikta perioda beigās dalot ar attiecīgajiem rādītājiem perioda sākumā(%).

Bioloģiskā daudzveidība - gan sugu, gan ekosistēmu daudzveidība kādā teritorijā.

Augsnes auglība - ir augsnes spēja nodrošināt augiem nepieciešamos augšanas apstākļus.

Meliorācija - Ir zemes uzlabošanas pasākuma komplekss, kas ietver zemes nosusināšanu, krūmu izciršanu, akmeņu novākšanu, tīruma ieviešanu.

Ekstensīvā lauksaimniecība - saimniekošanas veids, kad produkcijas pieaugumu iegūst apstrādājot vairāk zemes un audzējot vairāk lopu.

Intensīvā lauksaimniecība - ir saimniekošanas veids, kad produkcijas apjoma pieaugumu panāk paaugstinot kultūraugu ražību un lopu produktivitāti.

Teritorijas lauksaimniecības specializācija - veido konkrētiem apstākļiem piemērotāko nozaru attīstību.

Tehnoloģiskais parks - rajons, kurā koncentrējas universitātes un

zinātnes izpētes centri.

Ražošanas infrastruktūra - transporta, sakaru, tirdzniecības objekti, kuri nodrošina ražošanu.

Sociālā infrastruktūra - iedzīvotāju atpūtas un aprūpes objekti.

Kravu pārvadājumi - transporta ekonomisko darbību raksturojošs rādītājs, nosaka Tonnās.

Kravu apgrozījums - transporta ekonomisko darbību raksturojošs rādītājs, nosaka tonnkilometros (reizina lielumu ar attālumu).

Pasažieru apgrozība- rādītājs, kurš raksturo pasažieru pārvietošanās apjomu, izmantojot transporta līdzekļus.

Rekreācija - cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā.

Banku aktīvi - ir visi bankām piederošie naudas līdzekļi, kuri tiek izmantoti bankas finansiālajās operācijās.

Vide - visu ārējo apstākļu kopums.

Sadzīves atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, ko persona izmet kā nederīgu.

Bīstamie atkritumi - ir saimnieciskās vai citas darbības rezultātā radušies bīstamie atlikumi.

Apglabājamie atkritumi - ir speciāli aprīkotā atkritumu uzglabāšanas vietā novietotie atkritumi.

Starptautiskā darba dalīšana - valsts specializēšanās tādu produkcijas veidu ražošanā, kuriem ir vislabvēlīgākie apstākļi konkrētajā valstī.

Reeksports - no ārzemēm ievestu preču izvešana uz kādu citu valsti.

Eksports - preču izvedums uz ārvalstīm.

Imports - preču ievedums no citām valstīm.

Ārējās tirdzniecības bilance - valsts eksporta un importa vērtības attiecība.

Ārējās tirdzniecības saldo - starpība starp eksporta un importa vērtību zināmā laika periodā.

Ainava - ir atšķirīgs zemes virsas nogabals, kuras raksturu un veidolu nosaka daba un cilvēka darbība.

Īpaši atbalstāmie reģioni - ir valsts īpaši atbalstītās teritorijas, kurām tiek piešķirtas papildu investīcijas un nodokļu atlaides.

Federatīva valsts - valsts, kurā ir politiski patstāvīgas teritoriālās vienības ar zināmām pašnoteikšanās vienībām.

Demogrāfija - zinātne par iedzīvotāju skaitu un sastāvu

Demogrāfiskais sprādziens - strauja dzimstības un iedzīvotāju dabiskā pieauguma palielināšanās

Depopulācija - valsts iedzīvotāju skaita absolūta samazināšanās.

Fertilais koeficents - rāda, cik bērnu vidēji ir vienai sievietei produktīvajā vecumā (no 15-49 gadiem).

Migrācija - iedzīvotāju pārvietošanās valsts teritorijā vai pārceļošana no vienas valsts uz citu valsti.

Reemigrācija - bijušo emigrantu atgriešanās atpakaļ dzimtenē

Bēgļi - personas, kas pamatoti baidās no vajāšanas savas rases, reliģiskās piederības vai tautības dēļ, piederības dēļ sociālajai grupai vai politiskās pārliecības dēļ.

Deportācija - pamatiedzīvotāju izsūtīšana un iebraucēju izraidīšana no valsts.

Darbspējīgie iedzīvotāji - visi iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji - dažādās sfērās nodarbinātie darbspējīgie iedzīvotāji.

Cilvēku rases - noteiktā teritorijā vēsturiski izveidojušās cilvēku kopas, kurām ir līdzīgas fiziskās pazīmes. Šīs pazīmes veidojušās pakāpeniski, piemērojoties apdzīvotās teritorijas dabas apstākļiem.

Etnoss - bioloģiski sociāla cilvēku kopa, kas izveidojusies ilgstošas vēsturiskās attīstības rezultātā noteiktā dabas vidē un kuru vieno kopēja kultūra, valoda, mentalitāte, vienādas antropoloģiskas īpatnības.

Tauta - uz etnosa pamata vēsturiski izveidojies noteiktas valsts iedzīvotāju kopums.

Nācija - uz vienas vai vairāku tautu pamata izveidojusies cilvēku sabiedrība, kuru vieno vēsturiskās attīstības, valodas, kultūras, saimnieciskās un politiskās dzīves kopība.

Urbanizācija - straujš pilsētu iedzīvotāju skaita pieaugums, pilsētu skaita, robežu un funkciju paplašināšanās, rūpniecībai koncentrējoties lielās pilsētās.

Aglomerācija - pilsētkopa ar saplūstošu apbūvi, vienotu satiksmes ceļu tīklu un ciešiem savstarpējiem sakariem. Tā var būt viens organizējošs centrs - mono centriska aglomerācija - vai vairāki - poli centriska aglomerācija.

Megapole - pilsētu aglomerāciju grupa ar poli centrisko struktūru.

Antropogēnā ainava - cilvēka darbības rezultātā izmainīta dabas ainava.

Sāhela - dabas apgabals: ziemeļu puslodes sausās savannas, kuras robežojas ar tuksnesi.

Pasaules saimniecība - sarežģīta ekonomiskā sistēma, kuru veido savstarpēji saistītu un savstarpēji atkarīgu nacionālo saimnieku kopums.

Energoietilpīga nozare - saimniecības nozare, kas patērē lielu daudzumu kurināmo enerģisko resursu.

Materiālietilpīga nozare - rūpniecības nozare, kuras attīstībai nepieciešams liels izejvielu daudzums.

Darbietilpīga nozare - saimniecības nozare, kuras produkcijas ražošanas izmaksās lielāko daļu veido izlietotā darba vērtība.

Zinātņietilpīga nozare - saimniecības nozare, kura nosaka zinātniski tehnisko progresu, kā arī nozare, kura savā attīstībā izmanto jaunākos zinātnes sasniegumus.

Ražošanas kooperācija - darba organizācijas veids, kurā notiek sadarbība viena darba procesa ietvaros vai savstarpēji saistītos darba procesos.

Enerģētika - saimniecības nozare, kura nodarbojas ar energoresursu ieguvi, to pārstrādi elektroenerģijā un šīs produkcijas piegādi patērētājiem.

Globalizācija - process, kura galvenā pazīme ir intensīva pasaules tirdzniecības izaugsme salīdzinājumā ar valsts iekšējo tirdzniecību.

Mežsaimniecība - saimniecības nozare, kurā nodarbinātie veic meža stādīšanu, kopšanu utt.

Mežrūpniecība - nozare, kas ietver kokmateriālu sagatavošanu.

Mežainums - Meža platība procentuāli no konkrētās teritorijas kopplatības.

Metalurģija - rūpniecības nozare, kura nodarbojas ar metālu ražošanu un pirmsapstrādi.

Ūdensietilpīga


Atpakaļ  1  [2]  3  Tālāk

Komentāri

Cheap Essays 1 3
http://writemyessay.us.com buy essay online writemyessay.us.com writemyessay.us.com


JamesFlina 1 19
payday loans online payday loans online reviews payday loans online https://bestpaydayloansonline.us.com/ - online payday loans


JamesFlina 4 7
bbw live cams hot show porn free online sex chat sex chat room


Paydayloan 10 14
online payday loans payday loans online instant same day payday loans online payday loans online


JohnFlina 27 9
https://paydayloans.us.org/ - best payday loans online


JohnFlina 28 2
https://paydayloans.us.org/ - cash advance


Jamesziday 29 15
found it for you


Jamesziday 30 8
payday loans online texas


Jamesziday 1
payday loan online


Michaelaxiog 1 2
buy proscar online buy avodart order cytotec online


Mikeskype 1 3
wife on webcam


Mikeskype 1 4
texas payday loans online


johhnyAcese 3 2
dfg002ey01z438bbzt

google

google

ogcpyltljux7ibny3y


Jerrydiort 3 13
sf1mxbz0owcidd513t

google

google

79i847xl5tcojonqp0


Michaelaxiog 3 23
wh0cd300222 tretinoin albuterol generic methotrexate at lowest cost