MĒRIEKU LAIKI

662 0

SPILGTAKO PERSONAZU RAKSTUROJUMS

R. UN M. KAUDZISU „MERNIEKU LAIKOS”

TENIS GAITINS.

Pieskaitams pie personaziem, kas sakuma skiet labaki neka ir patiesiba: noskuts, tirs, tiros svarkos sagerbts, ar svitigu pipiti roka, zabaki spigulo vien, muzam smaidigs un valodina tada cela un jautra. Areji Tenis ir gluzi citads neka vina klusais, gudrais un krietnais dels Kaspars. Patikamais, jautrais, celais Tenis sagada stasta lasitajiem dazu labu smaidu ar savam aspratigajam atbildem. Vins iet pie Oliniem atvadities, kaut tie Gaitinus no vietas „izedusi”. Liekas, Tenis ir tik la abs, ka spej piedot pat ienaidniekam, ka jau kristigam cilvekam pienakas.

Visas minetas Tena „labas” ipasibas izriet no vina ne tik labajam rakstura iezimem. Kops dzimsanas Tenis nav visai pilnigs (prata zina). Biezi vien darba laika, vel jauns budams, vins atstajis darbu, dienam gulejis ena un vesuma, est gan edis, bet stradat nestradajis. No saviem vecakiem mantojis miesigus un garigus trukumus: darbs vinu neaizrauj, nekas neinterese un nesaista, neuztrauc nedz trukums, nedz bads vinu biede; vins nejut ne prieku, ne bedu, ne laimes, ne nelaimes. Nu gluzi ka tads „piektais ritenis” pasaule. Dzive vins nav atradis nekadu pienakumu. Lai kads cits par vinu gada un doma, ka tik vinam pasam nav jadoma, ka tik vinam netrauce vina ertiba un omuliba. Visu muzu vins bijis sievai Ilzei par slogu, pastradadams dazadas mulkibas un traucedams vinai darba. Ar ko Tenis cauram dienam nodarbojas, nezin neviens – kaut kur aiziet, kaut ko paniekojas. Vakaros vij auklas un visadus vijamos, ar kuriem tad kartigi noper bernus – vienalga vai pelniti vai nepelniti, ja bernu nav tuvuma, tad izper suni, jo bez kartigas nopersanas nevar tacu labu, jaunu sitamo likt nost. Tads vinam vientiesisa ieradums. Istais Tena amats – asinu nolaisana. Tas vinam ka radits: aiziet uz svesam majam, izrada savus darbarikus, satausta pacientam labu „aderi”, uzcirst.

Tenis ir vajs gara un vajs miesas, kas luki, ka tik nebutu kas nopietns jadara vai kads nopietns lemums japienem. Visu vins dara it ka pa jokam – pa jokam ar sievu nodzivoja, pa jokam to kapu kalnina pavadija, pa jokam atstaja majas, kuras divdesmit gadu nodzivoja – viss pa jokam un nezaudejot smieklinu un labu omu.

Velak gimenes lielakaja nelaime, kad Kaspars pazudis un Liena ka arprata staiga ar Annuzu to mekledamas, Tenis omuligi dzivo jurmalas majina, iztikdams no pedejiem kramiem un gotinas. Lienas beru diena vins uzklist atkal Slatava, bezbedigs un vienaldzigs pavada Lienu kapos, vicinadams ar pipiti un priecadamies par pipes galvinas zalo pukiti. Ilze pareizi vinu par vientiesi nosauca, kas vecuma arvien vairak berna prata paliek. Tas norada uz Tena visparigo vecuma paralizi, kas nak no iedzimtas neirastenijas, kura Tenis tikpat maz vainigs, ka jebkurs cits tada launa mantojuma upuris. Vel viens solis, un mums butu isteni patologisks tips tagadeja joku Petera un vientiesisa – Tena vieta.

Tena gariga dzive pavisam nabadziga, tapec ka cilveks un sabiedribas loceklis vins pilnigi pasivs un nevertigs. Tadu tipu izaudzinaja sena klausu dzive, kad pataga dzina darba un baznica, pataga veleja preceties, milet utt. Tena vienaldziba pret laicigo labklajibu, nocietinata sirds pret bedam, intereses trukums par pasa delu – tas visas ir klausu un vergu laiku atliekas, kas saja planpratigaja butne paradas vienpusiga attistiba.

Slataviesi Tena butibu tulin izprata un tik vien vinam tas cienas tika, ka nolaist kadam vecitim asinis. Pat ne visai pratiga Oliniete Teni nicina. Milestibu (un to pasu nepelniti) vins sanemis vien no sievas Ilzes un dela Kaspara.

ILZE GAITINA.

Ilze, Tena sieva, pec rakstura un temperamenta gluzi preteja: stradiga, gadiga, sapratiga, dzives gudra, ar stipru gribu, jutiga, un sirdi dzili ticiga. Muzam vinas darbigas rokas kustejusas, par mazo delu un nevarigo viru gadadamas; muzam vinai bijis jadzivo trukuma, maza rociba un maizes raizes. Ilzei vajadzeja uznemt ari visas vira rupes par saimniecibu. No Tena vina nesagaidija nedz sapratnes, nedz milestibas, bet tik vien ka spitibu un mulkibu. Vina alka cilveka, ar ko parunat, priekos un bedas dalities. Tenim labs vards ka sunim kauls – te bijis, te nebijis: pa vienu ausi ieksa, pa otru ara. Turpretim Ilze labu vardu un milu cilveku ilgi patur sirdi. To pierada ari vinas draudziba ar Annuzu no bernu dienam lidz pat kapa malai. Zemnieka vienmulais darbs var sniegt apmierinajumu, bet ne laimi un Ilzei biezi pietruka padoma, ko tad nu vina mekleja dziesmu gramata un lugsanas.

Ilzes ticiba bija ka naiva berna ticiba. Bibele rakstitajam vina ticeja pilnigi un nesaubigi, gluzi ka berns tic visam, ko vecaki saka. Ilze rikojas ka Bibele macits – ne prata vinai neienak nederigo viru atstat vai nerupeties par vinu. Vina nes savu pienakumu ar vislielako pacietibu, lenibu, uzticibu. Kasparam nakot pasaule, rupes tiek divkarsas, bet tas ir ari pirmais gaisums vinas dzive. Ilze ir istens veco laiku cilveks – gatava visus grutumus paciest, uzupureties. Vina aizmirst sevi pasu, raudzidama citiem dzivi padarit vieglaku un labaku.

Kamer Tenis vienaldzigi dzivojot nodzivo garu muzu, Ilze jau visai agri ir nomocijusies lidz navei. Darba, pastavigas domas, ilgas, fantazija vina pamazam pacelas pari vienkarsajai dzivei, ikdienibai, maziskam naidam un skaudibai, pat laicigai labklajibai, mekledama kaut ko labaku bernibas atminas, nevainiba, religija.

Ilzes pratu apliecina uzmaniba, ar kadu vina novero Kasparu, kad tai nakusas ausis zinas par dela bezdievibu. Ilgi vina seko Kasparam, mekledama vina launos darbus: naves gulta guledama, sak ar Kasparu par to runat. Kaut mate nespej saprast dela jaunlaiku domas, tomer samierinas, piemin Li ienu, bridina par sarezgijumiem, kas sagaidami no Olinietes puses.

Ilzes rakstura stiprumu vislabak apliecina vinas prieciga un labpratiga nave. Ilzes ticiba ir latviesu religiozitates piemers. Nesdama Dieva vardu sirdi, cenzdamas iet Kristus pedas, vina centas savienot ticibu un dzivi, saskanodama katru savu soli, domu un darbu ar Bibeles macibu. Ilzes tels atveido sikstos speka cilvekus, kas virza dzivi uz prieksu vai vismaz paver celus jaunam iespejam, labestibai.

ANNUZA.

Annuzas dzive lidz stasta sakumam diezgan raiba un noritejusi vairakos apvidos. Vina stasta Ilzei: „Gari gan gadi, bet isa stastisana, jo laba maz esmu piedzivojuse.” Annuzas dzive daza zina lidzinas Ilzes dzivei, tik ar to atskiribu, ka Ilze savu dzivi ziedojusi gimenei, kamer Annuza kalpojusi svesam bedam un likstam. Vina tapat ka Ilze ilgi atmin labu vardu un milamu cilveku. Ta Annuza satiek bernibas pazinu Elviras jaunkundzi, kas, kungu berns budama, macijas latviski un iemiloja Annuzu. Romantiskas atgadijums iedod Annuzai Elviras meitinu Lieniti, kuru vajag g

. . .

SVAUKSTS.

Svauksts ari tiecas noliegt savu personibu: buldure vaciski, gerbjas pilsetnieku drebes, sprauz acenes uz deguna un valka baltus cimdus, tapat ka Pietuks – piesavinas svesus izteikumus, domas, nesaprotamus vardus un izteicienus.

Ar savu vacisko runasanu un „gudriem” izteicieniem censas pieverst sev Lienas uzmanibu, bet ta prot vinu smalki atraidit, nepiemirsdama atjokot.

Ka mazs berns Svauksts grabsta spozas lietinas, jo viss ir zelts, kas spid. Arvien mekle sev elkus, svesu pratu un speku. Dzivo ar apzinu, ka, lai kas ari dotaja bridi bu utu kungs un saimnieks, piem., mernieks – tas ir labs, tas ir stiprs un to vajag visadi atdarinat. Ists vergu pecnacejs, kam iedzimta bijasana pret stiprako, pilnigi vienaldzigi, vai tas labs vai launs, pratigs vai negudrs.

KENCIS.

No sakuma Kencis atstaj itin mundra vecisa iespaidu, lidzigi ka Tenis. Vini abi jautras dabas cilveki un reizem dod interesantas, aspratigas atbildes, bet ar to vinu lidziba ari beidzas. Kencis medz pities ar pasaules varenajiem: ar Pratnieku, Bisaru, Sverteli un Pietuku. Kencis ir tads ka Pratnieka rokaspuisis, citigs mernieka un ta paligu „apciemotajs”. Vins ari bija pirmais no Cangalienas pagasta, kas brauca ar kukuliem pie mernieka uz Slatavu ciemos, kad vel nenojauta, ka diena beigsies cietuma.

Pratnieka nelietibas Kencis lielu lomu nespele, jo vins parak vientiesigs diziem planiem, bet vins ir gana paklausigs – tapec Pratnieks ielaizas ar vinu „darijumos”. Kencis nav launs, bet gan aprobezots, tads kam nemitigi gadas visadas sikas kibeles un kludinas, humoristiskais personazs.

Vina ticiba ir maza bledisa ticiba – Dievinam jaklausa, kardinajumam jamegina pretoties, vakara gar kapiem nestaigat – tur nelagas dveseles klaino, vina kaisliba – snabitis.

Dievu ludz retos gadijumos, pie tam pats sev iestastidams, ka nevar jau Dievu biezi un par visadiem niekiem lugt, neaizmirst ari ar lakatinu sausas acis paberzet, lai Dievins domatu, ka Kencis tik sirsnigi ludzis, ka apraudajies.

Nekadus lielos darbus „Mernieku laikos” paveicis nav un no vina ta isti nekas nav atkarigs, bet interesants tiesi ka personazs – atdzivina visai smagi lasamo romanu. Ipasi tas redzams, lasot slaveno „Kenca lugsanu”.

IZMANTOTA LITERATURA:

* KAUDZITES MATISS UN KAUDZITES REINIS „MERNIEKU LAIKI”

* R. KLAUSTINS „„MERNIEKU LAIKI” KA SADZIVES ROMANS” (LATVIESU BIEDRIBAS DERIGU GRAMATU NODALA, 1926. G.)

Join the Conversation