Kvalifikācijas prakses atskaite

3078 0

Ievads

Lai nodrošinātu uzņēmuma izdzīvošanu un sekmīgu funkcionēšanu mūsdienu apstākļos, ir jāprot reāli novērtēt gan pašu uzņēmuma, gan konkurējošo uzņēmumu finansiālos stāvokļus, jo finansiālais stāvoklis ir uzņēmuma saimnieciskās darbības svarīgākais raksturojums un tā novērtēšana ir nepieciešama vadības lēmumu pieņemšanai.

Uzņēmuma ekonomisko darbību raksturo tās finansiālais stāvoklis. Ekonomiskais stāvoklis ir uzņēmuma drošuma svarīgākais kritērijs. Tas ir svarīgi pašam uzņēmumam, jo no laba vai slikta finansiālā stāvokļa atkarīgs, cik tā ir ekonomiski pievilcīga piegādātājiem, pircējiem, bankām utt. Lai noteiktu uzņēmuma sākotnējo finansiālo stāvokli un n tās tālāko attīstības dinamiku ir nepieciešams veikt uzņēmuma finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzi. Analīzē tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni. Galvenie no tiem ir:

• absolūto rādītāju analīze ( bilances lasīšana) – bilances datu izpēte: firmas aktīvu sastāva, finansu ieguldījumu struktūras, pašu kapitāla avotu noteikšana, aizņemto līdzekļu apmēra novērtēšana;

• horizontālā ( laika ietvaros) analīze – katras pozīcijas salīdzinājums ar iepriekšējo periodu, kas ļauj noskaidrot bilances posteņu vai to grupu izmaiņu tendences un, pamatojoties uz to, aprēķināt izaugsmes tempus;

• vertikālā ( strukturālā ) analīze – tiek veikta, lai noteiktu atsevišķu pārskata posteņu īpatsvaru kopējā rādītājā ( katras pozīcijas ietekmi kopējā rezultātā;

• finansiālo ( analītisko) koeficientu aprēķināšana – finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes galvenā metode.

Kā saimnieciskās darbības svarīgākais mērķis parasti tiek minēta uzņēmuma peļņa, bet dažkārt galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet gan maksātspējas saglabāšana. Analizējot uzņēmuma finansiālo stāvokli un savlaicīgi pieņemot nepieciešamos vadības lēmumus, ir iespējams panākt:

• uzņēmuma izdzīvošanu konkurences cīņas apstākļos;

• izvairīšanos no bankrota un citām lielām finansiālām neveiksmēm;

• līdera pozīciju iekarošanu cīņā ar konkurentiem;

• uzņēmuma ekonomiskā potenciāla augšanas tempu;

• ražošanas un realizācijas apjomu pieaugumu;

• uzņēmuma peļņas maksimizāciju un izdevumu minimizāciju;

• uzņēmuma rentablas darbības nodrošināšanu.

Prakses mērķis ir izpētīt uzņēmumu “AIVA – 29”, t.s. grāmatvedības politiku, kā arī izstrādāt priekšlikumus un secinājumus.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir nepieciešams atrisināt sekojošus uzdevumus:

1. Iepazīties un izpētīt specialo literatūru un citus informācijas avotus atbilstoši izvēlētai tēmai.

2. Izpētīt SIA „AIVA – 29” darbības vidi.

3. Sagatavot SIA „AIVA – 29” gada pārskatu par 2007. gadu.

4. Izdarīt secinājumus un priekšlikumus pamatojoties uz darbā iegūtajiem rezultātiem.

Prakses atskaites pētījuma metodes ir:

1. Peļņas un zaudējuma aprēķins klasificēts pēc perioda izmaksu metodes.

2. Naudas plūsmas pārskats sakārtots pēc tiešās metodes.

3. Teorētiskās literatūras un uzņēmuma darbību saistīto dokumentu analīze.

Darba veikšanas laikā tiek izmantoti uzņēmuma nepublicētie materiāli, mācību literatūra, un interneta avoti.

Prakses darba pētījuma objekts ir SIA “AIVA – 29”.

Prakses darba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma grāmatvedības politika.

Pētījuma periods: ietver laiku no 02.04.08. gada līdz 26.05.08. gadam.

Darbs izstrādāts pēc SIA “AIVA – 29” grāmatvedības datiem, izmantoti 2006., 2007.g.g. bilances un peļņas un zaudējumu aprēķini.

1. Īss SIA „AIVA – 29” apraksts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AIVA – 29” dibināts 1993. gada 09. decembrī. Dibinātāji : valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks. Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no dalībnieku ieguldījumiem. Ieguldījums veikta mantā. Pamatkapitāls sastāv no 2 daļām un vienas daļas nominālvērtība ir 1000 lati. SIA „AIVA – 29” juridiska adrese ir Tukuma rajons, Tukums, Kurzemes ielā 55/55A. Uzņēmuma pamatdarbība ir degvielas un smērvielu mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās Tukumā, Kurzemes ielā 55 un Vānes pagasta „Dunduros”, kā arī autorezerves daļu tirdzniecība veikalā Tukumā, Kurzemes ielā 55A, ka arī veic automašīnas tehnisko apkopi un automašīnas remontu.

Uzņēmums tiek izveidots un darbojas Latvijas Republikas likumdošanas un Statūtu robežās. Uzņēmums ir juridiska persona ar savu nosaukumu, patstāvīgu bilanci, norēķinu kontu bankā, savu zīmogu, veidlapām.

Pašlaik uzņēmuma ir nodarbināti 15 strādnieki. (Tabula Nr.1)

1.attēls. Darbinieku skaits pa sektoriem [Autors]

1.tabula

Organizatoriskā struktūra [Autors]

Administrācija Tukuma DUS Vānes DUS Autoserviss, autoveikals

Valdes priekšsēdētājs DUS operatori – 4 DUS operatori – 4 Veikala vadītājs, pārdevējs

Valdes priekšsēdētāja

vietnieks Auto atslēdznieki – 3

Grāmatvede

Uzņēmuma mikrovidi var iedalīt divos līmeņos:

1. Iekšējā mikrovide :

● uzņēmuma mērķi – sniegt kvalitatīvu pakalpojumu klientu vajadzību apmierināšanai, pārdot kvalitatīvas preces.

● darbinieki – uzņēmuma strādā zinoši, apzinīgi, laipni darbinieki, ka arī darbinieku izglītība atbilst profesijai.

● uzņēmuma struktūra ( 2. attēls ) – uzņēmuma ir nodarbināti 15 darbinieki, kuri katrs nodarbojas ar saviem darba pienākumiem. Katram darbiniekam ir sava darba vieta, savs darba telefons ( mobilais). Darbinieki veicot savus darba pienākumus netraucē viens otram, lai darbi tiktu veikti kvalitatīvi un laicīgi. Laicīgums ir ļoti svarīgs kad veic automašīnas tehnisko apkopi un automašīnas remontu, ka arī preces piegādes ātrums ir ļoti svarīgs. Katrs darbinieks ir atbildīgs par visu kas viņam tika iedots darba veikšanai.

Funkciju sadalē:

a) visi darbinieki ir Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieka pakļautība. Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks veic darījumus ar lieliem klientiem, izstrādā attīstības plānus, pēta konkurentus, veic tirgus izpēti. Tikai viņi pieņem visus lēmumus un paraksta dokumentus, līgumus un t.t., izņemot preču pavadzīmes, kurus var parakstīt arī veikala vadītājs.

b) grāmatvede – sagatavo visas atskaites, ievada datorprogramma visas pavadzīmes un čekus, pārskaita naudu piegādātajiem, pārskaita darbinieku algas un t.t.. Valsts Ieņēmuma Dienests elektroniski brīdina par izmaiņām LR līkumos, noteikumos, atsūtot elektronisko vēstuli grāmatvedei ar izmaiņām.

c) DUS operatori – pārdod dīzeļdegvielu, benzīnu, eļļas, smērvielas. Katru dienu sagatavo Z pārskatu, kuru ielīme žurnāla;

d) auto atslēdznieki – veic automašīnas tehnisko apkopi un automašīnas remontu. Katru dienu sagatavo Z pārskatu, kuru ielīme žurnāla;

e) veikala vadītājs, pārdevējs – pārdod autoriepas, autodetaļas, autokosmētiku. Katru dienu sagatavo Z pārskatu, kuru ielīme žurnāla;

Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Grāmatvede

DUS operatori – 8

Auto atslēdznieki – 3

Veikala vadītājs, pārdevējs

2. attēls. Uzņēmuma struktūra [Autors]

2. Ārējā mikrovide :

● klienti – par klientu var būt ikviens, bet pārsvara 50% no visiem klientiem ir zemnieku saimniecības ( SIA „AIVA – 29” piegādā klāt dīzeļdegvielu, benzīnu, eļļas, smērvielas tieši noradītāja adrese), 25% lieli uzņēmumi, 25% pārēji. Klientu piesaistīšanai izmanto atlaides. Uzņēmumam strādājot ar pircējiem tiek ievēroti viņiem izdevīgi noteikumi, ļaujot norēķināties par saņemto degvielu un citiem pakalpojumiem pa daļām un sev izdevīgā laika periodā. Minētie noteikumi ir ļoti izdevīgi zemnieku saimniecībām, kurām darbs un naudas līdzekļu ieguve ir sezonas rakstura. Starp uzņēmumu un pircēju noslēdzas pirkšanas- pārdošanas līgums (1. pielikums). Uzņēmums ļoti labi pārzina savus patstāvīgos klientus. Kopš, uzņēmums darbojas, tam ir izveidojies sa avs klientu loks un gadu gaitā sadarbojoties tas ir iepazinis katra klienta vajadzības;

● konkurenti – praktiski visi uzņēmumi, kas pārdod dīzeļdegvielu, benzīnu, eļļas, smērvielas. Uzņēmums ļoti uzmanīgi izvērtē katru konkurentu un viņu darbību. Lielākie no konkurentiem ir Statoils, Neste – ir ļoti spēcīgi konkurenti, jo ir lieli uzņēmumi, bet SIA „AIVA – 29” ir mazumtirzniecības uzņēmums. Es domāju, ka pateicoties zemnieku saimniecībam SIA „AIVA – 29” vēl pastāv, jo puse no visiem klientiem ir tieši viņi. Degvielas uzpildes stacijas ir uzbūvēti tā, lai lielas kravas mašīnas varētu uzpildīties, bet, piemēram, Statoilam tādu iespēju nav. SIA „Aiva – 29” saviem klientiem piegādā klāt degvielu un smērvielas (pirkšanas-pārdošanas līgums), bet Statola un Neste cik es zinu šāda veida pakalpojumus neveic. Līdz ar to es uzskatu, kā SIA ”AIVA – 29” ir konkurētspējīga.

● piegādātāji – nosakot piegādātāju, uzņēmums ņem vēra cenas politiku, piegādes ātrumu un preces kvalitāti. Degvielas piegādātāji ir Ekoteks, Gotika auto, Baltimar VT, autopreces – Formula, Latakko, MM Bus. Attiecībās ar piegādātājiem ir c

. . .

9. Citi nosacījumi.

9.1. Visas dotā līguma izmaiņas un papildinājumi ir spēkā, ja puses tos ir noformējušas un parakstījušas.

8. Pušu juridiskās adreses.

SIA “AIVA-29” . . . . . . . . . . . . . . . . .

LV 4000 316 7570 . . . . . . . . . . . . . . . .

Tukums, Kurzemes iela 55/55a . . . . . . . . . . . . .

LUB Tukuma filiāle UNLALV2X . . . . . . . . . . . . . . . .. .

konts LV15UNLA0032003467100 . . . . . . . . . . . . . . .

A/S Hansabanka HABALV22 . . . . . . . . . . . . . . . LV18HABA0551001645395 . . . . . . . . . . . . . .. .

Valdes priekšsēdētājs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.Jēgers . . . . . . . . . .

Join the Conversation