Kvalifikācijas prakses atskaite

624 0

Lai nodrošinātu uzņēmuma izdzīvošanu un sekmīgu funkcionēšanu mūsdienu apstākļos, ir jāprot reāli novērtēt gan pašu uzņēmuma, gan konkurējošo uzņēmumu finansiālos stāvokļus, jo finansiālais stāvoklis ir uzņēmuma saimnieciskās darbības svarīgākais raksturojums un tā novērtēšana ir nepieciešama vadības lēmumu pieņemšanai.

Uzņēmuma ekonomisko darbību raksturo tās finansiālais stāvoklis. Ekonomiskais stāvoklis ir uzņēmuma drošuma svarīgākais kritērijs. Tas ir svarīgi pašam uzņēmumam, jo no laba vai slikta finansiālā stāvokļa atkarīgs, cik tā ir ekonomiski pievilcīga piegādātājiem, pircējiem, bankām utt. Lai noteiktu uzņēmuma sākotnējo finansiālo stāvokli un n tās tālāko attīstības dinamiku ir nepieciešams veikt uzņēmuma finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzi. Analīzē tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni. Galvenie no tiem ir:

• absolūto rādītāju analīze ( bilances lasīšana) – bilances datu izpēte: firmas aktīvu sastāva, finansu ieguldījumu struktūras, pašu kapitāla avotu noteikšana, aizņemto līdzekļu apmēra novērtēšana;

• horizontālā ( laika ietvaros) analīze – katras pozīcijas salīdzinājums ar iepriekšējo

Join the Conversation