Satura rādītājs

921 0

Anotācija

Ievads

1. Uzņēmuma raksturojums

2. Saldus pilsētas tirgus izpēte

3. Uzņēmuma paplašināšanas iespējas

4. Ārējās vides analīze

4.1. Nozares vides raksturojums

4.1.1. Konkurentu izpēte

4.1.2. Klientu galvenie piesaistes motīvi

4.1.3. Preču piegādātāju izpēte

4.1. Vispārējās ārējās vides raksturojums

4.2.1. Demogrāfiskie faktori

4.2.2. Politiskie faktori

4.2.3. Sociālie un kultūras faktori

4.2.4. Makroekonomiskie faktori

4.2.5. Tehnoloģiju attīstība

4.2.6. Globalizācija

5. Iekšējās vides analīze

5.1. Mārketings un tā nozīme uzņēmuma darbībā

5.2. Uzņēmuma mērķi

5.3. Cenu politika uzņēmumā

5.4. Uzņēmuma personāla raksturojums

6. Noieta veicināšanas stratēģija

7. Uzņēmuma finansu plānošana

IEVADS

Attīstoties tirgus konkurencei Latvijā aktuāli ir kļuvuši mārketinga jautājumi, kas sociālismā netika izmantoti un vērā ņemti. It sevišķi tagad kad Latvijas Republikai viena no prioritātēm ir iestāšanās Eiropas Savienībā, kurā ir brīva kapitāla, brīva preču, brīva pakalpojumu un da arbaspēka kustība starp Savienības dalībvalstīm – uzņēmējiem ir nepieciešams sagatavoties daudzām būtiskām pārmaiņām ekonomiskajā vidē, apbruņoties ar pēc iespējas labākiem tirgus jomas ieročiem, iemācīties tos prasmīgi izmantot savu produktu pozīcijas veidošanai. Brīvais tirgus ES valstīs rada gan brīvību, gan arī daudzos papildus nosacījumus šīs brīvības realizācijai. Preču realizācijas, daudzie sanitāri higēniskie, politiskie un ekonomiskie ierobežojumi, tirgus iekarošanas specifika un arī papildu izdevumi nereti ir dārgs un darbietilpīgs process, lai uzņēmumi atrastu noietu un būtu izdevīgi gan devējam, gan ņēmējam.

Mārketings jeb pircēju vajadzību vispusīga un rūpīga analīze, konkurentu darbības analīze, kā arī ceļu meklēšana, lai paaugstinātu preču un pakalpiojumu vērtīgumu pircējiem, turpmāk noteiks uzņēmuma pastāvēšanu. Līdz ar to uzņēmuma panākumi atkarīgi no mākas saskatīt mārketinga likumsakarības apkārtējā vidē. Svarīgi ir apzināties, ka patērētājs nepērk vienkārši produktu, bet gan apmierina savas vēlmes. Izdzīvos tas uzņēmums, kuram visprecīzāk izdosies noskaidrot patērētāja vēlmes un piepildīt tās. Lai to panāktu, nepieciešams patstāvīgi sekot līdzi tirgum un tā attīstības tendencēm, pārzināt gan savas, gan konkurentu vājās vietas, spēt laikus un efektīvi reaģēt uz konkurentu darbību.

Pagaidām vietējie uzņēmumi ļoti reti strādā pēc mārketinga principiem, jo šim nolūkam ir nepieciešamas ne tikai zināšanas, kā pārdot produktu, ir jāzina arī iespējamie produkta ceļi no ražotāja līdz patērētājam un to izpētes principi.

Uzņēmuma vadītājiem vajadzētu saprast ka mārketings ir jebkura uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Bizness, kas balstās uz stingriem mārketinga principiem, praksi un plānošanu, pārcietīs ekonomikas krīzes un pilnībā spēs izmantot uzplaukuma periodus.

Taču daudz kas ir atkarīgs arī no uzņēmuma mērķiem, pārvaldes iespējām un resursu esamības. Nauda var tikt novirzīta uzņēmuma modernizēšanai, lai pazeminātu izmaksas, kā arī reklāmdarbībai. Uzņēmumam jānosaka savi mērķi, lai uzņēmējdarbības process tiktu maksimāli labi nodrošināts ir jāveic liels izpētes darbs.

Diplomdarba mērķis ir novērtēt I/U “Velve – 2” tirgus nišu un tās paplašināšanas iespējas, kā arī sagatavot ieteikumus darbības uzlabošanai. Lai varētu novērtēt tās darbību, tiks pētīta uzņēmuma attīstība, konkurenti, jo tādejādi var uzzināt daudz ko jaunu – klientu vēlmes un iespējas, cenu veidošanas politiku utt..

Diplomdarba uzdevums ir izpētīt;

• Saldus pilsētas tirgus struktūru un attīstības tendences.

• Izvertēt uzņēmējdarbības iekšējo un ārējo faktoru ietekmi uz bāra darbību.

• Izpētīt tirgus grupu, kas saņem firmas sniegtos pakalpojumus, un izstrādāt efektīvus paņēmienus, kā iedarboties uz potenciāliem klientiem.

• Izvertēt cenu politikas struktūru.

• Noteikt bāra tirgus paplašināšanas iespējas.

1. Uzņēmuma raksturojums

Bārs “Velve” ir viena īpašnieka uzņēmums. Pats īpašnieks – direktors aktīvi iesaistās firmas saimnieciskajā darbībā. Direktors plāno un organizē bāra darbību, nodrošina bārā pilnu preču sortimentu, organizē personālu un kārto ar uzņēmumu saistītos jautājumus, kuri nodrošina firmas sekmīgu pastāvēšanu.

Uzņēmuma darbs tiek organizēts pielāgojoties klientu vēlmēm, jo galvenais uzdevums ir spēt piedāvāt doto pakalpojumu labā kvalitātē, lai klients būtu apmierināts.

Bāra piedāvātā ēdienkarte ir ļoti plaša un daudzpusīga. Klienti var nogaršot gan mūsu zemes ēdienus, gan arī citu tautu nacionālos ēdienus, kā piemēram varžu kājiņas, vairāku veidu gliemežus, vēžus, omārus un citus. Uzņēmumā tiek nodarbināti deviņi cilvēki. Bārā ir divas maiņas, kas mainās katru nedēļu, līdz ar to mainās arī piedāvātā ēdienkarte. Bārs piedāvā apmēram 50 veidu dažādus stipros alkoholiskos dzērienus, kā arī dažādus vīnus un bezalkoholiskos dzērienus.

Bārs atrodas pašā pilsētas centrā, ļoti izdevīgā vietā, taču bāra mīnus ir tas, ka tai nav deju zāle, tāpēc pašlaik firmas attīstības primārais uzdevums ir veikt rekonstrukcijas un paplašināt jau esošās bāra telpas, kur varētu ierīkot deju zāli. Patreiz uzņēmumam ir divas zāles – bāra zāle, kas domāta klientiem, kuri grib ātrāk pāēst, vai vienkārši tāpat atpūsties, kā arī banketa zāle, kura ir piemērota privātiem pasākumiem, ar nelielu personu skaitu līdz 10 cilvēkiem. Bārs “Velve” pēc pasūtījuma klāj galdus arī dažāda veida banketiem.

Uzņēmuma darba laiks ir no plk.11 – 24. Piektdienās, sestdienās no plk. 11 – 2 naktī.

2. Uzņēmuma juridiskais statuss

Uzņēmējdarbība ir dibināta 1996. gada 15.novembrī, kā Ulda Kronberga individuālā uzņēmuma ražošanas komercfirma “Velve – 2”. Uzņēmējdarbībai ir viens dibinātājs un līdzīpašnieks.

Uzņēmums ir juridiska persona ar savu nosaukumu, patstāvīgu bilanci, norēķinu kontu bankā, savu zīmogu, veidlapām. Tam var būt sava simbolika un preču zīmes, kuras tiek izgatavotas un piereģistrētas saskaņā ar Latvijas Republikas noteikto kārtību.

Uzņēmums tiek izveidots un darbojas Latvijas Republikas likumdošanas un Statūtu robežās, bet ārējās tirdzniecības jomā – saskaņā ar starptautisko tiesību normām un kontraktu ar partneriem. Tam ir tiesības savā vārdā slēgt līgumus, iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības, uzņemties atbildību un būt prasītājam vai atbildētājam tiesā, saimnieciskajā tiesā vai šķīrējtiesā.

Komercfirma ir izveidota ilgstošai uzņēmējdarbībai, nolūkā gūt peļņu no sabiedriskās ēdināšanas un bāra pakalpojumiem, kas arī ir uzņēmuma galvenais darbības veids.

Bārs “Velve” atrodas Latvijas Republikas Saldus pilsētā, Striķu ielā 7.

3. Saldus pilsētas tirgus izpēte

Pēdējos gados Saldū bija sarucis uzņēmumu skaits , ko ietekmējuši dažādi apstākļi, piemēram Krievijas krīze, valsts nodokļu politika. Taču situācija patreiz sāk uzlaboties. Daudzi uzņēmumi bija nogājuši pagrīdē, taču kad situācija uzlabojās, atkal sāka aktīvāk strādāt. Tā piemēram 1998. gadā pilsētā darbojās 250 uzņēmumi, nākamajā gadā vairs tikai 191. Tādejādi saruka arī nodarbināto skaits. 2000.gadā uzņēmējdarbība atkal sāka zelt, tagad pilsētā strādā apmēram 270 uzņēmumi.

Saldus ir izteikta tirgotāju pilsēta, jo vē ērojot pilsētas uzņēmumus pa uzņēmējdarbības veidiem (skat.1.att), pilsētā ir 41% tirdzniecības uzņēmumi, 3% rūpnieciskā ražošana un tikai 4% sabiedriskā ēdināšna. Taču ņemot vērā zemo procentuālo skaitli starp sabiedriskajām ēdināšanām, tajā valda ļoti sīva konkurence. Patlaban pilsētas centrs ir piesātināts ar lielākām un mazākām ēstuvēm. Piemēram vienā ielā vien darbojas sešas kafejnīcas, tāpēc ir nopietni jādomā, gan par piedāvāto ēdienu kvalitāti, gan tās cenu, sortimentu, apkalpošanas kultūru un reklāmu. Pēdējos gados ir kritusies arī cilvēku pirktsspēja. To varētu skaidrot ar kafejnīcas skaita pieaugumu. 2000.gadā vien atvērās trīs kafejnīcas.

Runājot par Saldus rajona pagastiem uzņēmēji galvenokārt darbojas lauksaimniecības (pārsvarā tās ir zemnieku saimniecības, mežistrādes, kokapstrādes) svērās.

3.Uzņēmuma paplašināšanas iespējas

Lielākais bāra attīstības projekts ir vasaras kafejnīcas izveidošana un deju zāles izveidošana. Ja izdotos šo projektu realizēt var iegūt vairākus labumus – iegūtu papildu vietu skaitu, piesaistītu jaunus klientus, nostiprinātu tirgus pozīcijas, līdz ar to papildus iegūtu iekšējo spēku cīņā ar konkurentiem.

Bāra “Velve” iekšējais spēks

• piedāvājums par konkurētspējīgu cenu;

• plašs sortiments;

• piedāvāto p

. . .

Izmantotās literatūras saraksts

7. V. Praude, J. Beļčikovs “Mārketings” Rīga 1999.g, izd.”Vaidelote”.

8. V. Praude, J. Beļčikovs “Mārketings” Rīga 1995.g, izd.”Zvaigzne ABC”.

9. K. Hamblina “Īsi par mārketingu” Rīga 1995.g, izd. RKS Komercizglītības centrs.

10. I/U “Velve – 2” statūti.

11. I/U “Velve –2” 1998.gada bilance, 1998. gada peļņas un zaudējumu aprēķins.

BIZNESA AUGSTSKOLA “TURĪBA”

Uzņēmējdarbības vadības studiju programma

EKONOMIKAS KATEDRA

Katedras vadītājs:

JĀNIS ĒRIKS NIEDRĪTIS

Kursa darba vadītāja vadītāja:

Marita Rurāne

Neklātienes nodaļas

N II-I studentes

INESES KRISTLĪBAS

KURSA DARBS “MĀRKETINGĀ”

Tēma; Mārketinga stratēģiskā plānošana

uzņēmumā “Velve – 2”

Rīga

1999.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Anotācija 3.lpp.

Ievads 4.lpp.

Mārketings un tā nozīme uzņēmuma darbībā 5.lpp.

I/U “Velve – 2” raksturojums 7.lpp.

Attīstības st tratēģija 7.lpp.

Darba organizācija 8.lpp.

Personāls 9.lpp.

Preču un pakalpojumu sortiments 10.lpp.

Krājumi 10.lpp.

Budžeta plānošana 10.lpp.

1998. gada bilances rindu atšifrējums 11.lpp.

1998. gada peļņas un zaudējumu aprēķina atšifrējums 12.lpp.

Konkurenti 13.lpp.

Klientūra 14.lpp.

Tirgus izpētes metodes 14.lpp.

Preču piegāde 14.lpp.

Preču (pakalpojumu) cenas un atlaides 15.lpp.

Preču (pakalpojumu) noieta organizēšana, pēcpārdošanas serviss 16.lpp

Mārketinga funkcijas un organizatoriskās formas 16.lpp.

Preču virzīšana tirgū 17.lpp.

Reklāma 18.lpp.

Secinājumi un priekšlikumi 20.lpp.

Izmantotās literatūras saraksts 21.lpp.

ANOTĀCIJA

Kursa darbā risināti mārketinga jautājumi vienā no uzņēmējdarbības formām – individuālā uzņēmuma “ Velve –2”, kuras galvenie darbības veidi ir bāra pakalpojumi un sabiedriskā ēdināšana, un kuras līdzšinējā darbībā trūka mārketinga pasākuma plānošana. Lai uzņēmējdarbība veiksmīgi pastāvētu, katram uzņēmumam nepieciešama mārketinga plānošana. Kursa darba pamatuzdevums – parādīt mārketinga nozīmi organizācijas darbībā , ka arī nepieciešamību plānot mārketinga stratēģiju, lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā.

Kursa darbs pamatojas uz to, ka jebkura uzņēmuma darbība jābalsta uz klientu vēlmju un vajadzību apmierināšanu. Lai to veiksmīgi darītu, visai uzņēmuma darbībai jābūt saskaņotai ar mārketinga principiem.

Lai veidotu mārketinga stratēģiju, I/U “Velve-2” jāizveido mārketinga daļa, vismaz viena cilvēka sastāvā, kas ir kompitenti mārketinga jautājumos un kuriem ir speciālā izglītība šajā nozarē. Tā kā I/U “Velve-2” piemēroti kadri nav, tad tie ir jāsagatavo vai jāpieņem darbā.

Stratēģijai jātiek realizētai sākot jau ar 2000.gadu, tāpēc darbā jāpieņem jauni kadri, jo tik īsā laikā nav iespējams sagatavot speciālistus mārketingā.

Join the Conversation