Iekšēja finansešana

801 0

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS:

Madonas pilsētas domes

29.10.2004.

sēdē (protokols Nr.16., 19.p.)

Madonas pilsētas 1.vidusskolas

NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

Madonas pilsētas 1.vidusskola (turpmāk tekstā – Vidusskola) ir Madonas pilsētas pašvaldības dibināta mācību iestāde ar juridiskās personas tiesībām, kura ar tai norobežoto Madonas pilsētas pašvaldības īpašuma daļu īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.

Vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Madonas pilsētas 1.vidusskolas Nolikums, kuru izstrādā Vidusskola, pamatojoties uz Vispārējās vidējās izglītības iestādes paraugnolikumu, un apstiprina dibinātājs.

Mācību un audzināšanas darbā Vidusskola strādā ciešā sadarbībā ar r Madonas rajona Izglītības pārvaldi un citām ieinteresētajām organizācijām un iestādēm.

Vidusskola ir juridiska persona, tai ir konti bankās. Vidusskola ir tiesīga lietot zīmogu ar Madonas pilsētas ģerboņa attēlu. Uz Vidusskolas izdotajiem dokumentiem, kas apliecina izglītības iegūšanu, atļauts lietot zīmogu ar mazo valsts ģerboni. Zīmogu noformējums jāsaskaņo ar Domi.

Vidusskolai ir tiesības noslēgt vienošanos ar ārzemju mācību iestādēm un speciālistiem apmaiņai ar pedagogiem un audzēkņiem, kopēju projektu un pasākumu organizēšanai, kā arī iestāties starptautiskajās organizācijās saskaņā ar esošo likumdošanu. Minēto pasākumu finansēšana notiek iestādes budžeta ietvaros, saskaņojot ar Madonas pilsētas domi (turpmāk tekstā – Dome).

Vidusskolas juridiskā adrese: Valdemāra bulv. 6, Madona, LV – 4801, Latvija.

2. Darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi

2.1. Vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

2.2. Vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

2.3. Vidusskolas uzdevumi:

īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši izglītības iestādes pakāpei;

izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

2.3.2. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu līdzekļus;

2.3.4. garantēt skolēniem iespējas kvalitatīvi iegūt vidējo izglītību atbilstoši augstāko mācību iestāžu iestāšanās prasībām.

3. Īstenojamās izglītības programmas

3.1. Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Vidusskola īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu (tūrisma menedžments) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena izglītības programmu. Izglītojamo audzināšana tiek īstenota pēc audzināšanas darba programmas, ko apstiprina skolas direktors.

Vidusskola īsteno 2 vai 3 vispārizglītojošos virzienus, kurus nosaka izglītības programmas ar īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem.

Vidusskola īsteno vienu vispārizglītojošovirzienu, kuru nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem.

3.4. Atbilstoši Izglītības likumam Vidusskolā izglītību iegūst latviešu valodā.

3.5. Vidusskola, saskaņojot ar Domi, var īstenot interešu izglītības programmas.

4. Izglītības procesa organizācija

4.1. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundu sadalījumu nedēļas dienās atspoguļo direktora apstiprināts stundu saraksts. Ar vidusskolas direktora (turpmāk tekstā – direktors) apstiprināto stundu sarakstu izglītojamie un pedagogi tiek iepazīstināti pirms katra semestra sākuma.

4.2. Skolēnu mācību slodzes nedēļā, mācību stundas ilgumu, mācību procesa norisi skolā nosaka Vispārējās izglītības likums, vidusskolas Nolikums, Madonas pilsētas 1.vidusskolas vienotās prasības mācību procesa organizēšanā un citi skolas iekšējo kārtību regulējošie dokumenti.

4.3. Stundu saraksts:

4.3.1. ietver vidējās izglītības mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu (klases stundu);

4.3.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks mācību darbā;

4.3.3. neietver fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu.

4.4. Izglītojamo papildizglītošanu (nodarbības ārpus vispārējās vidējās izglītības programmas) veic pēc mācību stundām, ja ir izglītojamā vecāku vai izglītojamā rakstisks iesniegums.

4.5. Mācību nedēļas garumu nosaka direktors, saskaņojot ar Vidusskolas padomi un dibinātāju. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas.

4.6. Ne vairāk kā 15 mācību dienas mācību gada laikā klase var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem. Skolēnu uzvedību, kārtību un drošību ārpusklases, ārpusskolas, sporta, kultūras, masu un citos pasākumos reglamentē ar skolas direktora rīkojumu apstiprinātas instrukcijas un noteikumi. Ar tām izglītojamie tiek iepazīstināti pret parakstu 2x gadā un pirms katra pasākuma.

4.7. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē IZM noteiktā kārtībā, pēc “Madonas pilsētas 1.vidusskolas vienoto prasību procesa organizēšana” kritērijiem un nolikumiem, ko apstiprina skolas direktors.

4.8. Dokumenta par vidējās izglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums. Pārcelšanu uz nākamo klasi, otrgadību un pēcpārbaudījumu norisi nosaka Madonas pilsētas 1.vidusskolas nolikums par pārcelšanu nākamajā klasē. Nolikumu izstrādā Vidusskolas pedagoģiskā padome. Tas tiek saskaņots ar Vidusskolas padomi un apstiprināts ar iestādes vadītāja rīkojumu.

4.9. Pedagogs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību priekšmeta standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību priekšmetu programmas paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē Vidusskolas mācību priekšmetu metodiskās komisijas, metodiskā padome un apstiprina direktors.

4.10. Metodiskās padomes un mācību priekšmetu metodisko komisiju darbību, tiesības un pienākumus nosaka attiecīgie nolikumi. Vidusskolas metodisko komisiju un padomes darbu organizē un vada direktora vietnieks mācību darbā.

4.11. Metodiskās komisijas:

4.11.1. izvērtē pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas un ierosina tās apstiprināt;

4.11.2. apspriež pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņo ar katrai klasei veicamo pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u.c. grafiku semestrim. Skolēnu mājas mācību darba apjomu un ilgumu regulē Madonas pilsētas 1.vidusskolas nolikums par mājas darbiem;

4.11.3. nodrošina starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem un tēmām;

4.11.4. analizē izglītojamo mācību darba un pedagogu darba rezultātus;

4.11.5. risina jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, vidusskolas informatīvo darbību;

4.11.6. organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpēju stundu vērošanu, analizē to rezultātus u.tml..

5. Izglītojamo pienākumi un tiesības

5.1. Izglītojamā pienākumi:

5.1.1. paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību;

5.1.2. uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību Vidusskolā, ievērot citu skolēnu tiesības un pienākumus un apzināti netraucēt stundu;

5.1.3. ievērot Vidusskolas Nolikumu un citus mācību procesu, iekšējo kārtību un drošību regulējošos dokumentus – rīkojumus, instrukcijas, grafikus, nolikumus;

5.1.4. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām. Izglītojamo pārkāpumu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību nosaka Iekšējās kārtības noteikumi. Skolēnu sekmīgas mācīšanās un labas uzvedības motivācijas paaugstināšanai Vidusskolā tiek ieviesta pamudinājumu, apbalvojumu un prēmēšanas sistēma, kuru nosaka īpašs nolikums;

5.1.5 ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem un citiem izglītojamajiem;

5.1.6. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un n to pārstāvjiem;

5.1.7. censties izprast, iepazīt un savā darbībā ievērot demokrātisma, parlamentārisma un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;

5.1.8. rūpēties par Vidusskolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas;

5.1.9 rūpēties par Vidusskolas estētiskās vides un inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību;

5.1.10. saudzēt dabu un apkārtējo vidi;

5.1.11. pārstāvēt Vidusskolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm.

5.2. Izglītojamā tiesības:

5.2.1. iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību;

5.2.2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;

5.2.3. ierosināt izveidot Vidusskolas pašpārvaldiun piedalīties tās darbībā atbilstoši šīs iestādes nolikumam;

5.2.4. darboties organizācijās un apvienotās interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālās skolēnu domēs, Latvijas skolēnu parlamentā un Latvijas skolēnu padomē;

5.2.5. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības vērtējumu. Uzvedība ir izglītojamo attieksme pret mācību procesu, kārtību un drošību skolā, iekšējās kārtības noteikumiem. Uzvedības vērtējums tiek ierakstīts liecībā reizi semestrī;

5.2.6. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

5.2.7. saņemt pedagogu konsultācijas (palīdzību) mācību vielas apguvē.

5.3. Izglītojamiem, k

. . .

7.3. Vidusskolas padome:

7.3.1. izstrādā priekšlikumus Vidusskolas attīstības plānam;

7.3.2. risina Vidusskolas sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

7.3.3. veic Vidusskolas pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemj par to izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku pilnsapulcei.

7.4. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir visi Vidusskolā strādājošie pedagogi un medicīnas darbinieks. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī, tās norisi protokolē.
Pedagoģiskās padomes lēmumi par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē un par atskaitīšanu no vidējās izglītības programmas ir r saistoši direktoram.

7.5. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To ar direktora atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Izglītojamo pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās nolikumu, un tai ir tiesības:

7.5.1. noteikt attiecīgās pašpārvaldes struktūru un sastāvu;

7.5.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, pedagoģiskajai padomei mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai;

7.5.3. izvirzīt pārstāvjus attiecīgās reģionālajās skolēnu domēs;

7.5.4. saņemt finansiālu atbalstu no Vidusskolas dibinātāja.

8. Vidusskolas darba kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

8.1. Vidusskola saskaņā ar Nolikumu patstāvīgi izstrādā Vidusskolas darba un iekšējās kārtības noteikumus un citus tās darbību reglamentējošos dokumentus pēc “Madonas pilsētas 1.vidusskolas darbību regulējošo dokumentu izstrādes un pieņemšanas shēmas”.

8.2. Tos apstiprina direktors.

9. Vidusskolas saimnieciskā darbība

9.1. Direktorsatbilstoši likumdošanai ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Vidusskolā nepieciešamo darbu veikšanu.

9.2. Vidusskola var sniegt ēdināšanas, dienesta viesnīcu, ārpusstundu darba vai citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un ir noteikts iestādes Nolikumā.

10. Vidusskolas finansējuma avoti un kārtība

10.1. Vidusskolas finansējuma avoti:

10.1.1. valsts budžets;

10.1.2. pašvaldības budžets;

10.1.3. papildus finanšu līdzekļi, kurus izglītības iestāde var saņemt:

10.1.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

10.1.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus, kurus apstiprina Dome.

10.2. Vidusskolā pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

10.3. Direktors ir atbildīgs par to, lai vecāku ziedojumi būtu brīvprātīgi.

10.4. Vidusskola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām), sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
Pēc vecāku iniciatīvas veiktie klases un atsevišķu skolas telpu remonti, kas veikti izmantojot vecāku piešķirtos remonta materiālus, uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemti mantas vai pakalpojumu veidā, par to jāsastāda pieņemšanas akts, kurā norādīts ziedoto mantu un pakalpojumu daudzums un kvalitatīvie rādītāji.Materiālās vērtības iegrāmatojamas atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

10.5. Saskaņā ar Domes lēmumiem, papildu finansu līdzekļi var tikt izmantoti bāzes uzturēšanai, Vidusskolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai, audzināšanas pasākumu organizēšanai un citiem pasākumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Vidusskolas padomei.

10.6. Papildu izmaksas, kas saistītas ar starptautisku maksas programmu īstenošanu ģimnāzijā, sniedz izglītojamo vecāki, ar kuriem ir noslēgti līgumi, izglītojamam uzsākot mācības šādā programmā.

11. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

Madonas pilsētas pašvaldība Vidusskolu reorganizē un likvidē, saskaņojot ar IZM.

12. Vidusskolas Nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība

Grozījumus Vidusskolas Nolikumā var veikt pēc pedagoģiskās padomes, Vidusskolas padomes vai Domes priekšlikuma. Grozījumus Nolikumā apstiprina Dome.

13. Citi noteikumi

13.1. Vidusskolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu veic saskaņā ar IZM metodiskajiem norādījumiem un Bibliotēkas nolikumu.

13.2. Vidusskolā noteiktā veidā un saskaņā ar pastāvošo likumdošanu tiek kārtota lietvedība ( Vidusskolas dokumentācija) un Vidusskolas arhīvs.

13.3. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Vidusskola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Madonas rajona Izglītības pārvaldei un IZM.

13.4. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām Vidusskolā tiek nodrošināta darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana atbilstoši likumam “Par darba aizsardzību”.

13.5. Vidusskola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.

13.6. Ugunsdrošību Vidusskolā ievēro atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

13.7. Vidusskola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši LIIS izstrādātajai skolas programmatūrai – skolas pases, pārskatus VS – 1, informāciju par mācību programmām, personām (izglītojamie, darbinieki) un pārējo Vidusskolas un pašvaldību interesējošo informāciju.

13.8. Uzsākot mācības Vidusskolas 1. un 10.klasē, izglītojamā vecāki un izglītojamais no vienas puses un Vidusskolas administrācija no otras puses slēdz abpusēju līgumu.

Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktors R.Ližbovskis

Join the Conversation