Biznesa plāns SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram

1053 0

Rēzeknes Augstskola

Ekonomikas Fakultāte

Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības katedra

Studiju darbs

Biznesa plāna sastādīšana SIA “BVP”

Veselības un relaksācijas centram

Otrā līmeņa augstākas

profesionālas izgītības

Studiju programma Ekonomika

ar specializāciju Tūrisma

un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība

pilna laika studijas

3. kursa students

Vladislavs Bautris

Stud.apl.Nr. 01E1061

Zinātniskais vadītājs

M.oec. Iveta Zaļūksne

Rēzekne

2004

Saturs

Ievads..............................3

Biznesa plāna titullapa..............................4

Biznesa plāna saturs..............................5

Biznesa plāna kopsavilkums..............................6

Uzņēmuma apraksts..........................8

Pamatinformācija par uzņēmumu..................8

Uzņēmuma mērķi........................8

Uzņēmuma vajadzības......................9

Pakalpojumu raksturojums.......................10

Pakalpojumu apraksts......................10

Tirgus analīze............................13

Tirgus vispārējs raksturojums...................13

Mērķa tirgus un tirgus nišas noteikšana...............13

Konkurentu analīze.......................14

SVID analīze.........................16

Mārketinga stratēģija.........................17

Uzņēmuma cenu politika.....................17

Noieta veicināšanas pasākumi...................17

Reklāma...........................17

Uzņēmuma tēla veidošana....................18

Uzņēmuma funkcionēšanas plāns....................19

Uzņēmuma atrašanas vietas vispārējs raksturojums..........19

Uzņēmumā izmantojamie resursi.................19

Uzņēmuma pamatlīdzekļu raksturojums...............20

Uzņēmuma telpu raksturojums..................22

Uzņēmuma vadība un n personāls.....................24

Problēmas un risks..........................27

Finansu informācija.........................29

Kredīta atmaksāšanas grafiks...................29

Pakalpojumi un to cenas .....................30

Noieta apjoma plāns......................32

Ieņēmumi............................32

Naudas plūsmas pārskats.....................37

Secinājumi..............................41

Priekšlikumi..............................42

Izmantotā literatūra..............................43

Ievads

Mūsdienu dzīve ir pilna ar problēmām, grūtībām un daudziem citiem nepatīkamiem mirkļiem un tāpēc viņu jāpadara pēc iespējas patīkamāku un neaizmirstāku. Tieši tāpēc tiek izstrādāts biznesa plāns veselības un relaksācijas centram. Tieši šajā centrā cilvēki varēs iet gan atpūsties pēc fiziski grūtas dienas, gan, otrādāk, fiziski pavingrot pēc “krēslā” pavadītās darbadienas.

Pasaulē šī joma ir viena no vadošākajām, jo cilvēki vairs nevar iedomāties savu dzīvi bez veselības, atpūtas un relaksācijas. Daudzie, kuri var sev to atļauties, ierīko tādus centrus savās mājās, citi meklē brīvo laiku, lai aizietu uz publisko centru.

Latvijā šī joma sāka attīstīties nesen, bet jau ir redzami rezultāti un vairākās pilsētās jau ir attaisījusies tādi uzņēmumi.

Rēzeknē piedāvājums ir ļoti mazs un tāpēc tiek izstrādāts biznesa plāns SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram.

Biznesa plāna mērķis ir izstrādāt biznesa plānu jaunam uzņēmumam – SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram.

Biznesa plāna uzdevumi ir veikt:

 Nozares analīzi

 Uzņēmuma analīzi

 Tirgus, konkurentu, pakalpojumu analīzi

 Plānot uzņēmuma ieņēmumus un izdevumus

 Vispārējo uzņēmuma analīzi

SIA “BVP”

Biznesa plāns

Iesniegšanai bankā

Veselības un relaksācijas centram

Krišjāņa Valdemāra iela 5

Rēzekne

Latvija, LV-4600

Tālrunis 4612123

Uzņēmuma īpašnieks: Vladislavs Bautris

Saturs

Kopsavilkums.............................6

Uzņēmuma apraksts..........................8

Pamatinformācija par uzņēmumu..................8

Uzņēmuma mērķi........................8

Uzņēmuma vajadzības......................9

Pakalpojumu raksturojums.......................10

Pakalpojumu apraksts......................10

Tirgus analīze............................13

Tirgus vispārējs raksturojums...................13

Mērķa tirgus un tirgus nišas noteikšana...............13

Konkurentu analīze.......................14

SVID analīze.........................16

Mārketinga stratēģija.........................17

Uzņēmuma cenu politika.....................17

Noieta veicināšanas pasākumi...................17

Reklāma...........................17

Uzņēmuma tēla veidošana....................18

Uzņēmuma funkcionēšanas plāns....................19

Uzņēmuma atrašanas vietas vispārējs raksturojums..........19

Uzņēmumā izmantojamie resursi.................19

Uzņēmuma pamatlīdzekļu raksturojums...............20

Uzņēmuma telpu raksturojums..................22

Uzņēmuma vadība un personāls.....................24

Problēmas un risks..........................27

Finansu informācija.........................29

Kredīta atmaksāšanas grafiks...................29

Pakalpojumi un to cenas .....................30

Noieta apjoma plāns......................32

Ieņēmumi............................32

Naudas plūsmas pārskats.....................37

Secinājumi..............................41

Priekšlikumi..............................42

Izmantotā literatūra..............................43

Kopsavilkums

Dibinot uzņēmumu, biznesa plāns nepieciešams, lai plānotu, prognozētu un darītu redzamu sev, kā arī potenciālajiem kreditoriem dibināmā uzņēmuma darbību, funkcionēšanu un spēju eksistēt tā darbības tirgū. SIA „BVP” biznesa plāns atspoguļo Sabiedrības nosprausto mērķu īstenošanu. Sabiedrība nodarbojas ar sporta, atpūtas un relaksācijas pakalpojumu sniegšanu ar mērķi veikt veiksmīgu uzņēmējdarbību un sniegt labumu kā klientiem, tā arī uzņēmuma dibinātājam un Latvijas tautsaimniecībai.

Uzņēmuma mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, nodrošināt interesentus ar nepieciešamajiem sporta, kā arī aktīvas un atraktīvas atpūtas apstākļiem un inventāru, veicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.

Uzņēmums pēc savas pamatdarbības raksturojumiem pieder komercdarbības klasifikācijas nozarei „Pārējie sociālie, komunālie un individuālie pakalpojumi”, precīzāk, tās apakšnozarei „Sports”, un nodarbojas ar sporta, atpūtas kā arī relaksācijas un veselības konsultāciju pakalpojumu sniegšanu. Šai komercdarbības nozarei mūsdienās ir liels izaugsmes potenciāls. Šajā nozarē aizvien veidojas jauni un progresīvi uzņēmumi, tāpēc uzņēmumam jārēķinās ne tikai ar pastāvošajiem, bet arī ar nākotnē paredzamajiem konkurentiem. Lai nodrošinātu vietu šajā tirgū tika veikta tirgus un konkurences izpēte un analīze, kā arī izstrādāta mārketinga stratēģija un noteiktas efektīvākās mērķa tirgus iekarošanas metodes.

Uzņēmuma īpašumā ir telpas Krišjāna Valdemāra ielā 5. Telpas sīkāk sadalītas dažādos sektoros:

 trenažieru zāle;

 relaksācijas, atpūtas sektors, kas ietver saunu, pirti, džakuzi telpu, solārija telpu, masiera kabinetu, dušas, labierīcības, ģērbtuvi;

 biroja sektors. Tas ietver vadības un funkcionālās telpas, kur tiek kārtoti visi ar uzņēmuma pārvaldību un klientu pieņemšanu saistītie darījumi.

Uzņēmuma telpas ir izremontētas atbilstoši Eiropas komforta, drošības un stila prasībām.

Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra tiek veidota pēc lineārās vadīšanas struktūras pamatprincipiem – uzņēmuma vadītājs, izmantojot visas vadīšanas funkcijas, tiešā administratīvā kārtībā iedarbojas uz padotajiem, savukārt padotie par visiem jautājumiem ir atbildīgi tikai vienam vadītājam. Šīs vadīšanas struktūras priekšrocība ir tāda, ka tā ir vienkārša un skaidra un ir labi piemērota SIA „BVP”.

Biznesa plāna mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, veicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.

Uzņēmuma apraksts

Pamatinformācija par uzņēmumu

Komercsabiedrības pilns nosaukums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BVP” .

Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 21. aprīlī ar reģistrācijas Nr.010334031;

Uzņēmuma juridiskā adrese ir Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rēzekne, Latvija, LV-4600, tālrunis: 4612123, fakss: 4612123.

Uzņēmuma pamatkapitāls (statūtfonds) uz 2004. gada 21. aprīli sastāda 2000(divi tūkstoši) latu. Pamatkapitāls ir sadalīts 100 (simts) daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 20 (divsimt) latu.

Uzņēmuma pamatdarbība:

– Sporta arēnu un stadionu darbība (NACE 92.61);

– Pārējā sporta darbība (NACE 92.62);

– Citur neklasificēta rekreatīva darbība (NACE 92.72);

– Fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE 93.04);

Uzņēmuma mērķi

Uzņēmuma mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, nodrošināt interesentus ar nepieciešamajiem sporta kā arī aktīvas un atraktīvas atpūtas apstākļiem un inventāru, veicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.

Uzņēmuma mērķi:

Stratēģiskie mērķi:

– nodrošināt uzņēmuma stingru un konsekventu darbību;

– 3 gadu laikā atmaksāt ilgtermiņa aizdevumu.

Taktiskie mērķi:

– ar vērienīgu reklāmas kampaņu piesaistīt klientus;

– celt uzņēmuma slavu un popularitāti gan klientu, gan konkurentu acīs;

– iesaistīties Latvijas un starptautiskās sporta sacensībās un pasākumos;

– kļūt par Latvijas Bodibildinga Asociācijas biedru;

– kļūt par profesionālu sportistu sponsoru sacensībās gan Latvijā, gan ārvalstīs;

Operatīvie mērķi:

– nodrošināt uzņēmumu ar profesionāliem speciālistiem;

– nodrošināt uzņēmumu ar modernāko sporta inventāru;

– veikt efektīgu reklāmas kampaņu;

– izveidot uzņēmuma mājas lapu internetā;

Uzņēmuma vajadzības

Lai uzsāktu darbību uzņēmumam nepieciešams ilgtermiņa aizdevums no bankas 35000 latu apmērā:

– telpu remontam;

– interjera, biroja mēbeļu un aprīkojuma iegādei;

– trenažieru, sporta inventāra iegādei;

– telpu un trenažieru apdrošināšanai;

– citu pamatlīdzekļu iegādei;

– reklāmas kampaņas izveidei;

– citiem izdevumiem.

Aizdevums un procenti tiks segti 3 gadu laikā no uzņēmuma peļņas.

Pakalpojumu raksturojums

Pakalpojumu apraksts

Uzņēmuma pakalpojumu sfēra:

– individuālo treniņu programmu izstrāde;

– treneru, masiera konsultācijas, pa akalpojumi;

– fiziskās sagatavotības nostiprināšana, spēka attīstīšana;

– liekā svara samazināšana;

– ķermeņa formu, stājas korekcija;

– muskuļu masas palielināšana;

– sirds asinsvadu sistēmas treniņš;

– fiziskā rehabilitācija pēc traumām;

– relaksācijas procedūras;

Uzņēmuma piedāvātās treniņprogrammas piemērojamas jebkura vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības klientiem un sniegs tiem iespēju attīstīt spēku, pilnveidot savu fizisko sagatavotību, nostiprināt ķermeni, uzlabot un nostiprināt veselības stāvokli kā arī ieviest pārliecību par veselīga dzīvesveida nepieciešamību.

Pakalpojumu veidi:

– Trenažieru zāles, treneru–konsultantu pakalpojumi;

– Masiera, veselības konsultanta pakalpojumi;

– Relaksācijas procedūras, citi pakalpojumi.

Trenažieru zāle ir aprīkota ar firmas „Kettler” augstākās kvalitātes trenažieriem un iekārtām, kas garantē to lietošanas ērtumu, drošību un izturību. Trenažieru un sporta inventāra plašais un vispusīgais sortiments ļaus piemeklēt sev atbilstošāko jebkura vecuma un fiziskās sagatavotības klientiem. Klientu komfortam un labsajūtai sporta zālē ierīkota gaisa kondicionēšanas sistēma, dinamiska mūzika, atpūtas telpās TV.

Nodarbības notiek profesionālu un atsaucīgu treneru uzraudzībā pēc klientu īpaši sastādītām individuālām treniņu programmām, atbilstoši jebkurai fiziskai sagatavotībai un mērķiem.

1.tabula (sast.aut.)

Trenažieru zāle un sauna (abonements)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Laiks Abonementa termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes

8.00-17.00 Mēnesis 5 25 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī

17.00-23.00 Mēnesis 7 30 Apmeklēšanas i

. . .

14.tabula (sast.aut.)

Trenažieru zāle un sauna (1reizes apmeklējums)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Laiks Termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes

8.00-17.00 1 reize 0.50 2.50 Darbadienās

17.00-23.00 1 reize 0.70 3.00 Darbadienās

10.00-19.00 1 reize 0.60 2.70 Sestdienās,svētdienās

15.tabula (sast.aut.)

Individuālie pakalpojumi (1 mēnesim)

Pakalpojums Cena, Ls

Individuālās treniņu programmas sastādīšana 3.00

Individuālais treniņš trenera–konsultanta uzraudzībā 4.00

16.tabula (sast.aut.)

Masiera pakalpojumi, mediķa konsultācijas

Masāža Laiks Cena, Ls

Vispārēja masāža 40 – 60 min 10.00

Mugura, kakls 20 – 30 min 5.00

Rokas, pleci 15 – 20 min 4.00

Kājas, gurni 20 – 30 min 4.00

Fizioterapeita, mediķa konsultācija 20 – 40 min 3.00

17.tabula (sast.aut.)

Relaksācijas procedūras un citi pakalpojumi

Pakalpojums Laiks Piezīmes Cena, Ls

Sauna 30 – 60 min ———— 2.00

Turku pirts 20 – 40 min 3.00

Džakuzi 20 – 60 min Ūdens masāža 2.00

Solārijs 10 min Sauļošanās krēms iekļauts cenā 2.50

15 min 3.00

20 min 4.00

18.tabula (sast.aut.)

Plānotais noieta apjoma plāns uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Noslogojums (%) Max.apm.st. Apm.st. Noslogojums (%) Max.apm.st. Apm.st.

Janvāris 25 402 100 25 402 100

Februāris 30 402 120 30 402 120

Marts 40 402 160 40 402 160

Aprīlis 50 402 201 50 402 201

Maijs 60 402 241 60 402 241

Jūnijs 55 402 221 55 402 221

Jūlijs 50 402 201 50 402 201

Augusts 40 402 160 40 402 160

Septembris 30 402 120 30 402 120

Oktobris 20 402 80 20 402 80

Novembris 10 402 40 10 402 40

Decembris 15 402 60 15 402 60

19.tabula (sast.aut.)

Gaidamie ieņemumi no trenažieru zāles un saunas uzņēmuma”BVP” 2005. gadā

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Apm.st.

(mēn.) Vid.cilv.

skaits, stundā Vid.cena, Ls s Kopā,Ls Apm.st.

(mēn.) Vid.cilv.

skaits, stundā Vid.

cena,

Ls Kopā,

Ls

Janvāris 100 5 0.6 300 100 5 2.7 1350

Februāris 120 5 0.6 360 120 5 2.7 1620

Marts 160 5 0.6 480 160 5 2.7 2160

Aprīlis 201 5 0.6 603 201 5 2.7 2713

Maijs 241 5 0.6 723 241 5 2.7 3253

Jūnijs 221 5 0.6 663 221 5 2.7 2984

Jūlijs 201 5 0.6 603 201 5 2.7 2714

Augusts 160 5 0.6 480 160 5 2.7 2160

Septembris 120 5 0.6 360 120 5 2.7 1620

Oktobris 80 5 0.6 240 80 5 2.7 1080

Novembris 40 5 0.6 120 40 5 2.7 540

Decembris 60 5 0.6 180 60 5 2.7 810

Kopā 5112 23004

Kopā 28116

20.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no turku pirts uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 100 3 300

Februāris 110 3 330

Marts 130 3 390

Aprīlis 150 3 450

Maijs 130 3 390

Jūnijs 120 3 360

Jūlijs 100 3 300

Augusts 90 3 270

Septembris 80 3 240

Oktobris 70 3 210

Novembris 80 3 240

Decembris 90 3 270

Kopā 3750

21.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no džakuzi uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 100 2 200

Februāris 110 2 220

Marts 130 2 260

Aprīlis 150 2 300

Maijs 130 2 260

Jūnijs 120 2 240

Jūlijs 100 2 200

Augusts 90 2 180

Septembris 80 2 160

Oktobris 70 2 140

Novembris 80 2 160

Decembris 90 2 180

Kopā 2500

22.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no solārija uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par izm.reizi,Ls Kopā,Ls

Janvāris 150 4 600

Februāris 165 4 660

Marts 195 4 780

Aprīlis 225 4 900

Maijs 195 4 780

Jūnijs 180 4 720

Jūlijs 150 4 600

Augusts 135 4 540

Septembris 120 4 480

Oktobris 105 4 420

Novembris 120 4 480

Decembris 135 4 540

Kopā 7500

23.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no fizioterapeita un mediķa konsultācijas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 5 3 15

Februāris 7 3 21

Marts 8 3 24

Aprīlis 8 3 24

Maijs 10 3 30

Jūnijs 11 3 33

Jūlijs 9 3 27

Augusts 8 3 24

Septembris 6 3 18

Oktobris 4 3 12

Novembris 4 3 12

Decembris 3 3 9

Kopā 249

24.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no saunas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 100 2 200

Februāris 110 2 220

Marts 130 2 260

Aprīlis 150 2 300

Maijs 130 2 260

Jūnijs 120 2 240

Jūlijs 100 2 200

Augusts 90 2 180

Septembris 80 2 160

Oktobris 70 2 140

Novembris 80 2 160

Decembris 90 2 180

Kopā 2500

25.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no masāžas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 30 10 300

Februāris 35 10 350

Marts 40 10 400

Aprīlis 35 10 350

Maijs 35 10 350

Jūnijs 30 10 300

Jūlijs 20 10 200

Augusts 15 10 150

Septembris 20 10 200

Oktobris 20 10 200

Novembris 25 10 250

Decembris 30 10 300

Kopā 3350

26.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no individuālas treniņu programmas sastādīšanas un individuāla treniņa trenera-konsultanta uzraudzībā uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Ind.treniņa progr. sast. Ind.tr.trenera-kons.uzraudzībā

Izmant.sk.,reizes Cena par 1 izm.reizi,Ls Lopā,Ls Izmant.sk.,reizes Cena par 1 izm.reizi,Ls Lopā,Ls

Janvāris 20 3 60 20 4 80

Februāris 25 3 75 25 4 100

Marts 30 3 90 30 4 120

Aprīlis 35 3 105 35 4 140

Maijs 40 3 120 40 4 160

Jūnijs 35 3 105 35 4 140

Jūlijs 30 3 90 30 4 120

Augusts 25 3 75 25 4 100

Septembris 20 3 60 20 4 80

Oktobris 20 3 60 20 4 80

Novembris 15 3 45 15 4 60

Decembris 20 3 60 20 4 80

Kopā 945

1260

Kopā 2205

27.tabula (sast.aut.)

Naudas plūsmas pārskats uzņēmumā”BVP” 2005.gadā,Ls

2004.gads

Nov. Dec. Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kopā

Naudas ieņēmumi:

ieņemumi no trenažieru zāles un saunas 1650 1980 2640 3316 3976 3650 3317 2640 1980 1320 660 990 28116

ieņēmumi no turku pirts 300 330 390 450 390 360 300 270 240 210 240 270 3750

ieņēmumi no džakuzi 200 220 260 300 260 240 200 180 160 140 160 180 2500

ieņēmumi no solārija 600 660 780 900 780 720 600 540 480 420 480 540 7500

ieņēmumi no fizioterapeita un mediķa konsultācijas 15 21 24 24 30 33 27 24 18 12 12 9 249

ieņēmumi no saunas 200 220 260 300 260 240 200 180 160 140 160 180 2500

ieņēmumi no masāžas 300 350 400 350 350 300 200 150 200 200 250 300 3350

ieņēmumi no individuālas treniņu programmas sastādīšanas un individuāla treniņa trenera-konsultanta uzraudzībā 140 175 210 245 280 245 210 175 140 140 105 140 2005

Kredīts 35000 35000

Ieņēmumi kopā 85170

Naudas izdevumi:

Pamatlīdzekļi 22627 22627

Telpu remonts 5000 5000 10000

Reklāmas izdevumi 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Telefona izdevumi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Transporta izdevumi

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Komunālie pakalpojumi 40 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 40 500

Elektrība

90 85 85 80 80 80 80 85 85 85 85 90 1010

Apdrošināš. 7.5 7.5 7.5 79.65 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90

Algas izmaksai 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 7771. 56

Soc.nod. 9  79. 65 79. 65 79.65 79. 65 79.65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 955.8

Soc.nod. 24.09  177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 2124. 72

Kredita pamatsummas atmaksa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

Kredita procentu atmaksa 204.17 198.33 192.5 186.67 180.83 175 169.17 163.33 157.5 151.67 145.83 140 2064.7

Nekustama īpašuma nodoklis 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 225

Zemes nodoklis

—- —- 12 —- —- 12 —- —- 12 —- —- —- 36

Citas izm. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Izd.kopā 68764.78

Peļņa pirms nodokļiem 16405.22

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2460. 78

Tīra peļņa

13944. 44

28.tabula(sast.aut.)

Naudas plūsmas pārskats uzņēmumā “BVP” 2006/2007/2008 gados

2006. gads 2007. gads 2008. gads

Ieņēmumi 50170 50170 50170

Izdevumi 35298.05 34842.39 23457.38

Peļņa pirms nodokliem 14871.95 15327.61 26712.62

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2230.79 2299.14 4006.89

Tīra peļņa 12641.16 13028.47 22708.73

Secinājumi

1. Veselība ir ļoti nepieciešama katram cilvēkam. Jau no senajiem laikiem cilvēki centās papildināt savu grūto dzīvi ar atpūtu un relaksāciju, lai piesmeltu tajos spēku nākošajai dienai. Rēzeknē šo iespēju ir ļoti maz, tāpēc arī tiek izstrādāts biznesa plāns jaunām uzņēmumam.

2. SIA “BVP” galvenie darbības mērķi ir saistīti ar veselības un relaksācijas industriju.Mūsu klientiem tiks sniegti šādi pakalpojumi:

 Trenažieru zāle

 Sauna

 Turku pirts

 Solārijs

 Džakuzi

 Konsultācijas

3. SIA “BVP” dibinātājs ir Vladislavs Bautris. Uzņēmējdarbības uzsākšanas finansēšanu nodrošina pamatkapitāls 2000 Ls un tiek ņemts kredīts no bankas 35000 Ls apmērā uz 3 gadiem.

4. Visi pakalpojumi tiks piedāvāti par atbilstošam, ļoti pieņemamam cenām.

5. SIA “BVP” veselības un relaksācijas centrā kopējais darbinieku skaits ir 6 cilvēki. Tas ir direktors, grāmatvedis/kasiere, zāles pārzinis, treneris, masieris un apkopējs. Visiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība un pieredze darbā.

Priekšlikumi

1. Reāli īstenot doto biznesa plānu.

2. Izveidot efektīvu reklāmas kampaņu.

3. Ieviest klientu kartes, kuras dotu ievērojamas atlaides.

4. Ar laiku paplašināt uzņēmumu, to piedāvājumu un paaugstināt apkalpošanas un tehnoloģijas līmeni.

Izmantotā literatūra

1. “Kā sastādīt biznesa plānu” Lī Babkoks, Karola Hamblina, Sūzana Hāna,

Lielvārds, 1993

2. “Mārketings” I. Beļčikovs, V. Praude,Vaidelote, 1999

3. “Menedžments” I. Beļčikovs, V. Praude, Vaidelote, 2001

4. “Uzņēmējdarbības kurss” A. Vedļa, Rīga, 2000

5. “Komercdarbības (biznesa) plāns” Marga Živitere, Rīga, 1999

6. “Reklāma. Katalogs” Lielvārds, 2000/01

Join the Conversation